Wie is alumnus aan de EUR

Als alumnus van de EUR wordt aangemerkt degene:

  • die aan de EUR of haar rechtsvoorgangsters met goed gevolg een baccalaureaatsexamen, een kandidaatsexamen, of een doctoraal examen heeft afgelegd;
  • die aan de EUR met goed gevolg een afsluitend examen van een bacheloropleiding of van een masteropleiding heeft afgelegd, met dien verstande dat degene die, na met goed gevolg aan de EUR een afsluitend examen van een bacheloropleiding te hebben afgelegd, direct aansluitend aan die bacheloropleiding een masteropleiding aan de EUR volgt niet eerder als alumnus wordt aangemerkt dan nadat die masteropleiding is beëindigd, al dan niet na het afleggen van een afsluitend examen;
  • die aan de EUR is gepromoveerd;
  • aan wie door de EUR een eredoctoraat is verleend;
  • die aan de EUR met goed gevolg een afsluitend examen van een niet-initiële opleiding heeft afgelegd.

Onder EUR worden in dit verband mede verstaan:

  • de (voormalige) Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB);
  • IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies;
  • het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG);
  • het International Institute for Social Studies (ISS);
  • Rotterdam School of Management, Erasmus University MBA programma's en gespecialiseerde master programma's