Verder bouwen aan een toekomstbestendige ICT organisatie

De ICT-organisatieonderdelen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werken in het kader van BV 2013 aan de herinrichting van de ICT-organisatie. In december hebben de beheerders het College van Bestuur (CvB) geïnformeerd over het advies van hun medezeggenschapsorgaan over de voorgenomen reorganisatie van hun ICT-organisatie, en hebben ze hun eigen reactie op het advies gegeven. De adviezen van de medezeggenschapsorganen zijn positief over de ingezette beweging en voorzien van nuttige adviezen, die in het vervolgtraject zullen worden meegenomen. Het College zal de stukken doorsturen aan de Universiteitsraad en aan het EUROPA. Het College van Bestuur zal de beheerders te zijner tijd informeren over het finale advies van de Universiteitsraad en het oordeel van het EUROPA of een sociaal plan voor de reorganisatie noodzakelijk is.

 

Foto-onderzoek geeft goed inzicht in huidige ICT-organisatie
Na ruim drie maanden van hard werken is het Foto-onderzoek in december 2011 afgerond. De resultaten vormen de cijfermatige basis voor de vervolgfase van de reorganisatie van de ICT-organisatie EUR-breed. Alle ICT-organisatieonderdelen deden mee aan het onderzoek. De uitkomst is een inventarisatie van de huidige ICT-organisatie op de gebieden ‘financiën’, ‘personeel’, ‘diensten/-applicaties/producten’ en ‘processen’.  De eindrapportage van het onderzoek is met alle betrokkenen besproken en door de betreffende decanen en directeuren goedgekeurd met uitzondering van de UB. De UB heeft in overleg met het CvB aangegeven dat zij - vanwege de op handen zijnde reorganisatie van de eigen dienst - de ICT-reorganisatie niet volgens het overeengekomen tijdpad kan realiseren. Op een later tijdstip zal de UB de gewenste integratie tot stand brengen in overleg met het SSC ICT.

Vervolgfase integratie ICT-organisatie
In de vervolgfase van het ICT-integratietraject zal het reorganisatieplan worden opgesteld. In het reorganisatieplan staat nauwkeurig de beoogde verandering van de organisatie beschreven, waaronder het doel en de taak van de nieuwe organisatie-eenheid; de kwantitatieve bezetting; de kwalitatieve bezetting en een raming van de omvang van de gevolgen voor het zittend personeel. Het Foto-onderzoek vormt mede de input voor het reorganisatieplan.
In februari zal er meer duidelijk zijn over de vervolgfase van het reorganisatieproces. Tegen die tijd zullen alle betrokkenen nader geïnformeerd worden.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het BV 2013-project 'Integratie ICT EUR' klikt u hier.


Publicatiedatum: 19 januari 2012