Home   Over ESAA   ESAA-Aanbod

Opleidingenaanbod van ESAA

ESAA biedt onderstaande postmaster en postinitiële opleidingen, executive programs en masterclasses aan. Via de faculteit ESE kunnen masteropleidingen worden gevolgd op het gebied van Accounting, Auditing en Control, waardoor instroom in het onderwijsbod van ESAA mogelijk wordt.

Post-Master en Postinitiële opleidingen

Accountancy (RA)
ESAA heeft doelbewust gekozen voor een brede opleiding tot Registeraccountant. Een Registeraccountant die voldoet aan de hedendaagse eisen die vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid worden gesteld.
Wetenschappelijk directeur: Prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA, 010-4082173, esaa-acc@remove-this.ese.eur.nl

Internal Auditing & Advisory (RO)
De Internal Auditing & Advisory opleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding met een conceptueel deel en een vertaling naar de praktijk. De opleiding stelt u in staat sparring partner te zijn van het hoogste management in uw organisatie. Naast het kunnen uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige audits heeft de student vaardigheden ontwikkeld om bevindingen helder voor het voetlicht te brengen.
Wetenschappelijk directeur: prof.dr. M.J.W. van Twist / zakelijk directeur  R.W.A. de Korte RA RE RO CIA, 010-4082437, esaa-iaa@remove-this..ese.eur.nl

IT-Auditing & Advisory (RE)
IT-Auditing & Advisory is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van c.q. het adviseren over het verantwoord toepassen van informatie (en communicatie-) technologie door organisaties. De opleiding IT-Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kenmerkt zich door aandacht voor de strategische inzet van IT en de rol van IT-auditors als ondersteuning van het topmanagement.
Wetenschappelijk directeur: dr. A.L.P. Nuijten RE CIA CISA / zakelijk directeur  R.W.A. de Korte RA RE RO CIA, 010-4081508, esaa-itaa@remove-this.ese.eur.nl

Registercontroller (EMFC) (RC)
De twee en een half jaar durende wetenschappelijke beroepsopleiding tot Registercontroller (Executive Master of Finance & Control) leidt functionarissen op voor de financieel-economische informatie-infrastructuur ten behoeve van planning & control en de verantwoordingsrapportage.
Program Director: Prof.dr. C. van Halem, 010-4082873, esaa-contr@remove-this.ese.eur.nl

Certified Public Controlling (CPC)
De opleiding Certified Public Controlling is voortgekomen uit onderzoek waaruit is gebleken dat voor mensen werkzaam in het domein ‘controlling’ bij publieke en maatschappelijke organisaties (PMO’s) onvoldoende toegesneden post-initiële masteropleidingen bestaan.
Program Director: Drs. R. Bouter RA, 010-4081800, esaa-cpc@remove-this.ese.eur.nl

Certified Management Controlling (CMC)
De parttime post-experience opleiding Certified Management Controlling leidt financieel-administratieve kenniswerkers op HBO-niveau op tot professionals die beschikken over actuele kennis op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties.
Program Director: Prof.dr. C. van Halem, 010–4081492, esaa-cmc@remove-this.ese.eur.nl

Naar boven

Executive Programs

Tax Control voor Bestuurders
Het Executive Program Tax Control voor Bestuurders stelt bestuurders en toezichthouders in staat om een volwaardige gesprekspartner te worden voor de (externe) fiscale adviseurs, uw fiscale afdeling en de financiële afdeling. Door het volgen van het programma met een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen, vanuit nationale en internationale organisaties, verkrijgt u theoretisch en praktisch hands on inzicht in actuele belastingonderwerpen.
Program Manager: Drs. Ruud Snoeker RA, 010-4082207, esaa-tax@remove-this.ese.eur.nl

Het Brein in de Boardroom
Het Brein in de boardroom is een inspirerend programma dat inzicht geeft in de invloed van het brein op ons denken en handelen. In 6 dagen delen 18 experts hun kennis met een select gezelschap van 15 deelnemers. Neurowetenschappers, theologen, filosofen, economen en ervaren bestuurders geven hun visie op de macht van het brein. Dit ‘State of the Art’ programma is speciaal ontwikkeld voor bestuurders met een brede scope, die openstaan voor discussie en verdieping. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor deelnemers om hun eigen casuïstiek in te brengen.
Program Director: Prof. dr. Frans van der Meché, 010-4082980, esaa-hetbrein@remove-this.ese.eur.nl

Het Rendement van Geluk
Het Executive Program 'Het Rendement van Geluk' is de eerste universitaire leergang die zich richt op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Het Executive Program bestaat uit zeven modules waarbij geluk als holistisch en bedrijfseconomisch concept voor organisaties centraal staat. Daarnaast presenteert 'Het Rendement van Geluk' de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness. 
Executive Director: Drs. Guy van Liemt RM, 010-4081800, esaa-rendement@remove-this.ese.eur.nl

Sturen op Geluk in het Publieke Domein
Het Executive Program 'Sturen op geluk in het Publieke Domein' is de tweede academische leergang naast het succesvolle 'Het Rendement van Geluk'. Waar 'Het Rendement van Geluk' gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is 'Sturen op Geluk in het Publieke Domein' gericht op raadsleden, politici, bestuurders, beleidsmakers en (zelfstandig) beleidsadviseurs binnen de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden en (semi)publieke instellingen.
Program Manager: Drs. Akshaya de Groot, 010-4081800, esaa-sog@remove-this.ese.eur.nl

The New CFO
The New CFO biedt aanstaande, recent benoemde en ervaren CFO's actuele thema's uit de bestuurskamer, gepresenteerd en bediscussieerd door hoogleraren en 'thought leaders' uit het bedrijfsleven. Kernthema's van The New CFO zijn onder andere corporate strategy, bestuurlijke vraagstukken, de relatie met de CEO, governance dilemma's, risicomanagement, managen van 'corporate value creation', fusies en overnames, dilemma's in de jaarverslaggeving, relaties met RvC's, toezichthouders en het Audit Committee en pesioenregelingen.
Executive Director: Prof.dr. E.A. de Groot, 010-4081302, esaa-cfo@remove-this.ese.eur.nl

Corporate Social Responsibility
In de postgraduate opleiding CSR wordt aandacht besteed aan de algemene aspecten, het economisch milieu en de sociale aspecten van organisaties, strategie en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het management van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de externe verslaggeving daarover.
Program Director: Dr. Karen Maas, Wetenschappelijk Directeur, 010-4082577, esaa-csr@remove-this.ese.eur.nl

Programma Certified Pensioenexecutive
Gelet op de ontwikkelingen in de pensioensector en de behoefte aan een professionele leergang gericht op ‘kennis en kunde’ heeft ESAA het programma Pensioenexecutive ontwikkeld. Met ‘pensioen executives’ worden primair pensioenfonds­bestuurders en de bestuurders en medewerkers van bestuursbureaus van pensioenfondsen bedoeld, alsmede degenen die vanuit verzekeraars pensioenregelingen uitvoeren. De opleiding staat daarnaast open voor anderen die een bestuurlijke, uitvoerende of toezichthoudende functie in de pensioensector vervullen.
Program Director: Dr. Bart Oldenkamp, Wetenschappelijk Directeur, 010-4081506, jvandervelden@remove-this.ese.eur.nl

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders
Door veranderingen in Corporate Governance, internationalisering van regelgeving en de toegenomen risico’s van het ondernemen is er bij commissarissen en toezichthouders een groeiende behoefte aan verbreding en verdieping van hun kennis. Dit heeft geleid tot het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders.
Program Director: Drs. J.H.P.M. Stolker, 010-4082866, esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Programma voor nieuwe Commissarissen en Toezichthouders
Bestuurders en andere professionals die een toezichthoudende functie ambiëren, willen zich terdege voorbereiden. Terecht, gezien de toegenomen verantwoordelijkheden en de zichtbaarheid van de commissaris. Daarom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een speciale editie van haar succesvolle Programma voor Commissarissen en Toezichthouders ontwikkeld, expliciet toegesneden op de aspirant commissaris.
Program Manager: Mr. Liesbeth van Laak, 010-4082866, esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Programma voor Publieke Aandeelhouders
In de publieke sector vervullen gemeenten, provincies en het Rijk een rol als aandeelhouder in uiteenlopende sectoren van de economie, bijvoorbeeld energie, vervoer, water en infrastructuur. Voor deze doelgroep bestaat ons Programma voor Publieke Aandeelhouders.
Program Manager: Mr. Liesbeth van Laak, 010-4082866, esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Woningcorporaties zijn veel in beeld met berichten die afbreuk doen aan het imago van de sector. Veel van deze berichten hebben betrekking op financiële vraagstukken. Daarnaast is de sector beleidsmatig sterk in ontwikkeling. De gevolgen van een en ander komen tot uiting in de financiële positie van woningcorporaties op de woningmarkt. Dit betekent dat hoge(re) interne- en externe eisen worden gesteld aan het ‘in control’ zijn van de organisatie hetgeen ondermeer samenkomt in het sturen en beheersen van het financiële terrein en in het kennen, begrijpen en beheersen van risico’s. Daarom zullen met name financiële medewerkers moeten bewijzen over voldoende kwaliteit te beschikken om de uitdagingen van nu en in de toekomst aan te kunnen gaan. Met dit doel is de cursus Finance & Risk Management ontwikkeld.
Program Director: Drs. Hans Mersmann, 010-4081492, esaa-woningcorporaties@remove-this.ese.eur.nl

Financieel Forensisch Deskundige
Het Executive Program ‘Financieel Forensisch Deskundige’ is ontwikkeld voor zowel accountants als juristen en legt de verbinding tussen deze juridische- en financiële disciplines. Financieel Forensisch Onderzoek richt zich op waarheidsvinding als er een vermoeden is van financiële criminaliteit (zoals fraude, witwassen, financiering van terrorisme en corruptie). Voor de uitvoering van deze onderzoeken is expertise vereist van zowel de accountants als de juristen. Het Executive Program richt zich op de verbinding tussen de accountancy en de rechtswetenschap met als doel het bereiken van een effectiever en efficiënter onderzoek.
Program Director: Prof.dr. Peter Diekman RA, 010-4081521, esaa-ffd@remove-this.ese.eur.nl

Naar boven

Masterclasses

Masterclass Grondslagen van Geluk
De Masterclass ‘Grondslagen van Geluk’ geeft een goed en helder overzicht in geluk (happiness, well-being) als psychologisch, sociologisch én macro-economisch fenomeen. Wat is geluk en wat zijn de verschillende niveaus? Is geluk meetbaar en zo ja hoe dan? Wat is de historie van het denken over geluk en wat is het toekomstperspectief? Dit zijn enkele van de vragen die aan de orde komen. De Masterclass combineert de laatste wetenschappelijke inzichten aan de hand van de World Database of Happiness, die door de Erasmus Universiteit is opgezet en wordt beheerd, met de kennis en inzichten van vooraanstaande academici en ‘thought leaders’ uit de (bedrijfs)praktijk.
Executive Director: Drs. Guy van Liemt RM, 010-4081800, boelhouwer@remove-this.ese.eur.nl

Masterclass Financiële vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders
Commissarissen en Toezichthouders horen volgens diverse codes zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de diversiteit aan financiële vraagstukken waar een organisatie mee geconfronteerd wordt. Voor (aankomende) commissarissen en toezichthouders heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam daartoe een programma “Financieel Management” op academisch niveau ontwikkeld. Tijdens deze driedaagse opleiding gaan we diepgaand in op financiële vraagstukken rond investeringen, pensioenen, fusies en overnames. Ook leert u aan welke eisen de financiële informatie, zoals rapportages, moet voldoen en hoe u deze moet interpreteren.
Program Manager: Mr. Liesbeth van Laak, 010-4082866, esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Masterclass Audit Committee vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders
Tijdens deze 3-daagse Masterclass krijgt u verrijkende en verdiepende stof aangeboden die u -als ervaren lid van een Audit Committee- ondersteunt om uw rol in de steeds belangrijker wordende Audit Commitee effectiever te vervullen.
Program Manager: Mr. Liesbeth van Laak, 010-4082866, esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Masterclass Insight Experience
Uitsluitend alumni van ons Programma voor Commissarissen & Toezichthouders worden toegelaten tot deze Masterclass. Dit waarborgt een gelijkwaardig kennisniveau van corporate governance en zorgt voor levendige discussies en optimale uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers. Dit vinden wij essentieel in een Masterclass die is gericht op 'inzicht door ervaren'.
Program Manager: Mr. Liesbeth van Laak, 010-4082866, esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Masterclass - Actualiteiten voor RA-Executives
Het beroep van registeraccountant staat borg voor veel dynamiek. Daardoor is vaak weinig tijd beschikbaar voor actualisering van kennis. Toch is juist de actualisering van kennis een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de accountant. In deze opleiding worden afgestudeerde RA’s in korte tijd op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied.
Program Director: Prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA, 010-4081520, esaa-acc@remove-this.ese.eur.nl

Masterclass - Professionals in de Zorg
De Masterclass Professionals in de Zorg is een serie van vijf modules waarin op innovatieve wijze wordt ingegaan op de thema's zorgfinanciering en de dilemma's en obstakels waar professionals dagelijks mee te maken hebben. De thema's worden belicht vanuit de combinatie theorie & praktijk en zijn interactief & interdisciplinair. 
Program Manager: mw. J. Kraft van Ermel, 010-4082864, kraft@remove-this.ese.eur.nl  

Masterclass voor Finance Professionals
ESAA organiseert dit jaar een Masterclass voor finance professionals. Deze Masterclass is gericht op ervaren professionals met een academische vooropleiding, zoals registeraccountants (zowel werkzaam bij accountantskantoren, in het bedrijfsleven of de overheid), (register)controllers, CFO's en financieel directeuren. Doel van deze Masterclass is om de vaktechnische kennis van de finance professional te verbreden met onderwerpen die in toenemende mate van belang zijn voor de functie-uitoefening. 
Program Coordinator: mw. K. Stuij-Dingemanse MSc, 010-4082217, stuij-dingemansen@remove-this.ese.eur.nl 

MSc programma’s

Accounting, Auditing & Control (MSc)
Het Master of Science programma Accounting, Auditing & Control biedt een Engelstalige, wetenschappelijke opleiding waarin de inhoud en rol van accounting in organisaties wordt bestudeerd vanuit een bedrijfseconomisch perspectief.
Master Coordinator: Drs. J. Noeverman, 010-4081332, fma-secr@remove-this.ese.eur.nl

Naar boven