Nieuws voor ESE medewerkers - Archief

Gewijzigde Faculteitsreglement en Beheersinstructie

vrijdag, 30 januari 2015

Vanwege kleine wijzigingen zijn het Faculteitsreglement en de Beheersinstructie in 2014 wederom goedgekeurd door het College van Bestuur.

Klik hier voor het Faculteitsreglement.

Klik hier voor de Beheersinstructie.

Stel je verkiesbaar voor de Faculteitsraad

donderdag, 29 januari 2015

Heb jij een mening over de Erasmus School of Economics? Laat van je horen en stel je verkiesbaar voor de faculteitsraad. De kandidaatstellingsperiode is van 23 februari t/m 9 maart 2015, 12.00 uur.

Lees uw favoriete e-journals onderweg

donderdag, 22 januari 2015

Wilt u de nieuwste uitgaven van uw favoriete e-journals ook onderweg lezen? Dat kan nu door BrowZine op uw tablet en smartphone te downloaden. Met deze app kunt u eenvoudig en snel door de inhoudsopgaven van e-journals browsen en artikelen lezen in een formaat dat optimaal is voor mobiele devices. Stel uw eigen boekenkast met uw favoriete tijdschriften samen en ontvang een bericht zodra er nieuwe artikelen verschijnen. 

CAO Nederlandse Universiteiten 2015-2016

vrijdag, 16 januari 2015

LooptijdDeze cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016.

InkomensverbeteringenOp 1 januari 2015 worden de salarissen structureel met 2 procent en op 1 januari 2016 met 1 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen medewerkers (uitgezonderd studentassistenten, werknemers in jeugdsalarissen, met een minimumjeugdloon en SOM-leerlingen) die op 1 juni 2016 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 350 bruto (naar rato omvang dienstverband). De eerste salarisverhoging wordt meegenomen in de salarisbetaling van de maand januari 2015.

Modernisering arbeidsvoorwaarden In 2015 zullen verdere stappen worden gezet in de modernisering van de cao. De insteek is een meer gelijkwaardige arbeidsrelatie, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Door individueel maatwerk kan recht worden gedaan aan de verschillen in persoon, levensfase, individuele omstandigheden en bepaalde wensen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden.

Flexibele arbeid Cao-partijen zijn van mening dat de rechtspositie en het arbeidsmarktperspectief van medewerkers met een tijdelijk dienstverband moeten worden verbeterd. Daartoe zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt: Met ingang van het academisch jaar 2015/2016 wordt alleen nog gewerkt met dienstverbanden, behoudens lopende contracten en situaties waarin behoefte bestaat aan extra personeel voor het wegwerken van incidentele achterstanden en/of wegens ziekte, zwangerschaps-/bevallingsverlof. In die gevallen is inhuur toegestaan. Studentenassistenten en werkstudenten zijn hiervan uitgesloten. Er dienen passende beleidsmaatregelen te worden genomen om het percentage tijdelijke dienstverbanden van 4 jaar of korter in de functiegroepen Hoogleraar, UHD, UD en Docent binnen de sector terug te brengen tot 22%. Omdat lokale omstandigheden sterk kunnen verschillen in verband met studentenaantallen, onderwijsfilosofie, omvang van het onderzoek, beleid ten aanzien van tenure track en dergelijke, wordt de huidige situatie ten aanzien van dit onderwerp in het Lokaal Overleg (EUROPA) vastgesteld en de voortgang jaarlijks gerapporteerd. Eind 2016 volgt een evaluatie door cao-partijen.In het licht van het onderwerp flexibele arbeid hebben cao-partijen afgesproken het arbeidsmarktperspectief van onderzoekers met een tijdelijk dienstverband te verbeteren. In dit kader is afgesproken dat voor het schrijven van subsidieaanvragen binnen de aanstellingsomvang tijd en scholing dient te worden geboden. Ook dienen onderzoekers binnen hun aanstellingsomvang voldoende ruimte te krijgen om de vereiste kwalificaties voor onderwijs te kunnen verwerven, als zij geschikt zijn voor een loopbaan als universitair docent/universitair hoofddocent/hoogleraar en deze ook ambiëren.Ten slotte dienen afspraken te worden gemaakt om het perspectief voor promovendi te verbeteren. Zij dienen eveneens de tijd te krijgen om binnen hun dienstverband de vereiste kwalificaties voor een verdere carrière in de wetenschap te behalen, dan wel voor loopbaanoriëntatie en het behalen van kwalificaties die leiden tot een breder arbeidsmarktperspectief. Daarnaast dienen promovendi scholing te krijgen op het gebied van het schrijven van onderzoeksaanvragen. Universiteiten zullen zich actief inzetten om promovendi van werk naar werk te begeleiden.

Wet werk en zekerheidPer 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Deze wet bevat o.a. bepalingen over de duur van arbeidscontracten, het aantal arbeidscontracten, vergoedingen bij einde dienstverband en ontslag. De WWZ is een privaatrechtelijke wet en is derhalve niet van toepassing op de publieke sector. Bij de cao-onderhandelingen heeft de inhoud van de wet echter wel nadrukkelijk een rol gespeeld. Ten aanzien van de duur en het aantal dienstverbanden voor bepaalde tijd zijn de volgende afspraken gemaakt (op hoofdlijnen) die per 1 juli 2016 zullen gelden: Met WP kan een dienstverband voor bepaalde tijd worden aangegaan. Als dat dienstverband wordt verlengd, bedraagt de totale duur van het dienstverband, inclusief maximaal 2 verlengingen, maximaal 4 jaar. Met OBP kan een dienstverband voor bepaalde tijd worden aangegaan. Als dit dienstverband wordt verlengd, bedraagt de totale duur van het dienstverband inclusief maximaal 2 verlengingen, maximaal 3 jaar. Voor promovendi en studentenassistenten gelden ruimere regels.Het eerste dienstverband mag langer dan 3 of 4 jaar zijn. Daarna kan niet meer worden verlengd.Een aantal andere onderwerpen dat in de WWZ is geregeld wordt door cao-partijen in 2015 nader bestudeerd.

ParticipatiewetUniversiteiten dienen vanaf 1 januari 2015 uitvoering te geven aan de in het kader van de Participatiewet overeengekomen afspraken over het aantal te creëren arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking die niet het vermogen hebben om zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

Voorziening nabestaandenpensioenEr wordt een tijdelijke voorziening getroffen voor het nabestaandenpensioen van medewerkers met een inkomen boven de € 100.000,-. Medewerkers die dit betreft zijn hierover reeds geïnformeerd.

MedezeggenschapEr wordt een paritaire werkgroep samengesteld die zal adviseren over de mogelijkheid om bevoegdheden van de lokale overlegtafels over te hevelen naar de cao-tafel.Er komt een experimenteermogelijkheid om lokale medezeggenschap primair bij de interne medezeggenschap te beleggen dan wel om de personeelsgeleding van de universiteitsraad te integreren met het Lokaal Overleg.De reeds gevormde paritaire werkgroep die dient te adviseren over een meer eenduidige definitie en toepassing van een reorganisatie en een organisatiewijziging zal worden gecontinueerd.

Pensioenregeling 2015

vrijdag, 16 januari 2015

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de ‘sociale partners’) zijn in de Pensioenkamer een akkoord overeengekomen over de nieuwe pensioenregeling.

De nieuwe pensioenregeling houdt op hoofdlijnen het volgende in.

De pensioenuitkering gaat in op de AOW-leeftijd met mogelijkheid tot vervroegen (vanaf 60 jaar). Het pensioenopbouwpercentage wordt vanaf 1-1-2015 inkomensafhankelijk. bij een voltijd salaris tot, naar verwachting, € 37.578,45 bruto per jaar wordt 1,701% pensioen opgebouwd, waarbij de franchise* € 10.100 bedraagt; bij een voltijd salaris vanaf, naar verwachting, € 37.578,45 bruto per jaar wordt 1,875% pensioen opgebouwd, waarbij de franchise* € 12.650 bedraagt.*franchise: premievrije deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd.Dat hoeft ook niet omdat over dit deel van het salaris AOW wordt ontvangen.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt verlaagd van 21,6% naar 19,6%. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer wordt 68% voor de werkgever en 32% voor de werknemer. Vanaf 2016 zal de verdeling weer teruggaan naar de vroegere verdeling 70% om 30%.

Het nabestaandenpensioen wordt vanaf 1-1-2015 verhoogd naar 50% en vanaf 1-1-2016 verhoogd naar 70%. Uitzondering: verdient men minder dan, naar verwachting, € 29.418,72 dan wordt het           nabestaandenpensioen (dat bij overlijden voor/na 67 jaar wordt uitgekeerd aan de partner), vanaf 2015 in één keer verhoogd van 35% naar 70%.

Het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 1-5-2015 verlaagd in lijn met de verlaging van het             ouderdomspensioen, de rekenleeftijd van het pensioen wijzigt namelijk van 65 naar 67 jaar.              Voorwaardelijk pensioen is een compensatie voor werknemers die geen gebruik meer kunnen maken van FPU.

De pensioenopbouw voor zowel het ouderdoms- als nabestaandenpensioen over het pensioengevend salaris boven de € 100.000 stopt. Het reeds opgebouwde pensioen wordt niet gewijzigd door deze aftopping.De sociale partners zijn nog in overleg over het al dan niet aanbieden van een netto pensioenproduct. Dit product kan het gemis aan pensioenopbouw over inkomen boven € 100.000,-  beperken.

De premievrije pensioenopbouw van 37,5% tijdens periode van WW en/of BW-uitkering wordt verruimd van 62 jaar naar maximaal AOW-gerechtigde leeftijd.

De premievrije pensioenopbouw van maximaal 50% tijdens periode van arbeidsongeschiktheidspensioen wordt verruimd van 65 jaar naar AOW-gerechtigde leeftijd. 

Door de implementatie van deze pensioenmaatregelen zal het niet mogelijk zijn om gedurende het eerste kwartaal van 2015 deel te nemen aan ABP ExtraPensioen (AEP). De verwachting is dat de fiscale jaarruimte verder wordt verlaagd. 'MijnABP' kan wel geraadpleegd worden, echter de fiscale jaarruimte niet. 

Meer informatie over deze en andere veranderingen is te lezen op onderstaande link:  www.abp.nl/over-abp/nieuwe-pensioenregeling/2015

WEBINAR over het pensioen. Zoals uit voorgaande informatie ook blijkt is het pensioen onderhevig aan veranderingen. Iedereen die pensioen opbouwt, heeft individuele keuzes die de opbouw van zijn of haar pensioen beïnvloeden. Al lijkt het pensioen voor veel mensen nog ver weg, deze keuzes zijn nu al van belang. In het webinar “Pensioen: wat ga jíj doen?” leggen experts deze keuzes en de veranderingen in de pensioenregeling uit.

Het webinar is een online uitzending. Alle medewerkers van de universiteiten kunnen de uitzending kosteloos volgen via het internet. 

Datum: 10 februari 20:30 – 21:30 uur Locatie: vanuit huis, inloggen via internet

Voor meer informatie en aanmelding voor dit WEBINAR over het pensioen kunt u terecht op de website van de VSNU: www.vsnu.nl/nieuws/nieuwsbericht/183-pensioen-wat-ga-j-j-doen.html

RSS