Educatieve Minor: Economie

Lijkt het je een uitdaging om voor de klas te staan, dan biedt de Educatieve minor je de kans! Haal een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid voor docent Economie in het voortgezet onderwijs.

Naam van de minor Educatieve Minor: Economie
Code MINFEW15
Taal Nederlands
Penvoerende opleiding: Erasmus School of Economics (ESE)
Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor: ICLON lerarenopleiding Universiteit Leiden

Toegang:

 

Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bachelor-opleidingen Economie en Bedrijfskunde.

 Zie ook de toelatingsmatrix.

Aanmelding

De aanmelding voor deze minor wijkt af van de aanmelding voor het reguliere minoraanbod. De aanmeldperiode loopt van 4 april tot en met 25 april.

Om je aan te melden stuur je een email naar je facultaire minorcoördinator. Voor studenten van de Erasmus School of Economics (ESE) is dit Willie van Sonderen-Huisman (vansonderen@remove-this.ese.eur.nl). Voor studenten van de Rotterdam School of Management is dit Carolien Rijnsburger (rijnsburger@remove-this.rsm.nl). Het is niet nodig je online aan te melden voor deze minor via de minorwebsite.

In de aanmeldingsmail vermeld je de volgende informatie: roepnaam, voorletters en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer). Daarnaast stuur je een motivatiebrief mee (max. 1 A4) plus een scan van je collegekaart).

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vindt er een selectie plaats. Uiterlijk 1 mei krijg je van de centrale minorcoördinator te horen of je bent toegelaten tot de minor. Mocht je niet zijn toegelaten, dan kun je jezelf online aanmelden voor een andere minor tijdens de reguliere aanmeldperiode (7 mei t/m 28 mei). Hierbij kun je drie voorkeuren opgeven.

Op 25 en 26 augustus vinden de twee verplichte startdagen voor de educatieve minor plaats. Deze dagen vinden plaats in Leiden.

Deelnemers moeten zich inschrijven als gaststudent aan de Universiteit van Leiden (ICLON) om de minor te kunnen volgen. Meer informatie hierover volgt na toelating tot de minor.

Inhoud

De educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap. De educatieve minor bestaat uit een samenhangend pakket van 30 ECTS, bestaande uit 15 ECTS aan vakken en 15 ECTS praktijkstage op een school voor voortgezet onderwijs. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat dus een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap.

Leerdoelen

Na afronding van de educatieve minor kun jij:

  • een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen
  • voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren
  • een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Economie eigen maken
  • in groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen
  • relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
  • relevante informatie uitwisselen met verzorgers van leerlingen buiten school en daarin te zorgen voor afstemming
  • eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens
  • aan het einde van de cursus kun je vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan economische begrippen te vergroten

Specifieke kenmerken

 • Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfskunde.
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating.
 • Om toegelaten te kunnen worden, geldt dat studenten van ESE de vakken BA1 en blok 1 en 2 van BA2 moeten hebben afgerond. Studenten van RSM dienen de vakken van BA1 en trimester 1 t/m 4 van BA2 te hebben afgerond.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, houd hier rekening mee.
 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsverplichting.

 

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 15
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: n.v.t.

De colleges voor deze minor vinden bij minder dan 10 aanmeldingen (gedeeltelijk) plaats in Leiden.

Aantal contacturen:

Inclusief Startweek (8 uur) en hoorcollege Lid schoolorganisatie (1,5 uur) 91,5 uur.


Aanmelding

Indien het maximum aantal inschrijvingen wordt overschreden, wordt de toelating tot de educatieve minor als volgt bepaald:

 • Studenten met de educatieve minor als 1e keuze
 • Huidige tweedejaars studenten die nog geen minor hebben gevolgd krijgen voorrang bij toelating
 • Voldoen aan toelatingseisen

Overzicht vakken:

 • Leren en Instructie
 • Pedagogiek
 • Vakdidactiek
 • Praktijk

ECVak 1TS:  5Va Leren en Instructie

Code:

Docent(en):          diverse

EC                          5

Collegejaar          2014-2015

Voertaal                Nederlands

 

Leerdoelen:

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.

De student is in staat inzichten uit de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving:

Wekelijkse bijeenkomsten waarin mede aan de hand van de praktijkervaringen van de student achterliggende theorie wordt behandeld op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.

Werkvorm:

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing:

Tentamen: open boek aan de hand van casussen.

Verplicht in te leveren:

Video- analyse regisseur

Literatuur:

 • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk),  ISBN 9789001815448 (eventueel druk uit 2005 of 2010)
 • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544 (eventueel druk uit 2009)
 • Reader ‘Leren en Instructie’

Contacturen: 32 uur.

 

Pedagogiek

Code:

Docent(en):          diverse

EC                          5

Collegejaar          2014-2015

Voertaal                Nederlands

 

Leerdoelen:

De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

De student heeft inzicht in professionele gespreksvoering met leerlingen en ouders.

De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving:

In een vijftal werkcolleges wordt aan de hand van recente theorie over de psychologie van de adolescentie ingegaan op het pedagogisch handelen in de klas en in de school. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten gericht op het trainen van gespreksvaardigheden in relatie tot leerlingen en ouders.

Werkvorm:

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing:

Paper: analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk.

Verplicht in te leveren:

Analyse eigen gespreksvaardigheden.

Literatuur:

 • Slot, W., & Aken, M. van. (2010) (red.). Psychologie van de adolescentie. Baarn: ThiemeMeulenhoff. ISBN 978 90 06 95101 1.
 • Konig, A. (1995). In gesprek met de leerling. Houten: Educatieve Partners/KPC. ISBN 904020032 7.
 • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.

Contacturen: 26 uur.

 

Vakdidactiek

Docent(en):          diverse

EC:                         5

Collegejaar:         2014-2015

Voertaal:               Nederlands

 

Leerdoelen:

De student kan met behulp van bestaand lesmateriaal vaklessen ontwerpen en uitvoeren.

De student ontwikkelt een didactisch repertoire van eenvoudige varianten van activerende lessen.

De student kan evalueren in hoeverre doelstellingen zijn gerealiseerd en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij.

De student ontwikkelt op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

Beschrijving: 

In vakdidactiek 1 staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student in een achttal werkcolleges de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat in vakdidactiek 1 het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt in vakdidactiek 1 het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek

Werkvorm:

Werkcolleges met zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk.

Toetsing:

Beknopte beschrijving van de vakdidactische praktijktheorie en twee lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. Deze lessen bestaan uit:

- lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording

- evaluatieresultaten van leerlingen

- video-opname van 1 les

- vakdidactische analyse van de les  met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

Literatuur:

 • Wordt per vak nader bekend gemaakt.

Contacturen: 24 uur.

 

Praktijk

Docent(en):           diverse schoolbegeleiders en instituutsbegeleiders

EC:                         15

Collegejaar          2014-2015

Voertaal                Nederlands

 

Leerdoelen:

De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.

Beschrijving:

De praktijk  start aan het begin van de opleiding en beslaat de gehele van de opleiding. Het omvat minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft. Voor de schoolvakken die zowel in de onderbouw als bovenbouw worden gegeven, worden 40 van de 60 lessen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t gegeven.

Werkvorm:

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders, bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (BOS) en met de supervisor.

Toetsing:

Aan de hand van een zelfanalyse en informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, vakcoach, BOS, schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het eindgesprek met de BOS en de student wordt besproken. 

Contacturen: 120 uur.

 

Samenstelling van eindcijfer

De beoordeling van alle studieonderdelen worden uitgedrukt in een cijfer tussen 5 (staat voor onvoldoende) tot en met 10. In de studiewijzer voor de afzonderlijke studieonderdelen wordt nader toegelicht wat de relatie is tussen dit cijfer en het beheersniveau dat is bepaald aan de hand van de rubrics.

Feedback

Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en instructie 1) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de opleiding . Voor elk van de vijf beroepsrollen  (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie)waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar. Op basis van verzameld bewijsmateriaal wordt voor elk aspect van een rubric aangegeven op welk niveau de student dit beheerst. Elke ingevulde rubric geeft derhalve aan op welke niveau de student een bepaalde beroepsrol beheerst. Naast een oordeel over het niveau waarop de student presteert en functioneert, geeft de docent ook een korte schriftelijke verantwoording van het oordeel.

Het studieonderdeel Leren en instructie 1 wordt afgesloten met een tentamen.

 

Contactinformatie

Contactpersoon EUR

Naam: Aafke Hoefmans, MA
E-mail: hoefmans@oos.eur.nl
Telefoonnummer: 010 408 1771

Contactpersoon ICLON

Naam: drs. Machteld Reuser
E-mail: reuser@iclon.leidenuniv.nl
Telefoonnummer: 071 527 34  84

www.iclon.leidenuniv.nl

 


Bookmark and Share

Jeroen Perdaan

Student mr.drs. programma
"De Educatieve Minor is geschikt voor alle onderwijsbeesten onder ons! In korte tijd wordt je als student geheel klaargestoomd om voor de klas te staan, klaar om de jongere (soms lastige) generatie kennis bij te brengen. Het programma is een intensief programma van een half jaar, waarbij je vanaf het begin al druk bezig bent om theorie in de praktijk te brengen. Vanaf het begin zul je op een stageschool actief zijn en je daar steeds verder als beginnend docent ontwikkelen. Vanuit de universiteit krijg je veel begeleiding aangeboden, zowel van onderwijskundigen als deskundige vakdidactici. Met een dergelijke opleiding vergroot je je baankansen enorm: het onderwijs heeft altijd wel werk te bieden! De Educatieve Minor heeft mij, als student, nog voor het einde van het programma al een baan als docent opgeleverd. Ik ben blij dat ik de kans heb kunnen krijgen om in een half jaar ondergedompeld te worden in de wereld van het onderwijs, een wereld waar je na deze opleiding een klein beetje verslaafd aan bent geraakt!"