Cijfers

Cijfers

De volgende regels gelden ten aanzien van de cijfers die je voor ESE-vakken kunt behalen:

 • (Deel)tentamens en examenonderdelen worden beoordeeld met een cijfer op de schaal 1,0 – 10,0 op één cijfer achter de komma nauwkeurig.  
 • Een voldoende resultaat is een cijfer groter dan of gelijk aan 5,5.
 • Een vijf is een cijfer groter dan of gelijk aan 4,5 en kleiner dan 5,5. Een vijf kan in sommige gevallen gecompenseerd worden.
 • Cijfers lager dan 4,5 zijn niet toegestaan en kunnen niet gecompenseerd worden.
 • Voor de volgende examenonderdelen wordt geen cijfer maar de kwalificatie 'voldaan' toegekend:
  • Take-Off Bachelor
  • Vaardigheden en mentoraat
  • Mentoraat (econometrie)
  • Introductie Fiscale Economie
 • Als voor eenzelfde (sub)onderdeel een tweede of volgende keer tentamen wordt afgelegd, geldt het hoogst behaalde resultaat. 

Officiële cijfers

Studenten kunnen hun officiële cijfer vinden in OSIRIS. OSIRIS is te bereiken via MyEUR. Cijfers die via BlackBoard of Sin-Online worden gepubliceerd worden niet beschouwd als officiële resultaten.

Via OSIRIS kunnen studenten ook hun studievoortgang monitoren. Door in het 'dossieroverzicht' te kijken, worden alle resultaten zichtbaar.

Eindcijfers voor b-1 en b-2 vakken

Het eindcijfer voor bachelor-1 en bachelor-2 vakken wordt bepaald door:

 • voldaan aan de aanwezigheidsverplichting bij de practica voor bachelor-1 vakken;
 • resultaat voor eventuele tussentoetsen en/of opdrachten;
 • resultaat voor het afsluitende tentamen.

Behaalde tussentoetsen en/of opdrachten en de aanwezigheidsverplichting zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin ze behaald zijn.

Indien niet voldaan is aan de aanwezigheidsverplichting, wordt geen eindcijfer voor het vak vastgesteld. Tevens vervalt het tentamencijfer en de cijfers voor de eventuele tussentoetsen en/of opdrachten.

Geldigheidsduur van resultaten

Resultaten van examenonderdelen hebben een beperkte geldigheidsduur.

 • De met een voldoende of compenseerbaar resultaat afgelegde onderdelen van het bachelorexamen hebben een geldigheidsduur van zes jaar;
 • Verleende vrijstellingen voor examenonderdelen van het bachelorexamen hebben een geldigheidsduur van zes jaar;
 • De resultaten van tussentoetsen en practicumopdrachten vervallen aan het eind van het betreffende studiejaar.
 • De met een voldoende resultaat afgelegde onderdelen van het masterexamen hebben een geldigheidsduur van drie jaar;
 • Verleende vrijstellingen voor examenonderdelen van het masterexamen hebben een geldigheidsduur van drie jaar.

Op verzoek van de student kan de examencommissie in uitzonderlijke gevallen de geldigheidsduur van een met voldoende of compenseerbaar resultaat afgelegd examenonderdeel met maximaal een jaar verlengen.

NB. Bovenstaande regelgeving is van kracht vanaf 01 september 2010. Dit betekent dat alle resultaten die behaald zijn voor 01 september 2010 komen te vervallen op 01 september 2013 (masterresultaten) of 01 september 2016 (bachelorresultaten).