EUR Excellence Scholarship

Wanneer u reeds een mastergraad heeft behaald en een tweede masteropleiding wenst te volgen dan valt u niet langer onder het wettelijk collegegeld[1]. Dit betekent dat u niet het lage tarief van € 1.951 verschuldigd bent, maar het veel hogere instellingscollegegeld. De Erasmus Universiteit komt goede studenten graag tegemoet in deze hogere kosten. Wanneer u een opleiding (bachelor of master) aan de EUR cum laude[2] heeft afgerond, kunt u in aanmerking komen voor een EUR Excellence Scholarship. Met deze scholarship wordt het collegegeld voor uw tweede masteropleiding verlaagd tot € 1.951. Deze verlaging geldt voor de gehele duur van de opleiding zolang het studietempo zodanig is dat naar verwachting binnen de termijn die voor de opleiding staat kan worden afgestudeerd. De verlaging kan niet worden verlengd tot langer dan de nominale studieduur.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een EUR Excellence Scholarship dient u zich in te schrijven voor een voltijds master of research master aan de EUR (postinitiële opleidingen vallen niet onder de regeling). Het invullen van de digitale machtiging voor het collegegeld, en daarmee de betaling hiervan, stelt u uit totdat u een bericht ontvangt over de toekenning van de scholarships.

Om in aanmerking te komen voor de scholarship dient u toegelaten te worden tot de masteropleiding. Indien u niet zeker bent over of u wordt toegelaten, kunt u contact opnemen met het onderwijsbureau van de betreffende opleiding of faculteit. De onderwijsbureaus geven het bewijs van toelating af.

Daarnaast dient u minstens 1 opleiding (bachelor of master) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude[2] te hebben afgerond.

Aanvraagprocedure

De deadline voor de aanvraag was 31 mei 2015.
Dit betekent dat de aanvraag uiterlijk op 31 mei 2015 kon worden ingediend. 

De aanvraag kon per email worden ingediend bij de coördinator EUR Excellence Scholarships:

Aafke Hoefmans MA, SSC OO&S
E-mail: hoefmans@remove-this.oos.eur.nl

De volgende bijlagen dienen te worden meegestuurd bij de aanvraag:

a) Motivatiebrief met daarin een toelichting op de keuze voor de gewenste opleiding (maximaal 2 pagina’s),

b) Curriculum vitae (maximaal 2 pagina’s),

c) Kopieën van getuigschriften en cijferlijsten behaald in het hoger onderwijs waaruit blijkt dat een opleiding cum laude is afgerond. Indien het getuigschrift nog niet is uitgereikt dient een brief van de examencommissie te worden meegestuurd waaruit blijkt dat cum laude afronding van de studie(s) is ingepland.

d) Bij voorkeur een referentiebrief van een lid van de wetenschappelijke staf van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

e) Bewijs van toelating tot de master van uw keuze

Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Alleen complete aanvragen die op tijd zijn ingediend zullen worden beoordeeld. 

Selectie en afronding

Alle binnengekomen aanvragen worden gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Vervolgens worden ze voorgelegd aan een jury van hoogleraren. Op basis van het advies van de jury besluit de Rector Magnificus namens het College van Bestuur aan wie een EUR Excellence Scholarship wordt toegekend. In totaal is hiervoor jaarlijks € 225.000 beschikbaar.

Mocht aan u een scholarship worden toegekend dan krijgt u hiervan een bericht en dient u de machtiging te printen en het verlaagde collegegeld te betalen ten einde uw inschrijving te completeren. U dient in het kalenderjaar van toekenning van de scholarship te starten met uw opleiding.

Mocht aan u helaas geen scholarship worden toegekend kunt u ervoor kiezen uw inschrijving te annuleren. Als u de opleiding toch wenst te volgen kunt u de inschrijving completeren door het betalen van het hoge instellingscollegegeld.

Meer informatie

De volledige informatie over de EUR Excellence Scholarships is te vinden in de regeling (PDF).

Mocht u na het lezen van deze regeling nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinator EUR Excellence Scholarships:

Aafke Hoefmans MA, SSC OO&S

Tel: 010-4081771

E-mail: hoefmans@remove-this.oos.eur.nl

 


[1] Wanneer uw tweede masteropleiding uw eerste master in de zorg of het onderwijs is, valt u wel onder het wettelijk collegegeld.

 

[2] Enkele opleidingen aan de EUR (zoals de research masters aan het Erasmus MC) hanteren het judicium ‘cum laude’ niet. Voor deze opleidingen volstaat het equivalent van cum laude, waarvoor in principe wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van 8,25 of hoger.

 


Bookmark and Share