In beroep bij het college van beroep voor de examens

Als student heb je te maken met verschillende (onderwijs- en examen)regelingen, richtlijnen en natuurlijk de wet. Er worden op de universiteit vele beslissingen genomen over onderwijs, tentamens en examens. Beslissingen waarbij jij soms direct belanghebbend bent. Wanneer je het niet eens bent met zo’n beslissing, kun je daartegen in beroep komen of bezwaar maken. In dat geval zul je waarschijnlijk een aantal vragen hebben zoals:

Wanneer niet al je vragen hier worden beantwoord is het zeker nuttig om met een studentendecaan of een studieadviseur te gaan praten.

Wie kan berroep instellen?

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens kan worden ingesteld door een belanghebben­de, dat wil zeggen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Aan deze voorwaarde voldoet over het algemeen niet degene, die beroep instelt tegen de uitslag van een tentamen, waarvoor hij/zij al is geslaagd. In een dergelijk geval zal hij/zij doorgaans bij dat beroep geen belang meer hebben. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin ook een geslaagde nog belanghebbende is.

Beroepsgrond

Wanneer je het niet met de beslissing eens bent, kun je in beroep gaan. Maar je moet dan wel een wettelijke grond voor het beroep kunnen aanvoeren. De beroepsgrond is omschreven in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, te weten de beslissing is in strijd met het recht (art. 7.61, tweede lid WHW).

Dit kan zijn in strijd met enig ander algemeen verbindend voorschrift, zoals de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding of de Regels en richtlijnen van de examen­commis­sie of met een beginsel van behoorlijk bestuur. Voorbeelden van een beginsel van behoorlijk bestuur zijn:

  • het vertrouwensbeginsel (de Examencommissie komt een gedane toezegging niet na)
  • het gelijkheidsbeginsel (gelijke gevallen worden niet gelijk behandeld)
  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • motiveringsbeginsel (de beslissing is op onjuiste feiten gebaseerd of niet goed beargumenteerd)
  • rechtszekerheidsbeginsel.

Je moet dit uiteraard goed onderbouwen in je beroepschrift!

Beroepschrift

Vermeld in je beroepschrift altijd je naam, adres, telefoonnummer, studentnummer, e-mailadres en je opleiding. Geef duidelijk aan tegen welke beslissing van welk orgaan of functionaris beroep wordt ingesteld en wat de grond is waarop je je beroep baseert. En stuur indien mogelijk een kopie mee van de beslissing waartegen je beroep aantekent.

Wend je in geval van vragen of onduidelijkheden tijdig tot bijvoorbeeld een studentendecaan, een studieadviseur of tot de secretaris van het College van Beroep voor de Examens. Let in alle gevallen daarbij overigens wel op de termijn die geldt voor het indienen van een beroep!