Tentamens / Toetsen

Aanmelden voor schriftelijke tentamens

Voor bijna alle schriftelijke tentamens (m.u.v. minoren en deeltentamens) moet je jezelf binnen vastgestelde aanmeldperiodes aanmelden via Osiris Student. Osiris student is rechtstreeks te openen via MyEur of via de exam-button op SIN-online.

De aanmeldperiode voor alle opleidingen start 35 dagen voor het schriftelijk tentamen en eindigt 7 dagen voor het tentamen (let op de dag van het tentamen telt niet mee, inschrijving sluit om 23.59 uur, bijvoorbeeld bij een tentamen op vrijdag sluit de inschrijving de week ervoor op donderdag 23.59 uur)

Voorwaarden voor een probleemloze inschrijving
 • Je staat ingeschreven als student of extraneus voor de opleiding, waarvan je het tentamen wil afleggen.
 • Je bent volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding bevoegd om deel te nemen aan de tentamens van je keuze.
Let op!
 • Zorg ervoor dat je op tijd bent! Zonder correcte aanmelding ben je niet gerechtigd tot deelname aan de tentamens. Nadat je je hebt aangemeld via Osiris Student ontvang je een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd. Print deze e-mail en bewaar het tot de resultaten van de tentamens in Osiris bekend gemaakt zijn.
 • Aanmelden via Osiris Student kan alleen tijdens de aanmeldperiode. 
 • Gedurende de aanmeldperiode is het ook mogelijk om je in Osiris uit te schrijven voor een tentamen waarvoor je was aangemeld. Hiermee voorkom je een vermelding "niet opgekomen" op het dossieroverzicht en kan een andere student gebruik maken van de gereserveerde stoel en tafel.
 • Na het verstrijken van de aanmeldperiode kun je je niet meer online aanmelden. 
Problemen met aanmelden?

Slaag je er niet in om je tijdens de aanmeldingsperiode op te geven wegens problemen met bijvoorbeeld je ERNA-account of Osiris, ga dan nog vóór het sluiten van de aanmeldperiode naar de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum (in de E-hal).

 

Aanmelden na de aanmeldingsperiode 

Heb je nagelaten om je tijdens de aanmeldperiode in te schrijven voor een tentamen en wil je dat nadien alsnog doen dan zijn daarvoor twee mogelijkheden:

 1. Bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum zijn ook na het verstrijken van de officiële aanmeldtermijn formulieren verkrijgbaar. Hiermee is het mogelijk je tot twee werkdagen (zie onderstaand let op!) voor een tentamen alsnog in te schrijven tegen betaling van € 20,00 administratiekosten per tentamen. Na het invullen en betalen van de kosten krijg je een doorslag van het formulier mee. Deze doorslag moet je meenemen naar het tentamen waarop de inschrijving betrekking heeft.
 2. Ben je te laat door overmacht, dan kun je voorafgaande aan de aanmelding bij het Erasmus Studenten Service Centrum contact opnemen met de examencommissie van je opleiding. De examencommissie toetst het verzoek en kan schriftelijk toestemming geven zonder verdere kosten deel te nemen aan het tentamen. In dat geval kun je de schriftelijke toestemming persoonlijk inleveren bij het Erasmus Studenten Service Centrum en zonder kosten het formulier invullen en inleveren. Ook dan krijg je een doorslag van het formulier mee en wordt aangeraden deze doorslag mee te nemen naar het tentamen.

Is de verlate aanmeldtermijn van uiterlijk 2 werkdagen verstreken dan geldt voor studenten van ESE, RSM en iBMG een bijzondere procedure:

ESE Indien je toelaatbaar bent tot het betreffende tentamen en zonder aanmelding toch deelneemt, kan het tentamencijfer alsnog in OSIRIS geregistreerd worden, uitsluitend tegen betaling van € 20,- administratiekosten, alleen te betalen twee dagen voor het tentamen tot en met de dag waarop het betreffende tentamen is afgelegd. Je kunt de verlate aanmelding regelen tot middernacht op de dag waarop het tentamen plaatsvond via de ESE web shop.
Wanneer betaling via de ESE web shop niet mogelijk is, kan de betaling geschieden via de Informatiebalie van het OSC (Tinbergen Gebouw, kamer H6-02). Indien het tentamen eindigt na 16.00 uur, of op een zaterdag wordt afgenomen, en betaling via de web shop niet mogelijk is, dient de betaling via de Informatiebalie plaats te vinden op de eerstvolgende werkdag.

RSM

  

 

 

 

 

 

Te late aanmelding als u inschrijving via Osiris gemist hebt:

Bij te late aanmelding kunt u zich tot uiterlijk twee werkdagen vóór de dag waarop het hertentamen wordt afgelegd, tegen betaling van € 20,00 administratiekosten per tentamen, inschrijven bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum (hal E-gebouw).

Is deze verlate aanmeldtermijn van het ESSC van uiterlijk 2 werkdagen verstreken dan geldt voor studenten van RSM dat nog aangemeld kan worden, echter uitsluitend tegen betaling van € 20,- administratiekosten via het online EBS betaalsysteem, te betalen uiterlijk op de dag waarop het betreffende hertentamen is afgelegd. Een bevestiging van de betaling zal naar het studenten e-mail adres verzonden worden. Daarnaast zal de Examencommissie de Examenadministratie en de Programmamanager  informeren over de geldige verlate inschrijving, waarop het cijfer verwerkt zal worden in Osiris.

Hertentamen afleggen zonder aanmelding:

Op de tentamendag zelf het hertentamen afleggen zonder dat hiervoor een deugdelijke aanmelding is gedaan, is toegestaan. U zult van de surveillant een stempel “op eigen risico” krijgen. U kunt het tentamen afmaken en inleveren. Daarna heeft u, zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid om de aanmelding in orde te maken uitsluitend op de dag van het tentamen, tegen betaling van € 20, - administratiekosten via het online EBS betaalsysteem.

iBMG Indien je zonder aanmelding toch deelneemt kan het betreffende tentamencijfer alsnog in OSIRIS geregistreerd worden, uitsluitend tegen betaling van € 20,- administratiekosten. Betaling geschiedt digitaal. Dit is mogelijk tot en met de dag van het tentamen (23.59 uur), Zie de website voor toelichting op de procedure en de betaalwijze.

 

Let op!

 • Tot twee werkdagen vóór het tentamen is het niet meer mogelijk om je alsnog via deze procedure in te schrijven. Zie tabel.
 • Controleer vooraf of je voldoet aan de voorwaarden:
  (1) Je staat ingeschreven als student voor de opleiding, waarvan je het tentamen wilt afleggen.
  (2) Je bent bevoegd volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van die opleiding om deel te nemen aan de tentamens van je keuze.
 • Eenmaal betaalde administratiekosten worden niet gerestitueerd.

 

Tussentijds uitschrijven voor een schriftelijk tentamen 

Gedurende de aanmeldperiode is het ook mogelijk om je in Osiris uit te schrijven voor een tentamen waarvoor je was aangemeld. Hiermee voorkom je een "niet opgekomen"op het dossieroverzicht en ook kan dan een andere student gebruik maken van de gereserveerde stoel en tafel.

Klik hier voor een beschrijving.

 

Orderegels voor schriftelijke tentamens 

Het vaststellen van regels voor schriftelijke tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de orderegels. Deze zijn hieronder te vinden.

1. Algemene bepalingen over de orde tijdens schriftelijke tentamens

1.1 Namens de examencommissies zijn daartoe aangestelde surveillanten belast met de handhaving van de orde tijdens het schriftelijke tentamen. In het Van der Goot Building is bij schriftelijke tentamens een hoofdsurveillant aanwezig. De hoofdsurveillant coördineert de gang van zaken tijdens het schriftelijke tentamen.

1.2 Aan het begin van ieder schriftelijk tentamen is ten minste één examinator (docent) aanwezig in één van de ruimtes waar het schriftelijke tentamen wordt afgenomen dan wel in persoon direct bereikbaar voor de hoofdsurveillant.

1.3 De deelnemer aan een tentamen dient de aanwijzingen van de surveillant op te volgen. Wanneer aanwijzingen van een surveillant niet worden opgevolgd maakt de surveillant hiervan een schriftelijke rapportage op. De examencommissie besluit nadien over de eventuele sanctie.

1.4 In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor de persoonlijke eigendommen van de examinandus buiten de ruimte waarin het tentamen wordt afgenomen mogen jassen en tassen niet meegenomen worden in de tentamenruimte. In andere gevallen dienen jassen over de stoel gehangen te worden. Tassen e.d. dienen gesloten te zijn en buiten handbereik.

1.5 In de tentamenzaal dient het rustig te zijn vóór, tijdens en ook na het tentamen. Tijdens het tentamen zijn alle vormen van communicatie uitgesloten, behalve die met de surveillant en de docent.

1.6 De tentamenzaal is voorzien van cameratoezicht.

1.7 Tijdens toiletbezoek wordt er gebruik gemaakt van mobiele detectieapparatuur.

2. Bepalingen ten aanzien van het aanmelden voor deelname aan een schriftelijk tentamen

2.1 Alleen de student die zich tijdig heeft aangemeld voor een schriftelijk tentamen heeft recht op het geregistreerd krijgen van het behaalde cijfer. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten die van de examencommissie schriftelijk toestemming krijgen om alsnog op deelnemerslijst te worden geplaatst.

2.2 Aanmelden kan voor alle schriftelijke tentamens gedurende de aanmeldperiode voor dat tentamen in Osiris Student. In principe staat de aanmeldperiode open van 35 dagen tot 7 dagen vóór het tentamen. Studenten die zich niet via Osiris Online kunnen aanmelden dienen zich te wenden tot het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) in de hal van het E-gebouw.

2.3 Na afloop van de reguliere inschrijfperiode is het nog tot twee dagen voorafgaand aan het tentamen mogelijk aan te melden bij het ESSC. Daarvoor moet € 20,00 per tentamen betaald worden. Het bewijs van betaling dient bij voorkeur te worden meegenomen naar het tentamen, zodat het aan de surveillant getoond kan worden indien de naam van betrokkene door de verlate aanmelding niet op de deelnemerslijst voorkomt.

2.4 Wanneer in strijd met één van de voorgaande leden van dit artikel toch wordt deelgenomen is het behaalde resultaat niet geldig, tenzij de examencommissie anders beslist.

3. Bepalingen inzake het betreden en verlaten van de ruimte waarin een schriftelijk tentamen wordt afgenomen

3.1 Schriftelijke tentamens worden in verschillende zalen en hallen van het Woudestein-complex van de EUR afgenomen. De meest gebruikte tentamenlocatie is in het Van der Goot Building op de begane grond. Op de dag van het tentamen geven monitoren bij de ingang van het Van der Goot Building eventuele wijzigingen aan. Deze informatie is vanaf 21.30 uur voor in ieder geval de ochtendtentamens van de volgende dag ook te vinden op de SIN-channel "Tentamenlocaties".

3.2 Studenten met dyslexie en bepaalde andere vormen van functiebeperking gebruiken een andere zaal om tentamen te doen. Ze dienen hiervoor vóór het einde van een aanmeldperiode toestemming te hebben gekregen van de examencommissie van hun opleiding. In deze zaal beginnen de schriftelijke tentamens 30 minuten eerder dan in de andere zalen.

3.3 Met het oog op een rustig en ordentelijk verloop dienen deelnemers tijdig in de tentamenruimte te arriveren en plaats te nemen. De ruimte op de begane grond in het Van der Goot Building is opgedeeld in blokken. In ieder blok kunnen maximaal 49 studenten plaatsnemen. De blokken zijn vooraf ingedeeld op basis van studentnummers. Het eerste en laatste nummer van ieder blok is op borden aangegeven.

3.4 Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

3.5 De deelnemer mag een tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. De student die het tentamen voortijdig inlevert bij de surveillant zorgt ervoor dat hij zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.

3.6 De eindtijd van het tentamen is tevens de eindtijd waarop alle tentamenuitwerkingen ingeleverd moeten worden. Alle in te leveren formulieren dienen te zijn voorzien van met pen geschreven studentnummer, naam en handtekening en aldus bij de surveillant ingeleverd te worden. De laatste 15 minuten van een tentamen moeten studenten blijven zitten. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen op.

3.7 Kladpapier, tentamenopgaven, antwoorden en andere tentamen gerelateerde documenten mogen de zaal tijdens en na het tentamen niet verlaten.

4 Specifieke bepalingen over orde tijdens tentamens

4.1 Op de tafel van de deelnemer mogen uitsluitend aanwezig zijn: een geldig identiteitsbewijs (zie artikel 4, lid 2) schrijfgerei, eten en drinken voor eigen gebruik en indien meegenomen een bewijs van deelname. Bij een aantal tentamens is een eenvoudige of grafische rekenmachine of gebruik van bepaalde bronnen toegestaan. De docent dient dit vooraf aan te geven en het dient vermeld te staan op het voorblad van het tentamen. Bronnen die bij een tentamen zijn toegestaan mogen niet zijn voorzien van eigen aantekeningen. Apparatuur en ook andere toegestane bronnen mogen van een andere deelnemer geleend worden, mits de overdracht plaatsvindt vóór het tentamen begint. Indien zich hierop informatie bevindt waarmee gefraudeerd kan worden is zowel de eigenaar als de lener verantwoordelijk.

4.2 Iedere deelnemer dient zich te kunnen identificeren middels minimaal één van de volgende identiteitsbewijzen: collegekaart van de universiteit, rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Deelname aan het tentamen is niet toegestaan indien geen van deze identiteitskaarten aan de surveillant getoond kan worden.

4.3 Alleen het papier dat door de universiteit wordt verstrekt mag tijdens een tentamen worden gebruikt. Het gebruik van eigen papier is niet toegestaan.

4.4.In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen van degene die het tentamen aflegt mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen dient de mobiele telefoon vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatieapparatuur bij/tijdens schriftelijke tentamens is verboden. Overtreding wordt aangemerkt als fraude.

4.4.b Horloges zijn niet toegestaan gedurende het tentamen. Horloges moeten worden opgeborgen in jas of tas.

4.5 Het eerste uur en het laatste half uur van een tentamen is het niet toegestaan naar het toilet te gaan, behoudens in zeer bijzondere (medische) omstandigheden, tevoren door de student aan te melden bij de docent of de surveillant. Per tentamen is één toiletbezoek per persoon mogelijk, waarbij per blok aan niet meer dan één persoon gelijktijdig toestemming wordt verleend. Het toiletbezoek dient bij de surveillant te worden aangemeld en diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

4.6 Voor, tijdens en na het tentamen zijn de surveillanten in hun blok verantwoordelijk voor de ordehandhaving. Indien een docent het surveilleren verzorgt neemt deze de rol van surveillant waar. In geval van fraude stelt de surveillant een fraudeformulier op en voorziet de tentamenuitwerking van een stempel “eigen risico”. De betrokken student(en) mag (mogen) het tentamen wel voorzetten.

5 Bepalingen ten aanzien van fraude en wangedrag en sancties die daaruit voortvloeien

Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor het voor de examinator/examencommissie onmogelijk is of is geworden zich een juist oordeel te vormen over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden of over de kennis, inzicht en vaardigheden van medestudenten. Fraudegevallen worden schriftelijk gemeld bij de examencommissie van de desbetreffende opleiding. Beleid hierover wordt per opleiding vastgesteld. Informatie hierover is te vinden in de Regels en Richtlijnen van de betreffende opleiding.

 

Tentamens voor studenten met een functiebeperking  

Heb je een verklaring vanwege een functiebeperking en wil je in een kleiner lokaal tentamen doen?

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten, waaronder aanpassing van tentamenvoorzieningen moeten ertoe bijdragen dat sprake is van een gelijke kans op studiesucces. Sinds enkele jaren kan een aanzienlijk deel van studenten met een functiebeperking tentamen doen in lokaal M1-5, M1-6 en H5-2. M1-5 en 6 zijn kleine collegezalen voor maximaal 20 personen op de eerste verdieping van het Van der Goot Building en H5-2 is een computerzaal in het Tinbergen Building.

Hoe krijg je toestemming om in dit lokaal tentamen te doen?

Allereerst moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van de faculteit waarvoor je bent ingeschreven (N.B. indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek doen). De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor het afleggen van schriftelijke tentamens in genoemde zalen en voor welke periode die toestemming geldt.

Wat moet je doen om je in te schrijven voor schriftelijke tentamens als je eenmaal een verklaring hebt?

Gedurende de periode dat je toestemming hebt voor het afleggen van tentamens in M1-5/6 en H5-2 dien je binnen de aanmeldingstermijn van de schriftelijke tentamens via Osiris-online in te schrijven voor deze schriftelijke tentamens, je kunt door middel van een vinkje aangeven of je gebruik wilt maken van M1-5 of andere faciliteiten waarvoor je toestemming hebt gekregen. 
Heb je dat gedaan dan zorgen wij ervoor dat het tentamen op de opgegeven datum in het lokaal is en dat er daar een surveillant beschikbaar is. Indien je besluit niet deel te nemen aan het tentamen dan moet je je tijdig via Osiris afmelden.

Waar is M1-5/6 en H5-2 en hoe laat beginnen daar de tentamens?

M1-5/6 is een instructielokaal op de eerste verdieping van het Van der Goot Building (oostzijde) en H5-2 is een computerzaal op de vijfde verdieping van het Tinbergen Building. In M1-5/6 kunnen maximaal 20 studenten gelijktijdig tentamen doen en in H5-2 maximaal 10 studenten. De orderegels zijn gelijk aan de regels die gelden in de grote tentamenzaal op de begane grond. De studenten in genoemde zalen starten een half uur eerder met het tentamen dan de andere deelnemers en derhalve om respectievelijk 09.00 uur, 13.00 uur en 18.00 uur. De eindtijd is gelijk aan de andere deelnemers. Ook de orderegels zijn identiek en tijdens het eerste uur moet overleg met de docent mogelijk zijn om inhoudelijke vragen voor te kunnen leggen.

Wat mag je meenemen?

In artikel 4 van de orderegels is beschreven welke spullen tijdens een tentamen op tafel mogen liggen.

Mag ik ook in de gewone tentamenruimte doen?

Het is niet mogelijk om je schriftelijk tentamen in de reguliere tentamenruimte te maken omdat je op de deelnemerslijst staat voor de aparte zalen en niet voor de reguliere zaal. 


De 10 Gouden Regels voor schriftelijke tentamens

Het is belangrijk dat tijdens schriftelijke tentamens zoveel mogelijk sprake is van orde en rust. Om een goed verloop te realiseren geldt een aantal regels. Hieronder vind je in het kort de belangrijkste op een rij en een verwijzing naar de webpagina waar je meer informatie over de orderegels kunt vinden

 1. Meld je tijdig aan via Osiris Online. Een succesvolle inschrijving genereert altijd een automatische bevestiging van inschrijving per e-mail op je ERNA-adres. Aanmelden vergeten? tot twee werkdagen voor het tentamen kan dat tegen betaling bij het ESSC.
 2. Lees de orderegels voor schriftelijke tentamens. Zo is voortaan nog maar één keer toiletbezoek toegestaan.
 3. Abonneer je op de SIN-channel "tentamenlocaties" dan weet je 1 dag voor het tentamen op welke locatie het tentamen wordt afgenomen. Op de dag van het tentamen kun je de locatie ook vinden op de monitor in het Van der Goot Building.
 4. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
 5. Kom ruim op tijd en neem direct plaats in het juiste blok.
 6. Neem altijd enkele pennen, potloden, gum en indien toegestaan een rekenmachine en eventueel een reserve rekenmachine mee.
 7. Wees stil in de tentamenzalen. Vermijd het dragen van luidruchtig schoeisel.
 8. Zet je mobiele telefoon en andere communicatieapparatuur uit en berg deze buiten handbereik op.
 9. Volg de instructies van de surveillanten en docenten altijd op en communiceer tijdens het tentamen uitsluitend met hen.
 10. Houd de eindtijd goed in de gaten en controleer voor het inleveren alles op eigen naam en studentnummer.


Overige tentamens en resultaten  

Indien je een mondeling tentamen gaat afleggen of een scriptie, paper of thesis wilt laten beoordelen dan heb je een tentamenformulier nodig. Doel van dit formulier is dat het resultaat van bijvoorbeeld een mondeling tentamen, keuzevak of scriptie, kan worden geaccordeerd door de verantwoordelijke docent en kan worden geregistreerd door de examenadministratie.

Je kunt dit formulier invullen bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum.

Invullen van het tentamenformulier
 • Je noteert als student of extraneus terplekke op het formulier je persoonlijke gegevens en gegevens over het vak.
 • Je levert vervolgens het formulier in bij het Erasmus Studenten Service Centrum en zij zorgen ervoor dat het formulier bij de betreffende docent komt.
 • De docent noteert na beoordeling het behaalde cijfer en het aantal studiepunten (ECTS). De docent zet tevens zijn/haar handtekening, geeft je een doorslag van het ingevulde formulier als bewijsmateriaal en zorgt ervoor dat het formulier ter administratieve afwerking bij de afdeling examenadministratie wordt ingeleverd.

De examenadministratie boekt vervolgens het cijfer in Osiris en archiveert het tentamenformulier.

 

Tentamens en weeralarm 

Procedure afgelasten tentamens wegens weeralarm

Incidenteel worden tentamens afgelast vanwege extreem slechte weersomstandigheden. Daarbij valt te denken aan een zware storm, ijzel of hevige sneeuwval. Situaties waardoor het erg gevaarlijk is om de straat op te gaan, lange files ontstaan, treinverkeer ontregeld raakt. En dus ook tentamens ernstig ontregeld raken doordat veel studenten niet of te laat bij het tentamen arriveren. De praktijk leert dat in dergelijke situaties verwarring optreedt als tentamens toch doorgaan en ook als tentamens worden afgelast. Om in dit soort complexe situaties maximale duidelijkheid te verschaffen is er één algemene procedure.

Wanneer is sprake van afgelasting vanwege weeralarm?

Als het KNMI een weeralarm afgeeft voor het hele land of specifiek voor de Regio Rijnmond vanwege zeer zware storm, ijzel, hevige sneeuwval of andere extreme weersomstandigheden.

Welke tentamens worden hierdoor beïnvloed?

Zodra een weeralarm wordt afgekondigd wordt bekeken welke tentamens staan gepland en voor welke opleidingen. Deze tentamens worden afgelast. Voor tentamens van Geneeskunde kan een andere procedure gelden.

Hoe wordt de afgelasting gecommuniceerd?

De afgelasting staat op de startpagina van de EUR vermeld en ook op de nieuwspagina’s van het ESSC en van de examenadministratie. De afgelasting wordt ook vermeld op de monitoren op de campus en de faculteiten kunnen de studenten nader informeren via SIN of SMS.

Vinden van een alternatieve datum voor afgelaste tentamens

Het afgelasten van tentamen(s) vanwege een weeralarm betekent dat zo snel mogelijk een nieuwe datum moet worden vastgesteld. De examenadministratie neemt hiertoe het initiatief en overlegt met het onderwijsbureau van de betreffende opleiding(en). De nieuwe datum ligt maximaal twee weken na de oorspronkelijke tentamendatum. 
De nieuwe datum wordt door de betreffende opleiding(en) op SIN gepubliceerd. De examenadministratie publiceert de nieuwe datum op de website van het ESSC en op de monitoren.

 

 Monitoren/channel tentamenlocaties

Hoe is het Van der Goot Building ingedeeld? 

De meeste schriftelijke tentamens vinden plaats in het Van der Goot  Building, begane grond. De hal is opgebouwd uit 22 blokken met 49 tafels en stoelen per blok. 

Soms zijn de schriftelijke tentamens in een andere zaal of gebouw. Kijk voordat je tentamen doet op de monitoren in de hal van het Van der Goot Building.

SIN-channel: tentamenlocaties 

Abonneer je op het channel voor tentamenlocaties en je weet altijd ruim van te voren op welke locatie het tentamen plaatsvindt. 

 Klachten over tentamen

Heb je een klacht over een tentamen en/of gang van zaken tijdens een tentamen? 

Op de EUR website rechtbescherming vind je uitgebreide informatie over wat dan te doen en tref je het online formulier aan waarmee je een formele klacht kunt indienen.


Bookmark and Share