Minorsite   Externe Studenten   Geneeskunde voor technische studenten

Geneeskunde voor technische studenten

Naam van de minor:

Geneeskunde voor technisch studenten

Taal:

Nederlands

 

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC, Inwendige Geneeskunde

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Universiteit Leiden: faculteit Wiskunde en NatuurwetenschappenLUMC: anatomie, celbiologieTU Delft: 3ME

Locatie:

Het onderwijs wordt gegeven in Rotterdam, Delft en Leiden, met een accent op Rotterdam

   
Periode:

De minorperiode aan de EUR loopt van 2 september 2013 tot en met1 februari 2014, inclusief afsluitende tentamens.

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inschrijving:

Studenten dienen zich aan te melden via www.eur.nl/minor/extern.

Studenten dienen bovendien een e-mail te sturen waarin zij hun motivatie uiteenzetten in maximaal 10 regels om deze minor te volgen. De motivatie wordt gebruikt bij de selectie. De mail dient te worden gestuurd aan: e.padberg@remove-this.erasmusmc.nl

De inschrijving staat open van 6 mei t/m 30 juni 2013.

Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden, die de minor Geneeskunde willen volgen, hoeven geen toestemming aan de Examencommissie van hun eigen opleiding te vragen.

Bijzonderheden

De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een samenwerkingsverband van TU Delft, Universiteit Leiden, LUMC, EUR en Erasmus MC.

Medical Delta voert onderzoek uit op het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor meer info www.medicaldelta.nl.

Medical Delta biedt twee minoren aan:

-    "Geneeskunde" voor studenten van de TU Delft en de faculteit W&N van de Universiteit Leiden

-    "Dokter van de Toekomst" voor studenten (bio)medische wetenschappen van Erasmus MC en LUMC en voor studenten biologie van de Universiteit Leiden.

Studenten vanuit beide minoren volgen in de eerste week gedeeltelijk gezamenlijk onderwijs (de capita selecta) en werken in de 9e en 10e week gezamenlijk aan een interdisciplinair project.

Inhoud

De minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van techniek en geneeskunde: hoe kan technische kennis bijdragen aan de medische wetenschap en aan betere behandelmethoden? Het gaat hier om een interdisciplinair vakgebied, waarin artsen en ingenieurs nauw met elkaar samenwerken. Het interdisciplinaire karakter komt in deze minor ook tot uitdrukking in het feit dat het onderwijs deels wordt gevolgd samen met studenten geneeskunde die de parallelle minor Medische Technologie volgen. Zo wordt er een gezamenlijk project van twee weken uitgevoerd.

De minor start met een diepgaande ontdekkingsreis als introductie in de geneeskunde. Kennis over basale humane biologie (anatomie, fysiologie, moleculaire genetica, celbiologie), epidemiologie en ziektenleer is essentieel om het klinisch denken te doorgronden. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten met een project van 2 weken. De projecten sluiten zoveel mogelijk aan op de lopende projecten binnen de Medical Delta. In het project werken studenten in groepje van 6-8. De groepjes voor de eerste ronde van de projecten bestaan uit studenten van zowel de minor geneeskunde als de minor medische technologie. De afsluitende projecten worden uitgevoerd door studenten van de minor geneeskunde. Een project wordt begeleid door één of twee docenten en wordt afgesloten met een presentatie op een symposium.

In het tweede deel ligt het accent op de translationele aspecten. Het tweede deel heeft een meer klinisch karakter. Vakken zijn dan diagnostiek (imaging en chemie), cardiologie, oncologie/hematologie, heelkunde en traumatologie.

De benadering is case-oriented, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de translatie van geneeskunde naar techniek. De casuïstiek wordt anders besproken dan in de studie geneeskunde: er ligt meer nadruk op de vraag waar artsen in de praktijk vastlopen en hoe nieuwe technologie oplossingen kan bieden.

Hieronder staat een globaal overzicht van de onderwerpen van het programma:

Week

Onderwerp

 

 

 

Medische basisvakken

1

start minoren Medische Delta: capita selecta

1-8

Anatomie

 

fysiologie en regelsystemen

 

moleculaire genetica

 

immunologie en infectie

 

celbiologie

9-10

translationele projecten & symposium

 

 

 

Translationele geneeskunde

11-15

diagnostiek (imaging & chemie)

 

cardiologie (signaal, biomechanica, interventies, cardiac imaging)

 

oncologie/hematologie

 

heelkunde/traumatologie

 

translationele projecten & symposium

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

- inzichtelijk maken op welke wijze technische kennis kan bijdragen aan de medische disciplines;

- samenwerken met collegae uit de medische disciplines en heeft de student voldoende kennis van de geneeskunde om actief te kunnen participeren in een multidisciplinaire omgeving;

- de verworven kennis en vaardigheden tonen door voldoende inbreng te tonen in de projecten en symposia.

Specifieke kenmerken

Deze minor draagt als volgt bij aan de academische kennis en vaardigheden van een derdejaars bachelorstudent: de student krijgt een inleiding in de humane anatomie, humane biologie en  epidemiologie. Vervolgens wordt de ziekteleer gedoceerd aan de hand van technische problemen of mogelijke technische oplossingen. De student leert om samen te werken met vakgenoten (studenten) van een andere discipline. Tot slot leert de student om een zelf uitgevoerd, beperkt onderzoek te presenteren aan medestudenten, docenten en geïnteresseerde vakgenoten.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: niet van toepassing
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: niet van toepassing

Onderwijs werkvormen:

Het onderwijs zal worden gegeven in hoorcolleges, werkgroepen, capita selecta, zelfstudie-opdrachten, bezoeken aan laboratoria en twee projecten van 2 weken die worden afgesloten met een presentatie van de resultaten in een symposium.

Onderwijsmateriaal:

Wordt verstrekt.

Contacturen:

Gemiddeld 20 contacturen per week. De meeste contacturen hebben het karakter van verplichte aanwezigheid. Een enkele zelfstudieopdracht kan op een zelf gekozen locatie gemaakt worden. Bij onvoldoende aanwezigheid kan de docent toegang tot het examen weigeren. Als door omstandigheden verzuim ontstaat, moet er in overleg met de docent naar een oplossing gezocht worden.

Toetsing

De studenten worden regelmatig getoetst: elk deelvak wordt met een toets afgesloten. De toetsing bestaat verder uit een beoordeling van de inbreng in het project en de presentatie van het project op een symposium. De student dient voor alle afzonderlijke onderdelen van deze minor een voldoende te halen om in aanmerking te komen voor het certificaat inclusief cijfer (30 studiepunten). De laatste week van de minor (januari 2014) wordt gereserveerd voor eventuele herexamens.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Edith Padberg
e.padberg@remove-this.erasmusmc.nl
(010) - 703 5960
Erasmus MC – D434

Websites:

http://www.tudelft.nl/


Bookmark and Share

Bekijk nu de minoren video.

Video over de minoren.Belangrijke data minoren 2014-2015

De inschrijvingsperiode loopt van 7 t/m 28 mei 2014