Overheid maakt onvoldoende gebruik van internet om kwaliteit beleid te versterken - Archief 2000

Virtuele gemeenschappen kunnen de besluitvorming rondom belangrijke maatschappelijke thema’s verbeteren’ stelt prof.dr. Victor Bekkers in zijn oratie Voorbij de virtuele organisatie? Over de bestuurskundige betekenis van virtuele variëteit, contingentie en parallel organiseren op vrijdag 17 november 2000. Hij houdt een pleidooi voor het creëren van virtuele gemeenschappen binnen de overheid. Deze gemeenschappen, ook wel ‘virtual communities’, zouden de kwaliteit van de besluitvorming rondom bepaalde beleidsthema’s en issues, zoals bijvoorbeeld de mestproblematiek, de uitbreiding van Schiphol, het vreemdelingenvraagstuk maar ook de veiligheid of leefbaarheid in steden, kunnen verbeteren. Met het uitspreken van deze rede aanvaardt hij het ambt van bijzonder hoogleraar aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze leerstoel is ingesteld door de Stichting CMG Academie.

Het internet biedt volgens de hoogleraar mogelijkheden om burgers en andere organisaties actiever te betrekken bij de discussies over het verbeteren van de leefbaarheid of veiligheid van hun wijk. Daarvoor roepen bijvoorbeeld gemeenten en ministeries digitale discussieplatforms in het leven. Toch zijn de resultaten met deze vorm van participatie via het internet vaak teleurstellend. Dit komt, omdat overheden onvoldoende in staat zijn om het karakter van het internet te doorgronden. Zij houden onvoldoende rekening met de specifieke eigenschappen en de dynamiek van het internet. De organisatorische kwaliteiten van het internet worden daardoor nauwelijks onderkend. Digitale discussieplatforms worden te veel gebruikt als een instrument of communicatiekanaal voor opiniepeiling. De interactieve eigenschappen worden onvoldoende benut. Om hierin verandering te brengen dienen gemeenten, provincies, ministeries en andere overheden te leren van de inzichten zoals deze ontleend kunnen worden aan het bestaan van de vele gemeenschappen op het internet en ‘echte’ internetorganisaties. Linux, de wereldwijde gemeenschap van informatici, kan daarbij als inspiratiebron dienen."

"De discussie rondom veel lastige problemen is vaak vrij gesloten," signaleert Bekkers. "Het zijn steeds dezelfde belanghebbenden en experts die hieraan deelnemen. Niet alle kennis en informatie is toegankelijk. Te vaak komt men er achter dat bepaalde alternatieven niet, of te laat, in ogenschouw zijn genomen; of dat de gehanteerde veronderstellingen niet blijken te kloppen. De Betuweroute is een klassiek voorbeeld."

Virtuele beleidsgemeenschappen kunnen hierin verandering brengen. Zij kunnen dienen als een platform voor en broedplaats van creativiteit. Voorwaarde is dat echter iedereen toegang heeft tot deze gemeenschappen.

De discussie binnen zo’n gemeenschap organiseert zichzelf rondom bepaalde onderwerpen en deelonderwerpen. Het is van belang dit proces van zelforganisatie te stimuleren door de deelnemers aan deze gemeenschappen toegang te geven tot alle relevante informatie, databestanden, rekenmodellen en simulatietechnieken. Zij moeten uitgedaagd worden om met alternatieve oplossingen te komen. Tot op heden zijn overheden daarmee vrij karig geweest. De ‘open source’ benadering van veel internetgemeenschappen is aan de overheid voorbij gegaan. Het wordt gezien als een bedreiging voor hun monopoliepositie. Ten onrechte, omdat de kwaliteit van de ideeën, en daarmee de probleemanalyse en -oplossing, toeneemt. Bovendien blijken deze virtuele beleidsgemeenschappen een manier om allerlei, uiteenlopende partijen blijvend bij de vorming en uitvoering van beleidsmaatregelen te betrekken." Bovendien kan op deze manier een tegenwicht worden geboden tegen de informatiemacht die is geconcentreerd in allerlei uitvoeringsbureaucratieën.

Noot voor de pers
De oratie is per e-mail op te vragen: e-government@cmg.nl
Naar aanleiding van de oratie is een wetenschappelijk publicatie verschenen. Deze kan ook gratis worden besteld bij mw. M. Scholtes van CMG Public Sector bv, tel. (070) 302 93 02; e-mail mirjam.scholtes@cmg.nl
Oratie 17 november, 16.00 uur
Plaats: Woudestein, Aula
Info: bij de hoogleraar, tel (070) 302 93 02; e-mail bekkers@fsw.eur.nl of bij mw. H. Moolhuijsen, CMG Nederland bv, tel (020) 503 30 00; e-mail helen.moolhuijsen@cmg.nl

Overheid maakt onvoldoende gebruik van internet om kwaliteit beleid te versterken