Klachtenprocedure

Het Taal- & Trainingscentrum streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het voorkomen dat u niet tevreden bent over een van onze diensten of medewerkers van het Talencentrum, dan horen we dat natuurlijk graag van u. Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ontevredenheid over een dienst of personeelslid van het Taal- & Trainingscentrum.

Probleem bespreken
Voordat u gebruikmaakt van de klachtenregeling, raden we u aan het probleem te bespreken met de betrokkenen. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over de inhoud van uw cursus, bespreek dit dan eerst met uw docent. Wilt u graag wisselen van groep, bespreek dit dan met uw docent of met het secretariaat van het Taal- & Trainingscentrum. In veel gevallen kan direct al een oplossing gevonden worden.

Procedure
Als u een klacht heeft, kunt u uw klacht kenbaar maken door een brief of een e-mail te sturen, onder vermelding van ‘klacht’ naar:

 • Taal- & Trainingscentrum EUR
  T.a.v. Drs M.J.H. Menten | Kamer E1-28
  Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam

of via e-mail naar:

 • menten@remove-this.oos.eur.nl

 • U ontvangt binnen één week na binnenkomst een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  Uw klacht wordt na ontvangst besproken door de klachtencommissie, die bestaat uit de senior coördinator van het Taal- & Trainingscentrum en de coördinator van de taalsectie waarop uw klacht betrekking heeft.
 • Mocht u een klacht over de sectiecoördinator hebben, dan bestaat de klachtencommissie uit de de senior coördinator en de coördinator van een andere sectie. Bij een klacht over de senior coördinator bestaat de klachtencommissie uit de directeur OO&S (Drs. L.I.M. Jillissen) en het hoofd Studentenvoorzieningen (Drs. J. Matthijsse). Een klacht over de sectiecoördinator kunt u sturen naar: secretariaat@oos.eur.nl
 • Eventueel wordt u uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en samen te praten over een mogelijke oplossing. Indien u bij het indienen van uw klacht bovenstaande procedure volgt, wordt uw klacht altijd in behandeling genomen. Uiterlijk 20 dagen na binnenkomst van de klacht krijgt u een reactie.
 • Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 • Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

De klacht

 • Om een goed beeld te krijgen van uw klacht vragen wij u de volgende punten op te nemen in uw brief of e-mail.
 • Uw persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • De dienst waarover u een klacht heeft, zo gedetailleerd mogelijk (bijvoorbeeld taalcursus + niveau,  naam docent, periode van de cursus et cetera).
 • De aard van de klacht (wat had u verwacht, aan welke verwachting is niet voldaan).
 • Wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen en hoe dat is verlopen (bijvoorbeeld met de docent of het secretariaat gesproken).
 • Dagtekening
 • Ondertekening

Niet tevreden?
Mocht u na de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u in beroep gaan bij de beroepscommissie. Voeg uw klacht, de reacties die u kreeg toe als bijlage en beschrijf helder waarover u ontevreden bent (blijft). 

Wij hopen echter dat wij er in een eerder stadium samen met u uit kunnen komen.

Beroep
Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van het Taal- & Trainingscentrum schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie   te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De beroepscommissie bestaat uit:

 • Drs. L.I.M. Jillissen
 • Drs. J. Matthijsse

De beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.


U kunt uw beroep sturen naar:

 • Beroepscommisie klachten TTC/OO&S
  secretariaat OO&S
  Postbus 1738
  3000 DR Rotterdam

Of via e-mail naar:

 • secretariaat@oos.eur.nl

Erasmus Dictee 2015

Op maandag 23 november 2015 heeft het jaarlijkse Erasmus Dictee plaatsgevonden.

Schrijfcoaches Nederlands en Engels

Individuele feedback op je teksten

Online taalcursussen!

Leer een taal in uw eigen tempo en wanneer het u uitkomt!

First-year alumnus discount!

Speciaal aanbod voor recent afgestudeerden van de EUR

Hoi Holland! App

This serious game is your first step towards mastering the Dutch language.