Werken bij de EUR   HR informatie   Arbeidsvoorwaarden   Verlof   Verlofrechten   Opname verlof en geldigheid verloftegoed

Opname verlof en geldigheid verloftegoed

Het opnemen van verlof vindt plaats in overleg met uw leidinggevende. Het verlof dient in principe te worden opgenomen in het jaar waarin de aanspraak op dat verlof is ontstaan. Conform de CAO NU 2011-2014 mag een eventueel restant van het verlof dat vanaf 1 januari 2013 is opgebouwd naar het volgende kalenderjaar worden meegenomen. Dit restant moet echter vóór 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar zijn opgenomen, tenzij u voor dat tijdstip een schriftelijke afspraak met uw leidinggevende heeft gemaakt over latere opname. Als u het verlof niet heeft opgenomen binnen deze 12 maanden direct volgend op het einde van het kalenderjaar waarin het verlof is opgebouwd en u geen schriftelijke afspraken heeft gemaakt, is uw leidinggevende - na overleg met u- gerechtigd tijdstippen vast te stellen waarop u dit tegoed alsnog dient op te nemen. Als er aan het einde van dit (tweede) kalenderjaar nog verlofuren resteren waarover geen afspraak is vastgelegd en waarvoor  de leidinggevende geen tijdstip heeft vastgesteld, vervallen deze automatisch. Alle afspraken over een restant verlof dienen schriftelijk te worden vastgelegd, ook indien ze ten eerste male meegenomen worden in het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Indien deze schriftelijke afspraak in dat eerste jaar ontbreekt, komt het restant verlofuren echter (nog) niet te vervallen.