Werken bij de EUR   Over de EUR   Bestuur en organisatie   Faculteiten   Faculteitsbestuur - Decaan

Faculteitsbestuur - Decaan

Bij de EUR is het bestuur van de faculteit éénhoofdig en wordt gevormd door de decaan. Het College van Bestuur benoemt en ontslaat de decaan. Over een voorgenomen benoeming of ontslag wordt de Faculteitsraad gehoord.
De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit en met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor wat betreft het onderwijs en onderzoek. De decaan stelt daartoe het faculteitsreglement vast.
De decaan werkt mee aan het bestuur van de universiteit door overleg te voeren met het College van Bestuur bij de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting. De decaan heeft tevens een aantal specifieke taken waaronder het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en de richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening. De decaan is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur en verstrekt het College van Bestuur daarover de gevraagde inlichtingen.


Voldoen aan spelregels is taak bankbestuur

Sancties moeten niet alleen vanuit overheid komen

Grote kansen medische voedingsmarkt

Voeding die helpt bij bestrijden ziektes

Marius van Dijke benoemd tot hoogleraar Behavioural Ethics

Onderzoek over gedragsethiek en integer leiderschap

Filosofisch debat scholieren

Jury wijst winnaars aan