CLI Fellow Nina Holvast & Willem-Jan Kortleven

Voorbij het deficitdenken: naar inclusiever onderwijs en diversiteitsbeleid aan Erasmus School of Law.

De EUR, en ESL in het bijzonder, heeft een diverse studentenpopulatie (o.a. in termen van gender, etniciteit, sociaal-economische en culturele achtergrond). Hoewel het bevorderen van diversiteit hoog op de agenda staat, lijkt het onderwijs en de dagelijkse omgang met studenten nog altijd tot op zekere hoogte gestempeld te worden door ‘deficitdenken’ (een afwijkend profiel wordt als 'gebrek' gezien, dat op enige wijze moet worden gerepareerd). Met dit project willen we de impliciete hobbels die een dergelijke benadering met zich mee brengt detecteren en vervolgens tot onderwijsinnovaties komen om deze te minimaliseren. Het doel is om de tekorten in de dagelijkse (juridische) onderwijspraktijk te adresseren. Zo willen we een inclusievere benadering helpen bevorderen, waarin alle studenten gelijke kansen krijgen en onnodige uitval of achterblijvende studieresultaten worden gereduceerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen