Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking

Leer effectief en duurzaam opereren in participatieprocessen

Inleiding

De opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking, leert je passende vormen van participatie te ontwerpen en hoe die op effectieve manier uit te voeren.

Let op: Erasmus Academie stopt met aanbieden van opleidingen per 1 januari 2023. Lees hier wat dit betekent voor onze opleidingen. 

 

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
5 dagen
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Wat ga je bereiken?

 • Je weet de state-of-the-art wetenschappelijke kennis over participatie.
 • Je hebt inzicht in de potenties en uitdagingen van participatie en je kunt reflecteren op de verschillende vormen die participatie binnen jouw organisatie kan aannemen.
 • Je kunt op systematische wijze goed onderbouwde participatieprocessen en -instrumenten ontwerpen en inspelen op veranderingen gedurende het proces.
 • Je weet hoe je participatie op een goede wijze kunt inbedden binnen uw organisatie.
 • Je bent je bewust van je eigen houding en competenties met betrekking tot participatie en de invloed die dit heeft op het contact met participerende burgers en organisaties.
 • Je hebt concrete handvatten om stappen te zetten in je eigen persoonlijke casus.

Hoe verbind je burgers en beleid? Wat moet je doen om individuen, groepen of organisaties te betrekken bij collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten? De opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking, leert je passende vormen van participatie te ontwerpen en hoe die op effectieve manier uit te voeren.

De opleiding behandelt vanuit de wetenschappelijke theorie en de praktijk verschillende  participatie- en co-creatieprocessen en geeft praktische handvatten hoe je actieve burgers, bewonersinitiatieven en organisaties kunt adviseren en ondersteunen.

Zoektocht naar ‘goede’ participatie

Participatie is een populair begrip bij overheden en publieke organisaties. Dit varieert van inspraakprocedures rond een specifiek plan en interactieve visievorming, tot bewoners die zelf initiatief nemen en steun zoeken bij de overheid. Gemeentes, provincies, ministeries en andere publieke organisaties zoeken naar nieuwe manieren om burgers en organisaties te betrekken. En met reden: participatie wordt niet alleen gezien als een manier om beter inzicht te krijgen in de problemen die spelen, maar ook als een manier om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, meer legitimiteit en draagvlak te creëren voor beleid, en burgers en organisaties meer zeggenschap te geven.

Participatie = Spanningen

Participatie kan dus verschillende vormen aannemen en verschillende doelen dienen. Dit maakt het echter ook lastig om participatie op een juiste en productieve manier vorm te geven. Verschillende spanningen worden zichtbaar, zoals tussen de representatieve en participatieve democratie, tussen draagvlak en draagkracht, en tussen expertkennis en ervaringskennis. Vaak zien we dat participatie uitloopt in een proces dat eindeloos duurt, in een samenwerking die spaak loopt of in toenemende conflicten. De ambities om participatie serieus te nemen, werken dan averechts en leiden ertoe dat het vertrouwen tussen overheid, bewoners en organisaties verslechtert.

Kern van de opleiding

De opleiding Participatie Kunde en Kunst van een goede samenwerking is erop gericht om wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen van de deelnemers bij elkaar te brengen. Gezamenlijk werken we aan thema’s als de ambities en doelen van participatie, het ontwerpen van een participatieproces, en het inbedden hiervan in de organisatie. Hierbij richten we ons op het bespreken van kenmerkende dilemma’s die in de praktijk voorkomen, en kijken we naar de praktische implicaties van (samen)werken met burgers. Zo helpt de opleiding om participatie meer te laten zijn dan een veelbesproken en veelbelovend thema, en bij te dragen aan het beter betrekken van burgers en organisaties bij beleid, plannen en diensten.

Praktische toepassing

Hoe betrek je op een goede wijze individuele burgers, groepen en organisaties bij collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten die hen aangaan? Oftewel, hoe ontwerp je passende vormen van participatie en voer je deze op een productieve manier uit? Hierbij kun je denken aan participatie- en co-creatieprocessen, maar ook aan het adviseren en ondersteunen van actieve burgers en bewonersinitiatieven. Daar biedt deze opleiding inzicht in. In de opleiding leer je aan de hand van de meest recente wetenschappelijke kennis en praktijkvoorbeelden hoe je participatieprocessen en -instrumenten inzet op een manier die past bij de doelen en doelgroep die je voor ogen hebt. Daarnaast gaat de opleiding in op de organisatiekenmerken en individuele competenties die participatie ten goede komen. Door tijdens de opleiding te werken aan een eigen casus, leer je direct hoe je de opgedane kennis kunt toepassen op je eigen werkpraktijk. 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Participatie: Kunde en Kunst is interessant voor participatieprofessionals; iedereen die zich in zijn of haar werk actief bezighoudt met burger- en/of overheidsparticipatie. Deze participatie kan variëren van bewonersinitiatieven tot co-creatie en inspraakprocessen. Je bent werkzaam in een organisatie die te maken heeft met burger- of bewonersparticipatie in het publieke domein. Denk hierbij aan gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook woningcorporaties, welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, aannemers in de groenvoorziening, energiebedrijven en andere semi-overheidsorganisaties. Zo brengt de opleiding een brede groep professionals samen, die op verschillende terreinen ervaring heeft met participatie.

Opzet van de opleiding

De opleiding omvat vijf collegedagen. Elke collegedag staat in het teken van een aspect van participatie. Middels opdrachten, discussies en verschillende werkvormen gaan we aan de slag met relevante wetenschappelijke theorieën. Tussen de collegedagen werk je aan de hand van opdrachten aan een participatieplan voor je eigen persoonlijke casus. Die casus betreft een praktijksituatie op het gebied van participatie. Dit kan heel uiteenlopend zijn; van een bewonersinitiatief dat je heeft benaderd voor ondersteuning, of een instrument dat je wilt gebruiken om burgers te laten participeren, of een vastgelopen proces waarin burgers meedenken over een concreet plan.

 

Programma

Op de eerste dag staat het doel van participatie centraal. Onduidelijke doelen, verschillende verwachtingen en twijfel over de juiste vorm of trede van participatie, kunnen het participatieproces belemmeren. Daarom verkennen we hoe je de doelen van overheden én participanten bespreekbaar kan maken. Op basis hiervan verkennen we hoe je vanuit de lokale context en het type vraagstuk tot doelformulering en een bijpassende participatievorm komt. Dit kan variëren van een instrument voor burgerinitiatief of het aanstellen van een initiatievenmakelaar tot een proces voor co-creatie of inspraak. Het bepalen van doelen en kiezen van participatievorm passen we toe op de participatiepraktijk van je casus.

Vanuit het doel zetten we de stap naar het ontwerpen van een participatieproces. Heel praktische vragen kunnen grote consequenties hebben. Zo staan we stil bij de vraag wie je uitnodigt om te participeren. Hoe belangrijk is het om inclusief te zijn? Hoe voorkom je daarbij een ‘Poolse landdag’ waarbij iedereen aanwezig is maar niemand echt inbreng kan leveren? En hoe doe je recht aan zowel enthousiaste actievelingen als mensen die niet willen of kunnen participeren? Of mensen die in eerste instantie niet meedoen, maar later toch bezwaren of wensen inbrengen? Vervolgens kijken we ook naar praktische organisatie- en werkvormen. Aan de hand van ontwerpprincipes en criteria voor een goed participatieproces, gaan we aan de slag met het procesontwerp in je casus. Daarbij komen verschillende instrumenten in de participatie-toolbox aan de orde, waaronder interactieve werkvormen en de inzet van online instrumenten.

Tijdens de derde dag bekijken we de participatie in relatie tot de publieke organisatie waarvoor je werkt. Centraal staat de inbedding van participatie in drie belangrijke contexten: politiek, management en uitvoering. Politici, bestuurders en uitvoerders kunnen met hun rol en houding het verschil maken, zowel in positieve als in negatieve zin. Op dag drie onderzoeken we hoe je in je eigen organisatie de ruimte en rugdekking organiseert die je nodig hebt om je casus verder te brengen. 

Participatie vereist andere competenties van professionals. Burgers zijn mondig, hun projecten zijn persoonlijk gemotiveerd en emoties kunnen hoog oplopen. Hoe hiermee om te gaan? Welke rol en houding zijn dan passend? En hoe kan je je eigen kwaliteiten optimaal inzetten? Vanuit twee theoretische invalshoeken – over emoties en over verbinders – verkennen we de houding, vaardigheden en competenties die bij participatie van belang zijn. Via verschillende werkvormen reflecteer je op je eigen competenties en hoe deze tot hun recht kunnen komen binnen de verschillende vormen van participatie.

Participatie is veranderlijk. Een proces of project opzetten is wat anders dan het ook op de lange termijn goed laten lopen. Het is belangrijk om te blijven leren en reflecteren, om te blijven kijken naar de verschillende elementen die op de eerdere dagen ter sprake zijn gekomen. Passen de gekozen vorm en instrumenten nog bij de doelen en belangen van de deelnemers? En zijn er verschuivingen geweest die vragen om herziening of die kansen bieden om de participatie steviger te verankeren? Dag vijf geeft je handvaten om te blijven reflecteren, evalueren en bijsturen.

Wanneer start de volgende editie?

De opleiding Participatie: Kunde en Kunst  voor een goede samenwerking vindt plaats op de volgende datums (9.30-17.00 uur):

 • 18 november 2022 (start)
 • 2 december 2022
 • 16 december 2022
 • 13 januari 2023
 • 27 januari 2023 (slot)

Wat is Participatie?

“Participatie is een proces waarbij individuen, groepen en organisaties invloed uitoefenen op en controle delen over collectieve vraagstukken, beslissingen of diensten die hen aangaan.”

We gaan er dus vanuit dat met participatie altijd een stukje invloed en controle wordt gegeven aan de participant. We spreken dus expliciet over invloed uitoefenen op en controle delen over. Informeren, waarbij geen sprake is van het (gedeeltelijk) overdragen van controle, valt dus niet onder participeren. Daarnaast bekijken we participatie verspreid over het gehele proces van verkenning en visievorming (collectieve vraagstukken), besluitvorming (collectieve beslissingen) en uitvoering (collectieve diensten). Met het toevoegen van deze laatste categorie komen ook coproductie en burgerinitiatieven – waarbij bewoners zelf een deel van de publieke dienst leveren – in beeld. Tenslotte spreken we alleen van participatie als het betreffende onderwerp van collectief karakter is. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld participeren in het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het industrieterrein. Dit bedrijf is dan een organisatie in het participatieproces. Wanneer hetzelfde bedrijf interactie heeft met de gemeente rond een te verlenen vergunning die nodig is voor het eigen bedrijf, is dit niet collectief en is hier dus geen sprake van participatie.

(Visser, V., van Popering-Verkerk, J., & van Buuren, A. (2019). Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen. Kennisbasis participatie in de fysieke leefomgeving).

Partners

Deze opleiding organiseert Erasmus Academie in samenwerking met: 

Docenten

Hieronder vind je een korte bio van de docenten van de opleiding: Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking

Prof. Dr. Arwin van Buuren is expert op het terrein van participatie en burgerinitiatieven. Hij is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, programmadirecteur onderzoek van de vakgroep Bestuurskunde en programmaleider van het onderzoeksprogramma RePolis rondom het organiserend vermogen van burgerinitiatieven. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Vanuit zijn wetenschappelijke kennis adviseert hij overheden en initiatiefnemers over het vormgeven van uitnodigend bestuur.

Dr. Ingmar van Meerkerk is universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op zelforganisatie en burgerinitiatieven, in de context van stedelijke gebieds- en wijkontwikkeling. Hij maakt daarbij gebruik van theorieën over boundary spanning (verbindende en grens oprekkende activiteiten) en interactieve vormen van beleids- en besluitvorming tussen burgers, professionals en overheden.

Prof. Dr. Jurian Edelenbos is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op interactieve governance netwerken, de rol van vertrouwen in samenwerking, netwerkmanagement, verbindend vermogen (boundary spanning) en zelforganisatie van burgers en maatschappelijke groepen. Hij is ook wetenschappelijk directeur van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens, dat zich richt op de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden.

Dr.Ir. Jasper Eshuis is universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar branding en marketing in de publieke sector en daarnaast naar zelforganisatie in wijk- en gebiedsontwikkeling. Hij is speciaal geïnteresseerd in de rol van emoties – zoals enthousiasme maar ook boosheid en angst – van burgers in participatieprocessen rondom stedelijke ontwikkeling en hoe overheden daar het beste mee kunnen omgaan.

Dr. Mike Duijn werkt als senior wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mike is ook medeoprichter van het valorisatiecentrum GovernEUR, waar hij als senior raadgevend onderzoeker organisaties adviseert op basis van wetenschappelijke bestuurskundige inzichten. Zijn specifieke ervaring, kennis en affiniteit ligt bij governance vraagstukken op het gebied van stedelijke en ruimtelijke ordening, decentrale energievoorziening, ondergrond, bodem- en waterbeheer en klimaatadaptatie. Hij maakt gebruik van kwalitatieve en participatieve onderzoeksmethoden (workshops, scenario-sessies, spelsimulaties) en organiseert en begeleidt interactieve beleidsvormings- en leerprocessen in de publieke sector. Daarnaast is hij programmamanager van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens, gericht op de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden.

Dr.Ir. Beitske Boonstra werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar burgerinitiatieven in het ruimtelijke domein, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling en bijbehorende governance-capaciteiten. Haar huidige onderzoek richt zich op de vaardigheden en capaciteiten van stadsmakers – die individuen die succesvol navigeren tussen het maatschappelijke en het overheidsdomein – op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is zij oprichter van het onderzoeks- en adviesbureau BecomingPlanner en coördinator van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam.

De coördinatie van de opleiding is in handen van:

Vivian Visser MSc is als promovenda verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit. Zij doet onderzoek naar de manier waarop publieke organisaties ruimte maken voor burgerinitiatief, met een focus op het ruimtelijk domein. Zij bestudeert daarbij de veranderende relatie tussen burgers en overheden en hoe die relatie beïnvloed wordt door onderliggende machtsverhoudingen. Daarnaast is zij als onderzoeker en adviseur betrokken bij het valorisatiecentrum GovernEUR, op thema’s rondom participatieve planvorming, burgerparticipatie en burgerinitiatieven. In haar onderzoek gebruikt zij zowel kwalitatieve (interviews, documentenanalyses, participatieve observaties) als kwantitatieve (survey-experimenten) methoden.             

De coördinatie van de opleiding is in handen van:

Steven Blok MSc is als promovendus verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit. Steven doet onderzoek naar de collectieve actie problemen (en oplossingen) binnen burgerinitiatieven en kijkt naar hoe overheden met meer of minder sturing iets voor burgerinitiatieven kunnen betekenen. Zijn onderzoek bestaat uit een mix van kwalitatieve (veldwerk) als kwantitatieve methoden (een experiment/game). Naast promovendus is Steven adviseur bij Berenschot en doet hij tal van onderzoeks- en adviestrajecten op het gebied van participatie (met name Democratie in Actie, VNG, BZK en gemeenten).

Dr. Jitske van Popering-Verkerk is senior onderzoeker en managing director bij GovernEUR, waar zij bestuurskundige kennis toepast op vraagstukken uit de praktijk van het publieke domein. Haar expertise ligt op het gebied van samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke partijen en bewoners in besluitvorming. Jitske heeft diverse praktijkonderzoeken uitgevoerd rond complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem. In deze onderzoeken maakt zij veel gebruik van interactieve en participatieve methoden.

Dr. José Nederhand is als Universitair Docent verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op burgerparticipatie en nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein zoals burgercollectieven. Daarbij richt ze zich met name op de vraag hoe ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers aansturen en toetsen op, wat zij zien als, goede participatie en goede burgercollectieven. Ze maakt deel uit van het programma management team van het interdisciplinaire Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens en de expertisegroep participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Maak gebruik van jouw STAP-budget!

Ontvang € 1000,- korting op een opleiding bij de Erasmus Academie.

Vragen? Neem contact op met Sanne Goudriaan

Sanne Goudriaan

Coördinator Opleidingen

E-mailadres
goudriaan@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
+31(0)10 408 2522

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 • Participatie in de Omgevingswet

  Overheden krijgen steeds meer te maken met participatie in de omgevingswet. Hoe kunnen ze hier het beste mee omgaan?
 • "Het heeft me veel opgeleverd:..."

  Ank en Els volgden de opleiding Participatie: Kunde en Kunst van een goede samenwerking bij Erasmus Academie. Zou deze opleiding ook wat voor jou kunnen zijn?

Feiten & Cijfers

Kosten
 • € 4.125 (vrijgesteld van btw)
 • Inschrijven nu ook mogelijk met je STAP-budget.
 • Alumnus van de EUR of Erasmus Academie? Dan ontvang je 10% korting op de factuur. 
BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen