Voorbeelden van valorisatie

Op deze pagina vindt u een aantal inspirerende voorbeelden van valorisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kennis die wordt opgedaan aan de universiteit draagt via valorisatie bij aan maatschappelijke en economische waardecreatie. Gezien de breedte van valorisatie is het relevant voor alle wetenschapsgebieden.

Samenwerken voor transitie naar de slimste haven

Smartport is een samenwerkingsverband tussen Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en diverse faculteiten van de EUR en de TU Delft. Het investeert in kennisontwikkeling voor havens en streeft daarbij naar inzet van zoveel mogelijk ‘young potentials’ uit bedrijven. Smartport richt zich op thema’s als bereikbaarheid en ontsluiting van het havengebied, het gebruik van ‘big data’ en de rol van de Rotterdamse haven in de circulaire economie.

De transitie naar de beste en slimste haven kan alleen succesvol verlopen, wanneer alle betrokken partijen samen antwoord geven op de veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. Kennisontwikkeling heeft de meeste impact wanneer er concrete vragen aan ten grondslag liggen. De beste resultaten ontstaan wanneer optimaal geprofiteerd wordt van de gebundelde kracht van bedrijfsleven, overheden en wetenschap. Kennis krijgt bovendien meerwaarde wanneer zij ten goede komt aan organisaties met een gemeenschappelijk doel hebben en met de bereidheid verder te kijken dan hun eigenbelang.

Alleen op die manier kan het Rotterdamse havengebied definitief zijn positie van ‘Smartest Port’ veiligstellen.

Samenwerken voor transitie naar de slimste haven

Zelf-meetstation voor diabetes-patiënten door ErasmusMC

Het aantal patiënten met diabetes neemt snel toe, volgens schattingen zelfs naar 1,5 miljoen in 2025. Zo snel dat de komende jaren kwalitatief goede diabeteszorg niet meer aan alle patiënten is te garanderen. Met minder mensen meer doen is de enige mogelijkheid. Daarom heeft ErasmusMC een station ontwikkeld waarin patiënten met diabetes zelf belangrijke metingen verrichten, zoals gewicht, bloeddruk en suiker-gehalte in het bloed. Het voordeel is dat er bij de meting geen arts of verpleegkundige nodig is. Door deze tijdsbesparing kan de behandelend arts zich bij het consult volledig richten op het bespreken van een persoonlijk behandelplan. Bovendien heeft de patiënt een actievere rol, wat hem meer grip op zijn ziekte geeft.

Diabetesstation

Het DiabetesStation is ontwikkeld door Erasmus MC. Via een beeldscherm wordt de patiënt volledig begeleid bij de metingen. Dit kan nu al in acht talen, waaronder Engels, Spaans, Turks en Marokkaans. Alle gegevens worden getoetst aan grenswaarden. Als deze worden overschreden, geeft het systeem direct informatie over de gevaren of adviezen over voeding en beweging. Eventueel wordt direct doorverwezen. De arts wordt daarvan per mail op de hoogte gebracht.

Zelf-meetstation voor diabetes-patienten door ErasmusMC

Buurtwachten dragen echt bij aan veiligheid in de wijk

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zetten bijna 700 buurtpreventieteams zich in voor de veiligheid in woonwijken. Dat blijkt uit het onderzoek De burger op wacht van socioloog dr. Vasco Lub in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het onderzoek laat zien dat buurtwachten bijdragen aan de wijkveiligheid.

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken draagt bij aan een betere aanpak van leefbaarheidsvraagstukken in Rotterdamse wijken. De werkplaats is een initiatief van de gemeente Rotterdam en de Faculteit Sociale Wetenschappen. De kenniswerkplaats draagt bij aan:

  • Praktijkrelevante kennis (via artikelen, website, wetenschappelijke bladen, boeken, proefschriften, enz.).
  • Uitwisseling van kennis door het organiseren van bijeenkomsten en discussieplatforms.
  • Het tot stand brengen van coalities in Rotterdam tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals op het gebied van leefbaarheidsvraagstukken.
  • Op basis van geleverde kennis te komen tot een effectievere aanpak van leefbaarheidsvraagstukken in Rotterdamse wijken.

Buurtwachten dragen echt bij aan veiligheid in de wijk

Bedrijfstrategie: Papier en werkelijkheid

Opvallende vaak komt er van een door managers bedachte bedrijessbtrategie weinig terecht. Hoe komt dat? Als de mensen in een organisatie de strategie onvoldoende kennen, begrijpen en er niet voor honderd procent voor gaan, wordt de strategie simpelweg geen werkelijkheid.
Er is dan sprake van een gebrek aan strategisch alignment.

Organisaties met een hoge mate van strategische alignment leveren significant betere prestaties. Dat is geen veronderstelling. Het blijkt telkens weer uit wetenschappelijk onderzoek.

Tot voor kort ontbrak het aan een geschikt managementinstrumentarium om strategische (mis)alignment in organisaties op een toegankelijke, begrijpelijke en uitnodigende wijze te kunnen adresseren. En om van daaruit snel en doeltreffend misalignment te kunnen ombuigen. Daar is nu verandering in gekomen.

Geïnspireerd door het lonkende perspectief van geweldig presterende organisaties, heeft S-ray Diagnostics de S-ray Alignment Scan ontwikkeld, inclusief een bijbehorende solutionbox.

S-ray Diagnostics is een kennisbedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De website van S-Ray Diagnostics is hier te vinden.

Doendenken tegen doemdenken in het onderwijs

Rotterdam Vakmanstad, opgericht door EUR-filosoof Henk Oosterling, heeft een 10-jarige strategie ontwikkeld om in Rotterdam weer een ambitieus en duurzaam vakmanschap op de kaart te zetten. Om dit te realiseren werkt het project op verschillende niveaus: school, buurt, markt en stad. Netwerken op die schalen worden met elkaar verknoopt waardoor er zogenaamde interactievelden ontstaan. In het basisonderwijs staat aandacht voor fysieke integriteit centraal; in de buurt gaat het om actief burgerschap en in de markt om duurzaam vakmanschap. Het vierde interactieveld richt zich op beleidsadvies.

RVS werkt samen met onderwijsinstellingen, het welzijnswerk, zorginstellingen, wooncorporaties, bedrijfsleven en overheden. Maar vooral met andere organisaties die zich bezighouden met wijkontwikkeling (Freehouse, Veldacademie, DRIFT), gezinsondersteuning (Bureau Frontlijn, Katrol), buurtmediatie (JOLO), groenontwikkeling (Creatief Beheer, BuurtLab).

De website van Rotterdam vakmanstad is vakmanstad.nl

Doendenken tegen doemdenken in het onderwijs