Certified Pensioenexecutive Opleiding

 1. Introductie en doelgroep
 2. Over de opleiding
 3. Opleidingsinformatie
 4. Raad van Toezicht
 5. Wat anderen over ons zeggen
 6. Inschrijven
 7. Contact

1. Introductie en doelgroep

De Erasmus School of Accounting & Assurance biedt een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector.

Pensioen is actueler dan ooit. Het recent gesloten pensioenakkoord, wat in de komende jaren verder uitgewerkt moet worden, betekent veel verandering voor de pensioensector. Professionals in de sector worden uitgedaagd om in de komende jaren deze verandering verder vorm te geven. Mede daarom is opnieuw gekeken naar de deskundigheidsvereisten voor dergelijke ‘pensioen executives’. Bij deskundigheid gaat het om kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De vernieuwde leergang Certified Pensioenexecutive richt zich op de ervaren pensioenprofessional die zijn/haar functioneren in de praktijk wil verbeteren door het vergroten van de actuele academische bagage.

Naar boven

2. Over de opleiding

De Certified Pensioenexecutive opleiding brengt verdieping aan in uw pensioenkennis. De nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse pensioenrelevante vakgebieden staan centraal. Deze worden door deskundigen gepresenteerd zodat u met hen kunt reflecteren op de ‘waarom-vragen’ en daarover kunt discussiëren met andere ervaren pensioenprofessionals.

Het programma kenmerkt zich door de volgende opzet:

 • De colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur.
 • De colleges worden verzorgd door (academisch) gekwalificeerde docenten.
 • Er is aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw pensioenpraktijk.
 • De ‘waarom’-vragen staan centraal en staan in relatie tot het inhoudelijk reflecteren op het veranderende Nederlandse pensioenstelsel.
 • Er zijn enkele toepassingscolleges ingericht, zoals over teamwerk en leiderschap.

De Certified Pensioenexecutive opleiding bestaat uit twee afzonderlijke semesters van elk ca. 10 colleges.

Het eerste semester bestaat uit een verplicht programma bestaande uit 8 colleges over de achtergrond van het werkterrein van de pensioen executive, het besturen van de pensioenorganisatie en een praktijkcasus. Als voorbereiding op deze casus volgt u 2 colleges die zijn gericht op samenwerken en leiderschap binnen pensioenorganisaties.

Voor het tweede semester, dat eveneens uit ca. 10 colleges bestaat, selecteert u uit een van de vier keuzemodules, die hieronder staan beschreven. De verdieping in de keuzemodule stelt u in staat om als bestuurder of professional beter beslagen ten ijs te komen in uw werk binnen specifieke commissies, werkgroepen, uitbestedings- of verandertrajecten.

De interactieve colleges worden eens per twee weken gegeven. De te bespreken literatuur wordt twee weken voor elk college beschikbaar gesteld via de elektronische leeromgeving Canvas. In elk semester worden twee open boek tentamens afgenomen.

Bij voldoende resultaten voor de tentamens van beide semesters en de praktijkcasus ontvangt u het diploma Certified Pensioenexecutive dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Het programma is geschikt voor professionals in de pensioensector zoals pensioenfondsbestuurders, pensioenverzekeraars, directeuren en senior-medewerkers van bestuursbureaus, pensioenuitvoerders, toezichthouders en adviseurs. Voor de instroomeisen treft u nadere informatie aan onder 3. Opleidingsinformatie.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Verplichte module: Besturen van de pensioenorganisatie

In de eerste verplichte module staat de omgeving van de pensioen executive en het besturen van een pensioenorganisatie centraal. U krijgt inzicht in de markt voor pensioen, waarbij zowel de aanbieders op de markt als deelnemers centraal staan.

Vervolgens wordt inzicht gegeven in besluitvormingsprocessen in organisaties en markten, gericht op specifieke aspecten van pensioenfondsen. De rol van toezicht komt hierbij ook aan de orde. Daarnaast wordt in deze verplichte module aandacht besteed aan het vergroten van vaardigheden die belangrijk zijn bij het besturen van een pensioenfonds. Samenwerking en leiderschap staan centraal in de praktijkcasus. Met een aantal andere deelnemers uit uw groep werkt u, als fictief bestuur, een strategisch vraagstuk voor een pensioenfonds uit. De casus wordt afgesloten met een praktijksimulatie, waarin besluitvorming met uw fictieve bestuur, zelfevaluatie en interactie met toezichthouders centraal staan. Het schrijven van een korte paper maakt deel uit van deze casus.

Keuzemodule Vermogensbeheer

Deze keuzemodule staat in het teken van academische verdieping op het gebied van vermogensbeheer vanuit het perspectief van risico, rendement, duurzaamheid en kosten. De eerste colleges richten zich op de governance van het beleggingsproces en asset & liability management. In de vervolgcolleges worden eerst de meer reguliere beleggingscategorieën behandeld, aandelen en vastrentende waarden. Vervolgens wordt veel tijd en aandacht besteed aan alternatieve categorieën als private equity, onroerend goed, grondstoffen, valuta en derivaten. Door de keuze voor deze module leert u beter de taal van de vermogensbeheerders te spreken en komt u beter beslagen ten ijs bij het bespreken van beleggingsvraagstukken aan de bestuurstafel.

Keuzemodule Innovatie en de veranderende relatie met de pensioendeelnemer

We kijken in deze keuzemodule naar de rol van innovatie in de pensioensector in relatie tot het gedrag van de deelnemer als pensioenconsument. Uw kennis op het gebied van het gedrag van deelnemers wordt vergroot en u bent beter in staat om bestuurlijke afwegingen rondom innovatie in het belang van de deelnemer te maken.

Tijdens de eerste colleges staat de deelnemer/consument centraal en wordt interactie met deelnemers vanuit een economisch-psychologisch perspectief bekeken. In het tweede deel van de reeks ligt de nadruk op innovatie in het sociale domein en het organiseren en faciliteren van innovatie. Tenslotte worden beide onderwerpen gecombineerd aan de hand van praktijkcases over innovatie, waarbij met name de bijdrage van digitalisering in dienst van de deelnemer worden besproken.

Keuzemodule Risicomanagement, audit en IT

Met de komst van IORP II is de rol van audit en risicomanagement nog prominenter op de bestuursagenda gekomen. Maar welke theorieën liggen ten grondslag aan risicomanagement en audit? En hoe richt u deze functies goed in, rekening houdend met de specifieke organisatie- en governance vraagstukken van een pensioenfonds? Waarom wordt risicomanagement rondom de IT-inrichting steeds belangrijker en hoe kunt u als pensioenfondsbestuurder hier grip op houden?

Door de colleges in deze keuzemodule vergroot u niet alleen uw kennis, maar krijgt u ook meer inzicht in de rol van de auditfunctie en risicomanagement in de uitbestedingsketen.

Keuzemodule Juridische en actuariële pensioenvraagstukken

Met de aankomende wijzigingen in het pensioenstelsel is het actualiseren van kennis op het gebied van juridische en actuariële vraagstukken van essentieel belang. Wetgeving zal ingrijpend veranderen en complexe vraagstukken rondom invaren en actuarieel waarderen van bestaande pensioencontracten zullen veel aandacht vergen van zowel bestuurders als professionals. Tevens is er aandacht voor ontwikkelingen vanuit Europa die relevant zijn voor de Nederlandse pensioenhervorming. De kennis uit de colleges van deze keuzemodule beogen uw slagvaardigheid ten aanzien van vraagstukken rondom de veranderende pensioenregelingen te vergroten.

Naar boven

3. Opleidingsinformatie

De pensioensector staat in de komende jaren in het teken van grote verandering. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord zal veel van professionals in de sector vragen. Juist in deze snel veranderende omgeving is het vergroten en verbreden van academische bagage van belang. EEBEE biedt met de vernieuwde Certified Pensioenexecutive opleiding actuele kennis en kunde die u ondersteunt bij de implementatie van het pensioenakkoord. Het programma richt zich primair op de 'waarom'-vragen. Met ‘pensioenexecutives’ worden primair pensioenfonds­bestuurders, de directie en medewerkers van bestuursbureaus bedoeld, alsmede degenen die vanuit verzekeraars pensioenregelingen uitvoeren. De opleiding staat daarnaast open voor andere professionele dienstverleners die een bestuurlijke, uitvoerende of toezichthoudende functie in de pensioensector vervullen, zoals vermogensbeheerders, actuarissen en juristen.

Een vast onderdeel van het programma betreft een afstudeeropdracht en een casus tijdens de verplichte module. 

Startdatum

De verplichte module van het Certified Pensioenexecutive programma start per 12 januari 2022. Het programma bestaat uit 10 colleges die tweewekelijks plaats vinden op woensdagen van 15h00 – 21h00.

De aanvullende vier keuzemodules worden verdeeld over een periode van twee jaar gegeven. Dit betekent dat niet elk onderdeel in elk semester wordt gegeven. Voor 2022-2023 is het rooster als volgt:

 

semester 1 (januari - juni)

semester 2 (september – december)

 

2022

 • Besturen van de pensioenorganisatie
 • ALM & Vermogensbeheer
 • Innovatie en de veranderende relatie met de deelnemer
 • Risicomanagement, audit en IT

2023

 • Besturen van de pensioenorganisatie
 • ALM & Vermogensbeheer
 • Juridische en actuariële pensioenvraagstukken
 • N.t.b.

Klikt u hier voor het rooster van de module Besturen van de pensioenorganisatie. Meer informatie omtrent het inschrijven en het inschrijfformulier vindt u onder kopje 6 ‘Inschrijven’.

Instroomeis

De instroomeis is gesteld op minimaal HBO werk- en denkniveau en aantoonbare kennis en vaardigheden op geschiktheidsniveau B, zoals beschreven in de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. Daarnaast dient u over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken. Over mogelijke uitzonderingen op deze instroomeis beslissen de wetenschappelijk directeuren.

Onderwijsvorm

De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven, met uitzondering van een klein aantal Engelstalige colleges binnen de keuzemodules. Het studiemateriaal is deels in het Engels.

Studiebelasting

In de weken tussen de colleges wordt gerekend op 6 uur zelfstudie.

Locatie

De colleges vinden plaats op de Woudestein campus van de Erasmus Universiteit en deels in het Novotel Brainpark Rotterdam.

Diploma

Na het behalen van de tentamens en de groepscasus behorende bij de verplichte module en het behalen van de tentamens van 1 keuzemodule, ontvangt de deelnemer een diploma met bijbehorende titel ‘Certified Pensioenexecutive’ die verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Personen die dit diploma behalen, zijn gerechtigd om de titel ‘CPE’ te gebruiken.

Studiekosten

Het collegegeld bedraagt €12.500,- inclusief lesmateriaal (deze wordt beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving), koffie/thee en maaltijden rondom de colleges.

Naar boven

4. Raad van Toezicht

Aan het Programma is een Raad van Toezicht verbonden. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • mr. drs. S. (Selma) Smit CPE
 • Prof.dr. M.A. (Mary) Pieterse-Bloem
 • Drs. H. (Harold) Herbert
 • Drs. M. (Mark) de Wijs.

Naar boven

5. Wat anderen over ons zeggen

Onderstaand treft u de ervaringen van onze (oud-)deelnemers:

'De opleiding gaf mij de gelegenheid vanuit een generalistische blik verdieping aan te brengen in mijn pensioenkennis. De inspirerende docenten en betrokken medecursisten maakten de 'investering' meer dan goed. Een aanrader voor iedereen die echt wil begrijpen hoe pensioen werkt.'
Deelnemer Joos Nijtmans, Bestuurssecretaris Pensioenfonds, leergang januari 2014

 • Voor professioneel pensioenbeheer zeg je na A en B ook C(PE);
 • de CPE aan Erasmus is verbredend en verdiepend maar zeker ook leuk om te volgen;
 • met de academische aanpak van CPE stel je de juiste vragen op het juiste moment. '

Deelnemer Michael Lipsch, Fund Manager en lid deelnemersraad Pensioenfonds, leergang september 2013 ‘

Je krijgt een wetenschappelijke basis, waarmee je ontwikkelingen beter kunt plaatsen.’
Deelnemer Margreet Roevros-Couprie, senior account manager Pensioenuitvoeringsinstantie, leergang januari 2012

‘Het Certified Pensioenexecutive-programma biedt een brede verdieping voor een volwaardige pensioenfondsbestuurder.’
Deelnemer Kees Scheepens, pensioenfondsbestuurder, leergang januari 2012

Sommige mensen vragen zich af hoe CPE zich verhoudt tot het EP programma van Nyenrode. We vroegen het aan deelnemers die beide programma’s hebben gevolgd:

‘Nyenrode EPP was warm, comfortabel; eerder flirten met actualiteit en materie, vooral gericht op het adapteren van een kritische attitude, en opinievorming en –ontwikkeling. Deze course heeft vooral mijn houding en gedrag positief beïnvloed. Erasmus CPE schuurt, daagt uit, plaatst je constant buiten je comfort zone. De materie in, maar veel meer nog er boven, alles vanuit academisch perspectief. Ik ben over de hele breedte gegroeid, maar veel meer nog gelouterd; hoe meer je leert, hoe meer je je er bewust van wordt dat we zo weinig weten. Beide opleidingen zijn in mijn ogen absoluut geen substituten van elkaar, ze zijn uniek en “onuitwisselbaar”. Ze zijn wel in hoge mate complementair. Ik had geen van beide willen missen, maar mijn persoonlijke favoriet is CPE.’
Deelnemer John Spruijt, pensioendeskundige en pensioenfondsbestuurder, leergang januari 2013

Verder delen wij graag de ervaringen met u van een tweetal alumni, t.w. een Senior Accountmanager en een Pensioenfondsbestuurder.

Naar boven

6. Inschrijven

 • Het programma is ontworpen voor deelname door 25 personen maximaal. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen. De inschrijving voor dit programma is geopend. Gezien het beperkte aantal plaatsen raden wij u aan niet te lang te wachten met inschrijven.

  Uw inschrijfformulier kunt u mailen naar de programma coördinator mevrouw J. van der Velden, jvandervelden@ese.eur.nl. Na ontvangst zal zij uw inschrijving nader verwerken.

Naar boven

7. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de opleiding Certified Pensioenexecutive kunt u zich richten tot de Programma Coordinator van de opleiding:

Paola Huiting van Wijk

E-mailadres
esaa-pensioenen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408.15.06
Kamer
Van der Goot Building, M5-32
Adres
Burg. Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
 • De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het programma Certified Pensioenexecutive bedraagt in totaal 93 PE-uren.

  Naar boven

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen