Het Rendement van Geluk voor Gemeenten | Executive Program

Over de opleiding

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk voor Gemeenten’ is de tweede academische leergang naast het succesvolle ‘Het Rendement van Geluk’. Waar ‘Het Rendement van Geluk’ gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is ‘Het Rendement van Geluk in voor Gemeenten’ gericht op directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties.

Deze leergang betreft geluk in de zin van subjectieve levensvoldoening. Dit verschijnsel is goed meetbaar gebleken. Daardoor is er veel onderzoek naar gedaan en wordt geluk nu veelvuldig meegenomen in metingen door statistische bureaus. Inmiddels heeft dat de nodige resultaten opgeleverd waar beleidsmakers wat mee kunnen. Tegelijkertijd dringen ontwikkelingen in de gelukseconomie door in het denken over beleid, bijv. rond kosten-batenanalyse. We zien dat economen steeds meer waarde toekennen aan het werkelijk ervaren nut in plaats van het verwachte nut. Voor beleid betekent dit dat onderzoek naar welbevinden vaak tot beter inzicht kan leiden dan het meten van ‘preferenties’.

Inhoudelijke vragen die aan de orde komen zijn of de overheid en publieke instellingen wel moeten sturen op geluk, wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn en welke effecten van geslaagd beleid verwacht kunnen worden. Meer technische vragen betreffen hoe de effecten van beleid op geluk zichtbaar kunnen worden gemaakt en hoe met het meten van geluk ook de voortgang bij andere doelen in de beleidsmix geëvalueerd kan worden.

Deze vragen worden behandeld in het licht van de meest recente (internationale) inzichten uit het empirisch onderzoek naar geluk waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen World Database of Happiness. Dit is de grootste internationale database van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk, met daarin kennis over verbanden tussen geluk en een scala aan onderwerpen zoals zingeving, werk, gezondheid en overheidsbeleid. De Erasmus Universiteit Rotterdam is de beheerder van de World Database of Happiness.

Om te starten met het Executive Program 'Het Rendement van Geluk voor Gemeenten' dient eerst de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' gevolgd te worden.

Doelgroep

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk voor Gemeenten’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties. Het Executive Program richt zich op professionals die nieuwsgierig zijn naar nieuwe perspectieven op actuele uitdagingen, die zich willen verdiepen in de werking en de mogelijkheden van geluk vanuit een maatschappelijk perspectief en die aan de slag willen met de kwaliteit van leven.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesRegio Rotterdam
CollegedagenVrijdag
InstroommomentVoorjaar 2022
Duur opleidingMasterclass + 6 modules
Investering€ 5.950 (vrijgesteld van BTW)
GroepsgrootteMaximaal 18 deelnemers

Inhoud van het programma

Module 1: De samenhang tussen samenleving, overheid en geluk
Tijdens deze eerste module wordt het rendement van geluk voor Gemeenten als conceptueel kader neergezet. Vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken naar de kwaliteit van samenleving, de bijdrage van beleid en dienstverlening en de rol van de overheidsorganisatie zelf. 
 • Onderzoeken en inzichten over kwaliteit van samenleving
 • Kwaliteit van en vertrouwen in de overheid en instituties
 • Brede welvaart: het meten van vooruitgang
 • Toepassing van geluk in de samenleving
Module 2: De kwaliteit van de samenleving
Verschillende onderzoeken en metingen geven inzicht in de werking van geluk in een samenleving. Welke factoren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van leven? Hoe sterk wegen die factoren en in welke mate zijn die beïnvloedbaar? Verschillende thema’s van de brede welvaart worden uitgediept. 
 • De sociale samenleving: cohesie, support
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Psychologie, gezondheid en samenleving
 • Werken en leren: Op weg naar een digitale samenleving?
Module 3: Het rendement van geluk in beleid
Geluk speelt op verschillende manieren een rol in beleid: als doel, als middel en als indicator voor effectiviteit van beleid. Hoe kun je geluk gebruiken in de beleidscyclus, en welke mogelijkheden en best practices vinden we op verschillende beleidsterreinen?
 • Kostenbaten analyse geluk
 • Geluk in de beleidscyclus. Meten & monitoren.
 • Principes en thema’s in verschillende domeinen
Module 4: De bijdrage van dienstverlening en participatie aan de kwaliteit van leven
De relatie tussen samenleving, burgers en overheid verandert. De overheid krijgt een meer faciliterende rol in de keuzeverantwoordelijkheid en initiatieven van burgers. Welke mogelijkheden biedt dit en hoe verhoudt dit zich tot geluk? Wat vraagt dit van de overheid?
 • Inspraak, nieuwe vormen van democratie en geluk
 • Co-creatie en de faciliterende overheid
 • Klantgerichtheid
 • Levensvaardigheden van burgers
Module 5: Geluk in de eigen organisatie (werkgeluk)
De kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening hangen nauw samen met de interne organisatie. Hoe werkt geluk binnen een organisatie? Op welke manieren kan geluk bijdragen aan het rendement van de organisatie. Hoe past dit bij nieuwe werkvormen zoals opgavegericht werken en zelfsturing? Welk effect heeft dit op de bijdrage aan de samenleving?
 • Werkgeluk
 • Inspirerend leiderschap in het publieke domein
 • Public service motivation
 • Nieuwe werkvormen
Module 6: Overheid en geluk laten werken
In deze module komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. We kijken welke ideeën en mogelijkheden zich hebben aangediend tijdens de leergang en gaan in op concrete vragen en cases uit de eigen omgeving. We kijken welke stappen u zelf wilt zetten en wat er nodig is om hierbij in balans te blijven; immers ook uw eigen geluk is belangrijk.
 • Ondernemerschap en innovatie in het publieke domein
 • Lokale ontwikkeling door de gemeenschap
 • Toepassing in de gemeente
 • Bespreken open vragen en eigen casuïstiek
 • Reflectie en afsluiting

 

Prof.dr. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology. Hij is daarnaast Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika. Bakker is Past President van de European Association of Work & Organizational Psychology. Hij is vooral geïnteresseerd in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties.
Drs. Justien Marseille is oprichter van The Future Institute. Sinds haar afstuderen (UvA, 1993) onderzoekt ze, kritisch en zonder vrees, mogelijke toekomsten. Marseille ontwikkelde thema’s rond onder andere: de femisering van de Westerse maatschappij, de bottum-up economie (De opkomst van het Markt Marxisme, 2010), de trek naar buiten de stad (De nieuwe landverhuizers, 2007) en de ontwikkeling van media (Van Massa naar Micromedia, 2004, Mens wordt medium, 2013). Bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam, onderzoekt ze de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data. Justien werd meermaals gehonoreerd voor haar werk als trendwatcher/futuroloog. 
Prof.dr. Willem van Rhenen is hoogleraar engagement and productivity aan Business University Nyenrode en verbonden aan arbodienstverlener 365. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat integrale benadering van het welzijn van werknemers ook voor de werkgever positieve resultaten heeft. Willem van Rhenen is sinds 1998 actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten. Hij promoveerde in 2008 op het onderwerp ‘From stress to engagement’. In zijn proefschrift bespreekt hij een effectieve manier om via een gezondheidsonderzoek werknemers te traceren met een groot risico op ziekteverzuim. Hij is groot voorstander van de individugerichte aanpak. Verder stelt hij dat het managen van stress door preventie, advisering en zorg alleen, niet voldoende is. Het is juist van belang de mentale gezondheid van werknemers te versterken, want alleen bevlogen werknemers kunnen excellent presteren.
Dr. Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en weet deze kennis te combineren met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Martijn Burger is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair docent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2011 behaalde hij zijn Ph.D. (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martijn’s onderzoek richt zich voornamelijk op stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart.
Prof.dr. Meike Bartels is per januari 2014 hoogleraar ‘Genetics and Wellbeing’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan, zodat we die kennis kunnen gebruiken voor preventie van psychische problemen. Voor haar onderzoek maakt Bartels gebruik van het Nederlands Tweelingen Register. Naast het NTR maakt zij ook gebruik van databestanden die wereldwijd zijn verzameld en waarin DNA-gegevens aan vragen over geluk kunnen worden gekoppeld.

Prof.dr. Jan Auke Walburg is opgeleid als psycholoog in Leiden en bedrijfskundige op Nijenrode. Hij werkte drie jaar als klinisch psycholoog en volgde de opleiding gedragstherapie. Daarna werkte hij als directeur in verschillende instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Naast zijn eigenlijke werk als directeur van de Jellinek, was hij gedurende tien jaar hoogleraar kwaliteit van zorg aan de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen tien jaar was hij directeur van het Trimbos-instituut, het nationale kennis instituut op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving.

Sinds mei 2013 is hij hoogleraar aan de Universiteit Twente met als leerstoel vanuit het Trimbos-instituut de positieve psychologie die gaat over de condities waaronder mensen tot bloei komen.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen