Het Rendement van Geluk voor Gemeenten | Executive Program

Gelukkige medewerkers vormen de basis voor een gezonde organisatie én ze presteren ook nog eens beter. Geen wonder dat steeds meer werkgevers ‘gelukkige werknemers’ hoog op de agenda hebben staan. Hoe komt het dan dat recent onderzoek uitwijst dat slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is? En belangrijker nog, wat kunnen we hieraan doen? Het Executive Program Het Rendement van Geluk voor Gemeenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een unieke universitaire leergang die zich richt op geluk bij de overheid en (semi)publieke organisaties, bekeken vanuit een bedrijfseconomisch en holistisch perspectief.

Waarom dit Executive Program?

Het Executive Program Het Rendement van Geluk voor Gemeenten is de tweede academische leergang naast het succesvolle ‘Het Rendement van Geluk’. Waar het Executive Program Het Rendement van Geluk gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is de leergang Het Rendement van Geluk voor Gemeenten gericht op directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties. Deelnemers waarderen onder meer de volgende uitgangspunten en inzichten:

 • Onderzoek naar welbevinden leidt vaak tot beter inzicht dan het meten van ‘preferenties’
 • Geluk wordt behandeld vanuit het perspectief van álle stakeholders van een organisatie
 • Kennisdeling aan de hand van de meest recente internationale academische inzichten, gevoed door de eigen World Database of Happiness
 • Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en thought leaders uit de bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen
 • Nieuwe mechanismen om organisaties een stap verder te brengen worden gedeeld

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Voordat kan worden deelgenomen aan het Executive Program Het Rendement van Geluk voor Gemeenten, dient eerst de Masterclass Grondslagen van Geluk gevolgd te worden. De investering voor de tweedaagse Masterclass bedraagt € 1.950,-; voor het Executive Program bedraagt de investering € 5.950,- (allebei de bedragen zijn vrijgesteld van BTW). Het Executive Programma bestaat uit 6 modules; studiemateriaal, koffie/thee, lunch en (gezonde) snacks en drankjes zijn inbegrepen.

Locatie
De colleges van het programma zullen gegeven worden op wisselende locaties, allemaal in (de omgeving van) Rotterdam. Exacte locaties worden nader gecommuniceerd.

Groepsgrootte
Gedurende de programmadagen vinden wij het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor onderlinge interactie en discussie, vandaar dat wij een maximale groepsgrootte hanteren van 18 deelnemers.

Voertaal
Tijdens de programmadagen is de voertaal Nederlands.

De leergang Het Rendement van Geluk betreft geluk in de zin van subjectieve levensvoldoening. Dit verschijnsel is goed meetbaar gebleken. Daardoor is er veel onderzoek naar gedaan en wordt geluk nu veelvuldig meegenomen in metingen door statistische bureaus. Inmiddels heeft dat de nodige resultaten opgeleverd waar beleidsmakers wat mee kunnen. Tegelijkertijd dringen ontwikkelingen in de gelukseconomie door in het denken over beleid, bijvoorbeeld rondom de zogeheten kosten-batenanalyse. We zien hierbij dat economen steeds meer waarde toekennen aan het werkelijk ervaren nut in plaats van het verwachte nut.

Dat er uit recent onderzoek blijkt dat er slechts 13% van de medewerkers bevlogen aan het werk is; roept logischerwijs schrikreacties op. Gelukkige medewerkers presteren immers beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. Daarnaast zien we dat in gelukkige organisaties minder ziekteverzuim is, minder personeelsverloop, minder ongelukken en een hogere productiviteit. Gelukkige organisaties leiden weer tot gelukkiger klanten. En gelukkige organisaties dragen bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij. In dit Executive Program Het Rendement van Geluk voor Gemeenten staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (organisational happiness) centraal.

Inhoudelijke vragen die tijdens de modules aan de orde komen zijn of de overheid en publieke instellingen wel moeten sturen op geluk, wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn en welke effecten van een geslaagd beleid verwacht kunnen worden. Meer technische vragen betreffen hoe de effecten van beleid op geluk zichtbaar kunnen worden gemaakt en hoe met het meten van geluk ook de voortgang bij andere doelen in de beleidsmix geëvalueerd kan worden.

Deze vragen worden behandeld in het licht van de meest recente (internationale) inzichten uit het empirisch onderzoek naar geluk waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen World Database of Happiness. Dit is de grootste internationale database van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk, met daarin kennis over verbanden tussen geluk en een scala aan onderwerpen zoals zingeving, werk, gezondheid en overheidsbeleid. De Erasmus Universiteit Rotterdam is de beheerder van de World Database of Happiness.

Tijdens deze eerste module wordt het rendement van geluk voor Gemeenten als conceptueel kader neergezet. Vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken naar de kwaliteit van samenleving, de bijdrage van beleid en dienstverlening en de rol van de overheidsorganisatie zelf.      

 • Onderzoeken en inzichten over kwaliteit van samenleving
 • Kwaliteit van en vertrouwen in de overheid en instituties
 • Brede welvaart: het meten van vooruitgang
 • Toepassing van geluk in de samenleving

Verschillende onderzoeken en metingen geven inzicht in de werking van geluk in een samenleving. Welke factoren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van leven? Hoe sterk wegen die factoren en in welke mate zijn die beïnvloedbaar? Verschillende thema’s van de brede welvaart worden uitgediept.      

 • De sociale samenleving: cohesie, support
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Psychologie, gezondheid en samenleving
 • Werken en leren: op weg naar een digitale samenleving?

Geluk speelt op verschillende manieren een rol in beleid: als doel, als middel en als indicator voor effectiviteit van beleid. Hoe kun je geluk gebruiken in de beleidscyclus, en welke mogelijkheden en best practices vinden we op verschillende beleidsterreinen?

 • Kostenbaten analyse geluk
 • Geluk in de beleidscyclus. Meten & monitoren.
 • Principes en thema’s in verschillende domeinen

De relatie tussen samenleving, burgers en overheid verandert. De overheid krijgt een meer faciliterende rol in de keuzeverantwoordelijkheid en initiatieven van burgers. Welke mogelijkheden biedt dit en hoe verhoudt dit zich tot geluk? Wat vraagt dit van de overheid?

 • Inspraak, nieuwe vormen van democratie en geluk
 • Co-creatie en de faciliterende overheid
 • Klantgerichtheid
 • Levensvaardigheden van burgers

De kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening hangen nauw samen met de interne organisatie. Hoe werkt geluk binnen een organisatie? Op welke manieren kan geluk bijdragen aan het rendement van de organisatie. Hoe past dit bij nieuwe werkvormen zoals opgavegericht werken en zelfsturing? Welk effect heeft dit op de bijdrage aan de samenleving?  

 • Werkgeluk
 • Inspirerend leiderschap in het publieke domein
 • Public service motivation
 • Nieuwe werkvormen

In deze module komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. We kijken welke ideeën en mogelijkheden zich hebben aangediend tijdens de leergang en gaan in op concrete vragen en cases uit de eigen omgeving. We kijken welke stappen u zelf wilt zetten en wat er nodig is om hierbij in balans te blijven; immers ook uw eigen geluk is belangrijk.     

 • Ondernemerschap en innovatie in het publieke domein
 • Lokale ontwikkeling door de gemeenschap
 • Toepassing in de gemeente
 • Bespreken open vragen en eigen casuïstiek
 • Reflectie en afsluiting

Hieronder volgt een greep uit de sprekers die regelmatig een bijdrage leveren aan het programma Het Rendement van Geluk voor Gemeenten.


Prof. dr. Arnold Bakker werkt als hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | is Directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology | vervult daarnaast de rol van Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika | heeft vooral interesse in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie en werkprestaties

Drs. Justien Marseille is Trendwatcher, Futuroloog en oprichter van The Future Institute |  onderzoekt mogelijke toekomsten | ontwikkelde thema’s rond onder meer de feminisering van de westerse maatschappij, de bottum-up economie, de trek naar buiten de stad en de ontwikkeling van media | onderzoekt de voorspelbaarheid van trends op grond van Big (en Small) data bij Creating 010, kenniscentrum van Hogeschool Rotterdam | werd meermaals gehonoreerd voor haar werk

Prof. dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement and Productivity aan Business University Nyenrode en Arbo Unie | is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie van uitval door psychische klachten | promoveerde op het onderwerp ‘From stress to engagement’ | is groot voorstander van de individugerichte aanpak | vindt het managen van stress door preventie, advisering en zorg onvoldoende | wil mentale gezondheid van werknemers versterken

Dr. Martijn Burger werd opgeleid tot socioloog en econoom | combineert deze kennis met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde | specialiseerde zich in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek| is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en universitair hoofddocent | richt zich in zijn onderzoek voornamelijk op stedelijke en regionale verschillen in geluk en welvaart

Prof. dr. Meike Bartels werkt als hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de VU | onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan | gebruikt deze kennis voor preventie van psychische problemen | maakt gebruik van het Nederlands Tweelingen Register en wereldwijde databestanden bij haar onderzoek | koppelt DNA-gegevens aan vragen over geluk in het kader van haar onderzoek

Prof. dr. Jan Auke Walburg studeerde Psycholoog en Bedrijfskundige | volgde de opleiding gedragstherapie | was Directeur van de Jellinek, het Trimbos-instituut en hoogleraar Kwaliteit van Zorg  aan de Universiteit van Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam | is nu hoogleraar aan de Universiteit Twente met als leerstoel vanuit het Trimbos-instituut: de Positieve Psychologie | verdiept zich in de condities waaronder mensen tot bloei komen
 

Drs. Guy van Liemt RM is Program Director, bedrijfseconoom en Executive Director van EHERO | geeft les als kerndocent bij een aantal opleidingsinstituten | heeft zitting in diverse besturen en adviesraden | adviseur, auteur en spreker over geluk, purpose en liefde

Prof. dr. Ruut Veenhoven is Academic Director, Socioloog en Emeritus-Professor aan de Erasmus Universiteit | staat bekend als ‘geluksprofessor’ | onderzoekt kwaliteit van leven | beheert de World Database of Happiness | is hoofdredacteur van de Journal of Happiness Studies

Coördinatie van de Executive Programma’s Liefde in Bedrijf, Het Rendement van Geluk en Het Geheim van Bevlogenheid en Werkgeluk is in handen van Aartie Bhawaniebhiek (Program Coordinator).

Het Executive Program Het Rendement van Geluk voor Gemeenten is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties. Het Executive Program richt zich op professionals die nieuwsgierig zijn naar nieuwe perspectieven op actuele uitdagingen, die zich willen verdiepen in de werking en de mogelijkheden van geluk vanuit een maatschappelijk perspectief en die aan de slag willen met de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld omdat zij een leidinggevende functie hebben of ambiëren, of een voorbeeldfunctie (willen) vervullen in een snel veranderende wereld, waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Of omdat zij hún leidinggevende of het bestuur willen adviseren in het zetten van deze stappen. Voor mensen die (willen) opereren vanuit het Triple-P-model (People, Planet, Profit) en (willen) begrijpen dat meer geluk leidt tot meer waarde en rendement. Na het volgen van het Executive Program ben je er klaar voor om de stap te zetten naar de rol van Chief Happiness Officer (CHO).

Na afloop van de leergang Het Rendement van Geluk voor Gemeenten ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname vanuit Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO).

Aartie Bhawaniebhiek

Program Coordinator

E-mailadres
geluk@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-34
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Het Rendement van Geluk? Check onderstaande blogs!

Werkgeluk: liever je hart luchten dan een duur bedrijfsuitje

Gelukkigere ambtenaren door meer vertrouwen

Rendement van Geluk: de take-aways

Twee collega's die lachen tijdens werktijd

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen