Internal Auditing & Advisory | Post Master opleiding

Rotterdam Skyline - foto door Iris van den Broek

Over de opleiding

Een Register Operational Auditor (RO) onderzoekt vanuit een multidisciplinair perspectief de bedrijfsvoering en verklaart als generalist het verhaal achter de cijfers. De RO specialiseert zich daarnaast op de gedragskant van management control. Ook legt de opleiding veel nadruk op de benodigde (advies)vaardigheden. De vraag naar RO’s blijft groot omdat organisaties steeds meer de noodzaak inzien van onderzoek naar niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag.

Doelgroep 

De post-master opleiding Internal Auditing & Advisory is een parttime opleiding die openstaat voor een brede doelgroep.

Onze studenten zijn onder andere leidinggevenden en medewerkers van interne auditdiensten en afdelingen als organisatieonderzoek, planning & control en financiën. Ook degenen die in het kader van een management development programma zich willen specialiseren op het internal auditing vakgebied, vallen onder onze doelgroep.

De opleiding is zeer geschikt voor personen die zich bezighouden met het inrichten en het beoordelen van organisaties, met het inrichten van de informatievoorziening en risk management in een organisatie en voor leidinggevenden die zich graag willen scholen op het gebied van sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. Onze studenten zijn managers, auditors en adviseurs die werkzaam zijn in de private, financiële of in de publieke sector.

Opleidingsvideo Internal Auditing & Advisory

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesErasmus Universiteit Rotterdam Campus Woudestein
Collegedagen Wekelijks op vrijdag
InstroommomentSeptember 2021 (alternatieve instroommomenten mogelijk)
Duur opleiding2 jaar
Investering€ 12.850- per jaar (exclusief literatuur)
BijzonderhedenKopjaar (1 jaar) en modulair studeren mogelijk

Inhoud van de opleiding

Onze Post-Master Internal auditing & Advisory opleiding is erop gericht om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig auditor of in een daaraan verwante functie zoals risico manager, compliance officer, adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. Onze opleiding geeft ook invulling aan de MD-trajecten van onze studenten.

Wij dagen onze studenten uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten in complexe en weerbarstige situaties. Onze ‘portfolio-benadering’ richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften geredeneerd vanuit de student en diens werkgever.

Waarom portfolio?

 • Opleiding tot praktijk-professionals gericht op eigen (toekomstige) werkomgeving
 • Leertraject richten op eigen ontwikkelbehoeften
 • Bij start opleiding inventariseren van eigen thema’s, vraagstukken, dilemma’s, ‘kwesties’
 • In diverse modules verbinden van theorie, eigen praktijk en persoonlijke aspiraties
 • Soepele overgang naar afstudeertraject
 • Diverse momenten van begeleiding en reflectie

Wat willen we bereiken?

 • Studenten die hun aspiraties hebben waargemaakt.
 • Afleveren professionals die zelfstandig kunnen werken en omgaan met nieuwe ontwikkelingen/uitdagingen.
 • Auditors en adviseurs die als sparring partner voor management kunnen optreden.
 • Stimuleren nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 • Stimuleren/faciliteren van wetenschappelijk onderzoek (carrière).
 • Behouden en uitbreiden van een kwalitatief hoogstaande opleiding.
 • Moderne onderwijsvormen met nadruk op faciliteren van ‘leermotivatie’ van student.
 • Internationale samenwerking.
 • Partner in onderzoek.

IntroductieDe introductie is bedoeld als kennismaking en om het kader aan te geven, waarbinnen de opleiding verder wordt uitgewerkt. Naast een algemene introductie van het vakgebied komen de opzet van de opleiding en huishoudelijke zaken ter sprake.
CIA-ApproachDeze module heeft als doelstelling de breedte van Internal Auditing te verkennen, redenerend vanuit de Angelsaksiche invulling van het IIA-inc. Die Angelsaksische invulling is te ervaren met het globaal doorlopen van de IIA-richtlijnen in combinatie met het CIA-materiaal. Dat kan door de boeken van Gleim als basis te nemen en te proeven aan de wereldwijd uitgerolde multiple choice examinering Certified Internal Auditor (CIA). In deze module wordt specifiek ingegaan op de beroepsregels van het IIA-inc. en de vaktechnische vereisten die bij internal auditing van toepassing zijn. In de colleges relateren we die aan hetgeen we in Nederland in de verschillende IAD’s tegenkomen en aan de meest recente toetsingstandaarden (tot stand gekomen in een samenwerking tussen IIA-nl, NOREA en NBA). Belangrijk is dat de student zich inzichten verwerft in waarom deze verschillen bestaan en wat de achterliggende oorzaken zijn. De internal auditfunctie heeft om verschillende redenen verschillende verschijningvormen.
Financial AccountingIn deze module richten we ons op Financial Accounting vanuit de hoofdfuncties: ondersteunen van beslissingen van informatiegebruikers en het afleggen van verantwoording. Naast diverse inhoudelijke accountingonderwerpen gaan we ook in op de regelgeving, veronderstellingen en mogelijke keuzes ten aanzien van accounting en verslaggeving, en op de invloed daarvan op de informatie en de interpretatie daarvan door de gebruikers. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de toepassing van accountingstandaarden. Ook technische aspecten van ‘het boekhouden’ komen aan de orde, evenals de relatie tussen informatie voor intern en extern gebruik en hoe op dit punt efficiëntie te bereiken. Op een aantal momenten wordt de collegestof gerelateerd aan de brede rol van de auditor.
AuditingDeze module heeft tot doel de studenten inzicht bij te brengen in de algemene principes van auditing en de feitelijke toepassing als Internal auditor. Ondermeer zal aandacht worden besteed aan de ontstaansgronden van audit, de algemene audittheorie en methodologie inclusief aanpak, integratie van auditvormen en ontwikkelingen in het vakgebied. Ook wordt aandacht besteed aan beroepsethiek, auditvaardigheden, andere auditdisciplines zoals financial audit, wetenschapsfilosofische aspecten en de specifieke werksituatie van de studenten in relatie tot de audit theorieën. In een verdiepingscollege behandelen we de specifieke kenmerken van auditing in publieke en financiële instellingen.
Accounting Information SystemsEen auditor moet de organisatie-inrichting vanuit verschillende management control theorieën kunnen beoordelen. Een belangrijke theorie is Accounting Information Systems AIS). In Nederland wordt dit vakgebied ook wel aangeduid met ‘Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie’ (BIV/AO). De module is verdeeld in twee onderdelen: AIS-Fundamentals en AIS-Advanced (in control cases). We doceren eerst de inhoud, de achtergronden en het paradigma van AIS en plaatsen dit in de context van concrete in control-vraagstukken. Kennis van deze ‘AIS-fundamentals’ is een randvoorwaarde voor de auditor die onderzoek wil doen naar interne beheersing en bestuurlijke informatieverzorging, en die daarbij gesprekpartner wil zijn voor (financial) management, accountants en controllers. Vervolgens passen we het AIS-gedachtengoed toe op een groot aantal cases en opdrachten. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor risicoanalyse als motivering van de gekozen beheersmaatregelen, en voor het werken in volledig door automatisering ondersteunde omgevingen. We confronteren (zodoende) de fundamentals van AIS met de complexiteit en dilemma’s van de dagelijkse praktijk waarbij geen ‘waterdichte’ ideaaloplossingen voor handen zijn maar desondanks gezocht moet worden naar een optimale set van beheersmaatregelen en bijbehorende bestuurlijke informatieverzorging.In twee verdiepingscolleges wordt specifiek ingegaan op hoe de problematiek zich manifesteert in de publieke sector en hoe in de financiële sector.
Governance, Risk Management & Control

Governance, Risk Management en Control (GRC) worden door veel bestuurders en toezichthouders gezien als de drie pijlers van adequate sturing en beheersing van organisaties De module geeft inzicht in de achtergrond, theorie en praktijk rondom deze drie genoemde gebieden.

 • Bij het onderdeel Governance gaan we in op de theoretische reikwijdte van het begrip Governance en de diverse codes en invullingen daarvan in de praktijk. Ook gaan we in op het speelveld en de spelers rondom (Corporate) Governance zoals bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders en andere stakeholders. Inzicht in hun belangen en relaties is nodig om de vraagstukken rondom het thema Governance te doorgronden en te hanteren.
 • Concrete uitwerkingen van Governance vereisen vormen van Risk Management. Risk Management is niet alleen ‘object van onderzoek’ voor Auditing, maar vormt veelal ook het kader waartegen audits en adviestrajecten worden vormgegeven en de resultaten daarvan worden gepresenteerd. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het COSO-ERM (Enterprise Risk Management) framework, zijnde de meest gebruikte standaard voor risk managementsystemen, en de basis voor veel sector- en organisatie-specifiek gemaakte raamwerken en technieken. Ook gaan we in op de rol van de auditor in ERM, mede aan de hand van het ‘three lines of defense model’ van het IIA.
 • De derde pijler is control. Kennis van de wijze waarop management control kan worden vormgegeven is voorwaardelijk om de kwaliteit van de sturing en beheersing van een organisatie te onderzoeken en te beoordelen aan de hand van een daarvoor geschikt normatief kader.

Vervolgens plaatsen we de GRC-kennisgebieden in de dynamiek en complexiteit van de dagelijkse praktijk. We gaan in op hoe het GRC-gedachtengoed zich manifesteert in de publieke en financiële sector en besteden aandacht aan de psychologische factoren die meespelen bij risk management en aan theorieën over effectiviteit van besluitvormingsprocessen.

Management Control FrameworksAuditors maken gebruik van beheersmodellen, ofwel frameworks als handvat voor hun normenkader. In deze module worden de meest voorkomende en gebruikte modellen behandeld en worden de onderlinge verschillen en achterliggende uitgangspunten toegelicht, onder andere om ze ook te kunnen combineren. In de module komen zowel ‘hardere’, systeemgerichte modellen als ‘zachtere’, gedragsgerichte modellen aan bod.

 

Auditing & StrategyDe module draagt bij tot kennis en inzicht in strategie en IT-strategie in het bijzonder, alsmede een vertaling daarvan naar de verwachtingen en mogelijkheden daarbij voor de auditor als assurance-provider en adviseur. Hierbij vindt tevens een reflectie plaats op het professioneel functioneren als auditor bij strategische vraagstukken, gelinkt aan de portfolio van de individuele student.
Behavioural ControlsDe module heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing. In deze module passeren praktische elementen uit Psychologie, Sociologie en Human Resource Management. Verder komen aan de orde: leidinggeven aan professionals en kennismanagement. Kenmerk van deze module is dat docenten vanuit een voor auditors specialistisch vakgebied, theorieën en instrumenten aanreiken, maar vooral ook laten kennismaken met een andere kijk op organiseren, ‘managen’ en ‘beheersen’ dan in ‘auditland’ gemeengoed is. De opleiding beoogt ook een basis te vormen voor leidinggevende functies in auditafdelingen. Gedragsbeïnvloeding van teamgenoten en leidinggeven aan het uitvoerend niveau vergt inzicht en inlevingsvermogen.
Ethics & IntegrityIn de module Ethiek wordt aandacht besteed aan ethiek in beroep en organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.
Auditing SkillsEen internal auditor vervult verschillende rollen. Hij is onderzoeker, adviseur, ontwerper, presentator, schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan kwantitatieve analyse en beogen we studenten bekend te maken met de kracht van kwantitatieve analyse in internal audit. De focus ligt op de illustratie van theorie aan de hand van voorbeelden uit de internal audit praktijk en op het rapporteren van uitkomsten van kwantitatief onderzoek op managementniveau.
Audit Design & Excellence

In deze module wordt theorie gedoceerd en door middel van intervisie wordt geleerd van ervaringen opgedaan bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt er voor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en het schrijven van een maatwerk auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stil gestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes, en wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidend tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

AdvisoryIn de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van ‘assurance’ of de smalle definitie van ‘auditing’ (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid met ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Tevens worden in deze module de relaties tussen ‘audit & advies’ belicht.
Capita SelectaAan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges die tot doel heeft de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
Final ExamDe opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

 

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc/drs.titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure bestaat uit een gesprek met de zakelijk directeur/program manager over opleidingen, werkervaring en motivatie. Daarin wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende academisch niveau heeft. Na een positief besluit gaat de kandidaat naar het toelatingsexamengesprek met de wetenschappelijk directeuren van de opleidingen IAA en ITAA. Ten behoeve van dit gesprek krijgt de kandidaat een opdracht om aan de hand van opgegeven literatuur een kritische reflectie te schrijven. In het gesprek zal worden nagegaan of de kandidaat het vermogen heeft met wetenschappelijke begrippen en uiteenlopende perspectieven om te gaan. De wetenschappelijk directeuren beslissen over de uiteindelijke toelating. Met deze procedure doen we recht aan de kwaliteiten van een ieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Master profiel van onze auditopleidingen.

Voor meer informatie over deze maatwerk instroommogelijkheid kunt u contact met ons opnemen.

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory volledig op elkaar zijn afgestemd. Als u de opleiding Internal Auditing & Advisory heeft afgerond, dan kunt u instromen in het kopjaar van de IT-Auditing & Advisory opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Toelatingseisen kopjaar

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Programma (2020/2021)

Voor RE’s bestaat het kopjaar Internal Auditing & Advisory uit de volgende modules:

 • Precourse (ESAA studenten die miv het collegejaar 2014/2015 de RE opleiding hebben gevolgd, hebben vrijstelling van de precourse).
 • CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Het kopjaar Internal Auditing & Advisory bestaat voor RA’s, RC’s en CPC’s uit de volgende modules:

 • Precourse
 • CIA-Approach
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Een korte beschrijving van deze modules staat hierboven opgenomen bij de reguliere opleiding. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 2, 3, 4, 9 en 10 september 2020 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 11 september 2020.

Studiebelasting kopjaar

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de precourse).

Collegegeld kopjaar

Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2020/2021 bedraagt €14.850,-. ESAA studenten die vanaf september 2014 de opleiding IT-Auditing hebben gevolgd kunnen direct instromen in het kopjaar zonder het volgen van de precourse. Voor deze studenten bedraagt het collegegeld €12.500,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.600,- per jaar.

ESAA publiceert over diverse relevante onderwerpen op het gebied van Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory. U kunt deze publicaties raadplegen via de ESAA website.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen