Masterclass voor Publieke Aandeelhouders

1. Introductie

Publieke organisaties zoals gemeenten en provincies voelen de laatste jaren steeds meer de noodzaak hun aandeelhoudersrol (binnen het bijbehorende spanningsveld van publiek – privaat) te expliciteren. Vroeger was het beheer van overheidsbelangen een tamelijk passieve aangelegenheid en de toezichthoudende functie daarop in veel gevallen “een klusje erbij”.

Het publieke belang is echter steeds meer in de schijnwerpers komen te staan en dus wordt daar de overheid steeds vaker op aangesproken. Als gevolg van deze ontwikkeling is ook een integrale kijk op de rol van de overheidsaandeelhouder of toezichthouder en de relatie met toezichthouders, zoals de Raad van Commissarissen, de Inspectie en de externe accountant noodzakelijk. 

Deze toegenomen verantwoordelijkheid vraagt om een professionalisering van de rol van de overheid als aandeelhouder of toezichthouder bij deze organisaties.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft daarom besloten een Masterclass voor Publieke Aandeelhouders aan te bieden om de publieke aandeelhouder te ondersteunen bij het aangaan en vervullen van zijn aandeelhoudersrol.

 

Naar boven

2. Programma

Dag 1: Inleiding in publiek aandeelhouderschap

Doel van de eerste dag is om een algemeen kader te schetsen met betrekking tot publiek aandeelhouderschap. Wat is het, welke politieke en bestuurlijke overwegingen kunnen leiden tot de keuze voor publiek aandeelhouderschap, wat is het historisch perspectief, hoe verhouden zich ambtelijke en politieke verantwoordelijkheden, wat zijn de valkuilen, kansen en bedreigingen van publiek aandeelhouderschap? Prof.dr. G.D. Minderman zal deze ochtend uw gastspreker zijn.

Dit algemene kader wordt in de ochtend besproken vanuit een wetenschappelijk perspectief. In de middag neemt mevrouw Wilma Mansveld, voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet Rutte II, de deelnemers mee in haar ervaringen en inzichten rondom publiek aandeelhouderschap.

Dag 2: Verdieping in publiek aandeelhouderschap en in publiek/ private samenwerking

Op deze dag van deze Masterclass wordt nader ingegaan op de juridische en financiële aspecten van publiek aandeelhouderschap en publiek/ private samenwerking. Mr. Thijs Straatman, advocaat, zal ingegaan op de verschillende constructievormen en de juridische consequenties daarvan. Waarop moet worden gelet bij onderhandelingen? Hoe organiseer je de governance, welke aandeelhoudersstrategieën zijn er? Ook komt de Wet Normering Topinkomens en Wet Markt en Overheid aan de orde.

Ir. Peter van Bosse, doceert over de publiek/ private samenwerking. In de middag gaan de deelnemers in subgroepen aan de slag met eigen casuïstiek en dilemma's.

Dag 3: Financiële aspecten van publiek aandeelhouderschap

Op deze laatste dag van de masterclass doceert mr.drs. Gerard Boot, over de financiële aspecten van publiek aandeelhouderschap en publiek/ private samenwerking. Hij gaat ondermeer in op begrotingen en jaarrekeningen, besluitvorming en verantwoording, financiële planning, kasstromen, schatkistbankieren en financieringsvormen. 

De laatste middag heeft een tweeledig karakter. In eerste instantie wordt een vervolg gegeven aan de op dag twee ingebrachte casusposities van de deelnemers. Daarna ontvangen we de Algemene Rekenkamer die haar rapport 'De Staat als aandeelhouder; over het beheer van staatsdeelnemingen' komt toelichten en de discussie met de deelnemers aangaat.

Naar boven

Verdieping van inzicht

Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers hun kennis op essentiële onderdelen vergroot en hun inzicht verdiept ten aanzien van:

 • De verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de aandeelhouder
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de aandeelhouder binnen de publieke organisatie
 • Consequenties van en de omgang met strategische besluiten van de onderneming
 • Financiering van ondernemingen, m.n. de betekenis van cash flow
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders en de daaruit voortvloeiende dilemma’s
 • Politieke verantwoording en transparantie naar vertegenwoordigende organen zoals gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • De omgang met dilemma’s (rendement versus tarieven, bezoldiging etc) Publiek-private samenwerking: risico’s en rendement, afweging van belangen.

Docenten en gastsprekers

De docenten van het Programma voor Publieke Aandeelhouders bekleden vooraanstaande posities bij de overheid en in het bedrijfsleven en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. Bekijk hier de lijst van docenten en gastsprekers.


PE-uren

Het aantal PE-uren bedraagt 15 voor het gehele Programma.  

Studielast

De Masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten van in totaal 3 dagen. De modules vormen een samenhangend geheel.

Kenmerken van het programma

 • kleine groepen (maximaal 16 personen) deelnemers vooral afkomstig uit de (semi-) publieke sector
 • veel interactie met de docent en tussen deelnemers onderling
 • combinatie van praktijk en theorie
 • behandeling van eigen ervaringen van de deelnemers
 • deelnemers ontvangen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een bewijs van deelname aan het programma.

Naar boven

4. Toelatingseisen

De Masterclass Publieke Aandeelhouders richt zich op ambtenaren, gedeputeerden, burgemeester en wethouders en anderen die met publieke aandeelhouders te maken hebben. Ook de gesprekspartners van de aandeelhouders binnen de publieke ondernemingen zijn van harte welkom. Men treedt op als aandeelhouder in de publieke sector, heeft een beleidsvoorbereidende functie of is betrokken bij financiële participaties. U heeft minimaal een HBO werk- en denk niveau, alsmede ervaring in een aandeelhoudersrol.

5. Nadere informatie

Data

De Masterclass Publieke Aandeelhouders wordt georganiseerd in het najaar van 2020. De precieze data worden nader bekend gemaakt.
Locatie: op de Erasmus Universiteit Rotterdam of in een congreshotel in de omgeving daarvan.

Studiekosten

De deelnamekosten bedragen €3.250 voor de drie programmadagen, inclusief literatuur en arrangementskosten. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier aan ons te retourneren.

Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van de opleiding.

Mevrouw Leonie Giezeman

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 23 88
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Mevrouw Marina de Bruijn

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 26 81
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres 

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam