International Reports and books

International publicationsInternational Reports and books | Book reviews | Abstracts

International Reports and books

International Reports & Books

Dute JCJ, Faure MG, Koziol H
Liability for and Insurability of Biomedical Research with Human Subjects in a Comparative Perspective, Tort and Insurance Law Vol. 7, Springer, Wien New York, 2004, 445 pp.

Dute J, Faure MG, Koziol H
No-Fault Compensation in the Health Care Sector, Tort and Insurance Law Vol. 8, Springer, Wien New York, 2004, 492 pp.

Exter, A.P. den, H.E.G.M. Hermans
Survey and Analysis on the Netherlands, Report,
Department of Health Care Policy and Management,
Erasmus University Rotterdam, the Netherlands, 1999.

Exter, A.P. den, H.E.G.M. Hermans, E.H. Hulst,
Health Care Legislation in Albania, Report of the findings and recom-mendations and short and long term options of the Health Care System in Albania,
EC Phare Project, Rotterdam, 1996.

Exter, A. den, H. Hermans, E. Hulst,
The Albanian Example. A problem oriented method of legal analysis of health care systems in eastern Europe,
European Public Health Association, Budapest, 1995.

Exter, A. den, H. Hermans, E. Hulst,
Health Care Legislation in Albania, Interim Report of the Findings and the Recommandations and Short- and Longterm Options of the Health Care Systems in Albania
EC-PHARE Project, 18 aug. 1995.

Hermans, H.E.G.M. & E.H. Hulst
Legal conditions for re-structuring health care in Samara (Russia), a basic frame-work,
Rotterdam, december 1996.

Hermans, H.E.G.M. & Ph. C. Berman
Free movement of citi-zens in the EU, Report
Rotterdam/Dublin, 1996.

<< Top

Rapporten & Boeken

Arends, L.A.P. Psychogeriatrische patiënt en recht. Zorg voor vrijheidsbeperking. deel 25, Reeks gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005.

Hermans, H.E.G.M., Rapport over de invloed van cliëntenraden, Handboek Cliënt en medezeggenschap in de zorg, p. B1350-1 - B1350-16, januari 2005.

Hermans H.E.G.M. , R.W. Verrips, D.K. Aanen, Besturing van zorginstellingen, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2004 (250 pp.)

Hermans H.E.G.M., R.N. van Donk, Herziening overeenkomstenstelsel zorg, Serie Gezondheidswetgeving in de praktijk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004 (pp. 186).

Hermans, H.E.G.M., Hongerstaking en dwangvoeding: op het grensvlak van het gezondheidsrecht en het penitentiair recht, In: Voeding ongewenst. Ethische en juridische beschouwingen over dwangvoeding, E. H. Hulst (red.), European Centre for Advanced Legal Studies in Health Care, Rotterdam, 2004, p. 39-58

Pierre Abélard, Gesprek tussen een filosoof, een jood en een christen, ingeleid, vertaald en geannoteerd door M.A.J-.M. Buijsen, ver-schijnt in najaar 2004 bij Uitgeverij Klement/Pelckmans, Kampen, 240 pp.

M.A.J.M. Buijsen en H.E.G.M. Hermans, Mededinging in de gezondheidszorg, verschijnt bij Elsevier gezondheidszorg, Maarssen najaar 2004.

M.A.J.M. Buijsen, actuele ontwikkelingen in het gezondheidsrecht, verschijnt bij Reed Business, Maarssen najaar 2004.

M.A.J.M. Buijsen (red.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal, verschijnt in voorjaar 2004 bij Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen, 160pp.

Dute JCJ, Lucassen N, De rechtpositie van de werknemer bij sociaal-medische begeleiding, ZonMw, Den Haag, 2003, 76 pp.

M.A.J.M. Buijsen et al. (eds). Europe and it's Impact on National Health Care Services, Europe and its Impact on National Healthcare Systems, European center for advanced legal studies in healthcare, Rotterdam 2002.

Thomas van Aquino, Over de Wet (Summa Theologica I-II, qq.90-97). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.A.J-.M. Buijsen, Ambo, Baarn 1996, 186 pp. 2e druk verschenen in 2002.

Dute JCJ et al., Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Reeks evaluatie regelgeving deel 17, ZonMw, Den Haag, december 2004, 286 pp.

Gils, RCW van, Dute JCJ, Context en inhoud van de WMO, in: Dute JCJ et al., Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Reeks evaluatie regelgeving deel 17, ZonMw, Den Haag, december 2004, p. 11-95.

Op den Drink, VAJ, Gils, RCW van, Dute JCJ, Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, in: Dute JCJ et al., Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Reeks evaluatie regelgeving deel 17, ZonMw, Den Haag, december 2004, p. 111-131.

Op den Drink, VAJ, Gils, RCW van, Dute JCJ, Wetenschappelijke verenigingen en Raden van Bestuur, in: Dute JCJ et al., Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Reeks evaluatie regelgeving deel 17, ZonMw, Den Haag, december 2004, p. 233-241.

Dute, JCJ, Friele, RD, Conclusies en aanbevelingen, in: Dute JCJ et al., Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Reeks evaluatie regelgeving deel 17, ZonMw, Den Haag, december 2004, p. 243-262

Dute JCJ, Faure MG, Evaluatie Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Reeks evaluatie regelgeving deel 11, ZonMw, Den Haag, april 2002, 252 pp.

Dute JCJ, Gevers JKM, Groot GRJ de (red.), Omzien naar de toekomst - 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 2002, 314 pp.

Dute JCJ, Faure MG, Koziol H, Onderzoek No-fault compensatiesysteem, Reeks evaluatie regelgeving deel 13, ZonMw, Den Haag, november 2002, 251 pp.

M.A.J.M. Buijsen e.a., Jaaroverzicht wetgeving in de gezondheidszorg 2001, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen 2001.

Dute JCJ, Wijnen MML, (On)begrensd vertrouwen, Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de ver-trouwelijkheid van medische gegevens bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland, En-geland, Duitsland en Frankrijk, ZonMw, september 2001, 222 pp.

Dute JCJ, Hermans HEGM (red.), Regulering van de gezondheidszorg, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen, 2000, 251 pp.

Dute JCJ, et al., Evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, Reeks evaluatie re-gelgeving deel 3, ZorgOnderzoek Nederland, september 2000, 467 pp.

H.E.G.M. Hermans en M.A.J.M. Buijsen, Aanbesteding in de gezondheidszorg, 2000, Elsevier-De Tijd-stroom, Maarssen, 104 pp.

M.A.J.M Buijsen, Het recht en zijn waarde; John Austins scheidingsthese ideeënhistorisch bezien, diss., handelseditie 1999, Kok Agora, Kampen, 370 pp.

Jong IAW de, Oosterbosch P, Dute JCJ en Wijmen FCB van, Waarden en normen voor de verpleging en verzorging vanuit ethisch en juridisch perspectief, Een internationaal vergelijkend onderzoek in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen - Groningen, 1999, 530 pp.

Dute JCJ, Frederiks BJM, Ondertoezichtstelling en opneming in een psychiatrisch ziekenhuis, rapport t.b.v. de Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Limburg, Universiteit Maastricht, Cluster Zorgwetenschappen, Sectie Gezondheidsrecht, 1999, 31 pp.

Dute JCJ, Wijmen FCB van (red.), Consistentie van wetgeving in de gezondheidszorg, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen - Groningen, 1998, 153 pp.

Thomas van Aquino, Over het Koningschap (De regno), ingeleid, vertaald en geannoteerd door M.A.J.M. Buijsen, Kok Agora, Kampen 1997, 160 pp.

Dute JCJ, De Ziektewet onder het mes - Een juridisch onderzoek naar de gevolgen van de privatisering van de Ziektewet voor patiënt en gezondheidszorg, rapport t.b.v. de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Gezondheidsrecht, 1996, III + 66 pp.

Brouwer, W.B.F. , Doorslaer, E.K.A. & H.E.G.M. Hermans
Europese invloeden op de wachtlijst,
Rotterdam, 2000

Brouwer, W.B.F. & H.E.G.M Hermans
Bedrijvenpoli's: een scenario-notitie met opties voor beleidskeuzes,
Rotterdam, 1998.

M.A.J.M. Buijsen
Delen evaluatieonderzoeksrappporten inzake Wet op de orgaandonatie, Wet op de bijzondere medische verrichtingen en de Kwaliteitswet zorginstellingen
In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland.

M.A.J.M. Buijsen
De noodzaak van een Nationaal Instituut voor Dialyse
Een onderzoek naar de juridische problematiek rond de eventuele uittrede van dialyse uit artikel 18 WZV
Publicatie Faculteit der rechtsgeleerdheid EUR, onderzoek verricht i.o.v. de Nierstichting, januari 1998, 59 pp.

M.A.J.M. Buijsen
De juridische problematiek ter zake van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)
Onderzoek ver-richt i.o.v de Minister van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport (VWS), mei 1998, 49 pp.

Buijsen, M.A.J.M & E. van Leeuwen
Deskundige Toetsing. De deskundigheidseisen van medisch-ethische toetsingscom-missies voor mensgebonden onderzoek
Publicatie Gezond-heidsraad, onderzoek verricht i.o.v. de Gezond-heids-raad, au-gustus 1998, 66 pp.

Buijsen, M.A.J.M & M. Overkleeft-Verburg e.a.
De beoogde Flora- en faunawet (F&f): een kritische analyse
Publicatie Faculteit der rechtsge-leerdheid EUR, december 1997, 120 pp.

Degen, J.J.E.C., H.E.G.M. Hermans, R.F. Schreuder, I. Tiems
Zicht op zekerheid, Een scenario-analyse van de toekomst van (zorg)verzekeringen in Nederland,
De Tijd-stroom, Utrecht, 1996.

Friele, R. & C. de Ruiter, F. van Wijmen, J. Legemaate
Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Den Haag, 1999

Hermans, H.E.G.M.
Internationale dimensie Volksgezondheidsbeleid,
Rotterdam, 25 november 1996.

Hermans, H.E.G.M.
Notitie inzake activiteiten van internationale organisaties op volksgezondheid en volksgezondheidsbeleid in Nederland,
Rotterdam, 10 december 1996.

Hermans, H.E.G.M. & S. Ghajar
Eindrapportage Interreg II-project Grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn,
Rotterdam, 1999.

Hermans, H.E.G.M. & S. Ghajar
Eindrapport Grensoverschrijdende zorg in Zeeuws-Vlaanderen, Juridische aspecten,
Rotterdam, 1999.

Klazinga, N.S. & J. Legemaate (red.)
Tien over kwaliteit - Opstellen over kwaliteit in de gezondheidszorg bij het afscheid van prof. dr. A.F. Casparie op 23 mei 2000
Overveen, 2000.

Leegemaate, J.
Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg
Deventer, 1997 (tweede druk).

Legemaate, J. & R.J.M. Dillmann (red.)
Levensbeëindigend handelen door een arts: tussen norm en praktijk
Houten, 1998.

Legemaate, J. (red.)
De WGBO: van tekst naar toepassing.
Houten, 1998 (derde druk).

Legemaate, J. (red.)
Knelpunten rond het medisch dossier
Lelystad, 2000.

Teijssen, H.A.R.M.T. & P.M. de Klaver, L.A.P. Arends en J. Legemaate
De implementatie en de effecten van het klachtrecht uit de Wet BOPZ
Rijswijk, 1996 (publicatiereeks BOPZ nr. 9).

<< naar boven