mr.dr. (Joke) JC de Wit

mr.dr. (Joke) JC de Wit
Associate Professor Erasmus School of Law Administrative Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-012
Telephone
0104081574
Email
j.dewit@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2020). De mate van verwijtbaarheid bij het opleggen van een boete na schending van de inlichtingenplicht in het socialezekerheidsrecht. De gemeentestem, 7507 (75), 384-391.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2019). Exceptieve toetsing van het verdeelmodel uitkeringsbudget Participatiewet. De gemeentestem, 7497 (155), 786-791.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2018). De Particpatiewet: dringende redenen (deel 2). De gemeentestem, 7478 (134), 696-703.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2018). De Participatiewet: dringende redenen (deel 1). De gemeentestem, 7477 (120), 619-626.
   • J.C. de Wit (2018). Rechtsbescherming in de Participatiewet. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 5 (41), 223-224.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2018). De jurisprudentiële norm 'schattenderwijs' in het socialezekerheidsrecht. De gemeentestem, 7467 (13), 52-59.
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2017). Het individualiseringsbeginsel: actueel of achterhaald? De gemeentestem, 7452 (44).
   • J.C. de Wit, E.M. Linthorst & S. Philipsen (2017). De tweede uitspraak van het Contstitutioneel Hof Sint Maarten. Over de toetsing van formele gebreken. Caribisch Juristenblad, 2017 (3), 207-214. doi: 10.5553/CJB/221132662017006003001
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2017). De jurisprudentiële norm 'schattenderwijs' op waarde geschat. De gemeentestem, 7457 (100).
   • J.C. de Wit, R. Stijnen & C.W.C.A. Bruggeman (2017). Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Wmo 2015 en Jeugdwet. De gemeentestem, 7453 (65).
   • J.C. de Wit, R. Stijnen & C.W.C.A. Bruggeman (2017). Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Participatiewet. De gemeentestem, 7452 (53).
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2016). De bestuurlijke boete in de Participatiewet na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep bezien vanuit het perspectief van de wetgever, het bestuursorgaan, de rechte en de burger. De gemeentestem, 2016 (101).
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2016). De (on)verenigbaarheid van het onweerlegbaar rechtsvermoeden in de Participatiewet en de bestuurlijke boete. De gemeentestem, 2016 (123).
   • F.A.N.J. Goudappel & J.C. de Wit (2015). Constitutionele toetsing in het Koninkrijk in context. Caribisch Juristenblad, 2015 (4), 285-304.
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2015). Over het gelijkheidsbeginsel en risicoprofielen; de uitspraken van de CRvB over vermogen in het buitenland bezien in het licht van de eigen jurisprudentie en de jurisprudentie van het EHRM. De gemeentestem, 2015 (7427), 510-516.
   • G.A.H. Bakhuis, H. Nummerdor, S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Zorgvuldig en bedachtzaam. De eerste uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten. Caribisch Juristenblad, 2014 (2), 85-95.
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (1), 4-26.
   • R.H.J.M. Staring, J.C. de Wit & H. Nummerdor (2014). De Nederlandse aanpak van radicalisering en de paspoortmaatregel. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 39 (6), 690-710.
   • P.W.A. Huisman & J.C. de Wit (2013). Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32.
   • N.S. Efthymiou & J.C. de Wit (2013). The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88.
   • P. Gürler & J.C. de Wit (2013). Bachelor en master: twee zelfstandige opleidingen? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 25 (3), 223-235.
   • J.W.A. Fleuren & J.C. de Wit (2012). Het voorstel-Taverne. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (40), 2812-2818.
   • J.C. de Wit & F.A.N.J. Goudappel (2019). Mensenrechtenverdragen en hun werking in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. In A.M. Marchena-Slot & O.E. Kostrzewski (Eds.), Fundamentele rechten in Curaçao (SNAAR) (pp. 25-37). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • H. Jans & J.C. de Wit (2021). Noot bij: CRvB. (2021, maart 1), Gst 2021-71, (Als een keuze mogelijk is tussen een geüniformeerde en niet-geüniformeerde maatregel vanwege het niet meewerken aan re-integratie naar betaald werk hoeft niet de zwaarste maatregel te worden opgelegd). ECLI:NL:CRVB:2021:400
   • M.I.T. Albers & J.C. de Wit (2021). Noot bij: CRvB. (2020, november 24), Gst 2021-32, (Rapportage waarin de vertoonde gedragingen en gedane uitlatingen niet nauwkeurig zijn opgenomen, maar enkel de conclusie dat sprake is van zeer ernstige misdragingen volstaat niet voor het opleggen van een maatregel). ECLI:NL:CRVB:2020:32
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2021). Noot bij: CRvB. (2020, december 15), Gst 2021-42, (Bij beantwoording van de vraag of gedurende de bijstandsuitkering het vrij te laten vermogen is overschreden, hoeft geen rekening te worden gehouden met schulden; de actuele vermogenssituatie is niet van belang). ECLI:NL:CRVB:2020:3375
   • J.C. de Wit (2021). Noot bij: CRvB. (2021, januari 18), Gst 2021-61, (Opvallend en (on)verklaarbaar verschil in oordeel over verdeling van de bewijslast en waardering van het bewijs tussen Centrale Raad van Beroep en rechtbank). ECLI:NL:CRVB:2021:93
   • M.I.T. Albers & J.C. de Wit (2021). Noot bij: CRvB. (2020, december 8), Gst 2021-72, (Beperking van de reikwijdte van de formele rechtskracht bij opeenvolgende besluiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en berusten op dezelfde feitelijke grondslag en juridische kwalificatie van die grondsl). ECLI:NL:CRVB:2020:3229
   • M.I.T. Albers & J.C. de Wit (2021). Noot bij: J.C. de Wit. (2020, december 8), Gst 2021-52, (Wanneer een erfenis periodiek wordt uitbetaald is geen sprake van middelen die als inkomsten moeten worden aangemerkt maar van periodieke verschuiving van vermogen). ECLI:NL:CRVB:2020:3230
   • D.G.M. Diesfeldt & J.C. de Wit (2021). Noot bij: Rb. Den Haag. (2020, december 9), Gst 2021-53, (De overheidscommunicatie rondom Covid-19 wordt door voorzieningenrechter niet onrechtmatig bevonden, ondanks onjuiste duiding van het aantal Covid-19 meldingen op de website van het RIVM). ECLI:NL:RBDHA:2020:12449
   • K.A. Dourlein & J.C. de Wit (2021). Noot bij: CBHO. (2020, december 21), Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) 2021-105, (Ook indien een beroepschrift niet aan de procedurele eisen voldoen, dient een minnelijke schikkingspoging te worden ondernomen).
   • M.I.T. Albers & J.C. de Wit (2021). Noot bij: CRvB. (2020, juli 28), Gst 2021-8, (Door het gebruikte risicoprofiel en de wijze waarop het onderzoek naar vermogen in het buitenland is ingericht, is het discriminatieverbod geschonden). ECLI:NL:CRVB:2020:1664
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2020, februari 26), Gst 2020-80, (Gedeeltelijke toekenning en afwijzing maatwerkvoorzieningen is, ook al moet nog een offerte worden geleverd, op rechtsgevolg gericht. Ook de goedkeuring van een ingediende offerte is op rechtsgevolg gericht). ECLI:NL:CRVB:2020:457
   • J.C. de Wit (2020). Noot bij: Rb. Gelderland. (2020, mei 29), Gst 2020-92, (Een hotelarrangement bestaande uit een diner, muzikale omlijsting, een overnachting en ontbijt kan niet worden aangemerkt als een evenement in de zin van artikel 1.2 Noodverordening). ECLI:NL:RBGEL:2020:2769
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2019, november 20), Gst 2020-42, (Alleen als een voorziening ook financieel kan worden gedragen met een inkomen op minimumniveau bestaat de mogelijkheid deze voorziening als algemeen gebruikelijk te kwalificeren). ECLI:NL:CRVB:2019:3535
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2019, november 27), Gst 2020-63, (Tariefdifferentiatie voldoende geconcretiseerd in de verordening; geen aanwijzingen voor bestaan van sociale relatie tussen zorgverlener en pgb-houder). ECLI:NL:CRVB:2019:3957
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2020, februari 26), Gst 2020-78 en 79, (Onvoldoende aanknopingspunten in de Wmo 2015 en haar totstandkomingsgeschiedenis dat de hoogte van het pgb ook toereikend moet zijn om de geïndiceerde maatwerkvoorziening aan te kunnen schaffen bij een andere dan de door gemeente gecontracteerde aanbieder of leverencier). ECLI:NL:CRVB:2020:456-ECLI:NL:CRVB:2020:458
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2020, mei 13), Gst 2020-102, (Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening voor verhuis- en inrichtingskosten op grond van de Wmo 2015 moet onder omstandigheden ook met terugwerkende kracht worden toegekend). ECLI:NL:CRVB:2020:1099
   • J.C. de Wit (2020). Noot bij: Rb. Gelderland. (2020, juli 14), Gst 2020-123, (Voorzitter van de Veiligheidsregio is niet bevoegd te beslissen op een verzoek om ontheffing van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer). ECLI:NLRBGEL:2020:3433
   • J.C. de Wit (2020). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2020, augustus 19), Gst 2020-132, (Mondkapjes blijven tussen 5 en 31 augustus 2020 in bepaalde delen van Amsterdam verplicht). ECLI:NL:RBAMS:2020:4057
   • J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2020, augustus 11), Gst 2020-140, (Bestuursorgaan is in beginsel bevoegd een eerder gemaakte fout te herstellen, tenzij dit, zoals in deze zaak, strijdig is met het rechtszekerheidsbeginsel).
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2020). Noot bij: CRvB. (2020, juli 7), Gst 2020-159, (Betaling bijstand op leefgeldrekening in plaats van op beheerrekening. Onzorgvuldig handelen college, bijstand is niet bevrijdend betaald en er wordt geen herstelmogelijkheid geboden). ECLI:NL:CRVB:20201433
   • H. Jans & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2019, juli 2), Gst 2019-7495, 141, (Beroep op onschuldpresumptie faalt; intrekkingsbesluit kan in stand blijven zonder twijfel op te roepen over de juistheid van de vrijspraak in de strafrechtelijke procedure). ECLI:NL:CRVB:2019:2172
   • H. Jans & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2018, september 12), Gst 2019-7487, 53, (Dringende redenen gelet op bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 18 lid 10 Participatiewet verplicht tot individuele afstemming).
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2018, augustus 22), Gst 2019-42, (Niet mogelijk om verplichting op te leggen tot het treffen van preventieve maatregelen of het doen van investeringen met het oog op toekomstige onzekere gebeurtenissen in de gezondheidstoestand). ECLI:NL:CRVB:2018:2603
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2018, december 10), Gst 2019-76, (KPMG-rapport berust op een voldoende onafhankelijk en deugdelijk onderzoek. Door bij het vaststellen van de normtijden af te wijken van belangrijke uitgangspunten van dit rapport, steunen de in de beleidsregels opgenomen normeringen niet op onafhankelijk en deugdelijk onderzoek). ECLI:NL:CRVB:2018:3838
   • H. Jans & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2018, oktober 18), AB 2019-, 176, (Salarisspecificatie volgend op het functioneringsgesprek is niet aan te merken als een impliciete weigering om de gewenste financiële tegemoetkoming toe te kennen en derhalve geen besluit in de zin van de Awb). ECLI:NL:CRVB:2018:3274
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2019, januari 30), Gst 2019-107, (Glazenwasser en boodschappendienst kunnen als algemene gebruikelijke dienst worden aangemerkt. Tarief van algemene voorziening dient te zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning). ECLI:NL:CRVB:2019:397
   • H. Jans & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2018, december 11), Gst 2019-7491, 96, (Betekenis onschuldpresumptie voor bestuursrechtelijke procedure bij nog niet onherroepelijk afgeronde strafrechtelijke procedure). ECLI:NL:CRVB:2018:3937
   • H. Jans & J.C. de Wit (2019). Noot bij: CRvB. (2019, februari 26), Gst 2019-7493, 117, (Uit eigen beweging aangeleverde gegevens worden niet gekwalificeerd als verboden vruchten van eerder onrechtmatig verkregen bewijs). ECLI:NL:CRVB:2019:667
   • H. Jans & J.C. de Wit (2018). Noot bij: J.C. de Wit. (2018, juni 26), Gst 2018-7481, 166, (Bewijslastverdeling. Schending inlichtingenplicht door niet melden bankrekening). ECLI:NL:CRVB:2018:1875
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2018). Noot bij: CRvB. (2018, maart 21), Gst 2018-104, (Omdat na een melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning onvoldoende (nauwkeurig) onderzoek is verricht, kan niet worden vastgesteld of het toegekende pgb een passende en toereikende bijdrage biedt aan de zelfredzaamheid of participatie.). ECLI:NL:CRVB:2018:819
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2018). Noot bij: J.C. de Wit. (2018, februari 12), Gst 2018-90 en 91, (De definitie van maatwerkvoorziening in de Wmo 2015 biedt voldoende grondslag voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming). ECLI:NL:CRVB:2018:395-ECLI:NL:CRVB:2018:396
   • E.M. Linthorst & J.C. de Wit (2018). Noot bij: CRvB. (2017, december 27), Gst 2018-82, (Plaats keukentafelgesprek niet voorgeschreven; huishoudelijke hulp in vorm van gebruikelijke zorg afdwingbaar in geval van inwonende dochter). ECLI:NL:CRVB:2017:4476
   • J.C. de Wit (2018). Noot bij: CRvB. (2017, september 26), Gst 2018-36, (Bewijsvermoeden betreft i.c. een zo krachtige aanwijzing dat dit zonder geconcretiseerde (tegen)verklaring van betrokkene een toereikende grondslag biedt voor het opleggen van een boete wegens schending inlichtingenplicht). ECLI:NL:CRVB:2018:36
   • I.F. Stolze & J.C. de Wit (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 8), Gst 2018-47, (Ongerechtvaardigd onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad met een zorgbehoefte en andere samenwonenden met een zorgbehoeft). ECLI:NL:HR:2017:3081-ECLI:NL:PHR:2017:907
   • H. Jans & J.C. de Wit (2018). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2018, juni 6), Gst 2018-157, Zaaknr. 16/2517 PW, (Alleenstaande ouderkop). p.815-824. ECLI:NL:CRVB:2018:1618
   • H. Jans & J.C. de Wit (2018). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2018, februari 22), AB 2018-267, Zaaknr. 16/1000 AW, (Tegemoetkoming AOW-hiaat). p.1700-1706. ECLI:NL:CRVB:2018:526
   • J.C. de Wit (2018). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2017, januari 18), Caribisch Juristenblad 2018-1, HLAR 79024/16, (Noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.53-59. ECLI:NL:OGHACMB:2017:64 doi: 10.5553/CJB/221132662018007001009
   • J.C. de Wit (2018). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2018, maart 20), Gst 2018-113, (Toepassing kostendelersnorm leidt tot beëindiging bijstand wegens inkomen boven de norm). ECLI:NL:CRVB:2018:813
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, december 13), Gst 2017-72, (Ondanks schending van de inlichtingenplicht is recht op bijstand vast te stellen. Geen bewijs voor inkomsten, geen benadelingsbedrag, geen boete maar schriftelijke waarschuwing. (Den Haag)). ECLI:NL:CRVB:2016:5094
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, oktober 11), Gst 2017-34, ((Bezwaar tegen) niet tijdig nemen van een besluit. Prematuur beroep. (Medemblik)). ECLI:NL:CRVB:2016:3852
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, november 22), Gst 2017-60, (Schending inlichtingenplicht. Geen schending ne bis in idem-beginsel. Evenredigheid: matiging boete wegens onherroepelijke strafbeschikking. (Emmen)). ECLI:NL:CRVB:2016:4606
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, december 6), Gst 2017-71, (Ongerechtvaardigd onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad met een zorgbehoefte en andere samenwonenden met een zorgbehoefte. (Eindhoven)). ECLI:NL:CRVB:2016:4487
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, februari 8), Gst 2017-94, (Gebrek in grondslag besluit. Gebrek gepasseerd met artikel 6:22 Awb. (Eindhoven)). ECLI:NL:CRVB:2017:433
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, november 8), Gst 2017-38, (Schending inlichtingenplicht. Mate van verwijtbaarheid: geen opzet maar grove schuld. (Gulpen-Wittem)). ECLI:NL:CRVB:2016:4290
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, mei 16), Gst 2017-138, (Verminderde verwijtbaarheid. Fictieve (minimum) draagkracht wordt voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete in beginsel bepaald op 10% van de toepasselijke bijstandsnorm. (Hoorn)). ECLI:NL:CRVB:2017:1816
   • J.C. de Wit & E.M. Linthorst (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, januari 11), Gst 2017-112, (Recht op voortzetting pgb; geen verplichte mantelzorg. (Etten-Leur).). ECLI:NL:CRVB:2017:17
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, april 26), AB 2017-35, 302, 303, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 26 april 2017 en 1 juni 2017). ECLI:NL:CRVB:2017:1473-ECLI:NL:CRVB:2017:1904
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, juli 4), Gst 2017-179 en 180, (Het onderzoek is in zijn geheel rechtmatig vanwege het feit dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is ‘steeds en spontaan’ de rechtmatigheid van verstrekte bijstand te onderzoeken.). NL:CRVB:2017:1965-NL:CRVB:2017:2284
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, februari 28), Gst 2017-114, (Afwijzing verzoek om herziening van in besluit opgenomen terugvordering. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit. (Groningen)). ECLI:NL:CRVB:2017:991
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, november 1), AB 2016-47, 441 en 442, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 1 november 2016). p.2796-2798. ECLI:NL:2016:CRVB:3869 en 3873
   • J.C. de Wit (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, juli 18), AB 2016-40, 383, (Noot bij: CRvB 18 juli 2016). p.2385-2389. ECLI:NL:CRVB:2016:2614
   • J.C. de Wit (2016). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2016, juni 3), Caribisch Juristenblad 2016-3, (Noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.237-239. ECLI:NL:OGHACMB:2016:30
   • J.C. de Wit & L.J.J. Rogier (2016). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2016, augustus 10), Caribisch Juristenblad 2016-4, HLAR 78888/16, (Noot bij de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.409-414. doi: 10.5553/CJB/221132662016005004012
   • J.C. de Wit (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, mei 17), Gst 2016-7444, 128 en 129, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 17 mei 2016). ECLI:NL:CRVB:2016:1881 en 1882
   • J.C. de Wit (2015). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2014, december 15), Caribisch Juristenblad 2015-4, (Noot). p.329-333. HLAR 68458/14, HLAR 68703/14 en HLAR 68707/14
   • J.C. de Wit & G.A.H. Bakhuis (2015). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2013, oktober 8), Caribisch Juristenblad 2015-1, (Modernisering van het namenrecht voor de openbare lichamen BES - een ondergeschoven kind?). p.51-56. Ghis 62228 - EJ2/13 - H 155/13
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, oktober 10), AB 2015-21, (Rookverbod). ECLI:NL:HR:2014:2928
   • J.C. de Wit (2014). Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. (2013, september 27), Gst 2014-7398, 8, (Noot). p.37-38.
   • L.J.J. Rogier & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2014, juni 28), Caribisch Juristenblad 2014-1, HLAR57892/12, (Ontwikkelingsplan Sint Eustatius). p.45-46.
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Voorzitter rechtbank Den Haag. (2013, november 4), AB 2014-20, 168, (Noot bij Voorzitter rechtbank Den Haag 4 november 2013). p.1136-1138.
   • J.C. de Wit (2014). Noot bij: Hof van Justitie Europese Unie. (2014, maart 18), European Human Rights Cases 2014-6, 112, (Hof van Justitie Europese Unie 18 maart 2014, C-363/12). p.298-301.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, oktober 8), AB 2014-6, 46, (Noot). p.304-306.
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, maart 26), AB 2013-192, 200.111.618/01, (Noot). p.1116-1122.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2013). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2013, juni 12), AB 2013-242, 11-6728 WWB, (Afwijken van buitenwettelijke begunstigde vaste gedragslijn is in strijd met verbod van willekeur en gelijkheidsbeginsel). p.1414-1416.
   • J.C. de Wit (2010-2014). Vice-Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie. Rotterdam, deelgemeente IJsselmonde.
   • J.C. de Wit (2010-). Vice-Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie Sociale Kamer. Gemeente Schiedam.
   • J.C. de Wit (2012, april 26). Artikel 94 Grondwet toegepast. EUR (339 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers) Prom./coprom.: prof.mr. R. de Lange & prof.mr.dr. W.S.R. Stoter.
 • Social Incurance Law

  Title
  Social Incurance Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Administrative Law

  Title
  Administrative Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 3

  Thesis Master Constitutional and Adminis

  Title
  Thesis Master Constitutional and Adminis
  Year
  2020

  Introduction to Public Law

  Title
  Introduction to Public Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Legal Protection against the Government

  Title
  Legal Protection against the Government
  Year
  2020
  Year level
  master

  Introduction to Public Law

  Title
  Introduction to Public Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Administrative Law

  Title
  Administrative Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 3
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Administrative Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081574

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam