mr.dr. (Joke) JC de Wit

mr.dr. (Joke) JC de Wit
Associate professor Erasmus School of Law Administrative Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L4-012
Email
j.dewit@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • H Nummerdor & Joke Wit (2020) - De mate van verwijtbaarheid bij het opleggen van een boete na schending van de inlichtingenplicht in het socialezekerheidsrecht - De gemeentestem, 7507 (75), 384-391
 • H Nummerdor & Joke Wit (2019) - Exceptieve toetsing van het verdeelmodel uitkeringsbudget Participatiewet - De gemeentestem, 7497 (155), 786-791
 • H Nummerdor & Joke Wit (2018) - De Particpatiewet: dringende redenen (deel 2) - De gemeentestem, 7478 (134), 696-703
 • H Nummerdor & Joke Wit (2018) - De Participatiewet: dringende redenen (deel 1) - De gemeentestem, 7477 (120), 619-626
 • Joke Wit (2018) - Rechtsbescherming in de Participatiewet - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 5 (41), 223-224
 • H Nummerdor & Joke Wit (2018) - De jurisprudentiële norm 'schattenderwijs' in het socialezekerheidsrecht - De gemeentestem, 7467 (13), 52-59
 • Joke Wit, R Stijnen & CWCA Bruggeman (2017) - Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Participatiewet - De gemeentestem, 7452 (53)
 • Joke Wit, Eline Linthorst & Stefan Philipsen (2017) - De tweede uitspraak van het Contstitutioneel Hof Sint Maarten. Over de toetsing van formele gebreken - Caribisch Juristenblad, 2017 (3), 207-214 - doi: 10.5553/CJB/221132662017006003001
 • Joke Wit & H Nummerdor (2017) - De jurisprudentiële norm 'schattenderwijs' op waarde geschat - De gemeentestem, 7457 (100)
 • Joke Wit, R Stijnen & CWCA Bruggeman (2017) - Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Wmo 2015 en Jeugdwet - De gemeentestem, 7453 (65)
 • Joke Wit & H Nummerdor (2017) - Het individualiseringsbeginsel: actueel of achterhaald? - De gemeentestem, 7452 (44)
 • Joke Wit & H Nummerdor (2016) - De (on)verenigbaarheid van het onweerlegbaar rechtsvermoeden in de Participatiewet en de bestuurlijke boete - De gemeentestem, 2016 (123)
 • Joke Wit & H Nummerdor (2016) - De bestuurlijke boete in de Participatiewet na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep bezien vanuit het perspectief van de wetgever, het bestuursorgaan, de rechte en de burger - De gemeentestem, 2016 (101)
 • Joke Wit & H Nummerdor (2015) - Over het gelijkheidsbeginsel en risicoprofielen; de uitspraken van de CRvB over vermogen in het buitenland bezien in het licht van de eigen jurisprudentie en de jurisprudentie van het EHRM - De gemeentestem, 2015 (7427), 510-516
 • FANJ Goudappel & Joke Wit (2015) - Constitutionele toetsing in het Koninkrijk in context - Caribisch Juristenblad, 2015 (4), 285-304
 • Richard Staring, Joke Wit & H Nummerdor (2014) - De Nederlandse aanpak van radicalisering en de paspoortmaatregel - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 39 (6), 690-710
 • GAH Bakhuis, H Nummerdor, Stefan Philipsen & Joke Wit (2014) - Zorgvuldig en bedachtzaam. De eerste uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten - Caribisch Juristenblad, 2014 (2), 85-95
 • Stefan Philipsen & Joke Wit (2014) - Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel? - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (1), 4-26
 • Pieter Huisman & Joke Wit (2013) - Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32
 • P Gürler & Joke Wit (2013) - Bachelor en master: twee zelfstandige opleidingen? - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 25 (3), 223-235
 • Nick Efthymiou & Joke Wit (2013) - The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights - Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88
 • JWA Fleuren & Joke Wit (2012) - Het voorstel-Taverne - Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (40), 2812-2818

 • Max Albers & Joke Wit (2021) - Rapportage waarin de vertoonde gedragingen en gedane uitlatingen niet nauwkeurig zijn opgenomen, maar enkel de conclusie dat sprake is van zeer ernstige misdragingen volstaat niet voor het opleggen van een maatregel - De gemeentestem, 2021 (32)
 • H Nummerdor & Joke Wit (2021) - Bij beantwoording van de vraag of gedurende de bijstandsuitkering het vrij te laten vermogen is overschreden, hoeft geen rekening te worden gehouden met schulden; de actuele vermogenssituatie is niet van belang - De gemeentestem, 2021 (42)
 • Max Albers & Joke Wit (2021) - Wanneer een erfenis periodiek wordt uitbetaald is geen sprake van middelen die als inkomsten moeten worden aangemerkt maar van periodieke verschuiving van vermogen - De gemeentestem, 2021 (52)
 • Dominique Diesfeldt & Joke Wit (2021) - De overheidscommunicatie rondom Covid-19 wordt door voorzieningenrechter niet onrechtmatig bevonden, ondanks onjuiste duiding van het aantal Covid-19 meldingen op de website van het RIVM - De gemeentestem, 2021 (53)
 • Joke Wit (2021) - Opvallend en (on)verklaarbaar verschil in oordeel over verdeling van de bewijslast en waardering van het bewijs tussen Centrale Raad van Beroep en rechtbank - De gemeentestem, 2021 (61)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2021) - Als een keuze mogelijk is tussen een geüniformeerde en niet-geüniformeerde maatregel vanwege het niet meewerken aan re-integratie naar betaald werk hoeft niet de zwaarste maatregel te worden opgelegd - De gemeentestem, 2021 (71)
 • KA Dourlein & Joke Wit (2021) - Ook indien een beroepschrift niet aan de procedurele eisen voldoen, dient een minnelijke schikkingspoging te worden ondernomen - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2021 (105)
 • Max Albers & Joke Wit (2021) - Beperking van de reikwijdte van de formele rechtskracht bij opeenvolgende besluiten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en berusten op dezelfde feitelijke grondslag en juridische kwalificatie van die grondsl - De gemeentestem, 2021 (72)
 • Max Albers & Joke Wit (2021) - Door het gebruikte risicoprofiel en de wijze waarop het onderzoek naar vermogen in het buitenland is ingericht, is het discriminatieverbod geschonden - De gemeentestem, 2021 (8)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2020) - Onvoldoende aanknopingspunten in de Wmo 2015 en haar totstandkomingsgeschiedenis dat de hoogte van het pgb ook toereikend moet zijn om de geïndiceerde maatwerkvoorziening aan te kunnen schaffen bij een andere dan de door gemeente gecontracteerde aanbieder of leverencier - De gemeentestem, 2020 (78 en 79)
 • Joke Wit (2020) - Mondkapjes blijven tussen 5 en 31 augustus 2020 in bepaalde delen van Amsterdam verplicht - De gemeentestem, 2020 (132)
 • Joke Wit (2020) - Voorzitter van de Veiligheidsregio is niet bevoegd te beslissen op een verzoek om ontheffing van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer - De gemeentestem, 2020 (123)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2020) - Alleen als een voorziening ook financieel kan worden gedragen met een inkomen op minimumniveau bestaat de mogelijkheid deze voorziening als algemeen gebruikelijk te kwalificeren - De gemeentestem, 2020 (42)
 • Joke Wit (2020) - Bestuursorgaan is in beginsel bevoegd een eerder gemaakte fout te herstellen, tenzij dit, zoals in deze zaak, strijdig is met het rechtszekerheidsbeginsel - De gemeentestem, 2020 (140)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2020) - Tariefdifferentiatie voldoende geconcretiseerd in de verordening; geen aanwijzingen voor bestaan van sociale relatie tussen zorgverlener en pgb-houder - De gemeentestem, 2020 (63)
 • H Nummerdor & Joke Wit (2020) - Betaling bijstand op leefgeldrekening in plaats van op beheerrekening. Onzorgvuldig handelen college, bijstand is niet bevrijdend betaald en er wordt geen herstelmogelijkheid geboden - De gemeentestem, 2020 (159)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2020) - Gedeeltelijke toekenning en afwijzing maatwerkvoorzieningen is, ook al moet nog een offerte worden geleverd, op rechtsgevolg gericht. Ook de goedkeuring van een ingediende offerte is op rechtsgevolg gericht - De gemeentestem, 2020 (80)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2020) - Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening voor verhuis- en inrichtingskosten op grond van de Wmo 2015 moet onder omstandigheden ook met terugwerkende kracht worden toegekend - De gemeentestem, 2020 (102)
 • Joke Wit (2020) - Een hotelarrangement bestaande uit een diner, muzikale omlijsting, een overnachting en ontbijt kan niet worden aangemerkt als een evenement in de zin van artikel 1.2 Noodverordening - De gemeentestem, 2020 (92)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2019) - Beroep op onschuldpresumptie faalt; intrekkingsbesluit kan in stand blijven zonder twijfel op te roepen over de juistheid van de vrijspraak in de strafrechtelijke procedure - De gemeentestem, 2019 (7495)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2019) - Dringende redenen gelet op bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 18 lid 10 Participatiewet verplicht tot individuele afstemming - De gemeentestem, 2019 (7487)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2019) - Uit eigen beweging aangeleverde gegevens worden niet gekwalificeerd als verboden vruchten van eerder onrechtmatig verkregen bewijs - De gemeentestem, 2019 (7493)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2019) - Betekenis onschuldpresumptie voor bestuursrechtelijke procedure bij nog niet onherroepelijk afgeronde strafrechtelijke procedure - De gemeentestem, 2019 (7491)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2019) - Glazenwasser en boodschappendienst kunnen als algemene gebruikelijke dienst worden aangemerkt. Tarief van algemene voorziening dient te zijn vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning - De gemeentestem, 2019 (107)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2019) - KPMG-rapport berust op een voldoende onafhankelijk en deugdelijk onderzoek. Door bij het vaststellen van de normtijden af te wijken van belangrijke uitgangspunten van dit rapport, steunen de in de beleidsregels opgenomen normeringen niet op onafhankelijk en deugdelijk onderzoek - De gemeentestem, 2019 (76)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2019) - Niet mogelijk om verplichting op te leggen tot het treffen van preventieve maatregelen of het doen van investeringen met het oog op toekomstige onzekere gebeurtenissen in de gezondheidstoestand - De gemeentestem, 2019 (42)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2019) - Salarisspecificatie volgend op het functioneringsgesprek is niet aan te merken als een impliciete weigering om de gewenste financiële tegemoetkoming toe te kennen en derhalve geen besluit in de zin van de Awb - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2019
 • Joke Wit (2018) - Bewijsvermoeden betreft i.c. een zo krachtige aanwijzing dat dit zonder geconcretiseerde (tegen)verklaring van betrokkene een toereikende grondslag biedt voor het opleggen van een boete wegens schending inlichtingenplicht - De gemeentestem, 2018 (36)
 • Indira Stolze & Joke Wit (2018) - Ongerechtvaardigd onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad met een zorgbehoefte en andere samenwonenden met een zorgbehoeft - De gemeentestem, 2018 (47)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2018) - Plaats keukentafelgesprek niet voorgeschreven; huishoudelijke hulp in vorm van gebruikelijke zorg afdwingbaar in geval van inwonende dochter - De gemeentestem, 2018 (82)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2018) - Omdat na een melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning onvoldoende (nauwkeurig) onderzoek is verricht, kan niet worden vastgesteld of het toegekende pgb een passende en toereikende bijdrage biedt aan de zelfredzaamheid of participatie. - De gemeentestem, 2018 (104)
 • Eline Linthorst & Joke Wit (2018) - De definitie van maatwerkvoorziening in de Wmo 2015 biedt voldoende grondslag voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming - De gemeentestem, 2018 (90 en 91)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2018) - Bewijslastverdeling. Schending inlichtingenplicht door niet melden bankrekening - De gemeentestem, 2018 (7481)
 • Hannah Jans & Joke Wit (2018) - Alleenstaande ouderkop - De gemeentestem, 2018 (157), 815-824
 • Hannah Jans & Joke Wit (2018) - Tegemoetkoming AOW-hiaat - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2018 (267), 1700-1706
 • Joke Wit (2018) - Noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Caribisch Juristenblad, 2018 (1), 53-59 - doi: 10.5553/CJB/221132662018007001009
 • Joke Wit (2018) - Toepassing kostendelersnorm leidt tot beëindiging bijstand wegens inkomen boven de norm - De gemeentestem, 2018 (113)
 • Joke Wit (2017) - (Bezwaar tegen) niet tijdig nemen van een besluit. Prematuur beroep. (Medemblik) - De gemeentestem, 2017 (34)
 • Joke Wit & Indira Stolze (2017) - Gebrek in grondslag besluit. Gebrek gepasseerd met artikel 6:22 Awb. (Eindhoven) - De gemeentestem, 2017 (94)
 • Joke Wit (2017) - Schending inlichtingenplicht. Mate van verwijtbaarheid: geen opzet maar grove schuld. (Gulpen-Wittem) - De gemeentestem, 2017 (38)
 • Joke Wit (2017) - Schending inlichtingenplicht. Geen schending ne bis in idem-beginsel. Evenredigheid: matiging boete wegens onherroepelijke strafbeschikking. (Emmen) - De gemeentestem, 2017 (60)
 • Joke Wit & Indira Stolze (2017) - Ongerechtvaardigd onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad met een zorgbehoefte en andere samenwonenden met een zorgbehoefte. (Eindhoven) - De gemeentestem, 2017 (71)
 • Joke Wit & Indira Stolze (2017) - Ondanks schending van de inlichtingenplicht is recht op bijstand vast te stellen. Geen bewijs voor inkomsten, geen benadelingsbedrag, geen boete maar schriftelijke waarschuwing. (Den Haag) - De gemeentestem, 2017 (72)
 • Joke Wit & Indira Stolze (2017) - Afwijzing verzoek om herziening van in besluit opgenomen terugvordering. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit. (Groningen) - De gemeentestem, 2017 (114)
 • Joke Wit & Indira Stolze (2017) - Verminderde verwijtbaarheid. Fictieve (minimum) draagkracht wordt voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete in beginsel bepaald op 10% van de toepasselijke bijstandsnorm. (Hoorn) - De gemeentestem, 2017 (138)
 • Joke Wit & Eline Linthorst (2017) - Recht op voortzetting pgb; geen verplichte mantelzorg. (Etten-Leur). - De gemeentestem, 2017 (112)
 • Joke Wit (2017) - Noot bij Centrale Raad van Beroep 26 april 2017 en 1 juni 2017 - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2017 (35)
 • Joke Wit & Indira Stolze (2017) - Het onderzoek is in zijn geheel rechtmatig vanwege het feit dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is ‘steeds en spontaan’ de rechtmatigheid van verstrekte bijstand te onderzoeken. - De gemeentestem, 2017 (179 en 180)
 • Joke Wit & LJJ Rogier (2016) - Noot bij de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Caribisch Juristenblad, 2016 (4), 409-414 - doi: 10.5553/CJB/221132662016005004012
 • Joke Wit (2016) - Noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Caribisch Juristenblad, 2016 (3), 237-239
 • Joke Wit (2016) - Noot bij Centrale Raad van Beroep 17 mei 2016 - De gemeentestem, 2016 (7444)
 • Joke Wit & H Nummerdor (2016) - Noot bij Centrale Raad van Beroep 1 november 2016 - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2016 (47), 2796-2798
 • Joke Wit (2016) - Noot bij: CRvB 18 juli 2016 - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2016 (40), 2385-2389
 • Stefan Philipsen & Joke Wit (2015) - Rookverbod - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2015 (21)
 • Joke Wit (2015) - Noot - Caribisch Juristenblad, 2015 (4), 329-333
 • Joke Wit & GAH Bakhuis (2015) - Modernisering van het namenrecht voor de openbare lichamen BES - een ondergeschoven kind? - Caribisch Juristenblad, 2015 (1), 51-56
 • LJJ Rogier & Joke Wit (2014) - Ontwikkelingsplan Sint Eustatius - Caribisch Juristenblad, 2014 (1), 45-46
 • Joke Wit (2014) - Noot - De gemeentestem, 2014 (7398), 37-38
 • Stefan Philipsen & Joke Wit (2014) - Noot bij Voorzitter rechtbank Den Haag 4 november 2013 - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2014 (20), 1136-1138
 • Joke Wit (2014) - Hof van Justitie Europese Unie 18 maart 2014, C-363/12 - European Human Rights Cases, 2014 (6), 298-301
 • H Nummerdor & Joke Wit (2014) - Noot - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2014 (6), 304-306
 • H Nummerdor & Joke Wit (2013) - Afwijken van buitenwettelijke begunstigde vaste gedragslijn is in strijd met verbod van willekeur en gelijkheidsbeginsel - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2013 (242), 1414-1416
 • Stefan Philipsen & Joke Wit (2013) - Noot - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2013 (192), 1116-1122

 • Joke Wit & FANJ Goudappel (2019) - Mensenrechtenverdragen en hun werking in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden - Boom Juridische Uitgevers

 • Joke Wit (2010) - Gemeente Schiedam (External organisation)
 • Joke Wit (2010) - Rotterdam, deelgemeente IJsselmonde (External organisation)

Social Incurance Law

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RB79

Administrative Law

Year
2020
Year Level
bachelor 2, bachelor 3
Course Code
RR215

Administrative Law

Year
2020
Year Level
bachelor 2, bachelor 3
Course Code
RD215

Introduction to Public Law

Year
2020
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR112

Legal Protection against the Government

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RM41

Thesis Master Constitutional and Adminis

Year
2020
Course Code
RS113

Introduction to Public Law

Year
2020
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD112

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes