Toelating pre-masteropleidingen Erasmus School of Law

Instroom ten tijde van Corona

Universiteiten hebben van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen hbo-bachelordiploma (of onafgeronde bachelor Geneeskunde of Gezondheidswetenschappen t.b.v. de pre-masteropleiding Recht van de Gezondheidszorg) hebben behaald, toe te laten tot een pre-masteropleiding (“zachte knip”). Conform hetgeen is afgestemd binnen de Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek van de VSNU, heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam in het Onderwijsdirecteurenoverleg een aantal algemene richtlijnen opgesteld, waar de verschillende faculteiten een eigen invulling aan kunnen en mogen geven met in achtneming van de vastgestelde kaders.

Erasmus School of Law heeft een instroomregeling vastgesteld waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden studenten die hun bachelordiploma nog niet hebben behaald per 1 september 2020 voorwaardelijk kunnen instromen in de pre-masteropleidingen van Erasmus School of Law waartoe zij op grond van de Onderwijs- en examenregeling toegang toe hebben.

*De Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid bepaalt welke hbo- of wo-bacheloropleidingen toelating geven tot de pre-masteropleidingen. Deze toelatingseisen blijven van kracht.*

Instroom op grond van een onafgeronde hbo-opleiding tot de pre-masteropleidingen Erasmus School of Law Algemeen (hbo-Rechten) en Financieel recht zonder civiel effect (hbo MER of hbo-Bedrijfseconomie)

Voor toelating tot een van deze pre-masteropleidingen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
  2. Tenminste 222 EC (inclusief propedeuse) moeten zijn behaald voor 31 augustus 2020. De bachelorscriptie moet afgerond zijn en maakt deel uit van deze 222 EC.
    Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor de pre-masteropleiding nog niet af zijn, dan dien je voor 1 september 2020 een verklaring van de examencommissie van je opleiding te overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend voor 15 september 2020. Deze mag je sturen naar premasterstudent@law.eur.nl.
  3. Voor 1 augustus 2020 dien je  een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling te overleggen waarin de verwachting wordt uitgesproken dat je voor 31 augustus 2021 de hbo-bachelor succesvol zal afronden. Deze mag je sturen naar premasterstudent@law.eur.nl.

Instroom op grond van een onafgeronde bachelor Geneeskunde of Gezondheidswetenschappen tot de pre-masteropleiding Recht van de Gezondheidszorg

Voor toelating tot deze pre-masteropleiding moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Tenminste 162 EC van de bachelor moeten zijn behaald voor 31 augustus 2020. De bachelorscriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor de pre-masteropleiding nog niet af zijn, dan dien je voor 1 september 2020 een verklaring van de examencommissie van je opleiding te overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend voor 15 september 2020. Deze mag je sturen naar premasterstudent@law.eur.nl.

Overige voorwaarden

  1. Toelating tot de pre-masteropleiding op grond van deze instroomregeling geldt tot 1 september 2021. Als de bacheloropleiding niet is afgerond voor 1 september 2021, is herinschrijving voor de pre-masteropleiding voor het collegejaar 2021-2022 niet mogelijk.
  2. Instroom in de masteropleiding is uitsluitend mogelijk als zowel de bacheloropleiding als de pre-masteropleiding zijn afgerond. De masteropleidingen hanteren één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk.

Hardheidsclausule

De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.