De Sociologische Blik

Category
Broadening minor
Minor code
FSWSMINSB
Belongs to study programme
Sociologie

Inhoud

De opleiding Sociologie is gericht op de intellectuele en beroepsmatige interesses van studenten die belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de samenleving én in de eigen interacties met anderen. Sociologie biedt niet alleen een grote rijkdom aan theoretische inzichten en onderzoeksresultaten; wie de sociologie bestudeert verwerft specifieke manieren van kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij. Sociologische kennis en vaardigheden zijn nuttig bij tal van beroepen en dragen bij aan persoonlijke groei.

In deze minor verbreed je je blikveld en bestudeer je de hoofdvragen van de sociologie (sociale ongelijkheid, sociale cohesie, modernisering en identiteit) aan de hand van actuele vraagstukken rondom onder meer cultuur, individualisering, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en de arbeidsmarkt, gender, godsdienst en groepsidentiteiten. Daarbij leer je de vier belangrijkste sociologische perspectieven te hanteren (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en de rationele keuze benadering).

De minor heeft ook een verdiepend karakter: je kunt een invloedrijk sociologisch werk bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied, waaronder psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en filosofie.

Studenten met een Bachelordiploma die deze minor met succes hebben afgerond verkrijgen daarmee toegang tot een Master-opleiding in de Sociologie (waaronder Grootstedelijke vraagstukken en beleid; Arbeid, Organisatie en Management; Governance of Migration & Diversity; Politics & Society; Engaging Public Issues; Social Inequalities), mits ze voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methoden kunnen aantonen.

Leerdoelen

Na succesvol afronden van de minor, kunnen studenten:
1. De grondleggers en basisbegrippen van de sociologie benoemen en uitleggen;
2. De vier belangrijkste theoretische perspectieven in de sociologie (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en rationele keuzebenadering) beschrijven en gebruiken bij het analyseren van vraagstukken rond modernisering, cohesie, ongelijkheid en identiteit (de vier hoofdvragen van de sociologie);
3. Prominente sociologische theorieën rondom cohesie en identiteit uitleggen en toepassen op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken;
4. Prominente sociologische debatten omtrent cohesie en identiteit in hedendaagse westerse samenlevingen toelichten en analyseren;
5. Hedendaagse maatschappelijke verschijnselen gebruiken om sociologische theorieën en empirisch onderzoek te reproduceren, contextualiseren en bekritiseren.
6. Uitleggen hoe sociologen aankijken tegen een of meerdere verschijnselen of theorieën die in de eigen wetenschappelijke discipline centraal staan, of aan die discipline raken.

Bijzondere kenmerken

De minor bestaat uit 3 modules:
• Module 1: Sociologische blik voor niet-sociologen wordt verspreid over het eerste en tweede blok gegeven (werkgroepen).
• Module 2: Inleiding in de sociologie wordt tijdens het eerste blok gegeven (hoorcolleges en onderwijsgroepen).
• Module 3: Cohesie en identiteit wordt tijdens het tweede blok gegeven (hoorcolleges en werkgroepen)
Het onderwijs voor Module 2 en 3 wordt ook gegeven aan reguliere bachelorstudenten sociologie en pre-master dagstudenten sociologie. Module 1 is specifiek gericht op minorstudenten.

Overzicht minormodules

Module 1: Sociologische blik voor niet-sociologen

 • Vakcode: FSWSMINSB
 • ECTS: 3
 • Inhoud: Je ontwikkelt een sociologische kijk op je eigen vakgebied – bjiv. psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, filosofie – door het bestuderen van een voor jou relevant, invloedrijk sociologisch werk. Je geeft twee presentaties of een presentatie gevolgd door een essay. Tijdens werkgroepen krijg je gelegenheid om de stof met de docent en met andere minorstudenten te bespreken. Je kunt kiezen uit:
  - Hochschild, The Managed Heart
  - Delen uit: Elias, Het Civilisatieproces - Foucault, Discipline and Punish
  - Bauman, Modernity and the Holocaust
 • Onderwijs werkvorm(en): Werkgroepen.
 • Onderwijsmateriaal: Keuzeboek / artikelen
 • Contacturen: 1 uur per week gedurende 10 weken (gem.)
 • Zelfstudie: 7 uur per week

Module 2: Inleiding in de Sociologie

 • Vakcode: FSWS-1010
 • ECTS:  6
 • Inhoud: Je maakt kennis met het gedachtegoed en begrippenapparaat van de Sociologie en leert de verschillende velden en actuele thema’s waarmee de Sociologie zich bezighoudt, te herkennen en benoemen. Daarnaast leer je de vier belangrijkste sociologische perspectieven (functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en rationele keuzebenadering) beschrijven en gebruiken bij het analyseren van vraagstukken rond modernisering, cohesie, ongelijkheid en identiteit (de vier hoofdvragen van de sociologie).

  In de colleges worden de vier hoofdvragen en sociologische perspectieven besproken aan de hand van actuele thema’s en gebeurtenissen.
 • Onderwijs werkvorm(en): Hoorcolleges en onderwijsgroepen (PGO)
 • Onderwijsmateriaal: Verschillende leerboeken die beschikbaar zijn in het studielandschap van de UB
 • Contacturen: 8 uur per week.
 • Zelfstudie: 24 uur per week.

Module 3: Cohesie en identiteit

 • Vakcode: FSWS-2051
 • ECTS:  6
 • Inhoud: Je verdiept je in twee van de vier hoofdvragen van de sociologie, namelijk sociale cohesie en identiteit. Je leert door een historisch ontwikkelingsperspectief naar hedendaagse vraagstukken rondom identiteit en een veranderende gemeenschapszin te kijken. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn religieuze verandering, de opkomst van nieuwe politieke scheidslijnen, online gemeenschappen en games, plastische chirurgie en ‘sexy’ selfies.
  Daarnaast leer je hoe je maatschappelijke verschijnselen zoals deze kunt gebruiken om sociologische theorieën en empirisch onderzoek rondom cohesie en identiteit te reproduceren, contextualiseren en bekritiseren.
 • Onderwijs werkvorm(en): Hoorcolleges en werkgroepen (geen PGO).
 • Onderwijsmateriaal: Artikelen die via de digitale leeromgeving worden aangeboden
 • Contacturen: 8 uur per week.
 • Zelfstudie: 24 uur per week.

Inhoudelijke weekplanning

Voor Module 1 word je beoordeeld op een individuele presentatie en een afsluitend individueel essay.
Voor Module 2 is er een digitaal tentamen na 5 weken.
Voor Module 3 word je beoordeeld op groepsopdrachten en een digitaal tentamen na 5 weken.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Voor Module  1 word je beoordeeld op een individuele presentatie en een afsluitend individueel essay.

Voor Module 2 is er een schriftelijk tentamen na 5 weken.

Voor Module 3 word je beoordeeld op opdrachten en presentaties.

Samenstelling van eindcijfer
De cijfers voor Module 1, 2 en 3 bepalen voor respectievelijk 20%, 40% en 40% het eindcijfer. De Minor is behaald als het gewogen gemiddelde ten minste 5,5 bedraagt én iedere afzonderlijke module is afgesloten met ten minste een 4. De drie behaalde cijfers hebben het karakter van deelcijfers: er is onderlinge compensatie tussen de drie cijfers mogelijk (maar een deelcijfer lager dan een 4 moet verplicht worden herkanst).

Feedback
Tijdens onderwijsgroepen en hoorcolleges is er volop gelegenheid tot interactie en het stellen van vragen. Bij Module 1 krijgen de studenten in kleine groepen begeleiding van de docent bij het lezen van het keuzeboek, en is er individuele begeleiding ten aanzien van de inhoud van de presentaties en de afsluitende essays.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactinformatie

Dr. Samira van Bohemen
vanbohemen@essb.eur.nl
010 - 408 2097
kamer: T15-46

Facultaire website
https://www.eur.nl/essb/onderzoek/sociologie

Category
Broadening minor
Minor code
FSWSMINSB
Belongs to study programme
Sociologie
Organisation
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Campus Woudestein

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes