Minor Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

Category
Broadening minor
Minor code
RMIN03
Duration
10 weeks

Inhoud

Niet echt een gezellig onderwerp: dood en letsel. Toch vormt het onderwerp in veel opzichten een belangrijke uitdaging voor het recht en voor vele andere takken van wetenschap, waaronder (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen. Inzichten uit de verschillende wetenschappen en de praktijk worden in deze minor belicht en bijeengebracht. Het centrale onderwerp dood en letsel wordt belicht vanuit drie pijlers: Vergoeden, Vergelden en Voorkomen.

Vergoeden
We beginnen met de eerste pijler: het vergoeden van dood en letsel. Deze eerste pijler is vooral juridisch van aard. Enkele vragen die in dit verband aan bod komen zijn: wanneer is een arts aansprakelijk voor letsel na een medische behandeling? Hoeveel smartengeld levert bijvoorbeeld een verloren vinger op? Kun je als slachtoffer van een misdrijf terecht bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader? Maar ook: wat zijn belangrijkste behoeften van slachtoffers van geweldsmisdrijven en komt onze maatschappij daaraan tegemoet?

Vergelden
In de tweede pijler begeven we ons meer in de praktijk van het strafrecht. Wat is de rol van het OM bij niet-natuurlijk overlijden en hoe wordt een niet-natuurlijke dood eigenlijk vastgesteld? Hoe gaat de maatschappij om met ernstige verkeersdelicten, roekeloos rijgedrag en de roep om hogere straffen? En wat te denken van verzekeringsfraude door een letselschadeslachtoffer; betekent vergelden in dat soort gevallen dan dat we maar helemaal niet meer vergoeden? Kortom, maatschappelijke dilemma’s rondom het vergelden van dood en letsel.

Voorkomen
Vergoeden en vergelden zijn reacties “after the fact”. Maar hoe zit het met het voorkomen van dood of letsel? Dat is de derde en laatste pijler van de minor. Enkele vragen: wat kost het om risico’s op voortijdig overlijden en blijvend letsel te voorkomen? En wat levert het op? Hoe gaan beleidsmakers om met dit soort rechtseconomische vragen? Wat draagt het aansprakelijkheidsrecht bij aan preventie? Hoe zit het met kinderveiligheid en de preventie van ongevallen bij kinderen? En wat leert de psychologie ons over gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld in het verkeer?

Kortom: In deze verbredende minor wordt het thema dood en letsel vanuit verschillende invalshoeken (het recht, (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen) benaderd. Verschillende (gast)docenten, die werkzaam zijn in de praktijk, laten hun licht hierover schijnen. De studenten worden uitgedaagd om te discussiëren over de uitdagende dilemma’s op het gebied van dood en letsel en het vergoeden, vergelden en voorkomen daarvan.

Leerdoelen

De minor kent de volgende vakdoelstellingen. De student kan na afloop van dit vak:
• Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het vergoeden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
• Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het vergelden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
• Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het voorkomen van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
• Relevante rechtsregels op casus over dood en letsel toepassen

Bijzondere kenmerken

Deze minor is met name interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, ethische en maatschappelijke dimensies van dood, letsel en gezondheid en de achterliggende maatschappelijke vraagstukken.

Er wordt geen opleidingsspecifieke voorkennis vereist. Wel dient men een goede passieve beheersing van het Engels te hebben omdat er Engelstalige teksten bestudeerd zullen worden.

Onderwijswerkvormen

De onderwijscyclus bestaat uit tien weken onderwijs met (gemiddeld) drie keer per week een hoorcollege van twee uur. Daarnaast maken schriftelijke opdrachten deel uit van het onderwijs. Het onderwijs zal overdag plaatsvinden (twee dagen per week).

Gastdocenten zullen een belangrijk deel van de colleges verzorgen (te denken valt aan advocaten, rechters, artsen, onderzoekers, rekenaars, overheid, verzekeraars e.d.).

Aanwezigheid bij het onderwijs is verplicht, evenals het inleveren van de schriftelijke opdrachten.

Onderwijsmateriaal

De literatuur voor de minor wordt ofwel beschikbaar gesteld via Canvas ofwel indirect via één van de databanken van de universiteit. U hoeft dus geen syllabus of boek te kopen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, maar u moet wel het een en ander zelf digitaal opzoeken en printen.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Tentaminering vindt plaats door middel van een schriftelijk open boek-tentamen, waarbij het tentamen in twee delen uiteen zal vallen: een tussentoets en een eindtoets.

De tussentoets is een open boek-tentamen van een uur en vindt plaats in de vijfde onderwijsweek. In de tussentoets worden drie gerichte vragen gesteld. De stof voor de tussentoets omvat alle verplichte literatuur van de eerste vier weken.

De eindtoets, die plaatsvindt in de tiende onderwijsweek, is ook een open boek-tentamen waarbij zeven gerichte vragen worden gesteld. De stof voor de eindtoets omvat alle verplichte literatuur. De eindtoets zal twee uur duren.

De herkansing vindt plaats in de herkansingsperiode in één tentamen van drie uur. De herkansing is een open boek-tentamen en bestaat uit tien gerichte vragen.

Samenstelling eindcijfer

De tussentoets weegt voor 30% mee in het eindcijfer en de eindtoets voor 70% van het eindcijfer.
Het cijfer voor de tussentoets is géén credit, maar een onderdeel van het tentamen en het blijft dus niet behouden voor opvolgende toetsen (ook niet voor de herkansing!).

Feedback
Na iedere toets vindt een nabespreking plaats en is er de mogelijkheid tot inzage. Ook worden de schriftelijke opdrachten van feedback voorzien.

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

Mw. mr. M. de Groot
minordoodenletsel@law.eur.nl
(010) 4082360
kamer: L7-113

Facultaire website
www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/

Category
Broadening minor
Minor code
RMIN03
Duration
10 weeks
Organisation
Erasmus School of Law
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.