Educatieve Minor Economie

Category
Educational minor
Minor code
MINFEW15
Duration
20 weeks

Inhoud

De Educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap en een onderwijsbevoegdheid te behalen. De Educatieve minor (30 ECTS) bestaat voor de helft uit onderwijspraktijk op een middelbare school en voor de helft uit een theoretisch deel op de universiteit. Beide delen hangen nauw met elkaar samen en lopen parallel. Op de collegedag neem je deel aan onderwijsactiviteiten op de universiteit. Denk hierbij aan een college Vakdidactiek over het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen; een  supervisiebijeenkomst waarin ervaringen uit gewisseld worden en verbonden worden met theorieën en modellen; of bijvoorbeeld gespreksvaardigheidstrainingen binnen het vak Pedagogiek. De andere vier dagen kun je besteden aan het praktijkdeel van de minor, de stage op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld drie dagen per week op hun stage school. Daarnaast werk je aan opdrachten, bestudeer je theorie, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera. Je krijgt veel individuele begeleiding, vanuit het ICLON en op je stageschool.

In combinatie met het bachelordiploma Economie/Bedrijfskunde levert de succesvolle afronding van de Educatieve minor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid op. Hiermee kan je Economie geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t.

Ervaringen deelnemers

“Als je een 4 havo klas aan het werk kan krijgen, dan is geen enkele presentatie meer een probleem. Tijdens de educatieve minor heb ik namelijk veel pedagogische en didactische vaardigheden en ervaring opgedaan die niet alleen voor de klas van pas komen, maar ook zeker in de rest van mijn carrière.”

“Door de educatieve minor ben ik zelfstandiger geworden, durf ik voor grote groepen te spreken en kan ik beter een boodschap overbrengen!”

Aantal contacturen

De colleges voor deze minor voor bachelor studenten Economie en Bedrijfskunde vinden plaats in Rotterdam op vrijdag. Bij minder dan 15 deelnemers vindt het onderwijs voor alle vakken echter plaats in Leiden op maandag. Houd er rekening mee dat je deze hele collegedag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten. De andere 4 dagen besteed je aan het praktijkdeel van de opleiding (studenten zijn gemiddeld 3 dagen per week op hun stageschool) en overige studieactiviteiten.

De minor is 30 ECTS, wat zich vertaalt naar een studiebelasting van 840 uur. Inclusief startdag (6 uur), hoor- en werkcolleges (76 uur) en Praktijk stage (minimaal 120 klascontacturen, daarnaast evalueer je je lessen met je begeleider, neem je deel aan schoolactiviteiten en volg je activiteiten in het kader je van ontwikkeldoelen Praktijk) komt het aantal contacturen neer op minimaal 202 uur. De overige uren besteed je aan zelfstudie, opdrachten voor de opleiding, het voorbereiden van lessen, aanwezigheid bij schoolse activiteiten zoals een vergadering of ouderavond, et cetera. De ervaring leert dat je deze uren hard nodig hebt.

Leerdoelen

Na afronding van de Educatieve minor kun jij:

 • Een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen.
 • Voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren.
 • Een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Economie eigen maken.
 • In groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen.
 • Relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
 • Eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens.
 • Vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan economische begrippen te vergroten.

Zie eventueel ook de leerdoelen per studieonderdeel en eindkwalificaties van de Educatieve minor in de Onderwijs en Examenregeling.

Bijzondere kenmerken

Let op: De colleges voor deze minor voor studenten Economie en Bedrijfskunde vinden plaats in Rotterdam op vrijdag. Bij minder dan 15 deelnemers vindt het onderwijs voor alle vakken plaats in Leiden op maandag. De startdag vindt plaats in de laatste week van augustus 2021. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vanwege de coronacrisis staat deze gepland op 25 augustus. Deelname aan de startdag is verplicht. De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vanwege de coronacrisis) onderwijs tot en met 20 december 2021 en de meeste deadlines van in te leveren opdrachten liggen in januari 2022. Ook de te volgen stage kan doorlopen tot en met januari 2022.

Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfskunde, zie ook de toelatingsmatrix.

Toelatingseisen

Voor deze minor gelden de volgende toelatingseisen. Indien je niet aan de toelatingseisen voldoet, kun je niet geplaatst worden op deze minor:

 • Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfskunde.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, waarbij je zowel les geeft als zelf colleges volgt. Het is niet mogelijk de minor met ander onderwijs te combineren.
 • ESE-studenten dienen de vakken van BA1 en blok 1 & 2 van BA2 te hebben afgerond.
 • RSM-studenten dienen de vakken van BA1 en trimester 4 van BA2 te hebben afgerond.
 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Selectie en plaatsing

Bij de selectie wordt gekeken naar de motivatie en speelt ervaring/affiniteit met jongeren een rol. Huidige tweedejaars studenten die nog niet eerder een minor hebben gevolgd, krijgen voorrang bij plaatsing. Indien je geplaatst wordt op deze minor, dan geldt dit als een voorkeursplaatsing. Je kunt dan geen aanmelding meer indienen voor een andere minor. Uiterlijk 1 mei krijg je te horen of je bent toegelaten tot de minor.

Overzicht minormodules

• Leren en Instructie (3 EC)
• Pedagogiek (5 EC)
• Vakdidactiek (5 EC)
• Praktijk (17 EC)

Voor een beschrijving van de studieonderdelen zie de volgende website: https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/8334/educatieve-minor#tab-1Opent extern

Inhoudelijke weekplanning

Zie website ICLON Leiden: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-over-de-opleiding/beperkte-tweedegraads-bevoegdheidOpent extern

Tentaminering

Wijze van tentaminering 
Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en Instructie) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindkwalificaties van de minor. Voor elk van de vijf beroepsrollen (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie) waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar.

Het studieonderdeel Leren en Instructie wordt afgesloten met een tentamen.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde, bestaande uit het cijfer voor het praktijkgedeelte (17 EC,) en de cijfers voor het totaal aan theoretische vakken (13 EC). Studenten dienen voor zowel het praktijkgedeelte als de theoretische vakken een voldoende te behalen.

Feedback

Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en Instructie) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de minor. Voor elk van de vijf beroepsrollen (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie) waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar. Op basis van verzameld bewijsmateriaal wordt voor elk aspect van een rubric aangegeven op welk niveau de student dit beheerst. Elke ingevulde rubric geeft derhalve aan op welke niveau de student een bepaalde beroepsrol beheerst. Naast een oordeel over het niveau waarop de student presteert en functioneert, geeft de docent ook een korte schriftelijke verantwoording van het oordeel.

Leren en Instructie: na het tentamen wordt een moment voor inzage en nabespreking georganiseerd waar studenten op inschrijving gebruik van kunnen maken.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactinformatie

Contactpersoon ICLON (inhoudelijke vragen over minor)
mw. T. Egberts MSc
studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl
071 527 3009                                   

 • ICLON                                                   

Contactpersoon EUR (vragen over aanmelding en plaatsing)
Emily Kruit
minor-ese@ese.eur.nl

Category
Educational minor
Minor code
MINFEW15
Duration
20 weeks
Organisation
Erasmus School of Economics
Study points (EC)
30
Instruction language
Dutch
Start date
Wednesday 25 Aug 2021
Location
Campus Woudestein

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes