Minor Educatieve Minor Wiskunde

Category
Educational minor
Minor code
MINFEW19
Duration
20 weeks
Belongs to study programme

Inhoud

De Educatieve minor biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met het leraarschap. De Educatieve minor bestaat uit een samenhangend pakket van 30 EC, bestaande uit 13 EC aan vakken en 17 EC praktijkstage op een middelbare school (voortgezet onderwijs) inclusief supervisie. De vakken zijn erop gericht om jou optimaal voor te bereiden op je stage, waarin jij voor de klas staat. Deze minor bevat dus een afgewogen combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden en leert je bovendien de attitude die passend is voor het leraarschap. In combinatie met het bachelordiploma van je vakstudie levert de succesvolle afronding van de Educatieve minor een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid op (hiermee kun je jouw vak geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo-t).

Aantal contacturen

De colleges voor deze minor voor bachelor studenten Econometrie en Operationele Research vinden plaats in plaats bij het ICLON in Leiden op maandag. Houd er rekening mee dat je deze hele collegedag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten. De andere 4 dagen kan je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding. Studenten zijn gemiddeld 3 dagen per week op hun stageschool.

De minor is 30 EC, wat zich vertaalt naar een studiebelasting van 840 uur. Inclusief Startweek (24 uur), hoor- en werkcolleges (82 uur) en stage (minimaal 120 klascontacturen, daarnaast evalueer je je lessen met je begeleider, neem je deel aan schoolactiviteiten en volg je activiteiten in het kader je van ontwikkeldoelen Praktijk) komt het aantal contacturen neer op 226 uur. De overige uren besteed je aan zelfstudie, opdrachten voor de opleiding, het voorbereiden van lessen, aanwezigheid bij schoolse activiteiten zoals een vergadering of ouderavond, et cetera. De ervaring leert dat je deze uren hard nodig hebt.

Leerdoelen

Na afronding van de educatieve minor kun jij:

 • Een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen.
 • Voor groepen leerlingen en individuen een veilige leeromgeving creëren.
 • Een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van het vakgebied Economie eigen maken.
 • In groepen leerlingen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen.
 • Relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten.
 • Eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar te expliciteren, kritisch te onderzoeken en verder te ontwikkelen op basis van theoretische inzichten en empirische gegevens.
 • Vakdidactisch ingrijpen in de leerstof met als doel de verlening van betekenis aan economische begrippen te vergroten.

Bijzondere kenmerken

Let op: De colleges voor deze minor voor studenten Econometrie en Operationele Research vinden plaats in Leiden op maandag. De startdagen vinden plaats in de laatste week van augustus 2020. Deelname aan de startdagen is verplicht. De doorlooptijd van de minor is langer dan gebruikelijk: je volgt onderwijs en loopt stage tot en met 31 januari 2021.

Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research, zie ook de toelatingsmatrix.

Toelatingseisen

Voor deze minor gelden de volgende toelatingseisen. Indien je niet aan de toelatingseisen voldoet, kun je niet geplaatst worden op deze minor:

 • Deze minor staat alleen open voor de studenten van de bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research.
 • De educatieve minor omvat een fulltime programma gedurende een half jaar, waarbij je zowel lesgeeft als zelf colleges volgt. Het is niet mogelijk de minor met ander onderwijs te combineren.
 • Studenten dienen de vakken van BA1 en blok 1 & 2 van BA2 te hebben afgerond.
 • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Selectie en plaatsing

Indien er meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen zijn, vindt er een selectie plaats. Hierbij wordt gekeken naar de motivatie en speelt ervaring/affiniteit met jongeren een rol. Huidige tweedejaars studenten die nog niet eerder een minor hebben gevolgd, krijgen voorrang bij plaatsing. Indien je geplaatst wordt op deze minor, dan geldt dit als een voorkeursplaatsing. Je kunt dan geen aanmelding meer indienen voor een andere minor. Uiterlijk 1 mei krijg je van de centrale minorcoördinator te horen of je bent toegelaten tot de minor.

Overzicht minormodules

• Leren en Instructie (3 EC)
• Pedagogiek (5 EC)
• Vakdidactiek Wiskunde (5 EC)
• Praktijk (17 EC)

Voor een beschrijving van de studieonderdelen zie de volgende website: https://studiegids.universiteitleiden.nl/studies/8334/educatieve-minor#tab-1

Inhoudelijke weekplanning

Zie website ICLON Leiden: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-over-de-opleiding/beperkte-tweedegraads-bevoegdheid

Tentaminering

Wijze van tentaminering 
Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en Instructie) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de minor. Voor elk van de vijf beroepsrollen (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie) waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar. Het studieonderdeel Leren en Instructie wordt afgesloten met een tentamen.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde, bestaande uit het cijfer voor het praktijkgedeelte (17 EC,) en de cijfers voor het totaal aan theoretische vakken (13 EC). Studenten dienen voor zowel het praktijkgedeelte als de theoretische vakken een voldoende te behalen.

Feedback
Voor de beoordeling wordt bij elk studieonderdeel (uitgezonderd Leren en Instructie) gebruik gemaakt van rubrics. De rubrics zijn gebaseerd op de eindtermen van de minor. Voor elk van de vijf beroepsrollen (professional, regisseur, vakdidacticus, pedagoog en lid van de schoolorganisatie) waarvoor wordt opgeleid, is een rubric beschikbaar. Op basis van verzameld bewijsmateriaal wordt voor elk aspect van een rubric aangegeven op welk niveau de student dit beheerst. Elke ingevulde rubric geeft derhalve aan op welke niveau de student een bepaalde beroepsrol beheerst. Naast een oordeel over het niveau waarop de student presteert en functioneert, geeft de docent ook een korte schriftelijke verantwoording van het oordeel.

Contactinformatie

Contactpersoon ICLON (inhoudelijke vragen over minor)
mw. T. Egberts MSc
studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl
071 527 3009                                   

 • ICLON                                                   

Contactpersoon EUR (vragen over aanmelding en plaatsing)
Emily Kruit
minor-ese@ese.eur.nl

Category
Educational minor
Minor code
MINFEW19
Duration
20 weeks
Belongs to study programme
Organisation
Erasmus School of Economics
Study points (EC)
30
Instruction language
Dutch
Start date
2021-08-25
Location
Locatie Universiteit Leiden, Leiden