Ethiek in de Innovatieve Gezondheidszorg

Category
Broadening minor
Minor code
GENMIN24
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde

Inhoud

Het programma van de minor biedt een afgewogen mix van ethische thema’s in de gezondheidszorg zowel rond directe patiëntenzorg als rond  technische innovaties. Denk aan:  ethiek van e-Health en apps, voortplantingsgeneeskunde, transplantatiegeneeskunde, technologie in de zorg voor ernstig zieke kinderen en volwassenen, robotica in de zorg voor ouderen etc. De minor biedt theoretische achtergrondliteratuur, maar vooral ook actuele discussies en een verdiepende kijk op de implicaties van technologische innovaties op de werkvloer van de zorg.

Het onderwijs wordt gegeven door ervaren docenten met verschillende achtergrond (disciplines):  ethici, artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, historici, juristen, beleidsadviseurs, technologen en ook patiënten.

Van de studenten wordt een actieve studiehouding verwacht; het onderwijs is bijna geheel verplicht en er moet veel literatuur bestudeerd worden. De minor bestaat uit een samenhangend programma waarbij studenten én in groepjes én individueel werken. De individuele opdracht is een essay-opdracht:  de student kan kiezen uit een aantal onderwerpen en krijgt goede begeleiding bij het denk- en schrijfproces. Een belangrijke groepsopdracht is een project over ‘human enhancement in combinatie met technologische innovaties’;  de studenten mogen in groepjes ‘los gaan’ met eigen ideëen, creatieve vormen om dit thema van de toekomst vorm te geven. De studenten kunnen meekijken bij verschillende typen technologische innovaties in de gezondheidszorg en in gesprek gaan met de betrokken artsen en andere zorgprofessionals en mogelijk ook patiënten over de ethische dilemma’s die deze betrokkenen ervaren bij de toepassing van deze innovaties in de concrete zorgverlening.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

 • De belangrijkste ethische debatten over technologische innovaties in de gezondheidszorg toelichten vanuit het perspectief van de gezondheidsethiek, de filosofie van de geneeskunde, gezondheidsrecht, en op onderdelen de achtergronden en geschiedenis van deze debatten.
 • De verschillende ethische theorieën en benaderingswijzen die gehanteerd worden in de gezondheidsethiek onderscheiden en toepassen.
 • Morele dilemma’s rond patiëntenzorg en technologie uit de praktijk van de gezondheidszorg herkennen, beschrijven, en analyseren.
 • Een onderbouwd oordeel vormen over een ethisch vraagstuk in de gezondheidszorg en daarover schriftelijk verslag doen.
 • Argumenteren en discussiëren over een moreel probleem in de gezondheidszorg.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is vooral interessant voor studenten Geneeskunde, Klinische Technologie en Gezondheidswetenschappen.

Daarnaast ook voor studenten Filosofie, Rechten, Psychologie, Pedagogiek, Biomedische Wetenschappen en Economie die zich speciaal interesseren voor de innovaties in de gezondheidszorg. Tijdens de minor wordt rekening gehouden met de diverse achtergronden van de studenten, zodat de verschillende interesses voldoende aandacht krijgen en er bovendien gelegenheid is van elkaar te leren.

Deze minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar er wordt een voldoende beheersing van het Engels verwacht omdat een deel van de onderwijsteksten in het Engels zal zijn.
Enige basiskennis van de gezondheidszorg is van belang; van groter belang is echter de motivatie om zich te willen verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de discussies die deze oproepen.

Het onderwijs wordt overdag aangeboden; aanwezigheid is verplicht.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1 en 2 krijgen de studenten overzicht van belangrijke ethische thema’s in de innovatieve gezondheidszorg, en kennis van ethische theorieën, methoden van moreel beraad en argumentatieleer.

In week 3 staat orgaandonatie centraal;  dilemma’s rond postmortale orgaandonatie, hersendood en harttransplantaties bij kinderen, en dilemma’s bij levende donatie.

In week 4 ligt de focus op de problematiek van gekozen levenseinde bij volwassenen;  is euthanasie bij dementerende mensen, en bij psychiatrische patiënten acceptabel?

Week 5 gaat over de morele grenzen van voortplantingstechnologie en nieuwe technologieën waarbij menselijke embryo’s worden gebruikt voor onderzoek;  kiembaanmodificatie en embryo-selectie. We brengen een bezoek aan de werkvloer met een discussie met de betrokken professionals.   

In week 6 verdiepen de studenten zich in e-health en zelftesten, en komen onderwerpen zoals robots en functievervangende technologie aan de orde.

Week 7 is een projectweek over het thema ‘enhancement en medische technologie;  willen we alles wat kan?’

In week 8 staan technische innovaties in de zorg voor zieke kinderen centraal, en gaan studenten in gesprek met de zorgprofessionals die bij deze specifieke zorgverlening nauw betrokken zijn.

In week 9 staan dilemma’s rond kosten en keuzen in de zorg centraal, en presenteren de studenten hun projecten.

In de laatste week ronden de studenten hun  individuele schriftelijke opdracht af en maken zij het tentamen.   

Onderwijswerkvormen

 • kleinschalig interactief onderwijs: interactieve hoorcolleges, groepsdiscussies en presentaties
 • intensief onderwijs: per week minimaal 8 contacturen met docenten met kennis van de praktijk van de zorg
 • minimaal 20 uur studiebelasting per week in groepsopdrachten en zelfstudie
 • verplicht onderwijs om groepsvorming te stimuleren en een veilige sfeer waarin diepgaande discussies met respect voor ieders inbreng mogelijk zijn.
 • veel inzet op levendige discussies over actuele ethische thema’s in de gezondheidszorg.

Onderwijsmateteriaal

 • Leerboek ethiek in de gezondheidszorg; ten Have, ter Meulen e.a. Bohn Stafleu van Loghum 2020

 • Geselecteerde teksten die via Canvas beschikbaar gesteld worden.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De toetsing van de minor ethiek bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Individueel toetsopdracht (e-portfolio) (40%)
 2. individuele schrijfopdracht (40%)
 3. Groepsopdracht :  project (20%)

Samenstelling eindcijfer

Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen.
De wegingsfactor (in percentages) staat per toetsonderdeel vermeld.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgesloten.

Feedback

De studenten ontvangen feedback bij groepsopdrachten en individuele presentaties.

De studenten kunnen rekenen op goede begeleiding bij de individuele schriftelijke opdracht. Iedere student ontvangt hierbij schriftelijke en mondelinge feedback.

Het tentamen wordt plenair en indien gewenst, individueel nabesproken.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactpersoon

Mw mr. J.G.M. (Hannie) Aartsen
j.aartsen@erasmusmc.nl
010 - 70 38482
NA gebouw 2415

Category
Broadening minor
Minor code
GENMIN24
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes