Ondernemen en Belastingen

Category
Broadening minor
Minor code
MINFEW06
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Fiscale Economie

Inhoud

In hoeverre bepaalt de fiscus het Nederlandse ondernemersklimaat? Welke invloed heeft de belastingheffing op de keuzes die ondernemers en ondernemingen maken bij hun bedrijfsvoering? In deze minor worden bovenstaande en vele andere vragen beantwoord. De minor bestaat uit drie samenhangende vakken, namelijk Privaat- en Ondernemingsrecht, Fiscaal Ondernemerschap en Fiscaal Concernrecht, van elk 4 EC en een afrondend essay van 3 EC. Studenten van de ESE die kiezen voor een 12 EC-minor kunnen dit essay laten vallen.

Leerdoelen

De student heeft na het behalen van deze minor inzicht in de invloed van belastingheffing van ondernemers en hun ondernemersbeslissingen zoals de keuze van rechtsvorm, de financiering van de ondernemingsactiviteiten en expansie en herstructurering van bedrijfsactiviteiten. Dit beoogt de minor te bereiken door het verschaffen van inzicht in de structuur en werking van het Nederlandse belastingstelsel, in het bijzonder voor zover dit betrekking heeft op ondernemingen en hun participanten, het verschaffen van globaal inzicht in de grensoverschrijdende effecten van belastingheffing en de beginselen van internationaal belastingrecht. Daarnaast wordt getracht inzicht te verschaffen in de dwarsverbanden en wisselwerking tussen belastingrecht en (bedrijfs)economie.

Bijzondere kenmerken

Deze minor vereist geen specifieke voorkennis, zij het dat enige (algemene) kennis van het (Nederlandse) fiscale stelsel, opgedaan in de Bachelor 1 en/of 2 in bijvoorbeeld de opleidingen/studies Economie, Bedrijfskunde en Rechten tot aanbeveling strekt. De minor is echter ook toegankelijk voor studenten met een zekere affiniteit voor het bedrijfsleven uit andere opleidingen/studies.

Overzicht minormodules

Module 1: Privaat- en Ondernemingsrecht

 • Code: FEB43010
 • EC: 4
 • Inhoud: Het vak Privaat- en Ondernemingsrecht bevat een inleiding in het (privaat)recht met onder meer de (eigendoms)overdracht, verbintenissenrecht en personen- en familierecht. Daarnaast zal ook aandacht geschonken worden aan het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht heeft betrekking op de juridische structuur van ondernemingen. In het bijzonder zal worden gekeken naar de ondernemingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de oprichting, vertegenwoordigingsbevoegdheid en aansprakelijkheid.
 • Onderwijswerkvorm: Hoorcolleges
 • Onderwijsmateriaal: Studieboeken en teksteditie van (belasting) wetten
 • Contacturen: 3 uur per week
 • Zelfstudie: 12 uur per week

Module 2: Fiscaal Ondernemerschap

 • Code: FEB13048
 • EC: 4
 • Inhoud: In het vak Fiscaal Ondernemerschap wordt behandeld hoe natuurlijke personen/ondernemers, alsmede ondernemers die door middel van een kapitaalvennootschap ondernemen in de belastingheffing worden betrokken. Verder wordt bekeken welke fiscale spelregels de ondernemer bij de vaststelling van zijn winst in acht moet nemen. Ook wordt behandeld welke ondernemershandelingen leiden tot een afrekening over de in de onderneming of de kapitaalvennootschap aanwezige meerwaarden en onder welke condities hij een dergelijke afrekening kan voorkomen. Van de omzetbelasting en de loonbelasting komen de hoofdlijnen aan bod.
 • Onderwijswerkvorm: Hoorcolleges
 • Onderwijsmateriaal: Studieboeken en tekstedities van belastingwetten
 • Contacturen: 3 uur per week
 • Zelfstudie: 12 uur per week

Module 3: Fiscaal Concernrecht

 • Code: FEB13031
 • ECTS: 4
 • Inhoud: Bij het vak Fiscaal Concernrecht ligt het accent vooral op de gevolgen van belastingheffing voor ondernemers/rechtspersonen. De onderwerpen die in dit vak met name aan de orde zullen worden gesteld zijn onder andere: subjectieve en objectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting, leningen en rente-aftrek (winstdrainage), deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fiscale aspecten van fusies en reorganisaties, fiscale beleggingsinstelling, internationaal belastingrecht en Europees fiscaal belastingrecht en omzetbelasting.
 • Onderwijswerkvorm: Hoorcolleges
 • Onderwijsmateriaal: Studieboeken teksteditie van belastingwetten
 • Contacturen: 3 uur per week
 • Zelfstudie: 12 uur per week

Module 4: Essay over een fiscaal actueel thema

 • Code: FEB53002
 • EC: 3
 • Inhoud: Een essay over een fiscaal actueel thema ontleend aan recente wetswijzigingen, recente rechtspraak of fiscaalmaatschappelijke ontwikkelingen.
 • Onderwijswerkvorm:  Voor het essay zal een handleiding worden verstrekt en zal de begeleiding persoonlijk zijn.
 • Contacturen:  Indien gewenst door docent of student
 • Zelfstudie: 9 uur per week

Inhoudelijke weekplanning

Op Canvas wordt per vak de weekplanning verstrekt. In grote lijnen komt het erop neer dat van elk vak 1 hoorcollege per week op de rol staat, behalve in week 1 waarin 2 hoorcolleges van ondernemerschap staan ingeroosterd, omdat daar een aantal onderwerpen worden behandeld die ook voor de andere vakken relevant zijn.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Ieder deelvak heeft een apart tentamen. Privaat- en Ondernemingsrecht bestaat uit een tentamen met open vragen. Fiscaal Ondernemerschap en Fiscaal Concernrecht worden afgerond met een tentamen dat bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen. De vakken worden getentamineerd met behulp van Remindo.
Er is geen afsluitend tentamen. Als een essay (10 pagina’s) wordt geschreven (voor een 15 EC minor, zie hiervoor) moet het merendeel van de aspecten die in de deelvakken van de minor aan de orde zijn gesteld, in samenhang worden behandeld.

Samenstelling van eindcijfer
Het eindcijfer voor een 15 EC minor is het gewogen gemiddelde van de 4 onderdelen. Bij de 12 EC minor het gemiddelde van de 3 onderdelen. De verschillende cijfers voor de deelvakken leiden tot één minorcijfer. Er is onderling compensatie mogelijk, maar alleen als voor elk deelvak tenminste het cijfer 4,5 is behaald. Indien lager dan een 4,5 is behaald voor een deelvak moet dit deelvak opnieuw gedaan worden.

Feedback
Studenten hebben recht op inzage in hun uitwerkingen en kunnen die vergelijken met richtlijnantwoorden. Indien gewenst kunnen over het tentamen vragen worden gesteld aan de docenten.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactinformatie

Mr. R.B.N. van Ovost
vanovost@ese.eur.nl
(010) 408 2592
kamer J5-7

Facultaire website
Minors van de Erasmus School of Economics

Category
Broadening minor
Minor code
MINFEW06
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Fiscale Economie
Organisation
Erasmus School of Economics
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Campus Woudestein

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes