Minor Onderneming & Financiële Markt

Category
Broadening minor
Minor code
RMIN08
Duration
10 weeks

Inhoud

De minor Onderneming en financiële markt gaat over de (publiekrechtelijke) regulering van financiële markten en de ondernemingen die zich op die markten begeven.
De relatie onderneming-markt wordt in de minor in het bijzonder vanuit twee invalshoeken bezien en bestudeerd. Het eerste perspectief is de onderneming met een kapitaalbehoefte ter financiering van haar ondernemingsactiviteiten. Het tweede perspectief is de onderneming die financiële diensten verleent. In beide situaties is regulering gericht op een goede werking van de markt, bescherming van beleggers en (andere) financiële consumenten en de algehele stabiliteit van het financiële systeem.

Financiële marktregulering vormt een zeer omvangrijk studieterrein, niet in de laatste plaats doordat de financiële crisis van 2007/2008 in het afgelopen decennium een vloed van nieuwe regels heeft voortgebracht. Het is een maatschappelijk relevant studieterrein, waarin momenteel fundamentele veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen hangen onder meer samen met wijzigende (economische) opvattingen over de rol van financiële markten in onze samenleving. Zij houden voorts verband met nieuwe inzichten ten aanzien van menselijk (keuze)gedrag, die het denken over de bescherming van beleggers en financiële consumenten in sterke mate beïnvloeden. Technologische ontwikkelingen spelen ook een rol van betekenis: ‘fintech’ verandert de financiële markten zienderogen.

De regels ten aanzien van financiële markten hebben grotendeels een Europese oorsprong, zodat het vakgebied zich ook uitstrekt tot buiten de Nederlandse landsgrenzen. Dat geldt ook voor het toezicht dat op de naleving van de regels wordt gehouden. Dit toezicht wordt niet alleen uitgeoefend door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar ook door de Europese Centrale Bank (ECB) en andere Europese toezichthouders.

In de minor maakt de student kennis met financiële markten, de belangrijkste ‘actoren’ daarop en de belangrijkste uitgangspunten van Nederlandse en Europese financiëlemarktregulering. De minor heeft een praktijkgerichte benadering en vindt plaats tegen de achtergrond van actuele thema’s en ontwikkelingen.

Leerdoelen

Na dit blok:
- heb je inzicht in de werking van financiële markten en kun je een overzicht geven van de belangrijkste actoren;
- kun je de rollen van deze actoren benoemen;
- kun je zelfstandig op hoofdlijnen het juridisch kader beschrijven met betrekking tot actoren op de financiële markten;
- kun je zelfstandig de opbouw van het financiële recht en de verhouding tussen Europees en nationaal recht beschrijven; en
- heb je je zowel zelfstandig als met een groep verdiept in een specifiek onderwerp binnen het financieel recht en heb je hier een gefundeerd oordeel over gegeven.

Bijzondere kenmerken

De voertaal van deze minor is Nederlands, hoewel enkele termen en achtergrondstukken over toezichtregelgeving Engelstalig zullen zijn.
De minor is interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke dimensies van ondernemingen, banken en financiële markten, met de invalshoek van ‘hoe is het geregeld’. De minor is met name gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken over het functioneren van deze organisaties en de wisselwerking die recht en economie daarin spelen. Affiniteit met en kennis van economische concepten is niet noodzakelijk, maar komt wel van pas. Van studenten wordt in beginsel verwacht dat deze het financiële nieuws (denk aan Het Financieel Dagblad, de Financial Times of andere kranten met financieel nieuws) gedurende de cyclus nauwgezet bijhouden, bij de colleges aanwezig zijn en daarin actief participeren.

Het streven is de colleges aan het einde van de middag/in de avond te plannen, zodat ook deeltijdstudenten kunnen deelnemen. Enkele colleges zullen niettemin wat vroeger op de dag plaatsvinden.

Elk jaar organiseren de docenten van het vak een uitstapje naar de kantoren van enkele ‘actoren’ die relevant zijn voor het vak. In het collegejaar 2019-2020 werd een – goed ontvangen – uitstapje naar Euronext Amsterdam en HVG Law Amsterdam georganiseerd. In voorgaande jaren werden uitstapjes naar onder meer De Nederlandsche Bank en hoofdkantoren van beursvennootschappen en financiële ondernemingen georganiseerd.

Onderwijswerkvormen

De activiteiten tijdens het blok bestaan uit de volgende onderdelen:
- Zeventien hoorcolleges
- Drie seminars
- Een dag waarop een uitstapje zal plaatsvinden
- Een tentamen en een individuele opdracht

Gedurende het vak vinden drie seminars plaats. Elk seminar is het slotstuk van een van de leidende thema’s tijdens de voorafgaande hoorcolleges. Voorafgaand aan de seminars kan van de studenten worden verlangd dat zij – al dan niet in groepsverband – een opdracht uploaden via Canvas. Het uploaden van deze opdrachten is dan verplicht om deel te mogen nemen aan de seminars. Aan de seminars en de daartoe behorende opdrachten worden geen cijfers toegekend, maar worden als voldoende of onvoldoende beoordeeld.

Onderwijsmateriaal

De leermiddelen in deze minor bestaan voor een overgroot deel uit:
- Boeken
- Tijdschriftartikelen
- Rapporten
- Jurisprudentie

Voorts zal een nader te bepalen wettenbundel moeten worden aangeschaft.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De student krijgt een eindcijfer op basis van een individueel geschreven paper en een tentamen.

Optioneel kunnen studenten meedoen aan tussentijdse creditopdrachten, waarmee een half bonuspunt (dus een maximale toevoeging van 0,5 aan het eindcijfer ter compensatie van elders niet verdiende punten) kan worden verdiend.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt verkregen uit de deelcijfers voor het tentamen, de individuele opdracht en eventueel de halve bonuspunt vanwege de creditopdrachten.

Feedback

De hoorcolleges zijn zo veel als mogelijk interactief, waarbij de docenten regelmatig input verlangen van studenten waarop kan worden gereageerd door medestudenten of de docenten. De docenten zullen de input ter plekke van de nodige feedback voorzien.

Tijdens en aan het einde van de seminars voorzien de docenten de studenten van feedback. Afhankelijk van de onderwijsvorm wordt deze feedback individueel of in groepsverband gegeven. Het feedbackmoment zal ter plekke mondeling plaatsvinden.

Er zal zowel voor het tentamen als voor het paper een collectieve nabespreking plaatsvinden, waar studenten zich voor kunnen aanmelden. Een kopie van het paper met daarop het handgeschreven commentaar van de docent op basis van de beoordelingscriteria wordt op verzoek verstrekt. In de nabespreking zullen waar gewenst de beoordeling en het cijfer van zowel het tentamen als het paper worden toegelicht.

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions (FAQ)

Contactinformatie

Sjors Vogelsang
vogelsang@law.eur.nl
kamer L7.19

Category
Broadening minor
Minor code
RMIN08
Duration
10 weeks
Organisation
Erasmus School of Law
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.