Verdiepende Minor: Geneeskunde voor Technische Studenten

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN99
Duration
21 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde

Inhoud

De minor start met een diepgaande ontdekkingsreis door het menselijk lichaam als introductie op de geneeskunde. Kennis over basale humane biologie (anatomie, celbiologie, fysiologie, moleculaire genetica), en ziekteleer is essentieel om in deze minor het klinisch denken te doorgronden. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten met een onderzoeksproject van 3 weken. De projecten sluiten zoveel mogelijk aan op lopende projecten binnen de Medical Delta. In een project werken studenten in groepjes van 3 – 4 samen. Elk project wordt begeleid door één of twee docent-onderzoekers en wordt afgesloten met een korte presentatie op een symposium.

Het tweede deel heeft een meer klinisch karakter. Vakken zijn dan diagnostiek (imaging, cardiologie), heelkunde, traumatologie en maag-, darm- en leverziekten. De benadering is ‘case-oriented’, waarbij de nadruk ligt op de translatie van techniek naar geneeskunde naar techniek, met name waar artsen in de praktijk vastlopen en (nieuwe) technologie oplossingen zou kunnen bieden. Dit tweede deel wordt afgesloten met het vervolg van het onderzoeksproject (weer 3 weken). Ook dit project wordt afgesloten met een groepspresentatie op een symposium.

Leerdoelen

Na afloop van de minor heeft de student:
- een globaal overzicht van ziektebeelden en klinisch denken en kan voorbeelden van de toepassingen van techniek hierin geven.
- inzicht op welke wijze technische kennis kan bijdragen aan de medische disciplines;
- een basis om effectief te kunnen communiceren en samen te werken met collegae uit de (bio-)medische disciplines.

Details:
Voertaal is Nederlands.

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor: LUMC: Anatomie, Celbiologie; TU Delft: Biomechanical Engineering; Universiteit Leiden: faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Bijzondere kenmerken

Deze minor staat open voor studenten van de TU Delft: faculteiten L&R, 3ME (met uitzondering van KT), EWI, TNW, IO, LST en CiTG; en de Universiteit Leiden: LST van de faculteit Wis- en Natuurkunde. De studenten LST moeten zich realiseren dat er zeker doublures zullen zijn met hun eigen studie. Studenten Biomedische Wetenschappen komen niet in aanmerking.
Dringend advies: Eindexamen biologie op 6-VWO niveau.

Studenten van de TU Delft en Universiteit Leiden die deze minor willen volgen hoeven geen toestemming aan de Examencommissie van hun eigen opleiding te vragen.
Inschrijving staat open van 3 mei t/m 31 mei 2021. Studenten dienen zich aan te melden via Osiris/SIS van de eigen universiteit. De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een samenwerkingsverband van TU Delft, Universiteit Leiden, LUMC, EUR en Erasmus MC. De Medical Delta verzorgt onderwijs op het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor meer info www.medicaldelta.nl.

Inhoudelijke weekplanning

week

Medische basisvakken

 

1

start minoren Medische Delta: capita selecta

 

1-3

fysiologie en regelsystemen

 

 

moleculaire genetica

 

4

immunologie en infectie

Kennistoets 1

5-7

anatomie en celbiologie

Kennistoets 2

8-10

translationele projecten & symposium

Presentaties

   

 

Translationele geneeskunde

 

11

radiologie diagnostiek (imaging)

 

12

cardiologie (signaal, biomechanica, interventies, cardiac imaging)

 

13-14

orthopedie/traumatologie

Kennistoets 3

15

maag- darm en leverziekten

Kennistoets 4

16-19

translationele projecten & symposium

Presentaties

20

herkansingsweek

 

Onderwijswerkvormen

Het onderwijs zal worden gegeven in hoorcolleges, werkgroepen, capita selecta, zelfstudie-opdrachten, bezoeken aan laboratoria en twee onderzoeksprojecten die elk worden afgesloten met een presentatie van de resultaten in een symposium.

Voor alle contacturen geldt een verplichte aanwezigheid. Zelfstudieopdrachten kunnen op een zelf gekozen tijdstip en locatie gemaakt worden. Bij onvoldoende aanwezigheid kan de docent toegang tot het tentamen weigeren. Als door omstandigheden verzuim ontstaat, moet er in overleg met de docent naar een oplossing gezocht worden. Voor het behalen van de minor moet voor alle toetsen een voldoende zijn behaald.

Onderwijsmateriaal

In deze minor wordt als basis het free online tekstboek Anatomy and Physiology, 2017 OpenStax, J.G Betts et al. (https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@12.8:zMTtFGyH@7/Introduction) gebruikt.

Belangrijkste bron verder zijn je eigen aantekeningen tijdens het onderwijs. De globale inhoud en het overige studiemateriaal wordt aangeleverd in de vorm van een blokboek.

Tentaminering

WIjze van tentaminering

Er zijn vier tussentijdse kennistoetsen. Er is voor elke tussentoets maximaal één herkansingsmogelijkheid. De toetsing bestaat verder uit een beoordeling van de inbreng in de projecten, en de presentaties van de projecten op een symposium.

De kennistoets kan uit verschillende onderdelen bestaan. Voor ieder onderdeel moet minimaal het cijfer 4 worden gehaald.

De student dient voor alle afzonderlijke onderdelen (4 toetsen en 2 projecten) van de minor een voldoende te halen om in aanmerking te komen voor het certificaat inclusief cijfer (30 studiepunten).

Samenstelling eindcijfer

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de 4 kennistoetsen en de 2 projectperiodes ( toetsen gewogen naar het aantal weken van het betreffende blok). De laatste week van de minor (januari 2020) wordt gereserveerd voor eventuele hertentamens.

Voor elke toets krijgt de student maximaal 2 kansen per jaar.

Feedback
We starten de minor met een korte instructie over verschillen tussen bèta- en kennisstudies zoals geneeskunde, we leggen uit dat automatiseren en actieve kennis nodig is voor het behalen van de toetsen.

Aan de hand van de gegeven modelantwoorden op de zelfstudie opdrachten worden deze plenair nabesproken. Na beoordeling van de tentamens is er gelegenheid tot het individueel inzien van de eigen antwoorden, en daarover uitleg te krijgen van de tentamencoördinator. Gedurende de projecten zijn er regelmatig overleggen tussen student en docent met terugkoppeling op tot dan verricht werk; de student wordt aan het eind van het project beoordeeld met behulp van een rubric.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactinformatie

Edith Padberg
e.padberg@erasmusmc.nl
010 - 703 5960
Erasmus MC kamer Rg533

Facultaire website
https://intranet.erasmusmc.nl/inwendige_geneeskunde/metabolevasculaire-ziekten/

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN99
Duration
21 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
30
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes