dr.
(Jean-Marc) JVAG Piret

Associate Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-09
Telephone
0104082352
Email
piret@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • J.V.A.G. Piret & J. ten Voorde (2015). Godslastering voor en na de aanslagen op Charlie Hebdo. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 2015 (3).
   • J.V.A.G. Piret & J. Wijnsma (2015). Contra-terrorisme, 'Targeted Killings' vanuit drones en de crisis van het international recht. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 36 (1), 59-69.
   • J.V.A.G. Piret (2014). De seriemoordenaar als moreel verantwoordelijke actor, Christelijke, Sadeaanse en Nietscheaanse perspectieven op het kwaad. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 4 (3), 53-67.
   • J.V.A.G. Piret (2012). Lautsi Revisited. Naar meer rechterlijke terughoudendheid en (zelf)beperking van jurisdictie bij het EHRM? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2012 (april), 160-179.
   • J.V.A.G. Piret (2011). A wise return to judicial restraint. Religion & Human Rights: An International Journal, 6 (3), 273-278.
   • J.V.A.G. Piret (2011). 'Wrongful life' en de zaak Rukiyé. Heeft een genetisch zwaar beschadigde foetus een in rechte beschermd belang bij zijn eigen abortus? Nieuw Juridisch Weekblad (NJW), 2011 (243), 354-365.
   • J.V.A.G. Piret (2010). Straatsburg en de levensbeschouwelijke neutraliteit van de Italiaanse staat: een commentaar op Lautsi t. Italië (EHRM 13 oktober 2009). Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2010 (juli), 307-314.
   • J.V.A.G. Piret (2010). Kritische beschouwingen bij Habermas' theorie over de religie. Filosofie, 20 (5), 11-16.
   • J.V.A.G. Piret (2009). Modernisering en reflectie: Joseph de Maistre, Marquis de Sade en de wet. Filosofie, 19 (6), 6-14.
   • J.V.A.G. Piret (2008). Politics, Sovereignty and Cosmopolitanism in Times of Globalisation. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 94 (4), 477-497.
   • J.V.A.G. Piret (2008). The war against terrorism, international law and the growth of unchecked executive power in the U.S. Revue Interdisciplinaire d' Etudes Juridiques, 2008 (60), 59-111.
   • J.V.A.G. Piret (2008). Godsdienst en politiek versus privaat en publiek. Filosofie, 18 (2), 20-27.
   • J.V.A.G. Piret (2008). Boumediene v. Bush and the extraterritorial reach of the U.S. Constitution. Utrecht Law Review, 4 (3), 81-103.
   • J.V.A.G. Piret (2007). De crisis van het internationaal recht en de zelflegitimatie van de wereldhegemoon. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2007 (3), 51-81.
   • R. Janse & J.V.A.G. Piret (2007). Interview with Michael Walzer. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2007 (3), 82-94.
   • J.V.A.G. Piret (2002). Handelingen. Conservatisme in de eenentwintigste eeuw. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31 (1), 11-26.
   • J.V.A.G. Piret (2000). Publieke belangen en de grenzen van de concurrentie. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2000 (2), 124-132.
   • J.V.A.G. Piret (2000). Veiligheid en rechtsstatelijkheid: rechtsfilosofische en ideeëhistorische beschouwingen. Delikt en Delinkwent, 30 (1), 31-49.
   • J.V.A.G. Piret (1997). Interprétation, rhétorique et transcendance du droit. Revue Interdisciplinaire d' Etudes Juridiques, 1-17.
   • J.V.A.G. Piret (1996). Legaliteit en legitimiteit bij Carl Schmitt en Hans Kelsen. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 25 (1), 5-26.
   • J.V.A.G. Piret (1995). Honderd bloemen in de tuin der mensheid. Over politiek, levensbeschouwelijk en cultureel pluralisme. Nexus, 87-97.
   • J.V.A.G. Piret (1995). Filosofische beschouwingen bij de grondslagen van het milieurecht. Recht en Kritiek, 21 (4), 335-354.
   • J.V.A.G. Piret (1992). Burgerreligie. De religieuze 'fundering' van de liberale rechtsstaat. Nexus, 3-37.
   • J.V.A.G. Piret (2009). De geschiedenis als slachtbank. Reflexieve modernisering en de wet bij Joseph de Maistre, Marquis de Sade en G.W.F. Hegel. Brussel: VUB Press
    • J.V.A.G. Piret (2019). De religieuze burgeroorlog als denkkader en de politieke neutralisering van godsdienst bij Thomas Hobbes. In A. Kinneging & e.a. (Eds.), Thomas Hobbes. De ik-gerichtheid van de politieke filosofie (pp. 27-64). Eindhoven: Damon
    • J.V.A.G. Piret (2018). 'We the people'. De constitutie van een Amerikaans politiek subject tussen 'federalisme' en 'anti-federalisme'. In P. de Hert, A. Kinneging & G. Versluis (Eds.), De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme (pp. 11-36). Eindhoven: Uitgeverij Damon
    • J.V.A.G. Piret (2017). De voortdurende actualiteit van Carl Schmitt. Contraterrorisme en de terugkeer van de verdrongen uitzonderingstoestand in Duitsland. In P. De Hert & F. Dhondt (Eds.), Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen. Liber amicorum Jef Van Bellingen (pp. 33-57). Brussel: Vrije Universiteit Brussel Press
    • J.V.A.G. Piret (2017). Contraterrorisme en de evolutie van daad- naar intentiestrafrecht (in Nederland en Duitsland). In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 359-373). Den Haag: Boom Criminologie
    • J.V.A.G. Piret (2016). De constitutie van de vrijheid volgens Montesquieu: evenwicht van machten en strafrecht met mate. In A. Kinneging, P. De Hert & M. Colette (Eds.), Montesquieu. Enigmatisch Observateur (pp. 41-69). Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Vrijdag
    • J.V.A.G. Piret (2013). Volkssoevereiniteit en constitionalisme in J.J. Rousseau's politieke filosofie. In Paul De Hert (Ed.), Rousseau. De wandelende paradox (pp. 19-40). Kalmthout: Pelckmans Uitgeverij nv
    • J.V.A.G. Piret (2013). Religie, zelfbestuur en tirannie van de meerderheid. In Andreas Kinneging, Paul De Hert & Stefan Somers (Eds.), Tocqueville, profeet van de moderne democratie (pp. 238-255). Rotterdam: Lemniscaat
    • J.V.A.G. Piret (2012). Limitations of Supranational Jurisdiction, Judicial Restraint and the Nature of Treaty Law. In J. Temperman (Ed.), The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom (pp. 59-89). Leiden: Martinus Nijhoff doi: 10.1163/9789004222519_005
    • J.V.A.G. Piret (2012). Organ Procurement and Allocation: Tragic Choices and Utilitarian Redefinitions of Death. In M. Buijsen & A. den Exter (Eds.), Rationing Health Care. Hard choices and unavoidable trade-offs (pp. 87-101). Antwerpen-Apeldoorn: Maklu-Uitgevers nv
    • J.V.A.G. Piret (2012). Een pleidooi voor terughoudendheid van de internationale rechter in het licht van de kritiek van het Europees Hof voor de rechten van de Mens. In D. de Ruysscher & e.a. (Eds.), Een leven van inzet. Liber Amicorum Michel Magits (pp. 457-476). België: Kluwer/Wolters
    • J.V.A.G. Piret (2012). Juridische argumentatie en rechtsverdraaiing in de Bybee 'torture memo's'. In E.T. Feteris & e.a. (Eds.), Gewogen oordelen. Essays over argumentatie en recht (pp. 309-322). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.V.A.G. Piret (2011). Soevereiniteit in tijden van internationalisering. Rehabilitatie van een verguisd concept. In M.-C. Foblets & e.a. (Eds.), Liber Amicorum René Foqué (pp. 421-428). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.V.A.G. Piret (2010). Torture as a lesser evil? Governing security in times of terrorist emergencies. In Governing Security under the Rule of Law (pp. 99-122). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J.V.A.G. Piret (2007). De zaak Kelly en de conceptuele incoherentie van de cassatierechter. In Ronald Janse, Sanne Taekema & Ton Hol (Eds.), Rechtsfilosofische annotaties (Ars Aequi jurisprudentie) (pp. 123-126). Nijmegen
    • J.V.A.G. Piret (2007). Amerikaans unilateralisme en de actualisering van de bellum iustum-theorie. In J.A. Pontier e.a. (Ed.), Alles afwegende (pp. 343-355). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • J.V.A.G. Piret (2007). De verhouding van godsdienst en staat (in het onderwijs): historisch-nationale verschillen en Europese convergentie. In P. de Hert & K. Meerschaut (Eds.), Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme? (pp. 113-145) Antwerpen/Oxford: Intersentia
    • J.V.A.G. Piret (2006). Het eigen leven als schade: rechtsfilosofische overwegingen bij wrongful life. In M. Buijsen (Ed.), Onrechtmatig leven : opstellen naar aanleiding van Baby Kelly (Annalen van het Thijmgenootschap, ISSN 0920-4040, jrg. 94 -1) (pp. 116-145). Nijmegen: Valkhof Pers
    • J.V.A.G. Piret (2005). Privatisering van veiligheid: ideologische en rechtsstatelijke aspecten. In L.C. Winkel e.a. (Ed.), Privatisering van veiligheid (pp. 39-54). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.V.A.G. Piret (2004). Broederschap en deugd, over de gevaren van de politisering van moralistische begrippen. In Koo van der Wal (Ed.), Vrijheid, gelijkheid en broederschap: betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse revolutie (pp. 25-41). Budel: Damon
    • J.V.A.G. Piret (2004). De juridisering van menselijke relaties en de legitimiteit van 'wrongful birth'- en 'wrongful life'-claims. In Edith Brugmans & Martin Buijsen (Eds.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (Annalen van het Thijmgenoorschap, 92(1)) (pp. 177-216). Nijmegen: Valkhof Pers
    • J.V.A.G. Piret (2003). Multiculturalisme, gelijkheid en openbare orde in de liberale rechtsstaat. In J.V.A.G. Piret (Ed.), De precisie van het lezen. Liber Amicorum M. Weyembergh (pp. 279-290). Brussel: VUBPress
    • J.V.A.G. Piret (2002). Het recht op veiligheid: fundamenteler dan een sociaal grondrecht. In K. Rimanque, J.M. Piret, P. De Hert, P. Hebberecht, A.K. Koekkoek, T. Vandebroeck, E. Brems & G. Stessens (Eds.), Het recht op veiligheid (pp. 9-38). Antwerpen - Apeldoorn: Maklu
    • J.V.A.G. Piret (2002). Eenheid en verscheidenheid: Harold J. Bermans reconstructie van de westerse juridische traditie. In A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap (SI-EUR, 28) (pp. 299-338). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
    • J.V.A.G. Piret (2001). Veiligheid en rechtsstatelijkheid. In E. Hey (Ed.), Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26) (pp. 171-189). Deventer: Gouda Quint
    • J.V.A.G. Piret (2000). Het wettelijk beperkte grondrecht van de ambtenaar en de uitzondering van de klokkenlluider. In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Met recht en reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie (pp. 193-196). Amsterdam: Ars Aequi
    • J.V.A.G. Piret (2000). Het mogelijke en het wenselijke: over filosofie, milieu-ethiek en reflexieve modernisering. In M. Verkerk (Ed.), Filosofie, ethiek en praktijk. Liber Amicorum Koo van der Wal (pp. 75-89). Rotterdam: E.U.R. (Rotterdamse filosofische Studies)
    • J.V.A.G. Piret (1998). Prolegomena tot een theorie van het katholicisme als dogmatische orde. In Else Walravens & Johan Stuy (Eds.), Denken als openheid. Liber Amicorum Hubert Dethier (pp. 189-206). Brussel: VUBPress
    • J.V.A.G. Piret (1997). Liberale democratie tussen publiciteit en inperking van de publieke ruimte. In René Foqué & Maurice Weyembergh (Eds.), Filosofische aspecten van het privé-publiek debat (pp. 37-59). Brussel: VUB Press
    • J.V.A.G. Piret (1997). Het primaat van de praktische rede in het recht. In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Op goede gronden (pp. 176-183). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • J.V.A.G. Piret (1995). Zelfbeschikking tussen politiek en recht: ideeënhistorische en filosofische reflexies. In N. Sybesma-Knol & J. van Bellingen (Eds.), Naar een nieuwe interpretatie van het recht op zelfbeschikking (pp. 19-42). Brussel: VUB Press
    • J.V.A.G. Piret (1993). Rechtsfilosofie als kunst van de mediatie. Kritische bijdrage tot een grondslagentheoretische discussie over het recht. In van G.C.G.J Roermund (Ed.), Symposium Strafrecht (pp. 193-226). Arnhem: Gouda Quint
    • R.M.G.E. Foqué & J.V.A.G. Piret (1993). De moderniteit van het strafrecht en de figuratie van het algemeen belang. In J.A. Nijboer (Ed.), Criminaliteit als politiek probleem (pp. 207-218). Arnhem: Gouda Quint
    • J.V.A.G. Piret (1992). Entre origine et avenir. Tradition, histoire et mise en forme de l'espace public chez H. Arendt et H. Lübbe. In G. Hottois (Ed.), Hannah Arendt et la Modernite (pp. 47-60). Parijs: J. Vrin
    • J.V.A.G. Piret (1992). Traditie, geschiedenis en juridisering van de politiek bij Hannah Arendt en Hermann Lübbe. In M. Weyembergh (Ed.), Hannah Arendt en de Moderniteit (pp. 103-121). Kampen: Kok Agora
    • J.V.A.G. Piret (2000). Kritische kanttekeningen bij de visie op rechtsbeginselen als fundamentele rechtsbron. In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Met recht en reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie (pp. 205-206). Amsterdam: Ars Aequi
    • J.V.A.G. Piret (1998). Besprekingen en aankondigingen [Bespreking van het boek Zeit und Recht]. .
    • J.V.A.G. Piret (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Is vergeving mogelijk?]. .
    • J.V.A.G. Piret (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Lethe's Law, Justice, Law and Ethics in Reconciliation]. .
    • J.V.A.G. Piret (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Ennobling of Democracy. The Challenge of the Postmodern Era]. .
    • J.V.A.G. Piret (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek De ontnuchtering van de Verlichting]. .
    • J.V.A.G. Piret (2017, april 20). We the people. De constitutie van een Amerikaans politiek subject tussen federalisme en anti-federalisme. Belgische Senaat, Brussel, Symposium over de 'Federalist Papers'.
    • J.V.A.G. Piret (2003, oktober 11). De juridisering van menselijke relaties en de legitimiteit van 'wrongful birth' en 'wrongful life'-vorderingen. Nijmegen, Referaat op het Thijmsymposium.
    • J.V.A.G. Piret (2003, november 7). Veiligheid en interdisciplinariteit: de visie van een rechtsfilosoof. Vught, Lezing integratiedagen Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid.
    • J.V.A.G. Piret (2001, september 21). Multiculturalisme en liberale rechtsstaat. Rotterdam, Toogdag Onderzoekschool Mensenrechten.
    • J.V.A.G. Piret (2001, december 20). Veiligheid: geen sociaal grondrecht, wel primaire staatstaak. Rotterdam, Lezing symposium "Het recht op veiligheid" Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid met aansluitend discussie met prof.U. Rosenthal en kamerlid Rietkerk.
    • J.V.A.G. Piret (2001, december 14). Conservatisme in de eenentwintigste eeuw. Utrecht, Co-referaat bij het Preadvies voor de vereniging voor wijsbegeerte van het recht (A. Kinneging).
    • J.V.A.G. Piret (2001, december 13). Het recht op veiligheid: ideeënhistorische en rechtsfilosofische beschouwingen. Antwerpen, Referaat colloquium "Het recht op veiligheid" georganiseerd door het Interuniversitair Centrum Mensenrechten.
    • J.V.A.G. Piret (2001, oktober 20). Rechterlijke ambtenaar met Islamitische hoofddoek? Utrecht, Lezing Opleidingsseminar onderzoekschool Mensenrechten met aansluitend discussie met prof.F. Bruinsma.
    • J.V.A.G. Piret (1997, mei 26). Het recht op zelfbeschikking in het volkenrecht: oorsprong en huidige betekenis. Utrecht, Lezing.
    • J.V.A.G. Piret (1997, maart 7). De gelding van de rechtsorde: traditionalisme versus positivisme. Tilburg, Lezing.
    • J.V.A.G. Piret (1997, januari 16). Risico-Samenleving en milieurecht. Rotterdam, Lezing.
    • J.V.A.G. Piret (1996, juni 6). Ideeënhistorische vergelijking van rechtsopvattingen geïllustreerd aan de hand van de opkomst van de moderne soevereiniteitstheorie. EUR Rotterdam, AIO-seminar: Recht in vergelijking.
    • J.V.A.G. Piret (1996, november 20). Verantwoordelijkheid en toerekening in fenomenologisch perspectief. K.U. Leuven, Seminar Recht en anthropologie.
    • J.V.A.G. Piret (1996, december 1). Verantwoordelijkheid-toerekening-aansprakelijkheid in de risicomaatschappij. Leuven, Lezing.
   • J.V.A.G. Piret (1996, juni 1). De fatale kloof tussen legaliteit en legitimiteit. De Morgen, pp. 4-4.
   • J.V.A.G. Piret (1990, april 12). Politieke demokratie en geweten. De Standaard
   • J.V.A.G. Piret (1995, november 13). Rationaliteit na de Verlichting. Een reconstructue van het filosofisch werk van Hermann Lübbe. VU Brussel (522 pag.) Prom./coprom.: dr. M. Weyembergh.
 • Foundations of Criminology

  Title
  Foundations of Criminology
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Graduation Project Master Criminology

  Title
  Graduation Project Master Criminology
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082352

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam