prof.mr. (Pieter) P.W.A. Huisman

prof.mr. (Pieter) P.W.A. Huisman
Endowed Professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 4-010
Telephone
+31 6 26785907
Email
p.huisman@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Education Law

Education Law

    • P.W.A. Huisman (2017). Redactioneel: inleiding op themanummer openbaar onderwijs NTOR. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2017 (1), 3-5.
    • P.W.A. Huisman (2014). Kroniek goed bestuur en governance:de uitwerking van versterking bestuurskracht. School en Wet, 5, 5-11.
    • P.W.A. Huisman (2013). Interventie instrumenten bij falend onderwijsbestuur. School en Wet, 2013 (6), 5-12.
    • P.W.A. Huisman (2012). De positie van de gemeenteraad bij een Raad van Toezicht. School en Wet, 6, 5-9.
    • P.W.A. Huisman (2012). Onderwijs voor driejarigen, een eerste verkenning naar integrale kindcentra. School en Wet, 3, 5-10.
    • P.W.A. Huisman & F. Vijlder (2012). De sleutelrol van professionals governance. TH en MA, 2012 (3), 26-31.
    • P.W.A. Huisman (2008). Juridisch risicomanagement als onderdeel van goed onderwijsbestuur. School en Wet, 6, 5-10.
    • P.W.A. Huisman (2016). Naar heteronoom onderwijsbestuur en diffuse governancewetgeving; over netwerken, matroesjka’s en de moraal. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2016 (2), 79-89.
    • P.W.A. Huisman (2016). Kroniek goed bestuur en governance: in de slagschaduw van Meavita. School en Wet, 2016 (3), 18-24.
    • P.A.M. Mevis & P.W.A. Huisman (2015). Toepassing en interpretatie van de Leerplichtwet door de strafrechter. Delikt en Delinkwent, 2015 (63), 646-672.
    • P.W.A. Huisman (2015). Na het maagdenhuis:vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs. Ars Aequi, 2015 (12), 1020-1024.
    • P.W.A. Huisman (2015). Zorgplicht voor onderwijs aan nieuwkomers. School en Wet, 2015 (6), 12-18.
    • L.J.J. Rogier & P.W.A. Huisman (2013). Toezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs. De gemeentestem, 2013 (64), 350-358.
    • P.W.A. Huisman & J.C. de Wit (2013). Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32.
    • P.W.A. Huisman & C.W. Noorlander (2011). Goed onderwijsbestuur: stand van zaken en vooruitblik. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 69-94.
    • P.W.A. Huisman (2010). Van wie is de Nederlandse onderwijsvrijheid? Een grensverkenning in een tijd van botsende (grond)rechten. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2010 (5), 401-424.
    • P.W.A. Huisman, F.H.J.G. Brekelmans, B.M. Paijmans, J.P.L.C. Dijkgraaf, R. Sarneel & B. Vorstermans (2017). Basisboek onderwijsrecht. Den Haag: Sdu
    • P.W.A. Huisman (2016). Leerplicht in het kader van het leerrecht. Den Haag: Ingrado
    • P.W.A. Huisman, F.H.J.B. Brekelmans, B.M. Paijmans, M. Van Es, J.P.L.C. Dijkgraaf & R. Sarneel (2014). Basisboek Onderwijsrecht. Den Haag: SDU
    • P.W.A. Huisman (2011). Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • P.W.A. Huisman (2015). Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In h Sissing (Ed.), Bildungskalender 2016. Leusden: internationale school voor wijsbegeerte
    • P.W.A. Huisman (2017). De vrijheden van het openbaar onderwijs. In R. Schoonhoven, A.J. Overbeeke, M.F Nolen, M.T.A.B Laemers (ed.) & C.H.C Overes (Eds.), De houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie (pp. 31-50). 2017: Sdu
    • P.W.A. Huisman (2014). Education Law in the Netherlands. In Ch.J. Russo (Ed.), The yearbook of Education Law 2013 (pp. 11). Dayton: Education Law Association
    • P.W.A. Huisman (2013). Verwezenlijking en doorwerking van het (internationale) grondrecht op onderwijs. In J.H Gerards & C.H Sieburgh (Eds.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht (pp. 349-373). Deventer: Kluwer
    • P.W.A. Huisman & F.A.M. Hendriks (2013). The Law of Higher Education in the Netherlands. In C.J Russo (Ed.), Handbook of Comparative Higher Education Law (pp. 207-228). Maryland: Rowman & Littlefield Education
    • P.W.A. Huisman (2012). Over de ongeregelde en geregelde ruimte van de docent; naar een wet op het leraarschap. In B.P Vermeulen (Ed.), Langzaam maar zeker, maar wel zeker. Opstellen over onderwijs- en arbeidsrecht (pp. 119-133). Utrecht: AOB
    • P.W.A. Huisman & A. de Wolff (2012). The place of religion in education in the Netherlands,. In P. de Hert, J. de Groof & G. Lauwers (Eds.), Islam (instruction) in state-funded schools (pp. 179-194). Antwerp: European Association for Education Law and Policy
    • P.W.A. Huisman & M.F. Nolen (2010). Het wetsvoorstel goed onderwijs, goed bestuur. In F.J.G. Janssens & C.W. Noorlander (Ed.), Goed onderwijsbestuur. Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs (pp. 57-84). Den Haag: Boom
    • P.W.A. Huisman (2010). Toezicht en kwaliteit. In R. Klarus & F. de Vijlder (Ed.), Wat is goed onderwijs? Een bestuurlijk juridische invalshoek (pp. 157-179). Den Haag: Lemma
    • P.W.A. Huisman & C.W. Noorlander (2009). Preventing dropouts and discrimination in education in the Netherlands. In J. de Groof, H. Fussel, G. Lauwers (Ed.), Inequality in Education (pp. 45-60). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • P.W.A. Huisman (2008). Een genoegzaam aantal openbare scholen. De alomtegenwoordigheid van het Openbaar Onderwijs in verleden en heden. In R. de Lange & L.J.J. Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving, opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. D. Mentink (pp. 79-98). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • P.W.A. Huisman, F.H.J.B. Brekelmans & M. Es, van (2017). Rechten en plichten van ouders, leerlingen en leraren in de school. (Extern rapport). Utrecht: Algemene Onderwijsbond
    • P.W.A. Huisman, F.A.M. Hendriks, B.J. Buiskool & S. van den Broek (2017). Onderzoek NLQF. (Extern rapport). Utrecht: Institute for Policy Support
    • P.W.A. Huisman & T. Barkhuysen (2013). Verruiming van de kwalificatieplicht naar 23 jaar. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
    • P.W.A. Huisman & F. Vijlder (2012). Sectorstudie toezicht hoger onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: WRR
    • P.W.A. Huisman (2012). Sturingsmogelijkheden van de gemeente na verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. (Intern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
    • P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, D. Mentink & P.J.J. Zoontjens (2011). Vrijheid van stichting. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • P.W.A. Huisman, R. van Brakel, J. Kleingeld & S. Stellingwerf (2016). Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Ecorys
    • P.W.A. Huisman & P.J.J. Zoontjens (2016). Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • P.W.A. Huisman, F. Vijlder, W. van Casteren, E. van den Berg & N. Rosenboom (2015). Evalatie Wet fusietoets. (Extern rapport). Nijmegen: Researchned
    • P.W.A. Huisman, S. van Geel & R. van der Aa (2015). Onderwijs op een andere locatie dan de school. (Extern rapport). Rotterdam: Ecorys
    • P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, P.J.J. Zoontjens & C.H.C. Overes (2014). Coöperatie van kleine scholen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
    • P.W.A. Huisman & C.H.C. Overes (2014). De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
   • P.W.A. Huisman (2017). Noot bij: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. (2017, januari 18), Gst 2017-85, (Aanvraag bekostiging nieuwe school voor voortgezet onderwijs).
   • P.W.A. Huisman (2016). Noot bij: ABRvS. (2015, oktober 21), Gst 2016-17, (Aanvraag huisvestingsvoorziening nieuwe islamitische school). ECLI:NL:RVS:2015:3249
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2014). Noot bij: ABRvS. (2014, april 2), Gst 2014-7408, 78. NL:RVS:2014:1119
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, augustus 21), AB 2013-344, 201300581/1/A2, p.1999-2004.
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, februari 20), AB 2013-110, 201207342/1/A2, p.640-643.
   • P.W.A. Huisman (2013). Noot bij: ABRvS. (2012, augustus 15), Gst 2013-11, 201111341/1/A2, p.63-72.
   • P.W.A. Huisman (2012). Noot bij: ABRvS. (2012, maart 21), Gst 2012-12, (Toetsing vermogenspositie scholen bij toepassing verordening materiele gelijksteling geoorloofd). p.361-363.
   • P.W.A. Huisman (2009). Noot bij: ABRvS. (2008, oktober 23), Gst 2009-, (Afrekening in verband met bestuursoverdracht aan verzelfstandigde stichting voor openbaar primair onderwijs).
   • P.W.A. Huisman (2009). Noot bij: Rb. 's Hertogenbosch. (2009, februari 5), School en Wet 2009-3, (Geen samenwerkingsbestuur, maar een (bijzondere) samenwerkingsschool en dus geen Awb-besluit). p.19-20.
   • P.W.A. Huisman (2013). [Bespreking van het boek Het Nederlands hoger onderwijsrecht: een thematisch commentaar op de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 3(174), 125-129.
   • P.W.A. Huisman (Ed.). (2017) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
   • P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, S. Waslander & P.J.J. Zoontjens (Eds.). (2014) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
   • P.W.A. Huisman (Ed.). (2012) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
   • P.W.A. Huisman (2017, november 23). Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel. Utrecht, Medilex studiedag Wet- en regelgeving in het hoger onderwijs.
   • P.W.A. Huisman & S. PhilipsenProviding a Safe EducationalEnvironment Protected by law. Sydney, Anzela Conference 2017.
   • P.W.A. Huisman (2016, maart 17). Leerplicht in het kader van het leerrecht. Arnhem, Schimmelpenninck lezing.
   • P.W.A. Huisman (2015, oktober 14). De examencommissie in het brandpunt van beleid en wetgeving. Driebergen, Medilex studiedag examencommissies onder de loep.
   • P.W.A. Huisman (2013, september 14). The legal status of teachers in the Netherlands. Kaunas, Lithuania, Building schools for children with rights.
   • P.W.A. Huisman (2012, juni 22). Wet en werkelijkheid bij toezicht op goed onderwijs(bestuur). Wageningen, Onderwijsresearchdagen.
   • P.W.A. Huisman (2012, september 28). Van status naar statuut, naar een wet op het leraarschap. Utrecht, AOB/jaarconferentie.
   • P.W.A. Huisman (2012, november 9). Legal perspectives on creating a safe educational environment in the Netherlands. Brussels, Worldconference European Assocation for Education Law and Policy.
   • P.W.A. Huisman (2012, september 17). The potential of legal risk management as an answer to juridification in education. Capetown, South Africa, Yearconference South African Education Law Association.
   • P.W.A. Huisman (2011, april 1). A European dimension in national Education law and policy; proposals for future research. The Hague, Conference of the Jean Monnet Centre of Excellence.
   • P.W.A. Huisman (2017). Overal voor aansprakelijk? Dan maar geen schooluitjes.
   • P.W.A. Huisman (2015). Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel. wet en regelgeving in het hoger onderwijs: amersfoort.
   • P.W.A. Huisman (2012). Panelmember. Gender No Barrier to Education: The Hague (2012, december 19).
   • P.W.A. Huisman (2011). Juridische (on)mogelijkheden voor versterking van de positie van onderwijsgevend personeel. Ronde tafelbijeenkomst Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: The Hague (2011, januari 26 - 2011, januari 26).
   • P.W.A. Huisman (periode: 2015 t/m 2015). member. Dutch Education Council (Onderwijsraad).
   • P.W.A. Huisman (periode: 2014 t/m 2014). Vice-voorzitter beroepscommissie visitatietrajecten VLUHR. VLUHR, Brussel.
   • P.W.A. Huisman (periode: 2013 t/m 2013). Voorzitter geschillencommissie OOGO passend onderwijs. Stichting Onderwijsgeschillen.
   • P.W.A. Huisman (interview) (2013, jun 12). Sluiting Ibn Ghaldoun. [televisie-uitzending]. In Editie NL. RTL 4.
   • P.W.A. Huisman (interview) (2013, mei 14). Pestbeleid. [televisie-uitzending]. In altijd wat. ncrv.
   • P.W.A. Huisman (interview) (2013, jun 13). Sluiting Ibn Ghaldoun moeilijk. [radio-uitzending]. In RTV Rijnmond.
   • P.W.A. Huisman. De samenwerkingsschool: conflicterende convergentie. RUN (Den Haag: Elsevier) Prom./coprom.: B.P. Vermeulen.
 • hobeon

  Start Date
  Sep/2014
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  senior adviseur
  Specialty
  Onderwijsrecht op pluriforme grondslag

  nederlands centrum onderwijsrecht

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  secretaris
  Specialty
  Onderwijsrecht op pluriforme grondslag

  onderwijsraad

  Start Date
  Jan/2015
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  lid
  Specialty
  Onderwijsrecht op pluriforme grondslag
 • Onderwijsrecht

  Title
  Onderwijsrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 4
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht)
 • School en Wet

  Role
  Editor in Chief
  Start Date
  Jan/1998
  End Date
  Jan/2015

  Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR)

  Role
  Editor
  Start Date
  Oct/2010
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Constitutional Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 6 26785907

  senior lecturer/research coordinator

  University
  The Hague University of Applied Sciences
  School
  Academy of Public Management, Safety and Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 6 26785907
 • Dutch association for education law

  Additional Information
  www.nvor.nl
  Role
  member of the board
  Obtained Wage
  no

  Dutch Education Council

  Additional Information
  www.onderwijsraad.nl
  Role
  member
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jan/2015

  Hobeon The Hague

  Additional Information
  www.hobeon.nl
  Role
  senior advisor
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jan/2015

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam