Data Analytics Scan

Data Analytics Scan

Veel organisaties realiseren zich dat zij over waardevolle data beschikken en dat met een goede analyse van die data de efficiency van operationele processen kan worden verbeterd en klanten gerichter kunnen worden benaderd. Toepassingen van Data Analytics zijn talrijk en variëren van marketing en verkoop tot productie, logistiek, Finance en HR. Maar welke analyses zijn in uw specifieke situatie nuttig én haalbaar?

De Data Analytics Scan maakt inzichtelijk welke analyse-oplossingen voor uw organisaties de meeste toegevoegde waarde hebben, gelet op enerzijds uw strategie en businessbehoeften en anderzijds de kwantiteit en kwaliteit van de beschikbare data. Aan de hand van een modelprototype kan worden geïllustreerd welke resultaten u concreet mag verwachten in een vervolgtraject.

Inventarisatie

De Data Analytics Scan kan op verschillende niveaus worden ingestoken, van strategisch tot meer operationeel, afhankelijk van uw wensen en vraagstelling. We beginnen de Data Analytics Scan met een inventarisatie van de businessbehoefte. Aan de hand van interviews met direct- en indirect belanghebbenden stellen we een strategische, tactische of operationele roadmap op. Deze interviews maken inzichtelijk wat het verschil is tussen de huidige en de gewenste manier van werken en wat er nodig is om die verandering te realiseren.  

Een road map is een visualisatie van de acties die nodig zijn om uw strategische, tactische of operationele bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Dit gebeurt door tot uitdrukking te brengen waar uw organisatie nu staat en wat uw huidige werkwijze is versus waar uw organisatie wil zijn en wat de gewenste manier van werken is.  

Data Analytics

Vervolgens bekijken we in hoeverre analytics kan bijdragen aan het bereiken van uw doelen. We maken de vertaalslag naar analytics vraagstukken en gaan na welke data nodig zijn om die vraagstukken op te lossen. Parallel beoordelen we de data die binnen de organisatie beschikbaar zijn. Zijn de datasets groot genoeg? Zijn de data compleet, zitten er fouten in en hoe eenvoudig lossen we eventuele data-issues op? Indien nodig gaan we ook op zoek naar externe databronnen.

We maken de vertaalslag naar analytics vraagstukken en gaan na welke data nodig zijn om die vraagstukken op te lossen.

Workshop

In een workshop combineren we vervolgens de uitkomsten van de eerste twee stappen om te komen tot een prioritering van uw doelen en mogelijke analyse-oplossingen. We gaan na welke methoden toepasbaar zijn. Is uw vraagstuk het beste op te lossen door middel van, bijvoorbeeld, een voorspelmodel, een optimalisatiestudie of een simulatie- en scenarioanalyse?

Tenslotte bouwen we een modelprototype om te illustreren wat u kunt verwachten als we in een vervolgonderzoek de data-analyse daadwerkelijk gaan uitvoeren. Welke resultaten kunnen we bereiken en hoe gaat u die in de praktijk gebruiken?

Samengevat levert de Data Analytics Scan:

  • Een strategische analyse van de toepassingsmogelijkheden van Data Analytics in de eigen organisatie.
  • Inzicht in de vragen die binnen de organisatie leven en die met behulp van Data Analytics tot een oplossing gebracht zouden kunnen worden.
  • Inzicht in hoeverre de data waarover de organisatie beschikt, geschikt zijn om deze vragen te kunnen beantwoorden (qua inhoud, specificatie en toegankelijkheid) en dit tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs.

Begroting en uitvoering

We hebben hierboven de bouwstenen van de Data Analytics Scan op hoofdlijnen beschreven. Omdat alle organisaties anders zijn, is de uitvoering altijd maatwerk. We gaan graag in gesprek over de wensen van uw organisatie, waarna wij een voorstel op maat kunnen maken met bijbehorende begroting. Als richtprijs moet u denken aan een bedrag dat tussen de € 10.000 en € 20.000 zal liggen.

Onderstaande voorbeelden laten zien hoe wij onze aanpak flexibel kunnen toepassen.

EQI-Demand Forecasting Food

Voorbeeldcasus 1: Demand Forecasting

Een bedrijf in de voedingsindustrie heeft ons benaderd met een operationeel vraagstuk op het gebied van demand forecasting. Men had reeds duidelijk voor ogen waar men naar op zoek was, namelijk een tool die de afzet van hun producten kon voorspellen. Tijdens het vooronderzoek is  ondermeer geïnventariseerd wat het doel is van de voorspellingen (i.c., hoe de voorspellingen gebruikt zouden worden binnen het bedrijf en het productieproces in het bijzonder, en hoe er een uiteindelijk demand plan en productieschema zou worden geformeerd), wat de kritieke prestatie-indicatoren zijn en op welke detail- en tijdsniveaus voorspellingen gemaakt moeten worden.

 

Tevens is onderzocht welke interne gegevens er beschikbaar zijn, wat de kwaliteit daarvan is en wat de bruikbaarheid is voor een voorspeloplossing; als ook wat belangrijke externe gegevensbronnen zijn om mee te nemen. Tot slot is een prototype voorspelapplicatie opgeleverd.
Prijsindicatie: EUR 12.000 ex btw

EQI - data analytics vooronderzoek ontwerp gebouw

Voorbeeldcasus 2: Ontwerp en inrichting gebouw

Een grote partij in de culturele sector heeft ons gevraagd mee te denken over het ontwerp en de inrichting van haar nieuwe gebouw. Om duidelijk te krijgen hoe het ontwerp en de inrichting van het gebouw raken aan de strategische doelen van het bedrijf is hier tijdens het vooronderzoek uitgebreid bij stilgestaan. In een aantal workshops is onderzocht welke vragen er beantwoord zouden moeten worden, welke kritische prestatie-indicatoren er zijn en welke gegevens er voorhanden zijn (over ondermeer bezoekersstromen) dan wel of er nog extra data verzameld zou moeten worden. In overleg is uiteindelijk gekomen tot een prioritering.

Op basis daarvan is een passende analysemethodiek geselecteerd, in casu een data-gedreven, agent-based simulatiemodel met heldere visualisaties. Zo kan met bijvoorbeeld ‘heat maps’ inzichtelijk gemaakt worden waar bij een eventueel noodevacuatiescenario zich de bottlenecks in het gebouw bevinden. Een prototype van dit simulatiemodel is ontwikkeld en gepresenteerd.
Prijsindicatie: EUR 16.000 ex btw

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 11 68

Vraag hier de brochure aan

Aanvragen