Cursus Middeleeuwen en Renaissance

Datum(s)

Start: 11 februari 2020

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

Inhoud

De middeleeuwen beginnen wanneer West-Europa in economisch en cultureel opzicht tot een primitief stadium terugvalt. Eerst rond 800 trad in de kloosterscholen een voorzichtig herstel van de wetenschappen en de wijsbegeerte op. Daar doceerde men een neoplatonisme, dat men onder meer via Augustinus kende. In de twaalfde eeuw ontstaan de eerste universiteiten, waar de wijsbegeerte van Aristoteles de grondslag van het onderwijs vormt. Dit was mogelijk doordat de hele Aristoteles onder meer door vertalingen vanuit het Arabisch wordt herontdekt. Vanaf dat moment oefent zij bijna een half millennium een ‘despotisch’ gezag uit over de geesten. In de cursus zal worden stilgestaan bij de vernieuwingen met name in de metafysica en de kentheorie, die ondanks de conserverende werking van het ‘schoolse’ onderwijs aan de universiteiten plaatsvonden.
De Renaissance wordt de naam zegt het al gekenmerkt door de wedergeboorte van de klassieke cultuur. Deze werd mogelijk door het humanisme: het ontstaan van het hermeneutisch probleem.  In de filosofie betekende dat de aandacht voor andere vormen van klassiek denken dan Aristoteles. Uit de herleving van het platonisme en het scepticisme komt ook iets nieuws voort: de moderne natuurwetenschap, die in Francis Bacon haar eerste programmatische pleitbezorger vindt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de zogenaamde ‘pyrrhonistische crisis’ die in de tweede helft van de zestiende eeuw haar eerste woordvoerder vindt in Montaigne.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 2, blok 3A; 11 febuari t/m maart 2020

Rooster en literatuur

Raadpleeg voor het rooster en de literatuur de courseguide.

 

Contact

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Datum(s)

Start: 11 februari 2020

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Inschrijven | Registration

Cursussen

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer uw adres en uw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over uw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heeft u eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de gratis e-nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij u definitief inschrijven. U ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die u wilt volgen. Tevens ontvangt u van de EUR een mail met een link om digitaal uw pasfoto te uploaden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan uw cursussen is alleen mogelijk indien u alle inschrijfstappen heeft doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in course is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the privacy statement and the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.