Negentiende eeuw II

Van Kant tot neokantianisme

Inleiding

De cursus negentiende eeuw II behandelt de politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen aan de ene en de wijsgerige ontwikkelingen aan de andere kant.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Bekostiging

private

Startdatums

Start in de week van 29 mei 2022

  • zondag 29 mei 2022

    Tijdsduur: 5 weken

Inhoud

In de cursus ‘Negentiende Eeuw II’ wordt inhoudelijk voortgebouwd op de ideeënhistorische context, de filosofische stromingen, ontwikkelingen en debatten die in de cursus ‘Negentiende Eeuw I’ zijn geïntroduceerd. Hierbij worden de volgende thema’s in chronologische volgorde en in hun onderlinge samenhang behandeld. 
Ten eerste de opkomst van het vooruitgangsdenken in Frankrijk, Engeland, Nederland en de Verenigde Staten, waarbij achtereenvolgens aandacht wordt besteed aan de ideeënontwikkeling van de grondlegger van het positivisme, Auguste Comte, de bloei van het utilitarisme in Engeland, zoals in gang gezet door Jeremy Bentham en verder uitgebouwd door John Stuart Mill, de unieke ‘ervaringswijsbegeerte’ van Cornelis Willem Opzoomer en het Amerikaanse pragmatisme van Charles Sanders Peirce en William James.  
De invloedrijke theorie van natuurlijke selectie van de ‘philosophical naturalist’ Charles Darwin staat in de tweede week centraal, zij het ruim ingebed in het bredere debat over evolutie en de positie van de mens in de natuur, waarbij ook dieper wordt ingegaan op de ideeënontwikkeling van de eerste darwinisten en sociaal-darwinisten.
In de periode waarin Darwin zijn theorie ontwikkelde (1830 – 1860) worden ook de eerste contouren zichtbaar van een nieuwe filosofische discipline: wetenschapsfilosofie. Hoe zich dat proces voltrok middels baanbrekende publicaties van John Herschel, William Whewell, John Stuart Mill en Ernst Mach vormt het eerste thema. Het tweede thema in deze derde week is geheel gewijd aan het in politiek-maatschappelijk opzicht uiterst invloedrijke historisch materialisme van Karl Marx.
In de laatste week worden in aansluiting op de behandeling van het neo-kantianisme in de cursus ‘Negentiende Eeuw I’ onder de noemer ‘van pessimisme tot Umwertung’ de filosofieën van twee zeer uitgesproken, karakteristieke denkers uit de negentiende eeuw behandeld, te weten Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche.     

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 1, blok 4B; 29 mei t/m 1 juli 2023

Rooster en literatuur

Raadpleeg hier de course guide. De roosters worden eind juli gepubliceerd.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

E-mailadres
koulouki@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010-4082555

Feiten & Cijfers

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
zondag 29 mei 2022
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Inschrijving

Cursussen

Inschrijven | Registration

Persoonlijke gegevens

Voertaal | Language

NB. Controleer jouw adres en jouw e-mail adres of deze juist zijn weergegeven, alle communicatie over jouw studie verloopt via deze adressen!

Factuurgegevens | Invoice details

 Ik maak graag gebruik van het STAP-budget, rekening houdend met de daarbij geldende voorwaarden.
Voor meer informatie over het aanvragen van het STAP-budget raadpleeg onze website.
 
Factuur naar | Send invoice to

Vooropleiding | Previous education

Wat is jouw hoogst voltooide opleiding? | Highest level of education
Heb je eerder als student of cursist gestudeerd aan de EUR? | Did you study at EUR before?
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief van Erasmus Academie? | Interested in the Erasmus Academy Newsletter?

Belangrijk

Indien alle gegevens zijn ontvangen kunnen wij je definitief inschrijven.  Je ontvangt van ons digitaal een factuur voor de cursussen die je wilt volgen. Tevens ontvang je van de EUR een e-mail met instructie om je pasfoto te uploaden en om je inschrijving af te ronden. Houd rekening met een inschrijftermijn van ca. drie weken voor aanvang van de eerste cursus. Deelname aan jouw cursussen is alleen mogelijk indien je alle inschrijfstappen hebt doorlopen en na betaling van de factuur.

Important

We will register you after receiving all details. You will receive a digital invoice for the course you are going to atend. Besides this, you will receive an e-mail from EUR to upload your photo and to finish your registration. You will need to register around 3 weeks before the course, at the latest. Partipation in courses is only possible after taking all steps and after payment of the invoice. 

Ondertekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder).
 

Signature

I agree with the general terms & conditions (in Dutch, see below).
 

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. Je moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga je daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen