Veelgestelde vragen
Vind hieronder het antwoord op de meestgestelde vragen

FAQ's Filosofie in modules

 • De kosten per cursus bedragen €285 (collegejaar 2019-2020). Bij dit bedrag zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen. Wel inbegrepen zijn de kosten van het tentamen en een hertentamen. 

  Daarnaast bent u jaarlijks eenmalig een bedrag van €40 kwijt voor registratie in Osiris Student, waar onder meer uw behaalde cijfers worden geregistreerd. Cursisten ontvangen ook een studentenkaart en hebben toegang tot de UB en tot Canvas, de digitale studieomgeving.

 • In verband met de aanvraag van een studentenkaart en uw registratie in Osiris verdient het aanbeveling dat u zich minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus inschrijft. Wanneer uw account voor het desbetreffende jaar eenmaal is geactiveerd kunt u zich tot ca 1 week van te voren inschrijven.

 • 1. U meldt zich eerst aan bij Erasmus Academie
  Dat kunt u doen via ons online inschrijfformulier (Bachelor 1&2) en via het formulier voor Bachelor 3 vakken. . 

  2. Om uw aanmelding af te ronden dient u zich ook in te schrijven in Osiris student 
  Na uw aanmelding bij Erasmus Academie ontvangt u spoedig op het door u aangegeven e-mail adres uw studentnummer. Met uw studentnummer en wachtwoord dient u zich voor de cursus(sen) in te schrijven in Osiris student via MyEur.nl. Volg deze instructies om u in te schrijven in Osiris student.
  Let op: u moet zich voor iedere cursus opnieuw aanmelden bij Erasmus Academie én inschrijven via Osiris

  3. E-mail uw pasfoto voor een collegekaart
  In de mail over uw studentnummer en wachtwoord wordt ook aan u gevraagd om uw pasfoto te e-mailen. Dit is nodig voor het aanmaken uw collegekaart.

 • U kunt zich inschrijven voor alle cursussen die op het inschrijfformulier van Erasmus Academie staan. Voor sommige cursussen is echter vereist dat u zich houdt aan de gegeven volgorde. Dit geldt met name voor de vakken op het gebied van Logica en Analytische Filosofie. Voor andere vakken is het raadzaam om zich te houden aan opeenvolgende cursussen, bijvoorbeeld u volgt eerst Negentiende-eeuwse Filosofie I en vervolgens Negentiende-eeuwse Filosofie II. Bij het vak zijn de specifieke eisen aangegeven indien van toepassing.

  Om aan Bachelor 3 vakken te kunnen deelnemen is het vereist om minimaal 90 EC te hebben behaald in Bachelor 1 & 2. 

 • Cursisten kunnen bij de studieadviseur terecht voor informatie over studie en studieplanning, maar ook wanneer problemen of persoonlijke omstandigheden de studie in de weg (dreigen te gaan) staan. Studenten kunnen op eigen initiatief bij de studieadviseur aankloppen. U kunt uw vragen mailen aan Lena Schots via studieadvies@fwb.eur.nl 

 • Op de pagina Bachelor Filosofie vindt u alle informatie over het volledige studieprogramma.

 • Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

  Ten aanzien van de vraag hoeveel werk u per tijdseenheid globaal moet verrichten, wordt uitgegaan van de volgende vuistregels:

  • Het volgen van de colleges en werkgroepen, met inbegrip van de minimale bijbehorende voorbereidingen, kost per college-uur 2,5 belastinguur.
  • Het bestuderen van literatuur, met inbegrip van de syllabi en van de op college of werkgroep behandelde literatuur, vergt 1 belastinguur per 5 bladzijden van gemiddelde zwaarte.
  • Binnen de cursussen waar de vaardigheden getoetst worden, moet rekening worden gehouden met een onevenredige spreiding van de studielast van het betreffende college. De faculteit waakt er voor dat dit niet ten koste gaat van de studeerbaarheid van parallel aangeboden colleges.
  • De overige activiteiten worden naar behoefte geschat.
 • De lectures zijn hoorcolleges en de tutorials werkgroepen. Tijdens de lectures wordt stof behandeld die ook in de tentamens aan bod kan komen. De lectures zijn in die zin verplicht. De lectures van de Engelstalige vakken worden opgenomen, deze videocolleges kunt u later terugkijken. De tutorials zijn kleinschaliger en meer verdiepend.

 • U volgt als cursist het reguliere Ba programma van Wijsbegeerte. Sommige van de vakken worden in het Engels gegeven, andere in het Nederlands. De voertaal wordt per vak aangegeven. 

  Uw tentamen kunt u naar keuze in het Nederlands of in het Engels beantwoorden.

 • Op de pagina Bachelors Filosofie vindt u de doelstellingen en eindtermen van de Ba Filosofie.

 • De cursussen die u volgt zijn niet automatisch zichtbaar op Canvas. Om toegang te krijgen tot deze cursussen dient u zich eerst in Osiris student in te schrijven. 

  Voor elke cursus geldt dat u zich zowel bij Erasmus Academie als in Osiris student moet inschrijven. De inschrijving in Osiris student gaat als volgt: 

  1. Zoek naar de cursus codes van de cursussen die u wilt volgen in de Course Guide.
  2. Ga naar Osiris Student "Register (course, test, etc.)".
  3. Vul de code in het veld "Inschrijven voor cursus" en klik op "Inschrijven voor cursus".
  4. Klik op "Volgende" onderaan het scherm.
  5. Vink alle vakjes aan om u in te schrijven voor zowel de cursus als het tentamen en klik op "Inschrijven" onderaan het scherm.

  Let op dat uw registratie in Osiris 's nachts zal worden verwerkt, waardoor u de volgende dag toegang heeft tot de Canvas pagina van de cursus.

  NB: Inschrijven in Osiris is alleen mogelijk wanneer u in het bezit bent van een  ERNA-account.

 • Via de portal www.myeur.nl kan met de ERNA-account ingelogd worden op de volgende systemen:

  Osiris Student
  Osiris Student is het studie informatiesysteem waarin u zich kunt aanmelden voor cursussen en tentamens, waar u uw resultaten kunt inzien en uw administratieve gegevens kunt wijzigen.

  Canvas
  Canvas is de digitale leeromgeving van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Docenten kunnen hier hun lesmateriaal ter inzage of als download aanbieden. Verder kunnen zij op Canvas berichten plaatsen over hun cursus(sen). Ook vindt u hier informatie over de literatuur die in de cursus gebruikt wordt.

  Om de door u te volgen cursussen bij de Erasmus School of Philosophy zichtbaar te maken in Canvas, dient u zich eerst in te schrijven in Osiris student.

 • Als filosofiecursist sluit u aan bij de werkgroepen van de double degree studenten. De indeling kunt u in Canvas terugvinden.

 • In de Course Guide kunt u per cursus opzoeken op welke dag en tijdstip deze wordt gegeven door op de knop ‘Timetable’ te klikken. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u bericht over de definitieve tijd en plaats van de colleges. Het komt helaas voor dat roosters gedurende het studiejaar wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden o.a. bekendgemaakt via de facultaire website. Het rooster en mogelijke wijzigingen kunt u ook raadplegen op SIN-online en Blackboard. Toegang hiertoe krijgt u via MyEUR. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het onderwijs, of zaken die daarmee gerelateerd zijn, kunt u zich wenden tot de onderwijscoördinator.

 • Het is mogelijk om via Sin-Online een persoonlijk studierooster te maken op basis van de cursussen waarvoor u zich in een studiejaar heeft ingeschreven.

  Stap 1: Inloggen

  Inloggen op Sin-Online met uw ERNA-account.

  Stap 2: Main Page

  Klik op 'Sin-Online main page' in het menu rechtsonder.

  Stap 3: Subscribe links

  Klik op ‘Subscribe links’ in de linker menu balk.

  Stap 4: Selecteer channel en vak

  Na het klikken op 'subscribe links' komt u in het veld waar u de cursus die u wilt volgen moet selecteren. Dit doet u door eerst linksboven het channel te selecteren. Voor studenten van de Erasmus School of Philosophy is dit ‘ESPhil’. Vervolgens selecteert u in het bovenste blok het vak en klikt u op 'Add subscription'. Zo doet u dat voor alle vakken die u wilt volgen. In het onderste blok kunt u zien voor welke vakken u ingeschreven bent. Als u klaar bent, klikt u onderaan op 'Save changes'.

  Stap 5: Registratie werkgroepen

  Via 'My registrations' kunt u zich inschrijven voor de werkgroepen. Op de Blackboard pagina van de cursus is meer informatie te vinden over de verdeling van de werkgroepen. U selecteert de juiste werkgroep en klikt onderaan op 'Save changes'.

  Stap 6: Time table

  Klik vervolgens in de linker menubalk op ‘My time table’ voor uw persoonlijk rooster. 

  Kijk ook op Bachelor Wijsbegeerte voltijd.

 • Iedere cursus die u volgt kan, in het collegejaar dat de cursus bijgewoond wordt, worden afgerond met een tentamen en eventueel één hertentamen (dit is inbegrepen in de prijs). Na het behalen van een voldoende voor een tentamen ontvangt u een certificaat van de Erasmus School of Philosophy. De met goed gevolg afgelegde tentamens hebben buiten de universiteit geen rechtsgeldigheid, maar gelden binnen de faculteit als volledig afgelegde studieonderdelen. De certificaten worden jaarlijks aan het einde van het collegejaar, medio augustus verstrekt.

 • Vrijstellingen voor de verschillende onderdelen dienen te worden aangevraagd bij de Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte. In het schriftelijk verzoek dient te worden vermeld voor welke onderdelen vrijstelling wordt aangevraagd en de gronden waarop men meent aanspraak te kunnen maken op deze vrijstellingen. Bij het verzoek moeten kopieën worden overgelegd van relevante diploma’s, bullen en cijferlijsten. Indien u een vrijstelling wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de examencommissie.

 • Als u losse filosofiecursussen volgt komt u niet automatisch in aanmerking voor het behalen van de bachelor graad. Om uw bachelor te behalen moet u zich inschrijven als bachelor student via Studielink. Instromen kan alleen per september en u moet ook aan de wettelijke eisen voldoen. De eisen en praktische informatie is te vinden op: https://www.eur.nl/esphil/

  In totaal omvat de bachelor Filosofie 180 EC. Voor de behaalde cursussen kunt u een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie van de faculteit, deze beslist over uw aanvraag. Let op dat door wijzigingen in het curriculum zich wel uitzonderingen voor vrijstelling voor kunnen doen.

  N.B. Het cum laude judicium wordt niet verleend indien meer dan 20% van de cursussen die deel uit maken van het studieprogramma als cursist heeft afgerond.

 • Uw Ba Wijsbegeerte geeft u toegang tot de eenjarige Master Philosophy van de Erasmus School of Philosophy van de Erasmus UNiversiteit Rotterdam. Er zijn twee tracks: ‘Continental Philosophy and its History’ (CPH) en ‘Philosophy, Politics and Economics’ (PPE). Beide zijn in het Engels. Voor meer informatie over de MA en toelatingseisen, ga naar Master in Philosophy.

  In alle overige gevallen zal de desbetreffende faculteit beslissen over uw toelating tot een masteropleiding.

 • Als je in loondienst bent, dan kunt je scholingskosten mogelijk als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren bij jouw belastingaangifte. Meer informatie hierover is te vinden via de website van de Belastingdienst