Het civiele arbeidsrecht na implementatie van de Wnra

Aan de slag met de Wnra.

Foto Ed van Meer

Vanaf 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Veel ambtenaren krijgen dan dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven. We interviewden Ed van Meer, docent bij de masterclass Wnra voor de HR professional, over de gevolgen van de invoering van de Wnra voor HR professionals.

Waar loopt de HR professional tegenaan wanneer de Wnra zijn intrede doet in 2020?

Tegen een juridische revolutie! Het gehele karakter van de besluitvorming verandert namelijk fundamenteel doordat het aloude en gekoesterde bestuursrechtelijke ‘besluit’ uit het nieuwe ambtenarenrecht verdwijnt. Daar komt een veel gedifferentieerdere manier van besluitvorming voor terug.
Zoals de zogenaamde ‘preventieve ontslagtoets’, hetgeen inhoudt dat ook de overheid straks eerst naar de rechter moet om toestemming voor ontslag te krijgen. De overheidswerkgever zal hiervoor straks een verzoekschrift moeten richten aan de kantonrechter in plaats van een eenzijdig eigen besluit nemen. Dat is dan een civielrechtelijk verzoekschrift ingevolge de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen duidelijk maakt dat ook de zo vertrouwde Algemene wet bestuursrecht niet meer van toepassing is. Het civiele procesrecht kent een aantal geheel andere uitgangspunten dan het nu nog geldende bestuursrechtelijke procesrecht.

Ook veranderen nog een aantal arbeidsrechtelijke zaken. Zoals bijvoorbeeld de ‘wettelijke verhoging’ bij te late loonbetaling en de regeling van de ‘rechtsvermoedens’, zaken waar de overheid nu niet mee van doen heeft.

 

Wat heb je als HR professional nodig voor een goede implementatie van de Wnra?

Allereerst kennis van de Wnra, de aanpassingswetgeving Wnra en van het arbeidsrecht in de marktsector. Die laatste component is ook sterk aan verandering onderhevig nu gelijktijdig met de Wnra ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking treedt die het huidig geldende arbeidsrecht zeer sterk verandert, bijvoorbeeld in het ontslagrecht.

Ten tweede het vermogen om in een sterk veranderende werkelijkheid je rol te kunnen pakken. Het ambtenarenrecht wordt namelijk de enige privaatrechtelijke component binnen een werkomgeving die voor het overige geheel bestuursrechtelijk van aard blijft. Alle overheidstaken richting ‘de burger’ blijven immers behoren tot het bestuursrecht, hetgeen betekent dat ‘de overheid eenzijdige besluiten neemt over de burger’. Daarin verandert niets en dat betekent dat het hele denken en handelen vanuit de overheid daarop gericht blijft.

Binnen die context is het aan de HR-professional om de ambtelijke rechtspositie naar een privaatrechtelijk denkkader om te bouwen. Dat betekent dat de HR professional ervoor zorgt dat diezelfde mensen die de hele dag eenzijdig besluiten nemen over anderen gelijktijdig op basis van juridische gelijkwaardigheid met hun ambtenaren communiceren en handelen. Ook dat wordt een uitdaging.      

 

Komen deze onderdelen ook terug in de masterclass Wnra voor de HR professional?

Al deze componenten worden uitgebreid behandeld tijdens de masterclass. Dat doen we ook vanuit een praktijkgerichte aanpak en met zo min mogelijk juridisch jargon. Al onze docenten hebben ervaring met beide rechtsgebieden en kunnen dus de verschillen en knelpunten helder maken en van praktische oplossingen voorzien.

Waarom is deze masterclass een must voor iedere HR professional?

Omdat je in twee dagen tijd haarscherp de hoofdlijnen in de gaten krijgt welke enorme wijzigingen van het arbeidsrecht er op de overheid afkomen. Hiermee kan de HR-professional zowel zichzelf als de organisatie goed voorbereiden.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de Wnra voor u als HR professional? Bekijk dan de opleidingspagina

Wilt u op de hoogte blijven van de masterclass Wnra voor de HR professional? Vul dan dit formulier in.