HR adviseurs: zijn jullie klaar voor de Wnra?

Kalender

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat is dichterbij dan u denkt. Voor HR-adviseurs bij de overheid gaat er behoorlijk wat veranderen. Bent u er klaar voor?

In de maand november zijn de voorstellen voor de aanpassingswetgeving Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetgevingstraject loopt hierdoor voor op schema en de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 nadert.

Wat gaat er veranderen?

Met de invoering van de Wnra zal voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gelden. Dit heeft als gevolg dat:

  • De eenzijdige aanstelling plaats maakt voor een tweezijdige arbeidsovereenkomst
  • Het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao gaan gelden
  • Rechtspositieregelingen worden vervangen door Cao’s
  • Privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden

Daarnaast vervangt de Wnra de huidige ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet (Ambtenarenwet 2017).

Consequenties voor HR-beleid

De veranderingen door de Wnra hebben veel consequenties op het HR-beleid en -advies. Op elk van de vier momenten die van belang zijn in de HR-cyclus geldt de invloed van de nieuwe wet: het aangaan van de arbeidsovereenkomst, wat gebeurt er tijdens de arbeidsovereenkomst, het einde van de arbeidsovereenkomst en procederen na(ar aanleiding van) de arbeidsovereenkomst.

De HR-adviseur krijgt naast de privaat rechtelijke regels over beloning en ontslag, te maken met vragen als: Welke type contractvormen zijn er en wanneer ontstaat een arbeidsovereenkomst? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende type overeenkomsten? Mag van de werknemer worden verlangd dat hij op een andere afdeling gaat werken (tegen andere arbeidsvoorwaarden)?

Wat blijft gelijk?

Hoewel er veel gaat veranderen blijft een aantal zaken hetzelfde. Salaris, eindejaarsuitkeringen of vakantie-uren veranderen bijvoorbeeld niet door de nieuwe wet. Verder behouden ambtenaren hun speciale status. Regels omtrent geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden, zijn in de nieuwe Ambtenarenwet 2017 opgenomen.

Voor wie wel?

De meeste ambtenaren zullen overgaan naar het private arbeidsrecht. Er komen echter ook nieuwe groepen bij. In de Ambtenarenwet 2017 is de categorie ‘overheidswerkgever’ opgenomen. De Wnra is na inwerkingtreding dan ook van toepassing op werknemers van bijvoorbeeld het UWV, de SVB, DNB. Instellingen die gedefinieerd worden als een ‘overheidswerkgever’.

Voor wie niet?

Een klein aantal groepen valt niet onder de Wnra. Dit zijn onder andere medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers. Zij zullen niet te maken krijgen met het private arbeidsrecht maar behouden hun oude positie.

U voorbereiden op de Wnra?

Erasmus Academie heeft in samenwerking met de Stichting Kennisinstituut normalisering rechtspositie ambtenaren (KNRA) de masterclass Wnra voor de HR adviseur ontwikkeld. De masterclass start op 18 maart 2019 en behandelt onder andere de bovenstaande veranderingen en vragen. Met praktische voorbeelden wordt het arbeidsrecht inzichtelijk gemaakt. Daarnaast krijgen deelnemers instrumenten voor conflictoplossing en conflictvermijding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wnra of wilt u direct inschrijven raadpleeg dan onze opleidingspagina.