Nieuwe strategie van de EUR: het creëren van positieve maatschappelijke impact

Rector Magnificus prof.dr. Rutger Engels

Tijdens de opening van het collegejaar 2019-2020 wordt de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit gepresenteerd. Het creëren van positieve maatschappelijke impact is de komende vijf jaar een belangrijke lijn in de strategie. Rector magnificus prof.dr. Rutger Engels geeft tekst en uitleg over hoe we onze impact kunnen vergroten. En hoe Erasmus Academie daaraan kan bijdragen.

Waarom heeft de EUR voor deze missie en strategie gekozen?

Rutger Engels: “We zijn in het voorjaar van 2018 begonnen met dit proces. De universiteit ontwikkelt elke vijf jaar een nieuwe strategie. Deels bouwt zo'n strategie voort op het verleden en deels komen er nieuwe elementen bij. Dat ligt aan de richting die de universiteit op wil, maar ook aan wat de maatschappij aan ons als universiteit vraagt. Wij hebben veel met studenten, wetenschappers, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven gesproken. Uit die gesprekken kwam de conclusie naar voren dat we de maatschappelijke impact die we creëren met onderwijs en onderzoek explicieter moeten vermelden in de missie van de universiteit. En dat willen we ook”

Wat betekent ‘het creëren van positieve maatschappelijke impact’ concreet volgens u? Hoe moet de EUR dat proces de komende vijf jaar vormgeven?

“Veel impact creëer je met het opleiden van de studenten. We hebben bijna 30.000 studenten. Iedere student gaat uiteindelijk als hij of zij afgestudeerd is de maatschappij in. Het merendeel gaat aan het werk en leveren op die manier een eigen bijdrage aan die impact. Tegelijkertijd hebben we met het onderzoek dat we doen ook al heel veel impact. Zowel op de stad als op de regio, maar ook nationaal en internationaal.”

“Maar we weten ook dat hier nog onderzoek wordt gedaan dat op de plank blijft liggen. Onderzoek waar te weinig mee wordt gedaan. Er verschijnen artikelen en er worden proefschriften geschreven, maar daarna stopt het. Dat is jammer, omdat je eigenlijk wil dat tenminste een deel van die bevindingen wordt gebruikt door de maatschappij. Overheden, bedrijven, NGO's. Op dat proces willen we meer gaan inzetten.”

Gaan Rotterdam en de inwoners dat merken?

“We doen al heel veel met de stad. Vanuit de gezondheidszorg, maar ook vanuit grote maatschappelijke vraagstukken als de armoedebestrijding, energietransitie en mobiliteit. Ik denk alleen dat het nog een graadje sterker kan, zodat wij als universiteit ook wat zichtbaarder worden in Rotterdam. We zitten wel op een aantal plekken in de stad, maar dat kan beter. Zo laat je zien dat je het niet alleen voor, maar ook met de inwoners doet.”

Naast de missie hebben jullie ook zeven prioriteiten opgesteld voor de strategische plannen tot 2024. Een van die prioriteiten is het interdisciplinaire potentieel optimaal benutten, iets waar Erasmus Academie ook dagelijks aan bijdraagt. Hoe willen jullie dat gaan doen?

“Wij praten vaak met stakeholders over de arbeidsmarkt, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Zij zeggen allemaal: de afgestudeerden die wij nodig hebben moeten niet alleen een vak geleerd hebben maar moeten ook in staat zijn om vervolgens in interdisciplinaire teams te kunnen werken. Waarom? Omdat de hedendaagse vraagstukken dat vragen. Een strik monodisciplinair antwoord is niet genoeg omdat de oplossing veel complexer is. Dat betekent dat we studenten ook op die manier moeten opleiden. Dat doen we nu te weinig en in dat verbeterproces speelt ook de Erasmus Academie een belangrijke rol.”

Welke rol speelt Erasmus Academie precies?

“Studenten krijgen hier al een sterke, monodisciplinaire basis. Het zou mooi zijn als we erin slagen om daarnaast of daarna die kennis te verbreden. Dat vraagt wat van de studies, maar daar speelt ook Erasmus Academie op in. Daarnaast zie je dat er steeds meer behoefte is aan vaardigheidsonderwijs om de 21st century skills te kunnen ontwikkelen. Dan is alleen grootschalig onderwijs niet toereikend, maar dan heb je andere onderwijsvormen nodig zoals het kleinschalige aanbod van Erasmus Academie.”

Erasmus Academie biedt volwassenen de kans om een leven lang te leren. Hoe belangrijk is dat proces voor de EUR?

“Onvoorstelbaar belangrijk en dat wordt ook steeds belangrijker. De meeste studenten die hier afstuderen, zijn relatief jong. Maar de hedendaagse maatschappij vraagt om continue bijscholing. Dat geldt voor mij, maar dat geldt voor iedereen. Dat was twintig jaar geleden heel anders. Toen leerde je een vak en dan bleef je in dat vak. Nu is dat allang niet meer zo. Dat vraagt wat van de universiteit. Erasmus Academie en het Hovo-onderwijs zijn daar een heel goed voorbeeld van. Maar het is een terrein waarbinnen we onszelf nog veel meer kunnen ontwikkelen. “

Op welke manier willen jullie dat doen?

“Ik denk dat het verstandig is om op basis van behoeftes van mensen in allerlei verschillende leeftijdsgroepen de programma aan te passen. Daar spelen wij ook op in met het portfolio van Erasmus Academie. We gaan niet alleen uit van waar wij goed in zijn, maar gaan vooral uit van waar behoefte aan is in de markt. Dat zie je in onze opleidingen terug, maar dat is wel een andere manier van benaderen. Waar hebben bedrijven behoefte aan, waar hebben overheden behoefte aan en hoe kunnen deelnemers aan onze opleidingen en trainingen uiteindelijk op die behoeften inspelen. Daarin is de rol van Erasmus Academie belangrijk, net als onze andere postgraduate programma’s en opleidingen. We zijn heel blij dat we Erasmus Academie hebben en ik hoop alleen maar dat we volwassenen nog meer kunnen stimuleren en enthousiasmeren hun hele leven lang te blijven leren.”

Meer informatie

Prof.dr. Rutger Engels (1968) is sinds 15 juni 2018 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, wetenschappelijk personeelsbeleid, wetenschapsvoorlichting en voor studenten. Hij is tevens hoogleraar Development Psychopathology aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).