Hora Est! of het belang van een goede onderzoeksvraag

“Schrijven is blijven zitten totdat het er staat”, is een uitspraak van Kees van Kooten. Dat geldt ook voor het schrijven van een dissertatie. Het is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Toch helpt het als je begint met een goed geformuleerde onderzoeksvraag. Het is eigenlijk de kern van je onderzoeksvoorstel, leren wij onze deelnemers onder andere in onze cursus Hora Est! Leren promoveren.

Promoveren is populair merken we steeds meer. Elk jaar melden zich weer gemiddeld vijftien mensen die de cursus Hora Est! willen doen omdat ze graag willen promoveren. Ik heb wel eens eerder geschreven dat het een moedig besluit is. Promoveren kost veel tijd en energie, helemaal als buitenpromovendus. Succes is niet iedereen gegeven, weet ik uit eigen ervaring.

Om de kans op slagen te vergroten helpt het om een goede probleemstelling te hebben en een goede onderzoeksvraag. Het helpt je je onderzoek af te bakenen en focus aan te brengen in je schrijfwerk en research.

De probleemstelling bestaat eigenlijk uit vier deelvragen. Tot welk vak- of kennisgebied behoort je onderzoek eigenlijk? Waarom is je onderzoek wetenschappelijk relevant? Wat is je hypothese, je mogelijke antwoord? En tot slot: welke onderzoeksmethode gebruik je? Deze vragen vormen als het ware het kader van je promotiewerk.

De probleemstelling komt als het ware vanuit de deelvragen naar boven drijven, ze vloeit voort uit je probleemstelling. Belangrijk is dat je onderzoeksvraag een open vraag is, bondig en exact geformuleerd, liefst enkelvoudig, objectief, te onderzoeken en wetenschappelijk relevant.

Vanuit de centrale probleemstellingen kunnen dan weer specifieke deelvragen gesteld worden. Deze vragen zijn belangrijk omdat ze structuur geven aan je tekst; elke deelvraag moet apart beantwoord worden in bijvoorbeeld een hoofdstuk. Ze geven ook structuur aan het onderzoek en helpen de centrale vraag te verhelderen. Tot slot – en niet onbelangrijk – bakenen ze het onderwerp af.

Promoveren is geen sinecure, het vraagt veel van een mens, helemaal als je nog gewoon werkt of een gezin hebt. Een goede probleemstelling en de juiste onderzoeksvragen stellen helpen echter wel het leven van de buitenpromovendus makkelijker te maken.

@adhofstede 

--------------------

Op vrijdag 9 oktober gaat een volgende Hora Est! Leren Promoveren van start. 

Promoveren betekent het uitbreiden en verdiepen van je kennis en een topdeskundige worden op het terrein waar je hart ligt. Het betekent ook ‘aanpakken’: promoveren is immers een intensief en langdurig traject en als (buiten)promovendus moet je van aanpakken weten.

Hora Est! Leren promoveren helpt deelnemers daarbij, binnen een typisch Rotterdams kader, op weg: een combinatie van zowel een theoretische als praktische benadering. Rotterdam blijft immers de stad van de ‘doeners’.

In diverse colleges en gesprekken met begeleiders en docenten werken deelnemers aan hun ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker. Ondersteund door meerdere intervisiemiddagen en verschillende opdrachten die als een rode draad tot aan het onderzoeksvoorstel begeleiden, geven deelnemers hun onderzoeksvoorstel een stevige basis en ontwikkelt men een duidelijke en werkbare opzet voor het promotieonderzoek.