Ketenregie in de Zorg

Als ketenregisseur in de zorg verbindt u partijen “over lijnen en domeinen” om cliënten integrale zorg te kunnen bieden. Zonder hiërarchische macht, maar met gezag en slimme interventies stuurt u op maatschappelijk resultaat. In de Leergang Ketenregie in de Zorg leert u bewust en strategisch te interveniëren in zorgketens en -netwerken.

De cliënt centraal, positieve gezondheid, populatiemanagement, substitutie, geïntegreerde zorg, Triple Aim, Value Based Healthcare: concepten en methoden om de kwaliteit van leven van onze inwoners te bevorderen, en de kostenontwikkeling in de zorg beheersbaar te houden. En ze leiden zonder uitzondering tot nieuwe vormen van samenwerking: over disciplines en organisaties heen, tussen nulde-, eerste- en tweedelijn, en samen met partners uit andere domeinen.

In de Leergang Ketenregie in de Zorg leert u onvermijdelijke patronen in samenwerkingsprojecten snel herkennen en kunt u die interpreteren in de context van de actuele ontwikkelingen, de regelgeving en financiering, en dominante cultuur in de zorg. U verwerft een scherp inzicht in uw eigen positie en u verbreedt u uw interventierepertoire, zodat u keten- en netwerkzorg effectiever kunt realiseren. 

Waarom deze leergang? 
Frank Beemer, de academic director , licht dit graag toe. 

Ketenregie in de zorg richt zich op regisseurs en vertegenwoordigers van partijen die gezondheidseffecten willen versterken door keten- en netwerksamenwerking “tussen lijnen en domeinen” in de zorg. De leergang Ketenregie in de Zorg is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit. 

Bent u op zoek naar een bredere benadering, gericht op uitwisseling tussen sectoren op basis van gelijke onderliggende patronen? Graag attenderen wij u op de Leergang Ketenregie. De leergang kent dezelfde didactische opzet en benadering, maar kent een brede benadering waarbij uitwisseling tussen uiteenlopende domeinen en markten centraal staan. Die uitwisseling wordt door de deelnemers als heel verrijkend ervaren, juist omdat de onderliggende patronen dezelfde zijn. 

Startdatum De Leergang Ketenregie in de Zorg gaat op donderdag 15 maart 2018 van start. Bekijk alle datums
Locatie De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Bijeenkomsten Deze leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten
Prijs € 5.950,- 


Partner

 BeAMeR      

Notities met gewicht

Een notitie voorbereiden. Ontwikkelingen op een rij zetten. Een plan schrijven. Het is in elke (semi) overheidsorganisatie dagelijkse praktijk. Maar hoe krijgt uw beleidsnotitie de juiste invloed? Begin met het managen van de opdracht, dan denken, ordenen, argumenteren en dan pas formuleren. Met het juiste instrumentarium krijgt u een beleidsnotitie met impact.

Volg de online Masterclass Beleidsnotities met Impact