Erasmus Academie Fonds bevordert leven lang leren

Juist in deze tijd is het belangrijk om onderwijs voor iedereen te steunen
Erasmus Academie Fonds

Het Erasmus Academie Fonds  richt zich op het bevorderen van leven lang leren. (*

Juist in deze tijd speelt onderwijs een belangrijke, verbindende rol. Onderwijs is daarom meer dan leren alleen. Onderwijs is er ook om te activeren en uit te dagen. Onderwijs inspireert en innoveert. Onderwijs leert mensen kritisch nadenken. Jong en oud!

Het Erasmus Academie Fonds bevordert leven lang leren door het:

  1. Ondersteunen van individuele cursisten met onvoldoende inkomen die wel een cursus willen volgen, maar het cursusgeld niet kunnen betalen;
  2. Bevorderen van de sociale participatie van mensen in achterstandsituaties door het ondersteunen van bijzondere onderwijsprojecten op het terrein van maatschappelijke vernieuwing.

Je kunt de doelstellingen van het Erasmus Academie Fonds ondersteunen via een schenking.

Aanvraag reductie cursusgeld

Erasmus Academie vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, de kans moet hebben om deel te nemen aan onze cursussen. Via het Erasmus Academie Fonds kunnen daarom mensen die zelf onvoldoende inkomen hebben om het cursusgeld te betalen een aanvraag doen voor reductie van het cursusgeld..

Uitgangspunt is het normbedrag voor de huurtoeslag. Indien het jaarinkomen minder is of gelijk aan €22.675 (alleenstaand) of €30.800 (met partner), kun je een aanvraag indienen voor tegemoetkoming van 50% in de cursuskosten. Dit kan voor maximaal 2 cursussen per jaar.

Deelnemers die hiervoor in aanmerking willen komen moeten een recente inkomensverklaring opsturen. Je kunt dat doen via dit online formulier. Je gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je van ons per e-mail een persoonlijke kortingscode waarmee je jezelf kunt inschrijven.

Maatschappelijke vernieuwing

Erasmus Academie streeft naar het creëren van positieve, maatschappelijke impact met cursussen die een brug zijn tussen wetenschap, werk en samenleving. Om die reden ondersteunt het Erasmus Academie Fonds bijzondere onderwijsprojecten die gericht zijn op maatschappelijke vernieuwing. Het gaat daarbij in het bijzonder om het breed toegankelijk maken van kennis. Bijvoorbeeld door het gratis of tegen gereduceerde kosten organiseren van cursussen die mensen informeren over en betrekken bij initiatieven op het gebied van maatschappelijke vernieuwing.

Op deze manier hoop het Erasmus Academie Fonds niet alleen bij te dragen aan sociale participatie en cohesie, maar ook aan het creëren van kansen voor iedereen, door onderwijs open en toegankelijk te maken.

ANBI-status

Het Erasmus Academie Fonds is ondergebracht bij het Erasmus Trustfonds. Als onderdeel van het Erasmus Trustfonds heeft ook het Erasmus Academie Fonds de ANBI-status.

Schenken

Door het Erasmus Academie Fonds te steunen met kleine en grote bedragen, ondersteun je de doelstellingen van het fonds en het leven lang leren.

Scan de QR-code voor een bijdrage aan het Erasmus Academie Fonds

Eenmalige schenking

Scan de QR-code hiernaast met de camera van je mobiele telefoon en maak automatisch eenmalig €15,- over naar Erasmus Academie Fonds. Of gebruik deze link om je bijdrage over te maken. Kies na het scannen je bank om automatisch naar de app of de webpagina te gaan van je bank om de betaling af te ronden.

Periodieke schenking

Of een eenmalige gift fiscaal aftrekbaar is, is afhankelijk van de hoogte van uw gift. Daarom kiezen veel mensen voor een periodieke schenking. Dat is een jaarlijkse gift met een looptijd van tenminste 5 jaar. Deze giften zijn altijd fiscaal aftrekbaar.

Voor je periodieke schenking kun je gebruikmaken van het schenkingsformulier 'Periodieke gift' (pdf). In de schenkingsovereenkomst is het transactienummer toegevoegd (OPP-100,517). Hierdoor worden bedragen automatisch geboekt op het Erasmus Academie Fonds.

Nalaten

Je kunt Erasmus Academie via het Erasmus Academie Fonds steunen door ons op te nemen in je testament. Een notaris kan dat voor je vastleggen. Indien je daar prijs op stelt kunt aangeven aan welk onderwerp dat binnen onze doelstellingen valt uw nalatenschap bestemd dient te worden.

Je kunt je steun vormgeven in de vorm van een legaat of erfstelling. Met de eerste leg je testamentair vast dat je aan het Erasmus Academie Fonds een bepaald vastgesteld gedeelte van je erfenis nalaat. Bij een erfstelling wordt het Erasmus Academie Fonds benoemd tot erfgenaam. Het is goed om te weten dat schenkingen aan ons fonds zijn vrijgesteld van successierecht.

Wil je advies hierover of met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.

Zakelijk schenken

Het is mogelijk om te schenken vanuit een BV. Giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst, tot een bedrag van 100.000 euro, zijn voor de VPB aftrekbaar. Hierdoor mag niet een negatief bedrijfsresultaat ontstaan. Voor giften vanuit een eenmanszaak, CV of VOF gelden de regels voor particuliere giften.

Schenkingsformulier periodieke schenking Erasmus Academie Fonds

* Het Erasmus Academie Fonds is een initiatief van Erasmus Academie en is ondergebracht bij het bij het Erasmus Trustfonds. Als onderdeel van het Erasmus Trustfonds heeft ook het Erasmus Academie Fonds de ANBI-status. Het Erasmus Academie Fonds heeft als formele doelstellingen: 1) Het rechtstreeks via het Fonds verstrekken van beurzen c.q. financieren van cursisten in de meest ruime zin van het woord aan individueel talent dat zich aan Erasmus Academie wenst te ontplooien en daartoe niet op eigener gelegenheid in staat is. 2) Ondersteuning van initiatieven/projecten/activiteiten waarvan de adviescommissie van het Fonds acht dat deze activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van Erasmus Academie. 3) Vorenstaande in de breedste zin van het woord.

De Adviescommissie van het Erasmus Academie Fonds bestaat uit:

  • Prof.dr. Aar-Jan van der Lelij (voorzitter)
  • Mw. Inger Vendelmans
  • Drs. Ton van der Pijl
  • Drs. Ad Hofstede  (secretaris)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen