Lees hier hoe Erasmus Academie omgaat met jouw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen

Click here for an English version

Erasmus Academie BV verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Erasmus Academie BV, hierna genoemd Erasmus Academie. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Erasmus Academie gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

Erasmus Academie is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Erasmus Academie vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cursisten, studenten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en AVG stelt.

Voor welke doeleinden verwerkt Erasmus Academie jouw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld, worden door Erasmus Academie gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de (wettelijke) taken en plichten voor onderwijs. De belangrijkste processen waarvoor Erasmus Academie persoonsgegevens verwerkt zijn: 

 1. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe studenten, studentenadministratie, deelnemerslijsten, presentielijsten, interne en externe informatievoorziening, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma's en graden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole.
 2. Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met de bedrijfsmedische zorg. 
 3. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van het inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.
 4. Facilitaire zaken: toegang- en beheersystemen.
 5. Algemene processen: Web content management, bibliotheeksysteem, fysieke en digitale archivering, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.

Erasmus Academie verwerkt persoonsgegevens door middel van de diverse websites van Erasmus Academie, zoals via contactformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Erasmus Academie. Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Erasmus Academie heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen. 

Van wie verzamelt Erasmus Academie persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt Erasmus Academie gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn: 

 • Cursisten (deelnemers)
 • Studenten
 • Alumni
 • Medewerkers, inclusief sollicitanten 
 • Externen, docenten, inclusief tijdelijke inhuurkrachten 
 • Bezoekers van de website(s)

Welke persoonsgegevens verzamelt Erasmus Academie?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons)
 • Beelden (foto’s en video’s) 
 • Studie informatie, studievoortgang en studieresultaten
 • Surf- en clickgedrag

Erasmus Academie verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ontvangt Erasmus Academie ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Geven en intrekken van toestemming 

Erasmus Academie biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief, promotionele e-mails. Jouw gegevens worden alleen gebruikt als je hiervoor expliciete toestemming geeft. Je zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden jouw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geef je Erasmus Academie toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kun je deze toestemming op een later moment altijd intrekken. 

Hoe zorgt Erasmus Academie voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Erasmus Academie gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Erasmus Academie neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Erasmus Academie deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

In opdracht van Erasmus Academie kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Erasmus Academie maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen (te denken valt bijvoorbeeld aan het uitvoeren van evaluaties). Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Erasmus Academie kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Erasmus Academie verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens waarbij dit wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU

Erasmus Academie verstrekt nooit persoonsgegevens aan landen buiten de EU. 

Hoe lang worden gegevens bewaard? 

Erasmus Academie bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Erasmus Academie. Geef  daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Erasmus Academie nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te contoleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kun je eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die je kunt downloaden in de appstore. 

Stuur jouw verzoek naar het volgende emailadres: info@erasmusacademie.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. 
Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Erasmus Academie passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Erasmus Academie neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren, voor marketing en marketingonderzoek, klachtenprocedure, en beroep en bezwaar web content management. Erasmus Academie gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. Lees hier meer over de cookies die Erasmus Academie gebruikt. 

Nieuwsbrieven

Je kunt je via onze website abonneren op onze nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres en evt. naw-gegevens. Op opleidingsniveau kan je brochures downloaden en informatie aanvragen, waarna je van ons nieuwsbrieven over het opleidingsdomein ontvangt. Het abonnement op nieuwsbrieven kun je op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

Privacybeleid van derden

Op de website van Erasmus Academie zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot Erasmus Academie behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom, je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar info@erasmusacademie.nl . De functionaris gegevensbescherming (FG) van Erasmus Academie is bereikbaar via het emailadres privacy@eur.nl.
 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen