Met je STAP-budget een opleiding volgen bij Erasmus Academie

Alle stappen die nodig zijn om je STAP-budget aan te vragen

Met ingang van 1 januari 2022 is de scholingsaftrek vervallen en kun je een beroep doen op het STAP-budget.  STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en is bedoeld voor alle mensen met een relatie tot de arbeidsmarkt en die scholing willen volgen. Per jaar kun je eenmalig een aanvraag van maximaal €1000 indienen voor een persoonlijk STAP-budget.

Als Cedeo-erkende instelling komen opleiding Erasmus van Academie in aanmerking voor het aanvragen van het STAP-budget (max. €1000 per jaar per persoon). Voorwaarde is dat onze opleidingen zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister. Het beheer en onderhoud van het STAP-scholingsregister is ondergebracht bij DUO in Groningen. De invoering van de regeling is dermate complex dat zij gefaseerd wordt ingevoerd. De huidige planning van DUO voorziet in de mogelijkheid voor Cedeo-erkende instellingen om zich vanaf eind mei 2022 aan te melden voor het STAP-register.

Gezien de complexiteit van de regeling heeft Erasmus Academie besloten dat het pas vanaf tijdvak 1 juli-31 augustus mogelijk is om een aanvraag te doen voor een STAP-budget voor onze opleidingen.

Hoe gaat de aanvraag in z'n werk?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van je STAP-budget. Hieronder staat beschreven hoe dat in z'n werk gaat.

Tijdvakken

Er zijn per jaar vijf tijdvakken waarin je een STAP-budget kan aanvragen. Per tijdvak is er in 2022 een budget beschikbaar van €32 miljoen. Om kans te maken op het STAP-budget is het zaak om direct bij het begin van het tijdvak je aanvraag te doen. De tijdvakken in 2022 zijn:

 • 1 maart 2022 om 09.00
 • 2 mei 2022 om 09.00
 • 1 juli 2022 om 09.00 
 • 1 september 2022 om 09.00
 • 1 november 2022 om 09.00

Belangrijk: Je opleiding, cursus of training moet van start gaan binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd. Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing uiterlijk op 31 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt!

STAP-inschrijvingsbewijs

Om je STAP-budget te kunnen aanvragen heb je een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Zodra Erasmus Academie klaar is met de eigen registratie in het STAP-scholingsregister en de zaken ook administratief op orde heeft, kun je op het inschrijfformulier aangeven of je in aanmerking wilt komen voor dit STAP-aanmeldingsbewijs. Dit ontvang je vervolgens automatisch in je mail. Let op: zonder dit STAP-aanmeldingsbewijs is het niet mogelijk je STAP-budget aan te vragen.

Indien je je aanmeldt met een STAP-budget, word je inschrijving behandeld als een voorlopige inschrijvingen. Pas wanneer je STAP-aanvraag is goedgekeurd, wordt de inschrijving definitief gemaakt. 

Naar het UWV-aanmeldportaal

Met het STAP-aanmeldingsbewijs ga je naar het UWV-aanmeldportaal. Hier kun je je STAP-budget aanvragen en je STAP-aanmeldingsbewijs uploaden. Let op: Het goedkeuren van de aanvraag neemt ongeveer 4 weken in beslag, schat het UWV in. Om zeker te zijn of je een STAP-budget krijgt, moet je daarom minimaal 4 weken voor aanvang van je opleiding inschrijven.

Voorwaarden voor een STAP-budget 

Behalve het STAP-aanmeldingsbewijs bij een door STAP erkende opleiding, is er een aantal andere eisen waaraan je moet voldoen om je STAP-budget aan te kunnen vragen:

 • Je bent ouder dan 18;
 • Je ontvangt geen AOW,
 • Je bent burger van de EU of een familielid is burger van de EU,
 • In de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan je aanvraag was je tenminste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen.

Voldoe je aan deze eisen, dan kun je je STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen. 

Neem in ieder geval contact op met Erasmus Academie als je aanvraag voor je STAP-budget niet wordt toegekend. Wij kunnen je dan een passend aanbod doen om alsnog de opleiding te kunnen volgen.

Veelgestelde vragen over het STAP-budget

Alle STAP-inschrijvingen worden behandeld als optionele inschrijvingen. Op het moment dat jij het STAP-budget ontvangt, geef je dit aan ons door en wordt de inschrijving definitief. Let op: gewone inschrijvingen hebben altijd voorrang, dus als de opleiding vol is word je op een wachtlijst geplaatst. Verder gelden voor alle inschrijvingen, ook die met een STAP-budget, de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie.

Neem in ieder geval contact op met Erasmus Academie als je aanvraag voor je STAP-budget niet wordt toegekend, wij kunnen je dan een passend aanbod doen om alsnog de opleiding te kunnen doen.

Is het inschrijfgeld voor je opleiding meer dan €1000, dan moet jij of je werkgever het resterende deel zelf betalen. Je ontvang hiervoor een aangepaste factuur, waarbij de €1000 van je STAP-budget in mindering is gebracht. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je een STAP-budget ontvangt.

Jij moet zelf je STAP-budget aanvragen. Wordt die toegekend, dan ontvangt Erasmus Academie vervolgens na afloop het bedrag van jouw aanvraag. Het geld van het STAP-budget gaat dus nooit rechtstreeks naar de aanvrager, altijd naar de instelling.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 1000 per jaar. Er kan per jaar voor één scholingsactiviteit STAP-budget worden aangevraagd, ook als de kosten lager zijn dan € 1000.

Als bij de aanvraag van het STAP-budget blijkt dat in dat tijdvak geen budget meer is om nog een STAP-budget toe te kennen, dan kun je in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget aanvragen. 

Erasmus Academie zal stapsgewijs haar opleidingen toevoegen aan het STAP-register. Op de opleidingspagina staat vermeld of jouw opleiding is aangemeld inmiddels het STAP-opleidingsregister en daarom in aanmerking komt voor het STAP-budget.

Het STAP-scholingsregister is een register waarin de activiteiten zijn opgenomen waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd. Er kan uitsluitend STAP-budget worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. Het scholingsregister wordt ontwikkeld en beheerd door DUO.

Hoeveel mensen exact scholing kunnen volgen met behulp van een STAP-budget hangt onder meer af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding. In 2022 is er 160 miljoen beschikbaar, in de jaren daarna loopt het budget op tot 200 miljoen. Dit bedrag wordt over de aanvraagtijdvakken verdeeld. De inschatting is dat hiermee ongeveer 200.000 personen per jaar met behulp van een STAP-budget scholing kunnen volgen.

Het is niet de bedoeling dat er sprake is van dubbele financiering voor scholingskosten. Daarom hebben personen die al recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, geen recht op STAP-budget.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer een opleiding al is begonnen, kan STAP-budget niet meer worden aangevraagd. Dit geldt ook voor opleidingen die zijn gestart voor de invoering van het STAP-budget.

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Nadat de aanvraag is toegekend, wordt er een inkooporder naar de opleider gestuurd waar de deelnemer staat ingeschreven. De opleider heeft dan alle informatie om de kosten voor de opleiding te factureren. De opleider kan vanaf 3 weken voor start van de opleiding de e-factuur bij UWV indienen, waarna het STAP-budget wordt uitbetaald.

Als de je de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en niet kan volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal twee jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget. Overigens zijn er wel kosten verbonden aan het tussentijds stoppen van de opleiding, raadpleeg hiervoor de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie, artikel 7 Annulering.

Om een STAP-budget aan te vragen heb je een DiGiD nodig. Je kunt je DiGiD hier aanvragen. Let op: de verwerking van je aanvraag kan 5 werkdagen duren. Om je DiGiD aan te kunnen vragen heb je ook een BSN nummer nodig. 

Wijzigingen in de startdatum van een bestaande opleiding dien jezelf door te geven via het burgerportaal van de UWV. Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds kun je mutaties doorgeven aan het UWV. UWV vraagt altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

Wanneer de opleiding niet doorgaat, vindt wordt dit teruggekoppeld aan het UWV. De scholing telt dan als niet succesvol waarbij de oorzaak in dit geval bij de opleider ligt. De STAP-toekenning voor de cursist vervalt. Je kunt dan voor een volgende scholingsactiviteit weer een nieuwe aanvraag doen. De toekenning is immers gekoppeld aan een specifieke scholingsactiviteit. Het bedrag schuift naar een volgende tijdvak in het lopende kalenderjaar.

Erasmus Academie geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkoop order wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV. Je kunt vervolgens weer een nieuwe aanvraag doen voor een STAP-budget voor andere opleiding.

 

Meer vragen over STAP?

Heb je (andere) vragen over het STAP-budget dan die hier worden beantwoord, stuur ons dan een e-mail en wij proberen die binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen