Algemene voorwaarden Erasmus Academie

Algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen Postacademische Opleidingen van Erasmus Academie BV (EA) en Deelnemers aan en/of Opdrachtgevers

Artikel 1 Definities

a) ‘EA’: Erasmus Academie B.V., waaronder ook Hovo Rotterdam (de afdeling verantwoordelijk voor het verzorgen van cursussen aan deelnemers van 50 jaar en ouder).
b) ‘Opleiding’: een door EA georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.
c) ‘In company opleiding’: een door EA in opdracht van een derde georganiseerde opleiding.
d) ‘Deelnemer’: iedere persoon, zijnde een natuurlijk persoon dan wel handelend in de uitoefening van een beroep of als bedrijf, die deelneemt aan een Opleiding.
e) ‘Aanmelding’: inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen EA en Deelnemer.
f) ‘Aankondiging’: door EA ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een Opleiding.
g) ‘Cursusmateriaal’: al het materiaal dat EA in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.
h) ‘Schriftelijk’: (tevens) per e-mail, internet of ander elektronisch medium.
i) 'Certificaat': bewijsstuk dat Deelnemer de Opleiding met goed gevolg heeft afgerond.

Artikel 2 Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EA enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit.
b) Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van EA eur.nl/erasmusacademie/over-ons/algemene-voorwaarden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24263757. Algemene voorwaarden worden op verzoek per post of per e-mail toegestuurd.
c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van EA geschieden.

Artikel 3 Aanmelding

a) Aanmelding voor een Opleiding geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per post, e-mail of ander elektronisch medium aan EA te worden verzonden.
b) Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het cursusgeld.
c) Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Alleen in het geval de wederpartij van EA een natuurlijk persoon betreft, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf is, kan de overeenkomst door Deelnemer tussentijds opgezegd worden. In alle andere gevallen is dit niet mogelijk.
d) Deelnemer geldt als aangemeld voor een Opleiding, nadat de Aanmelding door EA schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Deelnemers

a) EA kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor Opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan EA een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.
b) EA kan aan Deelnemers van een Opleiding voorwaarden stellen voor de ontvangst van een Certificaat Deze voorwaarden worden vooraf kenbaar gemaakt via de website en de factsheet van de desbetreffende Opleiding. 
c) Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan EA hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 5 Nakoming

a) EA is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
b) In geval van wijziging(en) zal EA zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.
c) Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren cursusmateriaal optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 Betaling

a) Betaling van het cursusgeld geschiedt in één termijn. Indien het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur voldoen.
b) Betaling van het totale cursusbedrag dient voor aanvang van de Opleiding te zijn voldaan. Indien Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, niet aan deze verplichting kan voldoen, kan Deelnemer de toegang tot de Opleiding ontzegd worden. In dat geval ontvangt Deelnemer geen certificaat van deelname van de Opleiding. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.
c) In uitzonderlijke gevallen, en alleen na schriftelijke goedkeuring van EA, kan Deelnemer het cursusgeld in twee, gelijke delen betalen. Facturering geschiedt in dat geval in twee termijnen: de eerste termijn voor aanvang van de Opleiding; de tweede termijn halverwege de Opleiding. Indien het verschuldigde cursusgeld wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur voldoen. Indien Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, niet aan deze verplichting kan voldoen, kan Deelnemer de toegang tot de Opleiding ontzegd worden. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.
d) EA behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.
e) In het geval EA kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 7 Annulering

a) In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een Opleiding onvoldoende is, kan EA de Opleiding annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
b) Het recht op deelname aan de Opleiding vloeit voort uit een overeenkomst op afstand tot het verrichten van enkele diensten (artikel 7:46i BW). Deelnemer kan zijn deelname binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Aanmelding kosteloos annuleren, tenzij de startdatum van de Opleiding binnen die termijn is gelegen en/of Deelnemer met het oog op de startdatum van de Opleiding EA heeft verzocht binnen die termijn cursusmateriaal op te sturen.
c) Buiten het geval van (kosteloze) annulering als bedoeld in 7a en 7b, is Deelnemer de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd:

  • 20% van de cursusprijs tot een maximum van € 250 bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding;
  • Daarna tot aanvang van de Opleiding 75% van de cursusprijs
  • Na aanvang van de Opleiding tot einde van de Opleiding 100% van de cursusprijs.

Het aantal kalenderdagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst door EA van de annulering.
d) Indien Deelnemer het door hem aan EA verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal EA het hem toekomende bedrag, met inachtneming van artikelen 7b en 7c, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.

Artikel 8 Verhindering

a) Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit voor aanvang van de Opleiding is en vooraf schriftelijk aan EA is meegedeeld. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.
b) In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger afzonderlijk door EA te worden toegelaten.
c) Bij verhindering kan Deelnemer ook ervoor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding. EA staat er niet voor in dat de Opleiding ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft, met inachtneming van artikel 7b en 7c, in dat geval in stand.

Artikel 9 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

a) Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door EA verzorgde Opleiding en/of het Cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van EA en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.
b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10 NAW-gegevens

Tenzij Deelnemer daartegen bezwaar heeft gemaakt, verstrekt EA desgevraagd naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (NAW-gegevens) van Deelnemer aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle worden deze gegevens door het betreffende onderzoeksbureau vernietigd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

a) EA stelt het door haar beschikbaar te stellen Cursusmateriaal zorgvuldig samen. EA staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit Cursusmateriaal. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het Cursusmateriaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.
b) Aansprakelijkheid van EA voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.
c) Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor EA aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van EA te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met EA is verschuldigd.

Artikel 12 Beëindiging

EA kan de overeenkomst met Deelnemer beëindigen in geval Deelnemer een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door EA te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 13

Indien EA geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen

a) Op geschillen die verband houden met een tussen Deelnemer en EA gesloten overeenkomst is allereerst de Klachtenprocedure van toepassing zoals vermeld staat op de website van EA: www.eur.nl/erasmusacademie/erasmus_academie/klachten/
b) Op alle overeenkomsten met EA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c) Alle geschillen die verband houden met een tussen Deelnemer en EA gesloten overeenkomst die niet door de Klachtenprocedure worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Algemene Voorwaarden Erasmus Academie geldig voor inschrijvingen vanaf 19 juni 2014