Heeft u klachten over het onderwijs?

Ook in dat geval staan we voor u klaar

Erasmus Academie doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleidingen te bewaken en u een optimale leerervaring te bieden. Maar soms gaat het mis, dat kan gebeuren. Bijvoorbeeld omdat uw leervraag toch niet goed aansluit bij de inhoud van een opleiding. In de meeste gevallen wordt er snel een oplossing gevonden. Dit tot tevredenheid van alle partijen. Maar soms lukt dat niet. Dan is het goed dat er een onderwijsklachtenprocedure bestaat.

Klachtenprocedure

Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering* schriftelijk gemotiveerd aan de directie van Erasmus Academie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

 1. Uw naam en adres
 2. Dagtekening
 3. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
 4. Datum, tijd en plaats van de levering
 5. De reden waarom u bezwaar maakt
 6. Ondertekening

Klachten worden binnen 14 dagen na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld.

Beroep

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie Erasmus Academie. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directie van Erasmus Academie schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De beroepscommissie bestaat uit:

 • Dr. Gijs van Oenen (ass. professor in practical philosophy ESPhil)
 • Lid/secretaris (Vacature)
 • Drs. Ton van der Pijl (Voorzitter)

De beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar:

Drs. A.C.L. Hofstede
Directeur Erasmus Academie
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
of via e-mail naar:
hofstede@erasmusacademie.nl

U kunt uw beroep sturen naar:

Klachtencommissie Erasmus Academie
Kamer M6-18
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam  

(* Bijvoorbeeld na afloop van cursusmodule of -dag)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen