Hora est! Leren promoveren
Vindt hier de antwoorden op veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over promoveren

De opleiding Hora est! Leren promoveren begeleidt u in het voortraject van uw promotie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over promoveren. Deze lijst wordt actief bijgehouden. Mocht uw vraag er niet tussen staan neem dan contact op met Erasmus Academie en stuur uw vraag naar: smit@erasmusacademie.nl

 • Promoveren is het behalen van een doctorsgraad. Promoveren bestaat uit het doen van een promotieonderzoek, het schrijven van een proefschrift en het verdedigen van het proefschrift voor een commissie (de promotie). Degene die promoveert, de promovendus, maakt meestal deel uit van het wetenschappelijk personeel van de universiteit. Hij of zij krijgt een aanstelling voor vier jaar, met als doel het behalen van een doctorsgraad. Het is ook mogelijk om als buitenpromovendus te promoveren, waarbij u niet in dienst treedt van de universiteit.  Zolang u aan het onderzoek en het proefschrift werkt bent u promovendus. Na de openbare verdediging van het proefschrift en het uitreiken van de bul mag u zich doctor noemen en de titel dr. of PhD voeren.

 • Een buitenpromovendus is iemand die een proefschrift schrijft, maar niet in dienst is van de universiteit. Een buitenpromovendus werkt vaak, hij/zij promoveert naast zijn baan en daarmee dus in deeltijd.

 • Promoveren is een uitdaging op intellectueel niveau. Het biedt de mogelijkheid om uw kennis uit te breiden en te verdiepen op het terrein waar uw interesse ligt. U verricht zelfstandig wetenschappelijk onderzoek naar een onderwerp van uw keuze en zoekt dit tot op de bodem uit. U vindt het interessant om zich in uw onderwerp vast te bijten en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen.

 • Om tot een promotietraject te worden toegelaten dient u eerst het doctoraalexamen (een academische graad van doctorandus, meester in de rechten of ingenieur, dan wel Master of Science of Master of Arts) of een daarmee gelijk te stellen examen hebben behaald. Alhoewel niet gebruikelijk zijn hier soms uitzonderingen op mogelijk. Iemand die bijvoorbeeld geen doctoraalexamen heeft gedaan kan bij grote uitzondering toch tot een promotie worden toegelaten als hij/zij aannemelijk kan maken dat hij in staat is zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen en met gerede kans op succes een proefschrift kan voltooien. Hij/zij dient hiervoor wetenschapsbeoefenaren en een promotor te vinden die (schriftelijk) garant voor hem of haar wil staan. Dat is echter niet altijd even gemakkelijk.

  Ook hbo'ers kunnen toegelaten worden tot een promotietraject mits zij over een academische werk- en denkhouding beschikken en aantoonbare affiniteit met de wetenschap hebben. Dit kan blijken uit publicaties, congresbezoek, presentaties etc. Voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs zijn beurzen beschikbaar voor promotieonderzoek.

 • Voor het behalen van de doctorsgraad als buitenpromovendus moet u niet alleen voldoen aan wetenschappelijke eisen, maar dient u ook flink wat vaardigheden, kennis, ervaring en doorzettingsvermogen te bezitten. Promoveren is vaak een solistische bezigheid. Houd bij het doen van uw uiteindelijke promotie in ieder geval rekening met minstens één a twee dagen zelfstudie per week.

 • Via internet kunt u zoeken naar onderzoeksgroepen die zich bezig houden met het onderwerp van uw promotie. U kunt contact opnemen met mogelijke promotoren om uw onderzoeksvoorstel en wens om te promoveren te bespreken. Het strekt tot aanbeveling om meerdere hoogleraren te benaderen en te spreken om zo tot de perfecte ‘ match’ te komen. Een goed onderzoeksvoorstel is voor buitenpromovendi cruciaal. Veel hoogleraren willen buitenpromovendi pas begeleiden als zij een goed voorstel kunnen overleggen. Daarnaast zal hij/zij ook over de tijd en de mogelijkheden moeten beschikken om u goed te begeleiden. Goede begeleiding en inbedding in een onderzoeksgroep is essentieel om uw promotie tot een succes te maken. Tijdens Hora-Est leren promoveren ontvangt u tips voor het vinden van een geschikte promotor.

 • Reguliere promovendi, die in dienst zijn van een universiteit, krijgen een aanstelling voor vier jaar. Buitenpromovendi, die hun promotieonderzoek naast of na hun werk verrichten besteden vaak meer dan 4 jaar aan hun onderzoek. Veel hangt uiteraard af van uw persoonlijke omstandigheden en de tijd die u kunt vrijmaken.

 • De opleiding Hora Est! leren promoveren kost €3.545. Alumni van EA en de EUR ontvangen 10% korting.
  De kosten voor het uiteindelijke promotietraject zijn verschillend. Sommige hoogleraren zijn bereid u kosteloos te begeleiden. Bij andere universiteiten dienen buitenpromovendi deel uit te maken van een graduate school. Ze kunnen dan ook colleges speciaal voor promovendi volgen en gebruik maken van de voorzieningen (bibliotheek etc) De prijzen die hiervoor worden gevraagd liggen tussen de €8000 en €12.000 per jaar.

 • Voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs zijn beurzen beschikbaar voor promotieonderzoek. Met de NWO promotiebeurs kan gedurende een periode van vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling. 

  Voor andere vakgebieden geldt dat de aanstellings- en onderzoekskosten grotendeels door de buitenpromovendi zelf gefinancierd zullen moeten worden. De volgende partijen kunnen mogelijkheden bieden voor subsidiering bij uw onderzoek:

 • Als u wilt promoveren naast uw werk, kan het zeker helpen wanneer uw onderwerp ook verband houdt met uw werk. De kans op begrip vanuit de werkgever is dan een stuk groter, de kennis die u opdoet heeft namelijk ook voor zijn/haar organisatie meerwaarde. Soms kunt u de opgedane kennis al tijdens uw onderzoek in de praktijk toepassen. Ook kunt u dan wellicht makkelijker steun vragen van uw werkgever in de vorm van geld of tijd. Niettemin is het het allerbelangrijkste dat het een onderwerp is waar u zich voor 200% in wilt verdiepen, u bent er immers minimaal vier jaar mee bezig.

 • De opleiding Hora Est! Leren promoveren richt zich op het voortraject van de promotie en het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel. De vijfdaagse opleiding wordt volledig aan de Erasmus Academie uitgevoerd.
  Voor het reguliere promotietraject geldt dat dit per onderzoeksgroep/promotor verschilt. Sommige promotoren zullen actief samenwerken met onderzoekers in het buitenland.

 • Nee, dat is niet mogelijk. De promotor moet altijd verbonden zijn aan de universiteit waar u promoveert, wel kunt u een co- promotor kiezen van een andere universiteit. Natuurlijk altijd in overleg met de promotor. Overigens zijn deelnemers aan Hora Est vrij om te kiezen aan welke universiteit zij willen promoveren. Dit hoeft dus niet de Erasmus Universiteit te zijn.

 • Dat verschilt uiteraard per persoon. Als u zou deelnemen aan Hora Est geldt de volgende inschatting: naast de colleges (en het lezen van de voorstellen van anderen) bent u met uw eigen onderzoek circa 6 uur per week kwijt. De opleiding duurt 5 maanden dat is ca 20 weken maal 6 uur is 120 uur. De colleges en intervisie nemen ook zo’n 100 uur in beslag (ca 20 uur per maand), dus denk aan zo’n 250 uur voor de eerste fase: het schrijven van een onderzoeksvoorstel via Hora Est! Leren promoveren.

 • Als u in loondienst bent, dan kunt u scholingskosten mogelijk als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Meer informatie hierover is te vinden via de website van de Belastingdienst