FAQs

Bachelor

Door de COVID-crisis is het nog niet duidelijk of de beroepsoriëntatie in de geplande vorm doorgang kan vinden. Verschillende scenario’s worden nog bekeken. Het is wel de bedoeling dat de beroepsoriëntatiestage dit collegejaar wordt afgerond.

Door de COVID-crisis is het nog niet duidelijk of de beroepsoriëntatie in de geplande vorm doorgang kan vinden. Verschillende scenario’s worden nog bekeken.

Door de COVID-crisis is het nog niet duidelijk of de beroepsoriëntatie in de geplande vorm doorgang kan vinden. Verschillende scenario’s worden nog bekeken.

De beroepsorientatie zal niet op de normale wijze in mei plaats kunnen vinden. Op dit moment onderzoeken we of deze verschoven dan wel anders ingevuld kan worden.

Over de minoren met een buitenlandse stage is al berichtgeving geweest via de officiële kanalen. Aan de vooravond van de inschrijving voor minoren met een buitenlandse stages (start: 1 april) en voor reguliere minoren (start: 1 mei) maken we nog extra reclame. 

Nee, de loting wordt voorlopig verschoven naar een later moment. Op 25 maart jl. heeft de opleidingsdirectie Geneeskunde bekendgemaakt dat de huidige serie A- en B-coschappen en het tussenliggende onderwijs voor iedereen 10 weken naar achteren schuift in het rooster. Door in het volgende studiejaar (2020-2021) een verhoogde instroom te realiseren, zullen we dit volgend jaar geleidelijk weer inlopen. Dit heeft vanzelfsprekend implicaties voor het toewijzen van instroommomenten en de loting. Momenteel is de opleiding in samenwerking met de MFVR, de CoRaad en de Studentenraad bezig de lotingssystematiek aan te passen. Zodra over de datum en de systematiek meer duidelijk is, volgt hierover bericht via de EUR-studentenmail en deze nieuwspagina.

Als het goed is, is er inmiddels een voorlopig tentamenrooster bekend gemaakt aan de studenten. Wij hopen begin december een definitief rooster vrij te kunnen geven.

Wanneer de thematentamens ingepland kunnen worden, is helaas nog onduidelijk en afhankelijk van o.a. de landelijke maatregelen en eventuele technische mogelijkheden voor online toetsing. Het streven blijft het tentamen direct aan het eind van een themadeel af te nemen.

Zodra grootschalige (online) toetsing tot de mogelijkheden behoort, is het plan om ook een eerder uitgevallen thematentamen aan zo’n thematentamen te koppelen vóór een nieuw thema(deel) begint. Tussen verschillende thematentamens wordt een aantal dagen gepland om het betreffende eerdere thema-onderwijs weer op te halen. Denk er wel aan dat het hier zal gaan om slechts een aantal dagen om de stof weer op te halen. Zorg dus dat je mee studeert met het thema, ook als het toetsmoment nog onduidelijk is.

De inzages zijn tot nu toe niet mogelijk. Vandaar dat er tot nu toe alleen gewerkt wordt met voorlopige cijfers. We realiseren ons dat van 3A2 alleen voorlopige cijfers zijn bekendgemaakt, terwijl dit tentamen wel gepland staat in de april/mei-week. We zullen zo snel mogelijk onderzoeken of we hier een oplossing voor kunnen vinden, zodat iedereen zijn/haar definitieve cijfer heeft voor het hertentamen.

Het wordt daarnaast steeds aannemelijker dat de hertentamens eind april/begin mei online door kunnen gaan. Toch zit hier nog steeds enige onzekerheid in. Op dit moment wordt de online toetsing op de gehele EUR op elkaar afgestemd en onderzocht of het technisch haalbaar is de toetsen van de hertentamenperiode op een verantwoorde manier af te nemen. Dit betekent dat de data en tijdstippen van de hertentamens met grote kans kunnen wijzigen ten opzichte van eerdere roostering. Houd daarom de berichtgeving goed in de gaten. Voorlopig gaan we er wel vanuit dat we binnen de periode van 28 april -4 mei de geplande hertentamens (m.u.v. van thema 3C) kunnen afnemen.

Online proctoring is een manier om het surveilleren bij tentamens op afstand mogelijk te maken. Dit gebeurt door voorafgaand aan het tentamen de student zichzelf te laten identificeren en tijdens het tentamen een opname te maken van het beeldscherm, de webcam en de microfoon van het device van de student. Zie voor meer informatie deze video en dit document van leverancier ProctorExam, dit filmpje vanuit studentperspectief van Universiteit Utrecht en dit artikel van Erasmus Magazine over de toepassing van online proctoring bij EUC.

Het doel van deze opname is vergelijkbaar met het normale proces van surveilleren tijdens een tentamen op een fysieke locatie, oftewel zorgen dat de tentamineren volgens de gestelde regels plaatsvindt en er geen overtredingen hiervan zijn.

Indien je tentamen op deze manier wordt afgenomen, vindt het surveilleren bij de toets plaats via je camera en microfoon, in plaats van een surveillant die fysiek aanwezig is. Tevens is er live support aanwezig via chat of telefoon om je bij eventuele technische problemen te ondersteunen.

Wanneer het niet mogelijk is om de toets in je thuissituatie te maken kun je via de website van de EUR een verzoek indienen om het tentamen op de EUR te maken. Let wel; dit is uitsluitend voor zéér uitzonderlijke situaties. Wil je over je thuissituatie praten of meer informatie? Neem dan contact op met de studieadviseurs Geneeskunde.

Ja, je moet je identificeren bij een online tentamen via online proctoring. Dit doe je met je EUR-collegekaart, waarbij je naam en foto duidelijk zichtbaar moeten zijn. Ben je je EUR-collegekaart kwijt of verloren? Dan kan je bij uitzondering gebruik maken van je paspoort of identiteitsbewijs. Zorg er dan voor dat je BSN niet is te zien bij de identificatie door deze af te schermen. Vraag hier zo spoedig mogelijk een nieuwe collegekaart aan.

Ook bij online tentamens kunnen voorzieningen worden getroffen voor studenten met een functiebeperking. Neem hiervoor contact op met je studieadviseur.

Indien er studenten zijn met bezwaren tegen het afnemen van een toets via online proctoring dan heeft hij/zij recht op een alternatieve voorziening. In dat geval wordt een verzoek ingediend bij de Examencommissie. Het kan gezien de coronacrisis geruime tijd duren voor een alternatieve voorziening geboden kan worden, mogelijkerwijs pas vanaf volgend collegejaar.

Indien je vragen hebt die direct betrekking hebben op de toepassing van online proctoring, dan kunnen deze worden gesteld richting het loket dat hiervoor is ingericht. We proberen je vraag dan zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

De softwareleverancier dient net als iedere andere softwareleverancier te voldoen aan de strikte eisen vanuit de EUR op het gebied van privacy en beveiliging. De EUR heeft een verwerkersovereenkomst met de leverancier afgesloten en een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe er met data wordt omgegaan en waar nodig maatregelen te nemen om risico’s te verkleinen. Zie voor meer informatie over hoe de leverancier omgaat met privacy en databeveiliging ook de websiteOpent extern van de leverancier.

Voor de contractering met de leverancier is nauw samengewerkt met de privacy officers van de EUR. In aanvulling op het contract en de verwerkersovereenkomst is er door de privacy officers ook een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd op dienstverlening voor online proctoring.

Bij gebruik van de software voor tentaminering op afstand via online proctoring worden van de deelnemer de volgende gegevens opgeslagen: de naam, het email-adres, het studentnummer, de schermopname van je computer, een webcamopname van de omgeving inclusief het gezicht.

De videobeelden worden binnen de Europese Unie (Frankfurt, Duitsland) opgeslagen.

Ja, ieder examen wordt beoordeeld door één of meerdere surveillanten (proctors genoemd).

Ja, de volledige duur van iedere toetsafname wordt beoordeeld.

Opnames waar geen fraude wordt geconstateerd worden na 6 weken verwijderd. Back-ups worden iedere 24 uur gemaakt, dus back-ups verdwijnen ook.

De definitieve beoordeling van de beelden is altijd aan medewerkers van de EUR/het Erasmus MC. Voor de eerste fase van beoordeling kunnen surveillanten vanuit de leverancier en/of onderaannemers van de leveranciers worden ingezet. Het is technisch mogelijk om medewerkers van de EUR te trainen en in te zetten voor het volledige proces. Dit zal echter eerst tijd en opbouw van expertise vragen.

Van iedere nieuwe proctor van de leverancier of onderaannemers van de leverancier wordt de achtergrond gecontroleerd.

Opnames mogen uitsluitend worden bekeken ter beoordeling van frauderisico's. In aanvulling op de proctors gebeurt dit ook door medewerkers van de EUR, die daartoe geautoriseerde zijn. Daarbij kun je denken aan de docent die de cursus en toets heeft verzorgd, of medewerkers van de examencommissie.

Nee, externe surveillanten hebben alleen toegang tot het videomateriaal dat zij moeten beoordelen.

Nee, de applicatie heeft hier geen toegang toe.

We volgen het uitstel van BSA zoals aangegeven in de mail van de EUR. Alle studenten die nog actief zijn (dus niet hun studie gestopt hebben) kunnen nog aan de BSA-norm voldoen.

Wanneer je uitstel van Bindend Studieadvies krijgt in augustus 2020, houdt dat in dat het Bindend Studieadvies met een jaar uitgesteld wordt. Je krijgt je Bindend Studieadvies dan in augustus 2021. Daarmee krijg je de kans om in het studiejaar 2020-2021 alsnog aan de BSa-norm van 45 studiepunten te voldoen. De studiepunten die je al in studiejaar 2019-2020 hebt behaald hebt en die in Osiris verwerkt zijn, blijven staan. Deze hebben een geldigheid van 5 jaar.

Aangezien het coronavirus voor iedere student als een persoonlijke omstandigheid kan worden gezien, krijgen studenten die in 2019-2020 met de opleiding Geneeskunde zijn begonnen uitstel van het BSa voor één studiejaar indien ze niet voldoen aan de BSa-norm.

Wanneer je uitstel van Bindend Studieadvies krijgt, betekent dat niet automatisch dat je door mag stromen naar bachelorjaar 2. De regeling omtrent doorstroom- en compensatie is hier te vinden.

Voor de studenten die in 2019-2020 begonnen zijn met de opleiding Geneeskunde en gedurende het gehele jaar ingeschreven stonden, vinden geen PO-besprekingen en hoorzittingen plaats.

We weten nu absoluut nog niet wat er wel en niet mogelijk wordt. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat studenten ‘nominaal’ kunnen blijven studeren. Dit zou kunnen betekenen dat we vóór de start van het collegejaar 2020-2021 nog een hertentamenweek in moeten plannen, zodat alle achterstand is weggewerkt en iedereen met een schone lei aan een nieuw collegejaar kan beginnen. De opleiding houdt op dit moment alle mogelijkheden open, en is hierin afhankelijk van de corona-maatrgelen.

Indien je al een keer een ‘uitstel van BSa’ hebt gekregen zal de Examencommissie de situatie per individu beoordelen.

Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Mogelijk moeten onderwijsonderdelen in het nieuwe collegejaar ingehaald worden. In de zomervakantie zal er geen onderwijs ingehaald worden.

Wij begrijpen dat daar veel vragen over zijn. Over collegegeld, over studievertraging en langer doorlenen, over misschien geen geld verdienen omdat je werk in de horeca of ergens anders is gestopt. Wij gaan daar jammergenoeg niet over, maar we houden dat wel goed in de gaten. Deze week nog spreken de rectoren van de universiteiten met de minister van OCW over dit onderwerp. Verder heeft het Erasmus Trustfonds aangekondigd een noodfonds te lanceren van waaruit giften aan studenten worden gedaan die niet goed thuis kunnen studeren en bijvoorbeeld een betere laptop nodig hebben. Dat helpt misschien iets op de korte termijn. Studenten kunnen t.z.t. meer informatie hierover vinden op de website van het Trustfonds.

Nee, er komt geen vervangende minormarkt. Wel zijn ze met de MFVR aan het kijken hoe we studenten die eerder al een minor hebben gevolgd, kunnen inzetten in de voorlichting. Hierover volgt in de loop van april nader bericht.

Jazeker! Hierover is al eerder berichtgeving geweest via de officiële kanalen. De inschrijving start volgens planning op woensdag 1 april a.s. en loopt t/m 15 april a.s. Er komt geen aparte voorlichting, maar aan de vooravond van de inschrijving en tijdens de inschrijvingsperiode maken we wel nog extra reclame via verschillende (online) kanalen. 

Zoals bekend zijn de voorlichtingsbijeenkomsten van resp. 17 maart over de research masters en 31 maart over de master Geneeskunde geannuleerd. Gelukkig hebben we nog een videoregistratie van de research master-voorlichting van 5 februari 2019, zie hier.

Voor de voorlichtingsbijeenkomst over de master Geneeskunde zijn we momenteel nog oud en nieuw materiaal bij elkaar aan het voegen. Het is echter nog niet geheel duidelijk of de master iets anders wordt ingevuld, bijvoorbeeld wat betreft het masteronderzoek en wellicht ook de coschappen. Om die reden zijn we vooralsnog terughoudend in het nu publiceren van voorlichtingsmateriaal over de master zoals die er nu uitziet.

De reeds ingeplande diploma-uitreiking van zaterdag 31 oktober a.s. komt te vervallen. De Examencommissie Erasmus MC heeft nog geen besluit genomen over een alternatieve datum c.q. invulling van deze uitreiking. Zodra hier meer over bekend is, worden de desbetreffende studenten daarover geïnformeerd.

Premaster

Er zijn twee premasters waaraan wij deelnemen: de premaster voor studenten Klinische Technologie (KT), begeleid door coördinator dr. Floor van Rosse, en de premaster voor studenten van het Erasmus University College (EUC), begeleid door coördinator dr. Peter de Laat.

Voor de premaster KT is de OER van de bachelor Geneeskunde aan het LUMC van toepassing; voor de premaster EUC geldt onze OER van de bachelor Geneeskunde. Het lijkt ons niet meer dan redelijk dat er ook voor hen een regeling komt. Verder zorgen we voor een zo volledig mogelijk bachelorprogramma en we zorgen voor berichtgeving richting alle studenten, inclusief premasters. Net als het uitstel van het Bindend Studieadvies voor Ba1 studenten Geneeskunde is een coulante regeling voor de premaster ook op zijn plaats. Hierover moet nog wel een officieel besluit worden genomen.

Hierover wordt momenteel nog overleg gevoerd tussen de opleidingsdirectie Geneeskunde, de Examencommissie en de coördinator van de premasterstudenten vanuit EUC (deze vallen onder de OER van de bachelor Geneeskunde in het Erasmus MC). Er zal naar verwachting coulant worden omgegaan met de regeling, maar hoe is voor nu nog onbekend. Voor vragen kunnen premasterstudenten van EUC zich richten tot dr. Peter de Laat (coördinator). De premasterstudenten Klinische Technologie kunnen terecht dr. Floor van Rosse (coördinator). De laatste groep valt onder de OER van de bachelor Geneeskunde in het LUMC.

Master

Het meeste onderwijs in de master wordt al digitaal aangeboden. Het face-to-face onderwijs in de thema’s is erop gericht je voor te bereiden op het komende coschap en bestaat voor een groot deel uit het oefenen van vaardigheden en gesprekstechnieken. Het is lastig om dit te vervangen door onderwijs op afstand of door e-learning modules. Bovendien is het de bedoeling dat je het geleerde direct daarna gaat toepassen en oefenen in de praktijk. Zolang dat (gedeeltelijk) niet kan, is het nog niet erg nuttig om dit onderwijs te geven.

Mocht dit het geval zijn, dan kun je dit melden bij de studieadviseurs Geneeskunde: studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl.

In academisch jaar 2022-2023 start het blok Methoden van Onderzoek op de volgende data:

  • 21 september 2022
  • 16 februari 2023
  • 31 mei 2023

Nee, de lessen zijn niet verplicht. Het is zelfgestuurd, online onderwijs. Er zijn responsiebijeenkomsten (RB’s) georganiseerd om vragen te beantwoorden over de oefen opdrachten en over de stof. De RB’s worden opgenomen en op Canvas geplaatst.

Het blok is drie weken. Studenten kunnen zelf kiezen om het leren uit te spreiden over een langere periode om de stof beter te laten bezinken.

Je zult dan vrij moeten vragen van je coschap als je de toets wilt doen. Je kunt er ook voor kiezen om op een later tijdstip de toets te doen. De toets wordt 3x per jaar afgenomen.

Ja, studenten zijn zèlf verantwoordelijk voor hun inschrijving voor het masteronderzoek. Hiervoor moet in OSIRIS een Zaak aangemaakt worden. Wij verwachten dat de studenten zich voor het masteronderzoek ingeschreven hebben (d.w.z.: het onderwerp is goedgekeurd) vóórdat het VO Masteronderzoek gegeven wordt. Tijdens dat VO wordt (door collega-studenten en docenten) immers feedback gegeven op het betreffende onderzoeksvoorstel.

Tot en met 31 december 2020 zijn alle buitenlandse stages, waaronder de minor, het masteronderzoek en coschappen in het buitenland vallen, stilgelegd. We handhaven deze regel om deze studieonderdelen in het buitenland in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021, dus ook na 1 januari 2021. Wel willen we, onder strikte voorwaarden en op individuele basis, kijken naar de (on)mogelijkheden van specifieke locaties en bestemmingen, met inachtneming van de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten kunnen bij het voorbereiden van hun plannen het beste een afspraak maken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.

Dit was helaas onvermijdelijk. De EUR biedt financiële steun aan studenten die eerder zijn teruggekeerd van hun stage in het buitenland. Wat betreft studenten die nog moesten vertrekken, zal nog bekeken worden hoe met gemaakte kosten om te gaan. Hierover kunnen we nu dus nog niets definitief zeggen.

De herziene regeling voor de verdeling van de instroommomenten in de coschappen is onlangs goedgekeurd door de GV en hier te vinden.

De kaders voor het opstarten van de coschappen zijn nog niet helemaal helder. Er vanuit gaande dat we inderdaad opstarten nadat we één instroom zijn gestopt en bovenstaande het geval is, dan is er nog beperkte ruimte om coassistenten in andere affiliaties te plannen. Als de verhouding zo is dat we onvoldoende coassistenten kunnen plaatsen, dan is het blijkbaar nog te vroeg om te starten en moeten we het programma gaan aanpassen. Als die periode lang duurt zullen we  mogelijkheden moeten creëren om delen van de master (het masteronderzoek en Methode van Onderzoek bijvoorbeeld) eerder te doen of coschappen te vervangen door andere projecten.

Tot en met 31 december 2020 zijn alle buitenlandse stages, waaronder de minor, het masteronderzoek en coschappen in het buitenland vallen, stilgelegd. We handhaven deze regel om deze studieonderdelen in het buitenland in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021, dus ook na 1 januari 2021. Wel willen we, onder strikte voorwaarden en op individuele basis, kijken naar de (on)mogelijkheden van specifieke locaties en bestemmingen, met inachtneming van de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten kunnen bij het voorbereiden van hun plannen het beste een afspraak maken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.

Tot en met 31 december 2020 zijn alle buitenlandse stages, waaronder de minor, het masteronderzoek en coschappen in het buitenland vallen, stilgelegd. We handhaven deze regel om deze studieonderdelen in het buitenland in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021, dus ook na 1 januari 2021. Wel willen we, onder strikte voorwaarden en op individuele basis, kijken naar de (on)mogelijkheden van specifieke locaties en bestemmingen, met inachtneming van de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten kunnen bij het voorbereiden van hun plannen het beste een afspraak maken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.

Je nu alvast voorbereiden op een buitenlandse stage volgend jaar is zeker aan te raden! Zit je nu in bachelorjaar 3 en wil je graag komend collegejaar je masteronderzoek in het buitenland doen, dan kan het zeker geen kwaad alvast het een en ander in gang te zetten. Dat geldt ook als je een van je coschappen in het buitenland wilt lopen. Wel raden we je aan om (nog) geen betalingen te doen of andere financiële verplichtingen aan te gaan, ingeval de stages nog niet worden toegestaan of geannuleerd dienen te worden.

Heb je hulp of advies nodig bij je buitenlandplannen, dan kun je een afspraak maken voor een telefonisch spreekuur of een e-mail sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl.

Nee, dat is tijdelijk niet mogelijk. Hierover kun je momenteel alleen contact opnemen via e-mail. Zie hier voor de contactgegevens.

Vanwege de sluiting van de faculteit vervalt het wekelijkse open spreekuur op woensdag van 12.00-13.00 uur overigens wel tot nader order.

Als je hierbij hulp of advies nodig hebt, dan kun je ook een e-mail sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl. Houd er alleen wel rekening mee dat het afgeven van verklaringen e.d. niet altijd mogelijk is vanwege de sluiting van de faculteit. Waar mogelijk kijken we of dit op alternatieve wijze kan worden gedaan.

De opleidingsdirectie Geneeskunde begrijpt heel goed dat sommige studenten door de combinatie van werk in de zorg en studie in een tweestrijd zitten en dat dat niet gemakkelijk is.

Om te voorkomen dat studenten studievertraging oplopen is het echter noodzakelijk dat het volledige onderwijsprogramma blijft draaien. Dit betekent dat de studie -- ook in coronatijd -- een fulltime opleiding is waar je 40 uur per week aan kwijt bent. Als je daarnaast nog veel werkt dan houd je minder tijd over voor je studie of andere activiteiten zoals sporten of slapen.

Het is mooi als je je (extra) inzet in deze coronacrisis, maar de opleiding verlangt dat niet van je. We moedigen studenten daarom aan om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Als je dit lastig vindt of als je hierbij hulp nodig hebt dan kun je een afspraak maken met de studieadviseur. Op onze website staan ook studietips die jou kunnen helpen om thuis geconcentreerd en effectief te studeren.

Allereerst: dank! We kunnen jullie hulp goed gebruiken. Er zijn hiervoor twee routes. Voor algemene vragen hierover kun je mailen naar studentenhulppool@mfvr.nl.

Er komt in het Erasmus MC een onafhankelijk steunpunt voor studenten waar zij met de Co-Raad Rotterdam en dr. Adriaan van ’t Spijker (consulent coassistent) kunnen sparren omtrent het starten, stoppen of continueren van hun vrijwilligerswerk. Dit kan via steunpuntvrijwilligerswerk@mfvr.nl. Wil je liever telefonisch overleggen, geef dan je nummer ook via dit e-mailadres door.

Nee. De Examencommissie zal hier nauwkeurig op toezien en alle examinatoren hier extra op attenderen.

Overig

Ja, dat kan! In de zomermaanden (juni-juli-augsutus) zijn er alleen Open Spreekuren. Deze worden zowel telefonisch als via MS Teams gehouden. Zie voor de contactgegevens of het maken van een afspraak hier (studieadvies).

Nee, dat is tijdelijk niet mogelijk. Hierover kun je momenteel alleen contact opnemen via e-mail. Zie hier voor de contactgegevens.

Vanwege de sluiting van de faculteit vervalt het wekelijkse open spreekuur op woensdag van 12.00-13.00 uur overigens wel tot nader order.

Als je hierbij hulp of advies nodig hebt, dan kun je ook een e-mail sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl. Houd er alleen wel rekening mee dat het afgeven van verklaringen e.d. niet altijd mogelijk is vanwege de sluiting van de faculteit. Waar mogelijk kijken we of dit op alternatieve wijze kan worden gedaan.

Nee, dat is tijdelijk niet mogelijk. Hierover kun je momenteel alleen contact opnemen via e-mail. Zie hier voor de contactgegevens.

Vanwege de sluiting van de faculteit vervalt het wekelijkse open spreekuur op woensdag van 12.00-13.00 uur overigens wel tot nader order.

Als je hierbij hulp of advies nodig hebt, dan kun je ook een e-mail sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl. Houd er alleen wel rekening mee dat het afgeven van verklaringen e.d. niet altijd mogelijk is vanwege de sluiting van de faculteit. Waar mogelijk kijken we of dit op alternatieve wijze kan worden gedaan.

Ja, dat mag. D.w.z.: zolang je geldige betaalbewijzen kunt overleggen, dan mag je reeds gemaakte kosten die vallen binnen de Erasmus MC-beurs declareren. Als je eerder bent teruggekeerd en je hebt aanvullende reiskosten gemaakt, dan kun je een beroep doen op de financiële ondersteuning vanuit de EUR. Zie hiervoor het bericht van het College van Bestuur van 17 maart jl. Als je vóór 17 maart bent teruggekeerd, dan mag je ook gebruik maken van deze financiële regeling. Neem in het laatste geval dan contact op met de coördinator Internationalisering via student.exchange@erasmusmc.nl.

Dit was helaas onvermijdelijk. De EUR biedt financiële steun aan studenten die eerder zijn teruggekeerd van hun stage in het buitenland. Wat betreft studenten die nog moesten vertrekken, zal nog bekeken worden hoe met gemaakte kosten om te gaan. Hierover kunnen we nu dus nog niets definitief zeggen.

Tot en met 31 december 2020 zijn alle buitenlandse stages, waaronder de minor, het masteronderzoek en coschappen in het buitenland vallen, stilgelegd. We handhaven deze regel om deze studieonderdelen in het buitenland in het algemeen niet toe te staan gedurende het gehele collegejaar 2020-2021, dus ook na 1 januari 2021. Wel willen we, onder strikte voorwaarden en op individuele basis, kijken naar de (on)mogelijkheden van specifieke locaties en bestemmingen, met inachtneming van de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten kunnen bij het voorbereiden van hun plannen het beste een afspraak maken met de coördinator Internationalisering. Zie hier voor meer informatie.

Je nu alvast voorbereiden op een buitenlandse stage volgend jaar is zeker aan te raden! Zit je nu in bachelorjaar 3 en wil je graag komend collegejaar je masteronderzoek in het buitenland doen, dan kan het zeker geen kwaad alvast het een en ander in gang te zetten. Dat geldt ook als je een van je coschappen in het buitenland wilt lopen. Wel raden we je aan om (nog) geen betalingen te doen of andere financiële verplichtingen aan te gaan, ingeval de stages nog niet worden toegestaan of geannuleerd dienen te worden.

Heb je hulp of advies nodig bij je buitenlandplannen, dan kun je een afspraak maken voor een telefonisch spreekuur of een e-mail sturen naar student.exchange@erasmusmc.nl.

Over de minoren met een buitenlandse stage is al berichtgeving geweest via de officiële kanalen. Aan de vooravond van de inschrijving voor minoren met een buitenlandse stages (start: 1 april) en voor reguliere minoren (start: 1 mei) maken we nog extra reclame. 

Het sluiten van de faculteit is een drastische maatregel die wij nu genoodzaakt zijn te nemen. Dit alles is nodig in het kader van de continuïteit van zorg en bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van voldoende personeel voor de patiëntenzorg in het Erasmus MC. We doen dit om erger te voorkomen en zullen ons uiterste best doen om de gevolgen hiervan voor jullie zo veel mogelijk te beperken en passende oplossingen te bieden.

Andersom rekenen wij graag op jullie begrip en op jullie medewerking in dezen. Door de snelle opvolging van nieuwe ontwikkelingen hebben wij namelijk (nog) niet op alle specifieke vragen of individuele gevallen een pasklaar antwoord. Het vergt tijd om in kaart te brengen en uit te werken wat de impact is van de genomen maatregelen. 

Wij begrijpen dat daar veel vragen over zijn. Over collegegeld, over studievertraging en langer doorlenen, over misschien geen geld verdienen omdat je werk in de horeca of ergens anders is gestopt. Wij gaan daar jammergenoeg niet over, maar we houden dat wel goed in de gaten. Deze week nog spreken de rectoren van de universiteiten met de minister van OCW over dit onderwerp. Verder heeft het Erasmus Trustfonds aangekondigd een noodfonds te lanceren van waaruit giften aan studenten worden gedaan die niet goed thuis kunnen studeren en bijvoorbeeld een betere laptop nodig hebben. Dat helpt misschien iets op de korte termijn. Studenten kunnen t.z.t. meer informatie hierover vinden op de website van het Trustfonds.

Collegegeld is iets waar noch de faculteit noch de opleidingsdirectie Geneeskunde over gaat of over beslist. Wel hebben wij begrip voor dit belangrijke punt en is dit intern reeds aangekaart bij de EUR, met name gelet op de andere vormen van onderwijs (zoals coschappen) die masterstudenten Geneeskunde hebben en die lang niet altijd op digitale wijze kunnen worden vervangen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij deze infomatie vanzelfsprekend delen.

De Stichting Erasmus Trustfonds en Erasmus Alumni Trust willen EUR-studenten ondersteunen die niet in staat zijn het online onderwijs te volgen dat als gevolg van de Corona-maatregelen wordt aangeboden.
Ben jij ingeschreven als student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kan jij vanwege jouw financiële (thuis-) situatie niet beschikken over passende thuisstudeer-faciliteiten (bijv. een goede internetverbinding, laptop of pc) en ga je daardoor colleges, werkgroepen, opdrachten en/of tentamens missen? Meld je dan aan voor ondersteuning van het Erasmus Trustfonds.

Dat doe je door een e-mail te sturen aan studentendecanen@eur.nl en daar als bijlage aan toe te voegen
1) een begroting, download hiervoor het begrotingsformulier;
2) een toelichting op de begroting waaruit blijkt dat jij financiële ondersteuning nodig hebt;
3) een korte motivatiebrief.

Na toetsing worden passende aanvragen aangemeld bij het Erasmus Trustfonds. Afhankelijk van de beschikbare middelen zullen aanvragen gehonoreerd worden.

Ja, dat mag. D.w.z.: zolang je geldige betaalbewijzen kunt overleggen, dan mag je reeds gemaakte kosten die vallen binnen de Erasmus MC-beurs declareren. Als je eerder bent teruggekeerd en je hebt aanvullende reiskosten gemaakt, dan kun je een beroep doen op de financiële ondersteuning vanuit de EUR. Zie hiervoor het bericht van het College van Bestuur van 17 maart jl. Als je vóór 17 maart bent teruggekeerd, dan mag je ook gebruik maken van deze financiële regeling. Neem in het laatste geval dan contact op met de coördinator Internationalisering via student.exchange@erasmusmc.nl.

Dit was helaas onvermijdelijk. De EUR biedt financiële steun aan studenten die eerder zijn teruggekeerd van hun stage in het buitenland. Wat betreft studenten die nog moesten vertrekken, zal nog bekeken worden hoe met gemaakte kosten om te gaan. Hierover kunnen we nu dus nog niets definitief zeggen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen